Hukuk

İdare Hukuku Çıkmış Sorular

 

İdare Hukuku Çıkmış Sorular

( ADLİ-İDARİ HAKİMLİK/ KAYMAKAMLIK / SAYIŞTAY SINAV SORULARI )

1. Aşağıdakilerden hangisi İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il özel idarelerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
B) İl özel idaresinin bütçesi İçişleri Bakanının ona-masına tabidir.
C) İl genel meclisi 5 yıl için seçilen üyelerden oluşur.
D) İl genel meclisi üyeleri, il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların meclis gündemine alınmasını öne-rebilirler.
E) İl encümenine vali başkanlık eder.

2. Aşağıdakilerden hangisi, sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi kuruluşuna ait işletme türlerin-den biridir?
A) Bağlı ortaklık
B) Kamu iştiraki
C) İktisadi kamu teşekkülü
D) Bağımsız idari kurum
E) Müessese

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişilerinden biri değildir?
A) Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasa-sı Düzenleme Kurumu
B) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) K vakfı tarafından kurulmuş ve T.C. kanunlarına uygun olarak faaliyet göstermekte olan vakıf üni-versitesi
E) Türkiye İstatistik Kurumu

4. Aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici iş-lemlerinden biri değildir?
A) Belediye tarafından yapılan ihale şartnamesi
B) Belediye tarafından yapılacak bir kamulaştırma öncesinde alınan kamu yararı kararı
C) Belediye tarafından yapılan nâzım imar planı
D) Vali tarafından çıkarılan ve ildeki kesimlik hay-van satış yerlerinin belirlenmesine ilişkin genel emir
E) Vali tarafından çıkarılan ve il merkezindeki okul servislerinin güzergâhını belirten genel emir

5. Kesinleşen belediye meclisi kararlarının yürürlü-ğe girebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerek-lidir?
A) 10 gün geçmesi
B) 10 gün içinde mahallin en büyük mülki idare ami-ri tarafından onanması
C) 5 gün içinde büyükşehir belediye başkanına gön-derilmesi
D) 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulması
E) 7 gün içinde mahallin en büyük mülki idare amiri-ne gönderilmesi

6. Belediyelerle ilgili mevzuata göre, aşağıdaki ifa-delerden hangisi yanlıştır?
A) Belediye meclisine ve belediye encümenine be-lediye başkanı başkanlık eder.
B) Belediye meclisinin kararları, valinin onayıyla ke-sinleşir.
C) Belediye başkanı, belediye meclisinin kesinleşen kararları aleyhine idari yargıya başvurabilir.
D) Belediye başkanının başkanlıktan düşmesi konu-sunda nihai kararı Danıştay verir.
E) Belediye meclisi, belediye başkanı hakkında ye-tersizlik kararı verebilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuru-luşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
B) Merkezi idareden izin almadan taşınmaz mal edinebilmeleri
C) Yönetmelik çıkarabilmeleri
D) Görev alanlarıyla ilgili tüzük çıkarabilmeleri
E) Üzerlerinde vesayet denetimi uygulanması

[FONT=’Arial-BoldMT’,’sans-serif’] 8. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir. Bu durumda, A Belediyesi aşağıdakilerden hangisine başvurarak adı geçen taşınmaz malın kendisine devredilmesine karar verilmesini isteyebilir?
A) Danıştaya
B) Yerel idare mahkemesine
C) Yerel asliye hukuk mahkemesine
D) Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne
E) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne

9. Aşağıdakilerden hangisi, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istemiyle açılacak davadan önce, diğerlerine göre en son yapılmalıdır?
A) Kamu yararı kararının alınması
B) Satın alma usulünün denenmesi
C) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi
D) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi
E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yapılması

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir?
A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 30

11. Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir?
A) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezası ile mahkûmiyet
B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 7 ay hapis cezası ile mahkûmiyet
C) Taksirle işlenen bir suçtan dolayı 9 ay hapis cezası ile mahkûmiyet
D) Dolanlı iflas suçundan dolayı 1 ay hapis cezası ile mahkûmiyet
E) İnancı kötüye kullanma suçundan affa uğramış mahkûmiyet

12. Aşağıdakilerden hangisi gelir, gider ve malları yönünden Sayıştay denetimine tabi değildir?
A) Ankara Üniversitesi
B) Telekomünikasyon Kurumu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
E) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

13. Devletin özel mallarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu malların da haczedilmeleri mümkün değildir.
B) Devlet kamu hukuku işlemleriyle de özel mal edinebilir.
C) Devlet özel mallarını istediği gibi satabilir.
D) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle adli yargıda çözümlenir.
E) Bu mallar, kamu yararından çok gelir getirme amacını taşır.

14. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir?
A) Bireylerin toz, gürültü, duman, pislik gibi düzensizliklerden uzak tutulması
B) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi
C) Binaların yanma ve yıkılmasına karşı önlemlerin alınması
D) Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması
E) Konut dokunulmazlığının sağlanması

15. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen ihale usullerinden biridir?
A) Kapalı ihale usulü
B) Açık ihale usulü
C) Açık arttırma usulü
D) Doğrudan arttırma usulü
E) Doğrudan teklif usulü

16. Aşağıda yer alan kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme usullerinden hangisi, ilk kez
13.08.1999 tarih ve 4446 sayılı Kanun ile Anayasa’da yapılan değişiklik ile öngörülmüştür?
A) Kamu hizmetlerinin Yap-İşlet usulüyle gördürülmesi
B) Kamu hizmetlerinin imtiyaz usulüyle gördürülmesi
C) Kamu hizmetlerinin ruhsat usulüyle gördürülmesi
D) Kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülmesi
E) Kamu hizmetlerinin Yap-İşlet-Devret usulüyle gördürülmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) İlçe belediye başkanı
D) Büyükşehir belediye başkanı
E) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

[FONT=’Arial-BoldMT’,’sans-serif’] 18. Aşağıdakilerden hangisi, bir davaya konu olduğunda idari yargının görev alanına girmez?
A) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki arsada bulunan su kuyusuna düşülmesi nedeniyle uğranılan zararın karşılanması talebi
B) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulunca verilen karara itiraz edilmesi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu iddiası
C) Malikin, Ankara Cebeci’de bulunan kendisine ait yapının kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının hukuka aykırı olduğu iddiası
D) Bolu Valiliğine ait bir taşıt aracının bir görev nedeniyle trafikte seyri esnasında sebep olduğu kazadan doğan zararın karşılanması talebi
E) Bir vakıf üniversitesinde öğrenci olan ilgilinin fakültesi tarafından verilen ve okuldan 6 ay uzaklaştırılmayı içeren disiplin cezasının kaldırılması talebi

19. Aşağıdaki idari işlemlerin hangisine karşı açılan bir iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesidir?
A) Adalet Bakanlığı Müsteşarının görevden alınmasına ilişkin kararname
B) Rekabet Kurulunun verdiği idari para cezası
C) Kamu İhale Kurulunun verdiği itirazen şikâyet başvurusunun reddi kararı
D) Türkiye Barolar Birliğinin çıkardığı ve üyelerine ilişkin olan Disiplin Yönetmeliği
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı

20. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin geri alınması hukuka uygundur?
A) 8. derecede olan Memur A’ya 7. derece maaşı ödenmesine ilişkin ikibuçuk ay önce yapılan işlem
B) B’ye mevzuata aykırı olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin 15 yıl önce yapılmış işlem
C) B’ye mevzuata uygun olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin 1 ay önce yapılmış işlem
D) Aynı idare içindeki başka bir daire başkanının yetkili olması nedeniyle hukuka aykırı olan ve 15
yıl önce yapılmış bir ruhsat verme işlemi
E) Verildiği tarihteki mevzuata uygun olmakla birlikte sonradan değişen mevzuata aykırı hâle gelmiş
ve 15 yıl önce verilmiş bir otel açma ruhsatı

21. Müşterek kararname idari işlem kuramı açısından ne tür bir işlemdir?
A) Karma
B) Kolektif
C) Düzenleyici
D) Birleşme
E) Basit

22. Sayıştayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sayıştay, 1982 Anayasası’nda yargı bölümünde düzenlenmiştir.
B) Sayıştay, 1982 Anayasası’nda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir.
C) Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay arasındaki uyuşmazlıklarda Sayıştay kararı esas alınır.
D) Sayıştayın kesin hüküm niteliğindeki kararları aleyhine başka bir idari yargı merciine başvurulamaz.
E) Sayıştay, merkezî yönetimle birlikte mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin de denetimini yapar.
23.
I. Danıştay
II. Yargıtay
III. Milli Güvenlik Kurulu
IV. Sayıştay
V. Üniversiteler
Yukarıdakilerden hangileri Devletin merkez örgütüne yardımcı kuruluşlarından değildir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV
D) II ve V E) III ve V

24. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, idari yargılama usulünün özellikleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulanır.
B) Hâkim tarafların getirdiği kanıtlarla bağlıdır.
C) İdari davalarda davalı kural olarak idaredir.
D) Hâkim gerekli gördüğünde keşif yapılmasına karar verebilir.
E) Davadan feragate ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri idari yargıda da uygulanır.
25. Aşağıdaki davalardan hangisi idari yargının görev alanı içindedir?
A) Tapu sicillerinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararların tazmini istemiyle açılan davalar
B) Yap-işlet-devret niteliğindeki sözleşmelerden doğan davalar
C) İdari hizmet sözleşmelerinden doğan davalar
D) Kadastro Kanunu’nun uygulanmasından doğan davalar
E) Kamu ihale sözleşmelerinden doğan davalar

26. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM dışından atanan bakanlar doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
B) TBMM dışından atanan bakanlar yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumluluğu ayrıcalıklarından
faydalanır.
C) TBMM dışından atanan bakanların göreve başlarken and içmeleri gerekmez.
D) TBMM dışından atanan bakanlar, atamaları TBMM tarafından onanmadıkça göreve başlayamazlar.
E) TBMM dışından atanan bakanların görevine son verme yetkisi münhasıran Cumhurbaşkanına
aittir.

27.
I. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarının
bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetler.
II. Sayıştay, mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimini yapar ve kesin hükme bağlar.
III. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Sayıştay kararları esas alınır.
IV. Sayıştayın sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan kararlarına karşı ilgililer,
kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere Sayıştaya başvurarak karar düzeltmesi isteminde bulunabilir.
V. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan Devlet mallarının TBMM adına denetlenmesi Sayıştayın görevi kapsamı dışında kalır ve denetim, Milli Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yapılır. 1982 Anayasası’na göre, Sayıştay ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve IV B) I, III ve IV C) I, IV ve V D) II, III ve IV E) II, IV ve V

28. Anayasa Mahkemesi, bir mahkemeden bir kanun hükmüne karşı gelen iptal istemini işin esasına girerek reddederse; ret kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak ne kadar süre geçmeden aynı kanun hükmünü bir mahkeme iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderemez?
A) 5 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 5 yıl E) 10 yıl

29. İdarenin aşağıdaki yetkilerinden hangisi, istisnai bir yetki olup, kanunda açıkça öngörülmedikçe
idare tarafından kullanılamaz?
A) Hiyerarşi
B) Düzenleme
C) Vesayet
D) İcrai karar alma
E) İdari işlemi geri alma

30. Tüzükler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İdarenin düzenleyici işlemlerindendir.
B) Bakanlar Kurulu tarafından yapılabilir.
C) Bazı tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu değildir.
D) Kanunlar gibi yayımlanır.
E) Cumhurbaşkanınca imzalanması gerekir.

31. Aşağıdakilerden hangisi genel idari yargının görev alanı içindedir?
A) Seçimlerle ilgili uyuşmazlıklar
B) Askeri hizmete ilişkin ve asker kişileri ilgilendiren idari uyuşmazlıklar
C) Jandarma Genel Komutanlığının kolluk alanındaki faaliyetine ilişkin uyuşmazlıklar
D) İdarede yer alan sayman hesaplarının yargılanmasından doğan uyuşmazlıklar
E) İdari ve askeri yargı yerleri arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıkları

32. Aşağıdaki işlemlerden hangisinden doğacak uyuşmazlık, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalardan biri değildir?
A) Denizcilik Müsteşarının görevden alınmasına ilişkin müşterek kararname
B) Milli Eğitim Bakanlığının, ilköğretim kurumlarındaki ders saatlerine ilişkin yayınladığı yönetmelik
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, üyelik esaslarına ilişkin yayınladığı yönetmelik
D) Bakanlar Kurulunun işçi sağlığına ilişkin olarak aldığı karar
E) Yükseköğretim Kurulunun bir rektör hakkında verdiği disiplin kararı.

33. Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istemiyle yerel asliye hukuk
mahkemesine başvurulmadan önce aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en son yapılmalıdır?
A) Kamulaştırma kararının alınması
B) Kamu yararı kararının alınması
C) Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi
D) Satın alma usulünün uygulanmasının denenmesi
E) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi

34. Görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görevden uzaklaştırma, hakkında hem disiplin soruşturması hem de ceza kovuşturması açılan
memur için uygulanabilir.
B) Görevden uzaklaştırılan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez.
C) Görevden uzaklaştırmaya bakanlık veya genel müdürlük müfettişleri de yetkilidir.
D) Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması üzerine, memurun hem kademe ilerlemesi hem
de derece yükselmesi yapılır.
E) Görevden uzaklaştırılan memura aylığı ödenmez.

35. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır?
A) Diyanet İşleri Başkanlığı
B) Ticaret ve sanayi odaları
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) İl genel idareleri
E) Bakanlıklar

36. Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karşılıklılık ilkesi gözetilmişse, Türkiye’de ikametleri olmasa dahi yabancılar da bu haktan yararlanır.
B) Anayasa’da tüzel kişilerin de bu haktan yararlanması açıkça öngörülmemiştir.
C) Vatandaşlar, kendileriyle ilgili olmayıp geneli ilgilendiren hususlardaki şikâyetler için dilekçe hakkını kullanamazlar.
D) Anayasa’nın dilekçe hakkını düzenleyen hükmünde sadece TBMM önünde bu hakkın kullanımı
düzenlenmiştir.
E) Bu hakkın kullanımı kapsamındaki başvuruya mutlaka yanıt verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

37. Genelkurmay Başkanı nasıl ve kim tarafından atanır?
A) Doğrudan Bakanlar Kurulunca
B) Doğrudan Cumhurbaşkanınca
C) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
D) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
E) Milli Güvenlik Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca

38. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca anılan Kanun hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkili olup, bu kararlara karşı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre itiraz olunabilir. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, Cumhuriyet savcısı tarafından verilen bir idari para cezasına karşı yapılacak itiraz başvurusunun süresi ve mercii doğru olarak verilmiştir?
A) 15 gün – sulh ceza mahkemesi
B) 1 ay – sulh hukuk mahkemesi
C) 10 gün – ağır ceza mahkemesi
D) 60 gün – idare mahkemesi
E) 15 gün – bölge idare mahkemesi

39. İmtiyaz sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İmtiyaz sözleşmelerinde sözleşmenin tarafı olan idareye bazı üstün yetki ve ayrıcalıklar tanınmıştır.
B) İmtiyaz sözleşmeleri hakkında Danıştayın düşüncesinin alınması zorunludur.
C) Tahkim şartı içeren imtiyaz sözleşmeleri idari sözleşme niteliğinde olmayıp özel hukuk sözleşmeleridir.
D) İmtiyaz sözleşmeleri aracılığıyla bir hizmetin özel kişilere gördürülmesi yönteminin uygulandığı
alanlardan biri telekomünikasyon hizmetleridir.
E) Tahkim şartı öngörülmeyen imtiyaz sözleşmelerinde sözleşmenin tarafları arasında doğan uyuşmazlıkların çözümünde idari yargı yerleri görevlidir.

