Bankacılık ve Banka Kredileri Soruları

0
235

 Pür rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A)     Ürün farklılaştırmanın mümkün olması
  B)     Piyasa giriş ve çıkışlarının serbest olmaması
  C)     Piyasa katılımcılarının tam bilgiye sahip olamaması
  D)     İşlem maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması
  E)     Arz ve talep edenlerin sınırlı sayıda olması
 2. Pür rekabet koşullarında piyasada çok sayıda  banka bulunmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A)    Bankalar piyasada belirlenen faiz oranını kabullenmek zorundadırlar
  B)     Bankalar asla zarar etme riski ile karşı karşıya kalmazlar
  C)     Bankacılık sisteminde fon kaynakları konusunda rekabet söz konusu olmaz
  D)     Bankacılık sistemine giriş zor, ancak çıkış kolay olur.
  E)     Bankalar belirledikleri faiz oranından sınırlı sayıda müşteriye kredi açabilirler

 3. Pür rekabet koşullarında çalışan bir bankanın toplam maliyet eğrisinin önce azalan oranda artan, daha sonra hızlanarak artan bir eğri olarak çizilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)    Artan sosyal fayda ilkesi
  B)     Azalan toplam maliyet ilkesi
  C)     Artan kar marjları ilkesi
  D)     Azalan verim ilkesi
  E)     Azalan marjinal gelir ilkesi

 4. Pür rekabet koşullarında çalışan bir banka için kar maksimizasyonu sağlayan kredi miktarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

  A)    Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredi faiz oranı
  B)     Kredilerin marjinal maliyeti = kredilerin toplam maliyeti
  C)     Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredilerin toplam maliyeti
  D)     Kredilerin toplam maliyeti = Kredi faiz oranı
  E)     Kredilerin marjinal maliyeti = Kredi faiz oranı

 5.             Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe piyasa gücü elde edilmesine neden olan faktörlerden biridir?

  A)    Faiz oranının kamu otoritesi tarafında belirlenmesi
  B)     Bankaların açabileceği kredi miktarına sınırlama getirilmesi
  C)     Bankacılık sektöründe ölçek ekonomilerinin varlığı
  D)     Bankacılık sektöründe kar marjlarının düşüklüğü
  E)     Bankaların öz kaynak yapılarının yetersizliği

 6. Bir banka, L kadar kredi veriyorsa ve kredilere uygulanan faiz oranı iLise, bankanın kredilerden elde edeceği gelir (R) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak hesaplanmaktadır? 
 7. A) R = iL x L            B) R = iL + L          C) R = iL / L
  D) R = iL x (L/i         E) R = iL x (LxiL)
 8. Eksik bilgilenme koşullarında, kredi faiz oranının tam bilgilenme koşullarına göre yüksek olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)    Riski düşük olanların maliyeti yüklenmemesi
  B)     Riski yüksek olanların tüm maliyeti yüklenmesi
  C)     Riski yüksek olanların yol açtığı maliyetin bir kısmının riski düşük olanlarca üstlenilmesi
  D)     Riski düşük olanların tüm maliyeti yüklenmesi
  E)     Riski yüksek olanların maliyet yüklenmemesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kredi piyasasında eksik bilgilenmenin yol açacağı sonuçlardan biridir?

  A)     Faiz oranının minimum düzeye inmesi
  B)     Batık kredi sorunun ortadan kalkması
  C)     Bankacılık sektöründe zarar olasılığının ortadan kalkması
  D)     Bankaların ekonomik refaha katkılarının maksimum düzeye çıkması
  E)     Riski düşük müşterilerin piyasadan çekilmesi 

 2. Aşağıdakilerden hangisi pür rekabetçi banka kredileri piyasasının şartlarından birideğildir?

  A)    Piyasada kredi açmak isteyen çok sayıda banka ve kredi almak isteyen çok sayıda müşteri vardır
  B)     Her banka benzer nitelikte kredi sağlamaktadır
  C)     Banka hizmetlerini kullananlar ve bunları üretenler cari piyasa faiz oranları hakkında tam bilgiye sahiptirler
  D)     Her hangi bir işlem maliyeti söz konusu değildir
  E)     Piyasaya giriş çıkış serbesttir

