Banko ve Servis Görevlisi Çalışma Soruları

0
301

Bankaların banko ve servis görevlisi pozisyonları için yaptığı sınavlarda sıkça çıkan sorular aşağıdaki gibi derlenmiştir. Cevaplar sayfanın en alt kısmında yer almakta. Sorulara göz atmadan önce gireceğiniz bankanın tarihçesini iyice araştırmanızı öneriyorum. Örneğin İş Bankası kaç yılında kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? İlk başkanı kimdir? tarzında sorulara bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar.

1-Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın kurulması fikri aşağıdaki hangi süreç sonucunda ortaya çıkmıştır?
A – Paris Antlaşması
B – Roma Antlaşması
C – Kopenhang Kriterleri
D – Bretton Woods Konferansı
E – Maastrich kriterleri

2-Avrupa Birliği içerisinde birliğin bütçesine en fazla katkıyı yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A – İngiltere
B – Almanya
C – Fransa
D – İspanya
E – İrlanda

3-Dünya ticaretinin 3/4’ne sahip olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A – Dünya Bankası
B – Uluslar arası Para Fonu
C – Birleşmiş Milletler Sınayi ve Kalkınma örgütü
D – Avrupa Birliği
E – Dünya Ticaret Örgütü

4-hangisi paranın özelliklerinden biri değildir?
a.değişim aracı olması
b.taşınmaya elverişli olması
c.bölünebilir olması
d.heterojen olması
e.değer saklama aracı olması(KPSS-2008 SORUSUDUR

5-Devletin ekonomideki yerine ilişkin, uluslararası karşılaştırmalarda en yaygın biçimde kullanılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Her yıl basılan para miktarıdır.
b. İhracatın ithalata oranıdır.
c. Devlet harcamalarının devlet gelirlerine oranıdır.
d. Bütçe açığının GSMH’ya oranıdır.
e. Devlet harcamalarının GSMH’ya oranıdır

6-Transfer harcaması nedir?
a. Personel harcamasına verilen diğer addır.
b. Devletin mal ve hizmet olarak karşılığı olmayan harcamasıdır.
c. Devletin özel sektörden transfer ettiği elemanlara yaptığı ödemedir.
d. Devletin personeline maaş dışında yaptığı prim, ikramiye gibi ödemelerdir.
e. Özel sektörden devlete yapılan harcamalardır.

7-Devletin istikrar fonksiyonu öncelikle aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
a. Hızlı büyüme
b. Adil gelir dağılımı
c. Dış ödemeler bilançosu dengesi
d. Fiyat istikrarı ve tam istihdam
e. Hızlı büyüme ve adil gelir dağılımı

8-Ülkemizde YTL’nin yapısal olarak daha değerli olduğu bir politikaya yöneliş aşağıdakilerden hanginsiyle başlamıştır?
A) 2001 kriziyle
B) Sabit döviz kurunu terk edip dalgalı kura geçişle
C) Sermaye hareketlerinin serbestleştirdiği 1989 sonrasında
D) 1994 kriziyle
E) 24 Ocak 1980 kararlarıyla

9-İmalat sanayi geneli ve alt sektörlerinde hem yatırımların hem de verimliliğin arttığı sektörlere ne ad verilir?
A) Emeğe dayalı sektör
B) Sermaye yoğun sektör
C) Yaygın büyüme gösteren sektör
D) Kapasite kullanımına dayalı büyüyen sektör
E) Yoğun büyüyen sektör

10-TÜRKSOY’un yönetim merkezi neresidir?
A) Ankara
B) Bişkek
C) Bakü
D) Taşkent
E) Almatı (Almaata)

11-Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası araçlarından biri değildir?
A) Hisse Senetleri
B) Hazine Bonosu
C) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
D) Yatırım Fonu Katılım Payları
E) Banka Garantili Fonlar

12-Banka performansına ilişkin ölçtüler içinde en önemlisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite Oranı
B) Aktif Kârlılık Oranı
C) Özkaynak Kârlılık Oranı
D) Sermaye Kârlılık Oranı
E) Net Faiz Marjı

13-Hangisi finansal piyasalar arasında yer almaz?
A)borçlanma ve hisse senedi piyasası
b)birincil ve ikincil piy.
c)yatırım ve üretim piy.
d)borsalar ve tezgah üstü piy.
e)para ve sermaye piy.