40. Aşağıdakilerden hangisi idarenin kolluk işlemleri türlerinden biridir?
A) İltizam B) Müşterek emanet C) İzin (ruhsat) D) İmtiyaz E) Emanet

41. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl ilanını gerektiren nedenler arasında yer almaz?
A) Tabii afet
B) Ağır ekonomik bunalım
C) Tehlikeli salgın hastalıklar
D) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
E) Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması

42. Aşağıdakilerden hangisi idarenin kusura dayanmayan mali sorumluluğuna göre tazmin edilebilir
zararlar arasında yer almaz?
A) İdarenin niteliği gereği tehlikeli bir aracı kullanarak verdiği zarar
B) Doğalgaz iletim hattındaki bir sızıntı nedeniyle oluşan zarar
C) İdare tarafından yürütülen bir hizmetin geç işlemesi nedeniyle uğranılan zarar
D) Terör eylemlerinin yoğun olduğu bir bölgede kamu düzenini bozmaya yönelik terör olayları dolayısıyla uğranılan zarar
E) Tüm toplumun yararlanacağı bir hizmet dolayısıyla belirli bir kişinin katlanmak zorunda kaldığı zarar
43. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Danıştay
D) Başbakan
E) TBMM
44. Yetki genişliği ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yetki genişliği il özel idaresi ve belediyelerin yönetiminde uygulanan bir ilkedir.
B) Yetki genişliği ile yerinden yönetim birimlerinin özerk karar alma yetkisi bir ölçüde genişletilmektedir.
C) Yetki genişliğinde yetkiyi kullanan idari birim, merkezî yönetimin idari vesayet denetimine tabidir.
D) Yetki genişliği ilkesinde yetki devrinden farklı olarak ilgili idari birim kendisine devredilen yetkileri belirli bir süre ile sınırlı olarak kullanabilir.
E) Yetki genişliğinde, yetki merkez adına ve millî bir kamu hizmetinin yürütülmesi için kullanılmaktadır.

45.
I. Üniversite – Fakülte
II. Adalet Bakanlığı – Türkiye Barolar Birliği
III. Başbakanlık – Diyanet İşleri Başkanlığı
IV. İçişleri Bakanlığı – Belediye
Yukarıdakilerden hangileri aralarındaki idari denetim
ilişkisi hiyerarşi ilişkisi niteliğinde olamaz?
A) Yalnıza IV B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) II, III ve IV

46. Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel kişiliği içerisinde yer almaz?
A) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı

47. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir?
A) Tüzük
B) Örf ve adet
C) İdari teamül
D) Uluslararası antlaşma
E) Kanun hükmünde kararname

48. Disiplin cezalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası’na göre, öğrencilere verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine tabi
değildir.
B) Disiplin cezalarının yargısal denetimi ceza mahkemelerinde değil, idari yargı yerlerinde yapılır.
C) Cezaya konu eylemin o kamu görevlisi tarafından işlendiğinin çok açık olması hâlinde savunma
alınması zorunlu değildir.
D) 1982 Anayasası’na göre, kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimine tabi kılınması mümkün değildir.
E) Bir fiil hakkında aynı zamanda hem ceza mahkemesinde dava ve hem de disiplin soruşturması
açılmışsa ceza davası sonuçlanmadan hiçbir şekilde disiplin cezası verilemez.

49. Konya’da ikamet etmekte olup geçici görevlendirme ile Erzurum Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapmakta olan A, Sağlık Bakanlığı işlemi ile Kayseri’ye nakledilerek göreve başlamış ve 10 gün sonra aynı Bakanlığın ikinci bir işlemi ile resen emekli edilmiştir. Buna göre, A’nın resen emekli edilme işlemine karşı açacağı iptal davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara İdare Mahkemesi
B) Konya İdare Mahkemesi
C) Kayseri İdare Mahkemesi
D) Erzurum İdare Mahkemesi
E) Ankara Bölge İdare Mahkemesi

50. Danıştay dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görüldüğü takdirde, bir dairenin görevine giren işlerden bir bölümünün diğer dava dairelerine verilebilmesi hususunda yetkili olan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Danıştay Genel Kurulu
C) Danıştay Başkanlık Kurulu
D) Danıştay İdari İşler Kurulu
E) Danıştay Dava Daireleri Kurulu

51. Aşağıdakilerden hangisi, idari yargıda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği konulardan biri değildir?
A) Keşif B) Hâkimin reddi C) Ehliyet D) İhtiyati tedbir E) Bilirkişi

52. Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açılması dava edilen işlemin yürütülmesini durdurmaz.
B) Bir davada yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, dava konusu idari işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması veya idari işlemin açıkça hukuka
aykırı olması şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.
C) İdare mahkemesinde açılan iptal davalarında yürütmenin durdurulması da istenmişse duruşma
yapılarak karar verilmesi zorunludur.
D) Temyiz ya da itiraz incelemesi sonucunda bozulan ilk derece mahkemesi kararının yürütülmesinin durması için, bu hususun bozma kararında açıkça öngörülmesi gerekir.
E) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda temyiz ya da itiraz aşamasında verilen yürütmenin
durdurulması kararlarına karşı da bir başvuru yolu öngörülmüştür.

53. Aşağıdaki başvurulardan hangisi, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur?
A) Üst makama yeni bir işlem tesis edilmesi istemiyle yapılan başvuru
B) Üst makama idari işlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan başvuru
C) TBMM Dilekçe Komisyonuna idari işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuru
D) Cumhurbaşkanlığı makamına idari işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla ve bu nedenle kaldırılması istemiyle yapılan başvuru
E) İdari vesayet makamına idari işlemin iptal edilmesi istemiyle yapılan başvuru

54. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın görevine girer?
A) Bakanlık genel müdürleri ile ilgili müşterek kararnamelere karşı açılan davalar
B) Bakanlık müsteşar yardımcıları ile ilgili müşterek kararnamelere karşı açılan davalar
C) Başbakanca alınan kararlara karşı açılan davalar
D) Birden çok idare ya da vergi mahkemesinin yetki alanına giren davalar
E) Yabancı ülkelerde görevli Türk makamları tarafından alınan kararlara karşı açılan davalar

55. Aşağıdakilerden hangisine karşı Anayasa ile doğrudan doğruya yargı yolu kapatılmamıştır?
A) Yüksek Askerî Şura kararlarına
B) Sıkıyönetim komutanlarının işlemlerine
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına
D) Sayıştayın, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan kararlarına
E) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerine

56. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarının çözümlenmesi Uyuşmazlık Mahkemesinin görevine girmez?
A) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi – Danıştay
B) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi – idare mahkemesi
C) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi – asliye hukuk mahkemesi
D) İdare mahkemesi – vergi mahkemesi
E) İdare mahkemesi – asliye hukuk mahkemesi

57. İdare hâkimi aşağıdaki davalardan hangisine bakmaktan yasaklıdır?
A) İki taraftan birine yol gösterdiği davalara
B) Dördüncü dereceye kadar civar hısımlarına ait davalara
C) Genel olarak tarafsızlığından kuşku duyulan davalara
D) Aralarında evlilik ilişkisi kalmasa dahi karısına ait davalara
E) Bilirkişi olarak dinlendiği davalara

58. Aşağıdakilerden hangisi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilmiş olan ilke, kural ya da usullerden biri değildir?
A) Yazılı yargılama usulü
B) İncelemenin evrak üzerinden yapılması
C) İdari yargı yerlerinin bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeyi kendiliklerinden yapmaları
D) Duruşmalı işlerde kararın duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde verilmesi
E) İdari yargılamanın basit ve az masraflı olması

59. İdari yargı yerleri, dava dilekçesi üzerinde yapacakları ilk incelemede aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha önce incelerler?
A) Ehliyet
B) Süre aşımı
C) Görev ve yetki
D) İdari merci tecavüzü
E) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken işlem

60. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yer almaz?
A) Rekabet Kurumu
B) Kamu İhale Kurumu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

61. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay idari dairesinin görevlerinden biri değildir?
A) Tüzük tasarılarını incelemek
B) Başbakanlık ya da Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında
görüş bildirmek
C) Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen işler hakkında görüş bildirmek
D) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşme tasarıları hakkında görüş bildirmek
E) Belediyeler ve il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine
ilişkin istemleri karara bağlamak

62. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır?
A) Jandarma Genel Komutanlığı
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Genelkurmay Başkanlığı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları

63. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?
A) Adalet Bakanı
B) Dışişleri Bakanı
C) Başbakan yardımcıları
D) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
E) Jandarma Genel Komutanı

64. Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun sürekli üyelerinden biri değildir?
A) Hukuk işleri müdürü B) Defterdar C) Emniyet müdürü D) İl millî eğitim müdürü
E) İl tarım müdürü

65. Valiye tanınmış bulunan aşağıdaki görev ve yetkilerden hangisi kaymakama da tanınmıştır?
A) Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarının yüklediği ödevleri yerine getirmek için genel
emirler çıkarmak
B) Yabancı ülke konsolosları ve komşu ülkelerin sınır makamları ile ilişkide bulunmak
C) Kolluk kuvvetleri ile bastırılamayacak olağanüstü ve ani olayların cereyan etmesi hâlinde en yakın
askerî birlik komutanından yardım istemek
D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlamak
E) Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek

66. Sayıştayın aşağıdaki görevlerinden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaldırılmıştır?
A) Vize
B) Mali konularla ilgili yönetmelikler hakkında görüş
bildirme
C) Yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıkan aykırılık ve usulsüzlükleri TBMM’ye bildirme
D) Kendine gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirme
E) Genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunma

67. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanına girmez?
A) İşçi sendikaları
B) Kamuya yararlı dernekler
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
D) Bir iktisadi devlet teşekkülünün sermayesinin yüzde yirmibeşine sahip olduğu anonim şirket
E) Sermayesinin yarısından fazlasına kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı bir kuruluş

68. İdarenin kuruluşuna ve görevlerine ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer almaz?
A) İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır.
B) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür.
C) Bölgelerin idaresi yetki genişliğine dayanır.
D) Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.
E) İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim veya yerinden yönetim esaslarına dayanır.

69. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer?
A) Cumhurbaşkanı
B) Adalet Bakanı
C) Anayasa Mahkemesi üyeleri
D) Uyuşmazlık Mahkemesinin kendi üyeleri
E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri

70. Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Belediyelerin gelirleri Sayıştay tarafından denetlenmez.
B) Sayıştay üyelerinin tamamını TBMM seçer.
C) Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında sayılmıştır.
D) Anayasa’da kamu iktisadi teşebbüslerinin mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılması öngörülmüştür.
E) Vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı Sayıştaya itirazda bulunmak mümkündür.

71. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’nın Yürütme Bölümünde değil, Yargı Bölümünde düzenlenmiştir.
B) Kararları yargısal değil, idari niteliktedir.
C) Asil üyelerinden 3’ü Yargıtay, 2’si de Danıştay tarafından belirlenen adaylar arasından seçilir.
D) Adalet Bakanı, geçici yetki ile dahi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı bulunmadan bir
hâkimi çalışmakta olduğu mahkeme dışında başka bir mahkemede görevlendiremez.
E) İdare ve vergi mahkemeleri hâkimlerinin atanmaları ve disiplin işleri de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karara bağlanır.

72. İl genel meclisi çalışamaz duruma geldiğinde veya çalışma için yeterli çoğunluğu kaybettiğinde, çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A) İçişleri Bakanlığınca atanan 7 kişilik bir heyet
B) Bakanlar Kurulunca atanan geçici heyet
C) İl encümeninin memur üyeleri
D) İl idare heyeti
E) Vali

73. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yürütmenin özelliklerinden biridir?
A) Bir görev olmakla beraber yetki değildir.
B) Anayasa’da yürütme, önceki anayasalara göre daha dar bir düzenleme yetkisine sahip kılınmıştır.
C) Yürütme faaliyeti Bakanlar Kurulu tarafından tek başına yerine getirilir.
D) Yürütmenin düzenleyici işlemleri, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygunluk
açısından denetlenir.
E) Bakanlar Kurulunun olağanüstü hâl ilan edebilmesi için Cumhurbaşkanının başkanlığında
toplanması gerekir.

74. Aşağıdakilerden hangisi idari rejimin özelliklerinden biridir?
A) Anayasa Mahkemesinin varlığının zorunlu olması
B) İdari makamların işlemlerinin üst idari makamların denetimine açık olması
C) Özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklara uygulanan hukukun idare hukukundan farklı olmaması
D) İdari uyuşmazlıkların adli yargı kolundan farklı bir yargı kolunda görülmesi
E) Yerel yönetimlerin idari vesayet denetimine tabi olmaları

75. Yetki genişliği ilkesi aşağıdakilerden hangisinin yetkisini genişletir?
A) Büyükşehir belediye başkanı
B) İlk kademe belediye başkanı
C) Bucak müdürü
D) Kaymakam
E) Vali

76.
I. İdari vesayet
II. Hiyerarşi
III. Yetkide paralellik
Yukarıdakilerden hangileri “idarenin bütünlüğü” ilkesini sağlamaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

77. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, örgütü, çalışma esasları ve personel atama işlemlerine ilişkin kabul edilen düzenleme, aşağıdaki ilkelerden hangisine bir istisna sayılabilir?
A) Yetki genişliği
B) Merkeziyetçilik
C) İdarenin bütünlüğü
D) Kanuni idare
E) Yerinden yönetim

78. Bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine getirilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezi idarenin taşra örgütlenmesi
B) Yerinden yönetim
C) Hiyerarşi
D) Yetki genişliği
E) İdarenin bütünlüğü

79. 1982 Anayasası’na göre kamu görevlileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu iktisadi teşebbüslerinde memur statüsünde personel çalıştırılabilir.
B) Tüm disiplin cezaları yargı denetimi dışında bırakılabilir.
C) Kamu görevlilerine, görevlerine ilişkin olarak verdikleri zararlardan dolayı doğrudan tazminat davası açılamaz.
D) Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı memurlar yetkili idari merciin izni olmadan ceza
kovuşturmasına tabi tutulamaz.
E) Memurların görevlerine ilişkin olarak bazı suçlardan dolayı yetkili idari merciin izni olmadan
doğrudan ceza kovuşturmasına tabi tutulabilmesine yönelik yasal istisnalar getirilebilir.

80. Valiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlde, devletin ve hükümetin temsilcisidir.
B) Olağanüstü durumlarda askeri kuruluşlardan yardım isteme yetkisi yoktur.
C) Genel emir biçiminde düzenleyici işlem yapma yetkisi yoktur.
D) Yerel yönetim kuruluşları üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.
E) İldeki belediye başkanlarının hiyerarşik üstü konumundadır.

81. Yetki gaspı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kişi yönünden yetkisizlik
B) Konu yönünden yetkisizlik
C) Zaman yönünden yetkisizlik
D) Yer yönünden yetkisizlik
E) Amaç yönünden yetkisizlik

82. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri için geçerli özelliklerden biri değildir?
A) Yetkili Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanmalıdır.
B) Yetki kanununa dayanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
C) Anayasa Mahkemesinde iptal davasına konu edilemezler.
D) Resmî Gazete’de yayımlanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
E) Yürürlüğe konulmadan önce Danıştayın incelemesinden geçirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

83. 1982 Anayasası’na göre bakanlıkların yetkilerinin düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle olur?
A) Kanun
B) Bakanlar Kurulu kararı
C) Yönetmelik
D) Tüzük
E) Üçlü kararname

84. 1982 Anayasası’na göre yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Başbakanlığın yönetmelik çıkarabileceği Anayasa’da açıkça düzenlenmemiştir.
B) Tüm yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunludur.
C) Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkarabileceği Anayasa’da açıkça düzenlenmemiştir.
D) Tüzüklerin uygulanmasını göstermek üzere yönetmelik çıkarılamaz.
E) Bir bakanlık genelgesi aynı bakanlığın çıkardığı yönetmeliğe göre daha üst bir düzenleyici işlemdir.