 3. Pür rekabetçi bir piyasada bir bankanın karşı karşıya kalacağı bireysel kredi talep eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A)    Dikey eksene paralel (sıfır esnek)
  B)     Azalan eğimli
  C)     Artan eğimli
  D)     Yatay eksene paralel (Tam esnek)
  E)     L şeklinde

 4. Pür rekabetçi bir piyasada faiz oranı nasıl belirlenir?           

  A)     Ödünç verilebilir fon arzı ile ödünç verilebilir fon talebinin eşitlendiği noktada
  B)     Ödünç verilebilir fon arzının ödünç verilebilir fon talebini aştığı noktada
  C)     Ödünç verilebilir fon talebinin ödünç verilebilir fon arzını aştığı noktada
  D)     Ödünç verilebilir fonlar talebi sıfıra eşit olduğunda
  E)     Ödünç verilebilir fonlar arzı sıfıra eşit olduğunda 

 5. Pür rekabetçi bir piyasada bir banka kredilere uyguladığı faiz oranını piyasa faiz oranının biraz üzerine çıkarttığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A)    Kredi müşteri sayısında bir miktar azalma yaşar
  B)     Kredi müşteri sayısı değişmez
  C)     Kredi müşteri sayısı artar
  D)     Tüm kredi müşterilerini kaybeder
  E)     Karlılığı artar

 6. Gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı iki bankadan oluşan bir oligopolde, yüksek ve düşük kredi faiz oranı uygulama seçeneği ile karşı karşıya olan bankalar için aşağıdakilerden hangisi optimal çözümü verir?

  A)    Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak aşırı karla çalışmaları
  B)     Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak sıfır karla çalışmaları
  C)     Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak aşırı karla çalışmaları
  D)     Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak sıfır karla çalışmaları
  E)     Her iki bankanın da piyasadan çekilmeleri 

 7. Piyasa gücüne sahip bir bankanın talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir?

  A)    Bankanın verdiği kredi miktarı arttıkça, gelirinin azalması
  B)     Faiz oranı arttıkça, banka gelirinin azalması
  C)     Daha fazla kredi açabilmek için, bankanın faiz oranını düşürmek zorunda olması
  D)     Faiz oranını sabit olması
  E) Bankanın fiyat kabullenici olması

BANKACILIK VE MEVDUATLAR İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

1.            Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın mevduat talebinin türev talep olarak değerlendirilmesinin nedenidir?

A)     Ekonomik konjonktürün durumu
B)     Müşterilerin kredi talepleri
C)     Merkez bankasının aldığı kararlarla sürece müdahale etmesi
D)     Ekonomik birimlerin bankacılık sektörüne dışardan katılan konumunda olmaları
E)     Bankacılık sektöründe sermaye yapısının özel sektör ağırlıklı olması

2.     Bir bankanın gün başlangıcında mevduat miktarı 600 milyar YTL, kredi miktarı 350 milyar YTL iken gün sonu mevduat değeri 610 milyar YTL ve kredi miktarı 357 milyar YTL ise, söz konusu gün için bankanın marjinal ürünü aşağıdakilerden hangisidir? 

            A) 0,07      B) 0,70      C) 1,07    D) 1,70     E) 7,00

4.            Aşağıdakilerden hangisi mevduat-ların marjinal ürün değerini hesaplamak amacıyla kullanılır?

A)     Mevduat faiz oranı x Kredi miktarı
B)     Kredi faiz oranı x Mevduat miktarı
C)     Kredi faiz oranı x Kredi miktarı
D)     Kredi faiz oranı x Mevduatların marjinal ürünü
E)     Mevduat faiz oranı x Mevduat miktarı

5.            Mevduatlar için çizilen aşağıdaki eğrilerden hangisi 
aynı zamanda bankanın mevduat talep eğrisidir?

A)     Marjinal ürün değeri eğrisi
B)     Marjinal ürün eğrisi
C)     Kredi arz eğrisi
D)     Kredi talep eğrisi
E)     Ortalama ürün eğrisi

6.        Kredi piyasasında piyasa gücüne sahip, mevduat piyasasında ise fiyat kabullenici olan bir bankanın mevduatları için hesaplanacak marjinal ürün geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)     Mevduatların marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü
B)     Kredilerin marjinal ürünü x Mevduatların marjinal geliri
C)     Kredilerin marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü
D)     Kredilerin marjinal geliri x Kredilerin marjinal ürünü
E)     Kredilerin marjinal geliri x Kredi hacmi