14-kambiyo işlemleri yapanların kur riskinden korunmak için dövizin gelecekteki kur üzerinden alınıp satılması konusunda yapılan anlaşmaya ne denir?

A)hedging B)forfaiting C)swap D) stand by

15-Hangisi bankacılık sektörüne özgü risklerden biri değildir
a)faiz riski
b)kur riski
c)kredi riski
d)borç riski
e)likidite riski

16-İşletmenin kazanç gücünü artırmadan hisse senetlerin sayısının artırılmasına ne ad verilir?
A)otofinansman
B)dolaylı çıkarım
C)hisse senedinin sulandırılması
D)underwriting
E)doğrudan çıkarım

17-Tükiye de fiyat endekslerinin hesaplanmasında hangisi kullanılıyor?
A)nominal endeks
b)paasche end.
c)liker end.
d)frodin end.
e)laspeyres end

18-Bankaların verdikleri kredilerden elde ettikleri faiz gelirleri ile topladıkları tasarruflara ödedikleri faiz arasındaki farka ne ad verilir?A)kur
B)prim
C)kurtaj
D)spread
E)spot

19-Hükümetin para basarak elde edeceği reel kaynak miktarına ne ad verilir ?a)Emisyon
b)Enflasyon vergisi
c)Para arzı
d)Deflesyon
e)Senyoraj

20-Aşağıdakilerden hangisi, Kollektif Yatırım Kurumlarının oluşturulmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Fonların profesyonelce yönetilmesi olanağı vermesi
B) Yatırım seçeneklerinin belirlenmesinde yapılan analiz ve araştırma masraflarını düşürmesi
C) Kurulmasının yasal zorunluluk olması
D) Yatırımın toplam riskini azaltması
E) Portföy yönetimini rasyonel hale getirmesi

21-Aşağıdakilerden hangisi, Eurosistem’in temel görevleri arasında değildir?
A) Euro sahasının para politikasını tanımlamak ve uygulamak
B) Yabancı para işlemlerini yönetmek
C) Üye ülkelerin resmi yabancı para rezervlerini saklamak ve yönetmek
D) Ödeme sistemlerinin aksamadan yürümesini sağlamak
E) Euro sahasındaki ülke hazinelerine avans vermek

22-Ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında ya da içinde kullandırılması gibi hizmetler sunan, genellikle serbest bölgelerde kurulan, ülke bankacılık sisteminin yasal düzenlemelerine tabi olmayan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı Bankacılığı
B) Toptancı Bankacılık
C) Uluslararası Bankacılık
D) Perakende Bankacılık
E) İhtisas Bankacılığı

23-Borsa Başkanının görev süresi kaç yıldır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7

24-Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Sermaye piyasası araçlarının ödünç verme ve alma işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek
B) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzını düzenlemek
C) Menkul kıymetlerin menkul kıymetler borsalarında işlem göreceği borsa pazarlarını açmak
D) Ekspertiz kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek
E) Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam dahil yatırım tavsiyelerinde bulunacakların uyacakları ilke ve esasları belirlemek

25-Menkul kıymetle ilgili alış ve satış emirlerinin hacmini ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa derinliği
B) Piyasa genişliği
C) Piyasa esnekliği
D) Devamlı piyasa
E) Piyasa dengesi
26-Aşağıdakilerden hangisi Factoring şirketleri için doğru bir ifade değildir?
A) Ana faaliyetleri dışında faaliyette bulunamazlar, teminat mektubu veremezler
B) Factoring ve finansman şirketlerinin ödenmiş sermayesi en az 5 milyon TL,
C) Kuruluş iznini BDDK verir
D) Anonim şirket şeklinde kurulmak zorundadır,
E) Mevduat toplayarak, bunları sermaye piyasasında işletirler

27-Aşağıdakilerden hangisi leasing’e konu olamaz?
A) İnşaat Makineleri
B) Binalar
C) PatentD) Demirbaşlar
E) Taşıtlar

28-Aşağıdakilerden hangisi kantitatif bilgilerden biri değildir?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Kâr dağıtım tablosu
D) Firmanın geleceğe ilişkin plan ve projeleri
E) Nakit akış tablosu

29-Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracılık faaliyetlerinden biri değildir?