85. Genel yönetimin taşra örgütündeki bazı yüksek kamu görevlilerinin belli konularda merkeze danışmadan genel yönetim (merkez) adına karar alma ve uygulama yetkisi aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?
A) Hiyerarşik denetim
B) Vesayet denetimi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Yetki devri
E) İmza devri

86. Rekabet Kurulu tarafından A şirketine para cezası verilmesine ilişkin işlem ne tür bir idari işlemdir?
A) Kolektif işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem
E) Müşterek işlem

87. İdarenin bir yetkisinin belli bir yönde kullanılmasının yasada açık ve emredici bir biçimde
düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takdir yetkisi
B) Yetki devri
C) Bağlı yetki
D) İmza devri
E) Yetkide paralellik

88. Aşağıdakilerden hangisi için yokluk yaptırımı uygulanamaz?
A) Çalıştığı bakanlığın yüksek disiplin kurulu tarafından bir memura 2 gün oda hapsi cezası verilmesi
B) Üniversite yönetim kurulunca profesörlük kadrosu için başvuran iki doçentten bilimsel çalışmaları
diğer adaya göre 50 kat daha az olanın atanması kararı
C) Rekabet Kurulunca toplantı yeter sayısı bulunduğu halde karar yeter sayısı bulunmadan alınan
idari para cezası kararı
D) Marmaris Devlet Hastanesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan doktor atama işlemi
E) Resmî Gazete’de yayımlanmamakla birlikte Bakanlık internet sayfasında ve ülkenin en büyük
günlük gazetesinde yapılan duyuruyla yürürlüğe sokulan Bakanlık müsteşarı atama kararnamesi

89. Bir memurun amiri tarafından verilen, yönetmeliğe aykırı emir hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amir emrinde ısrar ederek yazılı olarak yinelerse memur o emri yerine getirmek zorundadır.
B) Emirde yazılı olarak ısrar edilmesi durumunda emri yerine getiren memur değil, ısrar eden amir
sorumlu olur.
C) Kanuna aykırılık söz konusu olmadığından, yazılı olarak ısrara gerek kalmaksızın memur o
emri yerine getirebilir.
D) Konusu suç olan bir emir amir tarafından yazılı olarak ısrar edilse dahi yerine getirilemez.
E) Askeri hizmetlerin görülmesi hallerinde konusu suç olan emrin yerine getirilmesine ilişkin kanunla istisnalar getirilebilir.

90. İdarenin düzenleyici işlemlerinden tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzükler ancak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.
B) Tüzükler kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılabilir.
C) Tüzüklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda yapılır.
D) Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.
E) Olağanüstü hâllerde ve sıkıyönetim halinde çıkarılan tüzükler idari yargı denetimine tabi değildir.

ÇIKMIŞ SINAV SORU ve CEVAPLARI ( 2. Kısım )

( ADLİ-İDARİ HAKİMLİK/ KAYMAKAMLIK / SAYIŞTAY SINAV SORULARI )

91. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarından özel yararlanma şeklidir?
A) Lokantaların sandalye ve masa koyarak kaldırımı kullanmaları
B) Özel bir şirkete ait alışveriş merkezinin otoparkının kullanılması
C) Denizde yüzmek
D) Parklarda yürümek
E) Şehir içi yollarda araba kullanmak

92. Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına konu edilemez?
A) Memuriyetten çıkarılmaya ilişkin disiplin cezası
B) Başka bir memuriyete atanmaya ilişkin karar
C) Memuriyete girme isteminin reddine ilişkin karar
D) Disiplin soruşturması açılması gerektiği yönünde teftiş heyeti raporu
E) Memurun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin karar

93. A, hakkında idari davaya konu olabilecek bir işlem yapılması istemiyle idareye başvurmuş; ancak herhangi bir yanıt alamamıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 60 gün sonunda yanıt alamamışsa istem yinelenmelidir.
B) 30 gün içinde yanıt alamazsa dava açma hakkı doğar.
C) 60 gün içinde yanıt alamamışsa dava açma hakkı doğar.
D) 60 gün içinde yanıt alamazsa zımni kabul ortaya çıkar.
E) Herhangi bir sonuç doğmaz; idareye hiç başvurulmamış olarak kabul edilir.

94. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yargılama sürecinde Hukuk Usulü Muhakemesi Kanunu’nun uygulanacağı hallerden değildir?
A) Davanın kabulü
B) Mukabil dava
C) Delillerin tespiti
D) Davaların birleştirilmesi ve ayrılması
E) Üçüncü şahısların davaya katılması

95. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?
A) Bölge idare mahkemesi
B) İdare mahkemesi
C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
D) Danıştay
E) Sayıştay

96. Aşağıdakilerin hangisinde, idare mahkemesi hâkimi ilk inceleme safhasında dilekçenin reddi kararı verir?
A) Davanın Danıştayın görevine girmesi halinde
B) Davanın görevli fakat yetkisiz idari yargı merciinde açılması halinde
C) Tam yargı davasında uyuşmazlık konusu miktarın gösterilmemiş olması halinde
D) Husumetin yanlış gösterildiği halde
E) İdari merci tecavüzü halinde

97. İdare mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul halinde verdikleri kararların temyiz mercii Danıştaydır.
B) İdari yargı alanında ilk derece mahkemeleridir.
C) Hem iptal hem de tam yargı davalarına bakabilirler.
D) Olağan çalışma yöntemi, kurul olarak toplanıp karar verme şeklindedir.
E) Tek yargıçla verdiği kararlara karşı Danıştayda itiraz yoluna başvurulabilir.

98. Aşağıdaki uyuşmazlıkların hangisinde idari yargı kolu görevlidir?
A) Tapu siciliyle ilgili davalar
B) Nüfus siciliyle ilgili davalar
C) Kamulaştırma işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılacak davalar
D) İş Kanunundan doğan davalar
E) İdarenin taşıt araçlarının yaptığı trafik kazalarından doğan davalar

99. İptal davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Menfaati olanların dava ehliyeti vardır.
B) Kişisel hakkı ihlal edilmiş olanların dava ehliyeti yoktur.
C) Genel dava açma süresi 60 gündür.
D) Sadece etkili idari işlemlere karşı açılabilir.
E) İptal davalarında yerindelik denetimi yapılamaz.

100. Aşağıdakilerden hangisi iptal davalarına konu edilebilir?
A) Sadece sarih işlemler
B) Sadece bireysel işlemler
C) Sadece subjektif işlemler
D) Sadece şart işlemler
E) Sadece icrai işlemler

101. Sağlık Bakanlığında çalışan ve kadrosu aynı bakanlıkta bulunan bir memurun Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından resen emekli edilmesi işleminde ne tür bir hukuki sakatlık vardır?
A) Yetki gaspı
B) Yetki tecavüzü
C) Fonksiyon gaspı
D) Ağır ve bariz yetki tecavüzü
E) Ağır ve bariz yetki gaspı

102. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
B) Üzerlerinde genel idarenin vesayet denetiminin bulunması
C) Yasal izin olmadan resen icra yetkisine sahip olmamaları
D) Kurulmalarının ancak kanunla mümkün olması
E) Kendi iradeleriyle icrai idari işlemler yapabilmeleri

103. Aşağıdakilerden hangisi kaymakama ait yetkilerden biri değildir?
A) İlçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen vesayet yetkisini kullanmak
B) İlçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygulanmasını
sağlamak
C) İlçedeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak olağanüstü ve ani olayların meydana gelmesi
halinde en yakın askeri birlik komutanından yardım istemek
D) İlçede kamu düzenini korumak ve sağlamak için gereken tüm önlemleri almak
E) İlçedeki tüm merkezi idare kuruluşları ve bunların personeli üzerinde hiyerarşi yetkilerini kullanmak

104. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?
A) Maliye Bakanı
B) Adalet Bakanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Başbakan Yardımcısı
E) Jandarma Genel Komutanı

105.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerden biri değildir?
A) Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini atamak
B) TBMM üyeleri arasından Başbakanı atamak
C) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak
D) Danıştaya belli oranda üye seçmek
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personelini seçmek ve atamak

106. İl özel idareleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İl encümeninin üyelerini il genel meclisi seçer.
B) 1 yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan il genel meclisi üyesinin üyeliğinin
düşmesine Danıştay karar verir.
C) İl genel meclisi, Danıştay tarafından feshedilebilir.
D) Valiye gönderilmeyen il genel meclisi kararları yürürlüğe girmez.
E) İl genel meclisi başkanı, üyeleri arasından meclis tarafından seçilir.

107. Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır?
A) Danıştay
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Yüksek Denetleme Kurulu
E) Yargıtay

108. Kamu tüzel kişiliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunla dahi olsa birden fazla radyo ve televizyon kuruluşuna kamu tüzel kişiliği verilemez.
B) Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kamu tüzel kişiliği
verilebilir.
C) İl özel idarelerinin kamu tüzel kişiliği kanunla dahi ortadan kaldırılamaz.
D) Bağımsız idari otoritelerin kamu tüzel kişiliğine sahip olması anayasal bir zorunluluk değildir.
E) Vakıf üniversiteleri aynı zamanda birer kamu tüzel kişisi kabul edilir.

109. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinden biri değildir?
A) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
B) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
C) Telekomünikasyon Kurumu
D) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
E) T.C. Devlet Demir Yolları

110. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
B) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmaları
C) Tekel niteliğinde kamu hizmeti yürütmeleri
D) Sermayelerinin en az % 51’inin Devlete ait olması
E) Dışa yönelik faaliyetlerine özel hukuk kurallarının uygulanması

111. Milli savunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerlerden hangisi yanlıştır?
A) Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
B) Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.
C) Başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
D) Savaşta başkomutanlık görevi Genelkurmay Başkanı tarafından yerine getirilir.
E) TBMM, Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından dolayı Bakanlar Kurulunu
sorumlu tutabilir.

112. Vali aşağıdaki usullerden hangisiyle atanır?
A) Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından
B) İçişleri Bakanının önerisi, Başbakanın kabulü ve Cumhurbaşkanının onayıyla
C) Bakanlar Kurulunun kararı ve önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından
D) İçişleri Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından
E) İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla

113. Kaymakam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Müşterek kararnameyle atanır.
B) Hem devletin hem hükümetin ilçedeki temsilcisidir.
C) Yetki genişliğinden yararlanır.
D) Komşu devletlerin sınır makamlarıyla ilişki kurma yetkisine sahiptir.
E) Kaymakamlık bir meslek memurluğu değildir.

114. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun özelliklerinden biri değildir?
A) Sendikalarda denetim yapmaya yetkili değildir.
B) Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında denetim yapmaya yetkilidir.
D) Kamuya yararlı derneklerde denetim yapmaya yetkilidir.
E) Cumhurbaşkanının isteği üzerine belli bir konuyu araştırmak, incelemek veya belli bir kuruluşu
denetlemek üzere görevlendirilir.

115.
I. Bakanlar
II. Başbakan
III. Cumhurbaşkanı
IV. Meclis Başkanı
V. TBMM Genel Sekreteri
Yukarıdakilerden hangileri TBMM içinden seçilmek zorundadır?
A) I ve II B) II ve IV
C) III ve IV D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

116. A’nın Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmasına ilişkin müşterek kararnameyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bu kararnamenin Cumhurbaşkanınca imzalanması gerekmez.
B) Kararnamede Milli Eğitim Bakanının imzasının Başbakanın imzasından önce veya sonra atılmasının hukuken önemi yoktur.
C) Bu kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunlu değildir.
D) İki partili bir koalisyon hükümetinde Başbakan yardımcısı da bu kararnameye imza atmalıdır.
E) Bu kararnameye karşı açılacak iptal davalarında Ankara idare mahkemesi görevlidir.

117. İlçelerin kurulması aşağıdaki işlemlerin hangisiyle olur?
A) Bakanlar Kurulu kararıyla
B) Kanunla
C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
D) İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan müşterek kararnameyle
E) İçişleri Bakanlığı işlemiyle

118. Belediyelere verilen aşağıdaki yetki ve görevlerden hangisi Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya
aykırı bulunmuştur?
A) Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açabilmek
B) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya
yaptırmak
C) Sağlık ocaklarıyla ilgili her tür tesisi açabilmek ve işletebilmek
D) Okul öncesi eğitim kurumları açabilmek
E) Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmeti götürebilmek

119. İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi halinde, üyeliğin düşmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Bölge idare mahkemesi
B) Danıştay
C) İl genel meclisi
D) İdare mahkemesi
E) Vali

120. İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il genel meclisi kararları kaç gün içinde valiye gönderilmelidir?
A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 30

121. İl özel idaresinin bir organı olan il genel meclisi aşağıdaki usullerden hangisiyle feshedilir?
A) Valinin bildirisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından
B) İl genel meclisi başkanının bildirisi üzerine Danıştay tarafından
C) Resen Danıştay tarafından
D) Valinin bildirisi üzerine Danıştay tarafından
E) İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından

122. Köy işlerini ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmediği için mahalli en büyük mülki amir tarafından yazılı olarak ihtarda bulunulmasına rağmen iş görmeyen köy muhtarı aşağıdakilerden hangisinin kararı ile görevden uzaklaştırılır?
A) Yetkili il ya da ilçe idare kurulu
B) Vali
C) İdare mahkemesi
D) Danıştay
E) İçişleri Bakanı

123. İl özel idaresi hizmetlerinin ağır biçimde aksadığını ve bu durumun halkın gündelik yaşantısını ağır ve olumsuz biçimde etkilediğini tespit etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sulh hukuk mahkemesi
B) İdare mahkemesi
C) İçişleri Bakanı
D) Danıştay
E) Vali

124. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye meclisi kararlarının kesinleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden
görüşülmek üzere 5 gün içinde meclise geri gönderebilir.
B) Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir.
C) Yeniden görüşülmesi istenen kararlar belediye meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla
ısrar edilmesi halinde kesinleşir.
D) Belediye başkanı ısrar üzerine kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir.
E) Kesinleşen meclis kararlarının özetleri 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

125. Mahalli idarelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kendi aralarında birlik kurmaları Başbakanlığın iznine tabidir.
B) İçişleri Bakanı il genel meclisi başkanının hiyerarşik üstü konumundadır.
C) Karar organlarının tamamının değil, sadece en üst karar organlarının seçimle gelmesi Anayasal
yönden yeterlidir.
D) İl özel idaresi, merkezi idarenin taşra teşkilatının bir birimidir.
E) Köy idaresinin kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır.

126. VE 127. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan M, 23.10.2000 tarihinde B Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Bir sonraki dönemde rektörlüğe aday olmayan M’nin görev süresi 23.10.2004 tarihinde sona ermiştir. Bununla birlikte, 13.11.2004 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı M’nin başkanlığında yapılmış ve Yönetim Kurulu M’nin de katılımıyla çeşitli kararlar almıştır.

126. 13.11.2004 tarihinde alınan kararlar aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Karma işlem B) Kolektif işlem C) Basit işlem D) Zincir işlem E) Müşterek kararname

127. 13.11.2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlardaki hukuka aykırılığın yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yokluk B) Askıda geçersizlik C) Askıda geçerlilik D) Kısmi geçersizlik E) Usul saptırması

128. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, “Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ” çıkarılmıştır.
I. Nevşehir Belediyesi
II. İstanbul Trafik Vakfı
III. İçişleri Bakanlığı
IV. Nevşehir Valiliği
Yukarıdakilerden hangilerinin bu Tebliğin iptali işlemiyle açtığı dava ehliyet yönünden reddedilir?
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV

129. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde yargısal denetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasası’nın geçici 15. maddesi uyarınca, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim
komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idari işlemlere karşı yargı yolunu kapatan
kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemez.
B) 285 sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.
maddesi uyarınca, Olağanüstü Hâl Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin işlemlere
karşı yargı yolu kapalıdır.
C) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına
ilişkin olarak sıkıyönetim komutanlarının şahsi kusurlarından dolayı sorumlulukları ileri sürülemez.
D) 1982 Anayasası’nın 125. maddesi ile sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde idari yargı yerlerince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi yasaklanmıştır.
E) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından sıkıyönetim ya da olağanüstü
hâl ilanına ilişkin olarak alınan karar TBMM tarafından onaylanmasına kadar geçen süre içerisinde Anayasa Mahkemesince denetlenebilir.

130. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak çalışan M, görevli olarak Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunduğu sırada yasadışı terör örgütü elemanlarınca öldürülmüştür. M’nin mirasçılarının İçişleri Bakanlığı, Palu Kaymakamlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı tam yargı davasında davaya bakan mahkeme, davacıların uğradığı zararın sosyal risk ilkesine göre tazmin edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahkeme, İçişleri Bakanlığının hizmet kusuru bulunduğu kanısına varmıştır.
B) Mahkeme, kolluk kuvvetlerinin şahsi kusuru bulunduğu kanısına varmıştır.
C) Mahkeme, üçüncü kişinin kusuru bulunduğu gerekçesi ile davayı reddetmeliydi.
D) Mahkeme, idarenin kusura dayanmayan sorumluluğu bulunduğu kanısına varmıştır.
E) Mahkeme, üçüncü kişinin kusuru nedeniyle tazminat miktarını azaltmalıydı.

131. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak idari vesayet yetkisinin kapsamı içinde değildir?
A) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin yürürlüğe girmesini engellemek
B) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini hukuka uygunluk yönünden denetlemek
C) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini değiştirmek
D) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini iptal etmek
E) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin uygulanmasını ertelemek

132. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir?
A) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olma
B) Dışa yönelik faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olma
C) Sayıştay denetimine tabi olmama
D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olma
E) Kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışma

133. Aşağıdakilerden hangisi, valinin Devletin ve hükûmetin temsilcisi olması ile ilgili yetkilerinden biri değildir?
A) İlde tek tek her bir bakanlığı temsil etmek
B) Merkeze danışmadan merkez adına işlem yapmak
C) İl özel idaresi personeli hakkında disiplin işlemleri yapmak
D) Merkezî idarenin ildeki Devlet memurları üzerinde hiyerarşi gücünü kullanarak disiplin ve tedbir
işlemleri yapmak
E) İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen idari vesayet yetkisini kullanmak

134. İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hiyerarşik üst astın yaptığı hukuka aykırı işlemleri geri alabilir.
B) İdare sadece hukuka aykırı işlemlerini geri alabilir.
C) Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış olan makam, kanunda aksi öngörülmedikçe ve yasal koşulları oluşmuşsa o işlemi geri almaya da yetkilidir.
D) Geri alınan idari işlem geri alındığı tarihten itibaren ortadan kalkar.
E) Kanunda aksi öngörülmedikçe, bir idari işlemin yapılmasında uyulan şekil ve usul kurallarına o
işlemin geri alınmasında da uyulur.

135. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimlerden biridir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Kamu tüzel kişileri
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Genelkurmay Başkanlığı

136. Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisinin içinde yer alır?
A) Belirleyici işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem
E) Kolektif işlem

137. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir?
A) İl encümeni
B) Plan ve bütçe komisyonu
C) İl genel meclisi
D) İl idare kurulu
E) Vali

138. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
A) İlgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
B) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek
C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
D) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
E) Bütçe ve kesin hesabı incelemek

139. Aşağıdakilerden hangisi, dava dilekçeleri üzerinde idari yargı yeri tarafından yapılacak ilk incelemede diğerlerinden daha önce incelenir?
A) Husumet
B) Süre
C) İdari merci tecavüzü
D) İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı
E) Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. ve 5. maddelerine uygun olup olmadığı

140.Aşağıdaki idari başvurulardan hangisi işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur?
A) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuru
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılan başvuru
C) İdari vesayet makamına yapılan başvuru
D) Yeni bir idari işlem yapılması istemiyle yapılan başvuru
E) İşlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan başvuru

141. 1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilke-lerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Düzenli idare ilkesi
B) İdarenin bütünlüğü ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Merkezden yönetim ilkesi
E) Kanuni idare ilkesi

142. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmeleri
B) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçi-lerek oluşturulmaları
C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olma-ları
D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması
E) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları

143. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden hangisinin bağlı kuruluşudur?
A) Genelkurmay Başkanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Başbakanlık
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Milli Savunma Bakanlığı

144. Danıştayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İdari yargıda genel görevli mahkeme Danış-taydır.
B) Danıştay daireleri 3 üyeden oluşur.
C) Sayıştay tarafından verilen kararlara karşı Da-nıştaya itiraz edilebilir.
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda Yargıtay ve Danıştay eşit sayıda üyeyle temsil edilir.
E) Danıştay üyelerinin tamamı değil sadece dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

145. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi-nin görevlerinden biri değildir?
A) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-lamak
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
C) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-lamak
D) Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı kolları ara-sında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını ke-sin karara bağlamak
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak

146. Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7 gün B) 15 gün C) 30 gün
D) 60 gün E) 3 ay

147. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahildir?
A) TBMM Başkanının TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılma istemini ret kararı
B) Cumhurbaşkanının bir milletvekilini hükûmeti kurmakla görevlendirme kararı
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir hâkimi Yargıtay üyesi seçme kararı
D) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği içtihatları birleştirme kararı
E) Adalet Bakanının bir davaya ilişkin kanun yararına bozma isteminde bulunmasına dair kararı

148. Aşağıdakilerden hangisi valinin, merkeze danışmadan da karar alabilmesini ifade eder?
A) Vesayet ilkesi
B) Kanuni idare ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Yerinden yönetim ilkesi
E) İdarenin bütünlüğü ilkesi

149. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, valinin yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İl genel meclisinin başkanı seçimle gelmez ve meclis başkanlığı vali tarafından yerine getirilir.
B) Vali, il encümeninin başkanıdır.
C) Vali, il genel meclisinin gündeminin belirlenmesinde konu önerme yetkisine sahiptir.
D) Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir.
E) Vali, kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş il genel meclisi kararlarının iptali istemiyle idari yargıya
başvurabilir.

150. Belediye Kanunu’na göre, belediye meclisi kararlarının yürürlüğe girme koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kararın mahallin en büyük mülki amirine gönderilmesi
B) Dava açma süresinin geçmesi
C) Mahallin en büyük mülki amirinin onaması
D) Kararın İçişleri Bakanlığına gönderilmesi
E) Belediye başkanının onaması

151. Aşağıdaki davalardan hangisi Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görülmez?
A) Askerlik işlemleriyle ilgili olarak sivil kişinin açtığı iptal davası
B) Askerlik şubesinde çalışan sivil memurun, aldığı disiplin cezasıyla ilgili olarak açtığı iptal davası
C) Askerî tatbikat sırasında yaralanan asker kişinin açtığı tam yargı davası
D) Askerî tatbikat sırasında yaralanan sivil kişinin açtığı tam yargı davası
E) Askerlik hizmeti sırasında ateşli silah yaralanması sonucu ölen asker kişinin babasının açtığı tam
yargı davası

152. Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı bireysel idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay görevlidir?
A) Kamu İhale Kurulu
B) Rekabet Kurulu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Üniversitelerarası Kurul
E) Yabancı ülkelerde görevli idari makamlar

153. Bir iptal davası dilekçesinde davalı hiç gösterilmemiş ise idare mahkemesi, aşağıdaki kararlardan
hangisini verir?
A) Dava dilekçesinin reddine
B) Davanın reddine
C) Davanın açılmamış sayılmasına
D) Dava dosyasının işlemden kaldırılmasına
E) Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine

154. Aşağıdaki başvuruların hangisi, işlemin yazılı bildirimiyle işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur?
A) İşlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan başvuru
B) İşlemi tesis eden makamın vesayet makamına yapılan başvuru
C) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuru
D) Yeni bir işlem yapılması istemiyle yapılan başvuru
E) Cumhurbaşkanlığına yapılan başvuru

155. İdari yargıda kararın düzeltilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kararın düzeltilmesi bir defaya mahsus olarak istenebilir.
B) Kararın düzeltilmesi, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde istenebilir.
C) Kararın düzeltilmesi sebeplerinden biri de kararın usul ve kanuna aykırı olmasıdır.
D) Bölge idare mahkemelerinin, idare mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri kararlara karşı yapılan
itiraz üzerinde verdikleri kararlar hakkında da kararın düzeltilmesi istenebilir.
E) Kararın düzeltilmesi istemlerinde duruşma yapılması mümkündür.