7.        Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka açısından, mevduatların miktarında meydana 
gelen değişikliğin mevduatların maliyetinde neden
 
olduğu değişiklik aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A)     Mevduatların marjinal ürünü
B)     Mevduatların marjinal ürün geliri
C)     Mevduatların marjinal ürün değeri
D)     Mevduatların marjinal geliri
E)     Mevduatların marjinal kaynak maliyeti

8.            Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşti-ğinde banka 
karını artırdığı için kredi miktarını da artıracak
 
dolayısıyla mevduat hacmi artacaktır?

A) VMPD > iD         B) VMPD = iD         C) VMPD < iD    
D) VMPD ≤ iD            E) VMPD ≥ iD

 

 1. Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka, mevduatlarını artırmak isterse aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek zorundadır?

  A)    Kredilere uygulanan faiz oranını düşürmek
  B)     Kredilere uygulanan faiz oranını yükseltmek
  C)     Mevduatlara ödenen faiz oranını düşürmek
  D)     Mevduatlara ödenen faiz oranını yükseltmek
  E)     Sermayesini arttırmak

 2. Aşağıdakilerden hangisi yaşanacak bir paniğin, bankacılık sistemi üze-rinde etkili olmasına yol açan ticari banka özellikleri arasında yer alır?

  A)    Banka sermayesinin özel sektöre ait olması
  B)     Bankacılık sektörünün kaynaklarının sınırlı olması
  C)     Kısmi rezerv bankacılığı yapılması
  D)     Merkez bankasının ticari bankalarla ilişki içinde olması
  E)     Kredilerin geri dönüş oranının düşük olması

 3. Mevduat sigorta sisteminin varlığı aşağıdaki simetrik enformasyon (eksik bilgilenme) sorunlarından hangisinin doğmasına neden olur?

  A)    Yüksek işlem maliyeti sorunu
  B)     Ters seçim sorunu
  C)     Marjinal sosyal maliyet sorunu
  D)     Ortalama sermaye kaybı sorunu
  E)     Kötü niyet sorunu

 4. Zorunlu rezerv oranının %20 olarak ilan edildiği bir ekonomide, bir bankanın 200 milyar liralık mevduat (DD)  toplaması halinde yaratılacak kredi hacmi (L) aşağıdakilerden hangisidir? 
 5. A) 40   B) 80   C) 100   D) 160   E) 200 
 6. Bankaların ek bir birim mevduat elde ederek yarattıkları ek krediye ne ad verilir?

  A)    Mevduatların marjinal ürünü
  B)     Mevduatların marjinal ürün geliri
  C)     Mevduatların marjinal ürün değeri
  D)     Mevduatların marjinal geliri
  E)     Mevduatların marjinal kaynak maliyeti

 7. Aşağıdakilerden hangisinde marjinal ürünün değeri (VMPD) hesabı doğru şekilde verilmiştir?

  A)    VMPD = iL x MPRD
  B)     VMPD = iL + MPD
  C)     VMPD = iL – MPD
  D)     VMPD = iL + MPRD
  E)     VMPD = iL x MPD 

 8. Kullanılan diğer kaynaklar sabitken, mevduat miktarında gözlenen artışların mevduatların marjinal ürününde tedrici bir düşüşe neden olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A)     Azalan marjinal verim ilkesi
  B)     Azalan marjinal fayda ilkesi
  C)     Azalan marjinal maliyet ilkesi
  D)     Azalan marjinal gelir ilkesi
  E)     Azalan marjinal kar ilkesi           

 9. Müşterilerin kredi talebinin ve bankanın bu talebi karşılama arzusunun sonucu olan talep aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kredi talebi         B) Tahvil talebi    C) Döviz talebi
  D) Mevduat talebi    E) Yabancı fon talebi 

 10. Bankaların topladıkları mevduatların ancak bir kısmını rezerv olarak ellerinde tuttukları sisteme ne ad verilir?

  A)    Mutlak rezerv bankacılığı
  B)     Klasik bankacılık
  C)     Geleneksel bankacılık
  D)     Kısmi rezerv bankacılığı
  E)     Tam rezerv bankacılığı