 1. A) Portföy yöneticiliği faaliyetlerini yapabilirler
 2. B) Halka arz yoluyla satışına aracılık
 3. C) Yatırım bankacılığı faaliyetleri
 4. D) Repo- ters repo
 5. E) Yatırım danışmalığı

30-Menkul kıymet borsalarının oluşmasının başta gelen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Ticaretin gelişmesi ve vadeli (mal) emtia satışlarının yaygınlaşması
 2. B) 2499 sayılı SPK’ nın gerekliliğ
 3. C) Yatırımcıların gelir elde etmelerinin sağlanması
 4. D) Büyük yatırımcıların güveninin sağlanması
 5. E) Para piyasası araçlarının yaygınlaşmasının sağlanmas

31-Sermayesi paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adi şirket

 1. B) Anonim şirket
 2. C) Kollektif şirket
 3. D) Komandit şirket
 4. E) Limited şirket

32-Aşağıdakilerden hangisi borsanın gelir kaynaklarından biri değildir?

 1. A) Bütçeden alınan pay
 2. B) Kotasyon ücretleri
 3. C) Tescil ücretleri
 4. D) Giriş aidatı
 5. E) Yıllık aidatı

33-Mevcut durum itibarıyla sigorta şirketlerine ilişkin düzenlemelerle, gözetim ve denetim fonksiyonunu aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
A) SPK

 1. B) BDDK
 2. C) Hazine Müsteşarlığı
 3. D) TMSF
 4. E) TCMB

34-Kredi kurumunun müşterisine belli bir limite kadar açtığı, müşterinin de ihtiyacı oranında kullandığı krediye ne ad verilir?

 1. A) Spot kredi
 2. B) Rotatif kredi
 3. C) Açık kredi
 4. D) Akrediif
 5. E) Ticari kred

35-Finansman Bonolarının vadesi en fazla kaç gün olabilir?

 1. A) 60 gün
 2. B) 90 gün
 3. C) 120 gün
 4. D) 360 gün
 5. E) 720 gün

36-Aynı ve eşit miktardaki bir malın eş zamanlı olarak farklı piyasalarda farklı fiyattan alım satımını yaparak riske girmeden kâr eden kişiye ne ad verilir?

 1. A) Hedger
 2. B) Spekülatör
 3. C) Takas odası
 4. D) Arbitrajcı
 5. E) Garantör banka

37-Fiyatların düşme eğiliminde olduğu piyasaya ne ad verilir?
A) Devamlı piyasa

 1. B) Boğa piyasası
 2. C) Ayı piyasası
 3. D) Etkin piyasa
 4. E) Durgun piyasa

38-Bağlı olduğu paranın kullanıldığı ülkede ve çıkaran kurumun ülkesinde satışına izin verilmeyen tahvillere ne denir?

 1. A) Ulusal tahvil
 2. B) Euro tahvil
 3. C) Yabancı tahvil
 4. D) Ecu tahvil
 5. E) Konvertıbl tahvil

39-Satıcı firmaya sadece finansman hizmeti sunan, buna karşılık alacak yönetimi ve borçların riskini kapsam dışı bırakan factoring türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geleneksel Factoring

 1. B) Toptan Factoring
 2. C) Bildirimli Factoring
 3. D) Acente Factoringi
 4. E) Fatura İskontosu

40-Yeni buluş ve teknolojik gelişmelere yönelik uzun vadeli yatırımlara finansman sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları

 1. B) Girişim Sermayesi
 2. C) Portföy Yönetim Şirketleri
 3. D) Yatırım Fonu
 4. E) Yatırım Ortaklıkla

41-Aşağıdakilerden hangisi 1950’de ülkemizde kurulan ilk özel kalkınma bankasıdır.