 11. Pür rekabetçi bir bankanın mevduat arz eğrisinin tam esnek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)    Piyasada çok sayıda banka olması
  B)     Bankaların sisteme serbestçe girip çıkmaları
  C)     Piyasadaki bankaların fiyat üstlenici konumda olmaları
  D)     Bankanın piyasa gücüne sahip olması
  E)     Piyasada işlem yapan tek bir bankanın bulunması

 

DÖVİZ PİYASALARI VE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ ÖRNEK SORULAR

 

 1. 1$ = 100 YTL ve 1€ = 150 YTL iken,$/€ paritesi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 0,5         B) 0,667           C) 1         D) 1,1          E) 1,5
 3. 2003 yılı sonu itibariyle Türkiye’de ve ABD’de gerçekleşen enflasyon oranları, sırasıyla, % 15 ve % 2’dir. Aynı yıl $/YTL nominal döviz kuru değişim oranı %13 olduğuna göre, reel döviz kuru değişim oranı yüzde kaçtır? 
 4. A) – 4          B) – 2          C) 0             D) 2             E) 4
 5. TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye’de ticari bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarında görülen çözülme nedeniyle döviz piyasasında bir arz fazlasının varlığından söz edilmektedir. Diğer koşullar sabitken, bu durumun $/YTL döviz kuru ve TL’nin değeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)    Kur yükseleceği için YTL değer kazanır.
  B)     Kur yükseleceği için YTL değer kaybeder
  C)     Kur düşeceği için YTL değer kazanır
  D)     Kur düşeceği için YTL değer kaybeder
  E)     Kur ve YTL’nin değeri değişmez

 6. Aşağıdakilerden hangisi faiz paritesi koşulunun yerine gelmesi için gerçekleşmesi gerekli olan varsayımdır ?

  A)    Ülkelerin bir tanesinde faiz oranının diğerine göre yüksek olması
  B)     İki ülkedeki yıllık fiyat artış oranlarının birbirinden farklı olması
  C)     İki farklı para birimi cinsinden finansal varlıklar arasında tam İkame ilişkisinin bulunması
  D)     Her iki ülkede de faiz oranlarının enflasyon oranından daha düşük olması
  E) En azından bir ülkede beklenen döviz kurunun gerçekleşen
  döviz kurundan yüksek olması

 7. Türkiye’de ithal mallara olan talep arttığında, diğer koşullar sabitken, $/YTL kurunda nasıl bir değişim beklenmelidir?

  A)    Döviz talebi artacağı için YTL değer kaybeder
  B)     Döviz talebi artacağı için YTL değer kazanır
  C)     Döviz arzı artacağı için YTL değer kaybeder
  D)     Döviz arzı artacağı için YTL değer kazanır
  E)     Döviz arzı ve talebi artacağı için YTL’nin değeri                    değişmez

 8. E döviz kurunu, P yurtiçi fiyat düzeyini ve PF yabancı ülke fiyat düzeyini ifade etmekte ikenaşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesi koşulunu ifade eder? 
 9. A) P =1PF                     B) P = E  1
  E                                  PF
  C) P = E x PF            D) P = E x PF
  P
 10. Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesinin gerçekleşmesine engel olabilecek faktörler arasında yer almaz?

  A)    Malların homojen olmaması
  B)     Dış ticaret engellerinin varlığı
  C)     Nakliye maliyetlerinin varlığı
  D)     Dış ticarete konu olmayan malların varlığı
  E)     Faiz oranlarının idari kararlarla belirlenmesi

 11. Aşağıdakilerden hangisi ABD doları ve YTL arasındaki faiz paritesi koşulunu ifade etmek amacıyla kullanılabilir?

  A)    iYTL = i$ Eet+1 – Et
   Et

 12. B)    i$= iYTL Eet+1 – Et
     Et    
  C)  i$ = iYTL Eet+1 
     Et     
   D)  iYTL = i$ Eet-1 + Et
   2Et
   E)  i$ = iYTL Eet+1 – Et 
                                                 Et    
 13. ve 10. sorularda aşağıdaki kotasyon tablosunda yer alan veriler esas alınacaktır.

Alış         Satış

€/YTL                                       1,80          1,90

30 gün vadeli YTL faiz oranı        %10          %12

30 gün