 1. A) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
 2. B) Denizcilik Bankası
 3. C) T. Vakıflar Bankası
 4. D) T. Öğretmenler Bankası
 5. E) Yapı ve Kredi Bankası

42-Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurucularından biri değildir?
A) İMKB

 1. B) Takasbank
 2. C) TMSF
 3. D) TSPAKB
 4. E) İAB

43-İMKB’nin işlem ve hesaplarını aşağıdakilerden hangisi denetler?

 1. A) Maliye Bakanlığı
 2. B) Sermaye Piyasası Kurulu
 3. C) T.C. Merkez Bankası
 4. D) Hazine Müsteşarlığı
 5. E) BankacılıkDüzenleme Denetleme Kurumu

44-Aşağıdaki türev ürünlerden hangisi sadece organize piyasalarda işlem görür?
A) Forward sözleşmeler

 1. B) Swap sözleşmeler
 2. C) Satın alma opsiyon sözleşmeleri
 3. D) Future sözleşmeler
 4. E) Vadeli işlem sözleşmeleri

45-hangisi ikincil piyasaya örnek verilebilecek örneklerden biri olamaz
opsiyon piyasaları
gelecek piyasaları
döviz piyasası
doğrudan finans piyasası
borsa

46-hangisi türkiye deki yarı finansal kurumlardan biridir
sigorta şirketleri
özel finans kurumları
yatırım fonları
sosyal güvenlik kurumları
yatırım ortaklıkları

47-aşağıdaki kavramlardan hangisi bir kişi ya da kuruluşun değişik menkul değerlere yaptığı yatırımların tümünün dağılımını ifade eder
yedek akçe
strips
reel ankes
portföy
swap

48-cari açık nedenleri
-Tasarrufların yetersizliği
-Değerli YTL
-Mikro ekonomik reform yetersizliği
-Açığın finanse edilebilme niteliği

49-yerel yasalara bağlı olarak yabancı ülkede kurulan bağımsız bankacılık??
muhabir banka
temsilcilik
şube
yan kuruluş
bağlı kuruluş

50-aşağıdaki kredi türlerinden hangisi aracılığıyla bir bankadan nakit sağlanamaz
açık kredi
tüketici kredisi
işletme kredisi
teminat mektubu kredisi
ipotek kredisi

51-Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası araçlarından biri değildir?A)hisse senetleri
B) Hazine Bonosu
C) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
D) Yatırım Fonu Katılım Payları
E) Banka Garantili Fonlar

52-İşletme için ihtiyaç duyulan fon, para ya da sermayenin sağlanmasına ne denir?A) Finans
B) Finansman
C) Finansal yönetim
D) Finans fonksiyonu
E) Finansal denetim

53-Hangisi mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir?
A)Devalüasyon
B)Dezenflasyon
C)Disponibilite
D)Dolarizasyon
E)Dominik Cumhuriyeti

54-Piyasa gücüne sahip bir bankanın talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir?
a) Bankanın verdiği kredi miktarı arttıkça, gelirinin azalması
b) Faiz oranı arttıkça banka gelirinin azalması
c) Daha fazla kredi açabilmek için, bankanın faiz oranını düşürmek zorunda olması
d) Faiz oranının sabit olması
e) Bankanın fiyat kabullenici olması

55-Bankalar tarafından ıskonto edilmiş ve karşılığı sahibine ödenmiş olan bir senedin, MB tarafından saptanmış olan oranlara ve vadesine göre indirim yapıldıktan sonra kalan miktarın bankaya ödenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yasal karşılıklar
b) Reeskont oranı
c) Mevduat munzam karşılığı
d) Disponibilite oranı
e) Açık piyasa işlemleri

56-Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
a) NİV-net iç varlıklar
b) NDV-net dış varlıklar
c) GSYİH-gayri safı yurt içi hasıla
d) SMH-safı milli hasıla
e) GSMH-gayri safi milli hasıla

57-. Para arzının artmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) İstihdam hacmi azalır
c) Faiz oranları düşer
e) Yatırımlar artar
b) Gelir düzeyi artar
d) Kredi faiz oranları düşer

58-Mali piyasaların ekonomideki faydalan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Gelir ve refah artışına katkı
b) Vade sınırlaması
c) Risk ayarlamaları
d) Büyük ölçekli firmaların kurulması
e) Mülkiyetin geniş kitlelere yayılmas

59-Türkiye’de bir işletmenin Küçük ve Orta Boy
İşletme (KOBİ) kapsamına girebilmesi için en
fazla kaç işçi çalıştırması gerekmektedir?
A) 49 B) 99 C) 149 D) 199 E) 249

60-Aşağıdakilerden hangisi, 1998 yılında Türkiye
ekonomisinde yaşanan krize rağmen başarılı olan
alt sektörlerden biri değildir?
A) Demir-çelik B) Çimento
C) Gıda D) Bankacılık
E) Konfeksiyon

‎611948-1952 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan
Türkiye İktisadi Kalkınma Planı’nda öngörülen harcamalar içinde en büyük pay aşağıdaki sektörlerden hangisine ayrılmıştır?
A) İnşaat B) Sanayi
C) Enerji D) Ulaştırma-haberleşme
E) Tarım

62-Türkiye’de genel tarım sayımı ilk kez hangi yılda yapılmıştır?
A) 1924
B) 1927
C) 1929
D) 1934
E) 1946
63-Aşağıdaki şirketlerden hangisinin kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi değildir?
A) Bankalar
B) Halka açık anonim şirketler
C) Sigorta şirketleri
D) Finansal kiralama şirketleri
E) Halka kapalı anonim şirketler

64-1947 yılında dış ticarette serbestleşmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) SALT B) START C) GATT D) IMF E) UNCTAD

65-Bir paranın iki günden daha fazla bir süre sonrası için, sabit kur üzerinden bir başka parayla alınıp satılma işlemine ne ad verilir?
A) Döviz swapı
B) Arbitraj işlemi
C) Vadeli döviz işlemi
D) Faktoring
E) Leasing

66-Yüzen fon” kavramı neyi ifade eder?
a)bankaların fon kazançları
b)bankalara yatan uzun vadeli mevduat fonları
c)bankaların sahip oldukları toplam fon miktarı
d)bankaların kasalarında birkaç gün kalan fonlar
e)yabancı ülke yatırımcıların bankalarda bulunan fonları

67-Lisans anlaşması sonucunda, lisans veren işletmenin aldığı karşılık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iskonto
B) Faiz
C) Royalte
D) Prim
E) Ran

68-Aşağıdakilerden hangisi, globalleşmenin başlangıcı olmuştur?
A) Avrupa’nın keşfi
B) I. Dünya Savaşı
C) Soğuk Savaş
D) II. Dünya Savaşı
E) 1990′lı yıllardaki gelişmeler

69-asg.hang. uzun dönemde kronik yüksek enflasyonun nedenlerinden biridir?
a.vergi oraninda artis
b.kamu harcamalarinda artis
c.sürekli parasal genisleme
d.yerli paranin yabanci paralar karsisndaki degerinde yükselme
e.toplam talepte azalma

Bir ekonomide toplam sermaye stoku hangi durumda azalir?
a)tüketim yatiri astiginda
b)amortismanlar gayrisafi yatirimdan büyük old.
c)net yatirim sifir old.
d)amortismanlar net yatirimdan büyük old.
e)hükümetin mal ue hizmet harcamalari,topladigi vergilerden büyük old

71-Finansal yoneticilere gelecegi ongormede ve gecmisi degerlendirmede kullandiklari verileri saglayan disiplin as.han.
A)mikro ikt b)makro ikt c)muhasebe d)pazarl