156. Aşağıdakilerden hangisi, Danıştayın dava dairelerinden biri değildir?
A) Danıştay 1. Dairesi
B) Danıştay 2. Dairesi
C) Danıştay 7. Dairesi
D) Danıştay 9. Dairesi
E) Danıştay 12. Dairesi

157. İdari yargıda duruşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taraflardan birinin istemi üzerine temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması zorunludur.
B) Danıştay ya da idare mahkemesi, taraflardan birinin istemi olmasa dahi kendiliğinden duruşma
yapılmasına karar verebilir.
C) İlk derece mahkemelerinde görülen iptal davalarında dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda
yapılmayan duruşma talebi dikkate alınmayabilir.
D) Duruşma yapılmasının zorunlu olduğu hâllerde duruşma yapılmadan hüküm kurulmuş olması bir
temyiz sebebidir.
E) Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az 30 gün önce taraflara gönderilir.

158. İdari yargıda kanun yararına temyiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan idare ve vergi mahkemesi kararları, kanun yararına temyiz olunabilir.
B) Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip de temyiz incelemesinden geçmemiş olan kararlar
da kanun yararına temyiz olunabilir.
C) Kanun yararına temyiz başvurusu yapmaya, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Danıştay Başsavcısı yetkilidir.
D) Kanun yararına temyiz istemi yerinde görülüp de karar bozulduğunda bozma kararı, daha önce
kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldırır.
E) Kanun yararına bozma kararı Resmî Gazete’de yayımlanır.

159. İdari yargı yerleri tarafından verilen iptal kararları iptal edilen işlemi hangi tarihten itibaren hükümsüz hale getirir?
A) İptal davasının açıldığı tarihten itibaren
B) İptal edilen işlemin tesis edildiği tarihten itibaren
C) İptal kararının verildiği tarihten itibaren
D) İptal kararının davacıya tebliği tarihinden itibaren
E) İptal kararının davalı idareye tebliği tarihinden itibaren

160. Aşağıdaki davalardan hangisi idari yargının görev alanına girer?
A) İdare taşıtlarının yaptığı kazalar sonucu verilen zararların tazmini istemiyle açılan davalar
B) Kamu İhale Kanunu uyarınca alınan ihale kararının hukuka aykırılığı iddiasıyla açılan davalar
C) Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kişiler tarafından bu nedenle uğradıkları zararların tazmini
istemiyle idare aleyhine açılan davalar
D) Tapu sicillerinin yanlış tutulmasından doğan zararların tazmini istemiyle açılan davalar
E) Kamu hizmetinden yararlanmayı sağlayan abonman sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara
ilişkin davalar

161. Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir?
A) Bireylerin teker teker hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması
B) Bireylerin toz, gürültü, duman ve pislik gibi düzensizliklerden uzak tutulması
C) Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi
D) Trafik önlemlerinin alınması
E) Binaların yanma ve yıkılmasına karşı önlemlerin alınması

162. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir?
A) Valilik
B) Bakanlık müşavirliği
C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
D) Kaymakamlık
E) Büyükelçilik

163. Görevden uzaklaştırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hakkında disiplin soruşturması açılmış bir memur görevden uzaklaştırılabileceği gibi hakkında
ceza kovuşturması açılan bir memur da görevden uzaklaştırılabilir.
B) Görevden uzaklaştırmaya bakanlık veya genel müdürlük müfettişleri de yetkilidir.
C) Görevden uzaklaştırılan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez.
D) Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması üzerine memurun hem kademe ilerlemesi hem
de derece yükselmesi yapılır.
E) Görevden uzaklaştırılan memura görevden uzaklaştırıldığı dönemde hiç maaş ödenmez.

164. Tüzüğün özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzüklerin Cumhurbaşkanınca imzalanması zorunlu değildir.
B) Kanunun emrettiği işleri belirtmek için de tüzük çıkarılabilir.
C) Bütün tüzüklerin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunludur.
D) Tüzüklerin Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunludur.
E) Tüzükler Bakanlar Kurulunca çıkarılır.

165. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma kararının alınmasından önce diğerlerine göre ilk olarak yapılmalıdır?
A) Kamu yararı kararının alınması
B) Satın alma usulünün denenmesi
C) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi
D) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yaptırılması
E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi

166. Devletin özel mallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle adli yargı yerinde çözümlenir.
B) Devlet kamu hukuku işlemleri ile de özel mal edinebilir.
C) Bu malların haczedilmeleri mümkün değildir.
D) Bu malların edinilmesindeki temel amaç idarenin gelir elde etmesidir.
E) Devlet özel mallarını istediği koşullarla istediğine kiralayabilir.

167. Bir kamu hizmetinin, idarenin özel bir kişi ile yapacağı sözleşme uyarınca, masrafları, kâr ve zararı özel kişiye ait olmak üzere, özel bir kişice kurulması ve işletilmesi veya sadece işletilmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İltizam usulü
B) Ruhsat usulü
C) İmtiyaz usulü
D) Emanet usulü
E) Müşterek emanet usulü

168. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler.
B) Kanunla, ilgili bakanlığın mali ve idari denetimine tabi tutulabilirler.
C) Bütçeleri genellikle yönetim kurulları tarafından hazırlanarak genel kurullarınca kabul edilir.
D) Organlarının görevine, kanunda öngörülen koşullar gerçekleştiğinde ilgili bakanlık tarafından son verilir.
E) Kural olarak zorunlu üyelik esasına dayanırlar.

169. Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?
A) Kanunla
B) Danıştay idari dairesinin kararıyla
C) Müşterek kararnameyle
D) İçişleri Bakanlığı kararıyla
E) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu kararıyla

170. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma kararının alınmasından önce diğerlerine göre ilk olarak yapılmalıdır?
A) Kamu yararı kararının alınması
B) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırlarını ve cinsini gösterir ölçekli plan ve krokisinin yaptırılması
C) Satın alma usulünün denenmesi
D) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödeneğin temin edilmesi
E) Kamulaştırılacak taşınmaz malın maliki ya da zilyedinin belirlenmesi

171. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Başbakanlık yönetmelik çıkarabilir.
B) Bakanlar Kurulu yönetmelik çıkarabilir.
C) Kanunda belirtilen yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması zorunludur.
D) Tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla da yönetmelikler çıkarılabilir.
E) Tüm yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda yapılır.

172. Aşağıdakilerden hangisi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre valinin görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) İl encümenine başkanlık etmek
B) İl özel idaresi personelini atamak
C) Şartsız bağışları kabul etmek
D) İl genel meclisine başkanlık etmek
E) Yetkili organların kararlarını almak koşuluyla il özel idaresi adına sözleşmeler yapmak

173. Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?
A) Kanunla
B) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile
C) Müşterek kararname ile
D) Danıştay idari dairesinin kararı ile
E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile

174. Bir ilçe belediye meclisi, belediyeye verilen görevlerle ilgili olmayan siyasal konularda karar alır ise, aşağıdakilerden hangisinin başvurusu üzerine Danıştay kararı ile feshedilir?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Belediye başkanı
D) Kaymakam
E) Belde sakinlerinden biri

175. Hazine bonosu çıkartmak ve satmak aşağıdaki işlemlerden hangisini kurar?
A) Mali iltizam sözleşmesi
B) Genel nitelikte idari işlem
C) İdarenin özel hukuk sözleşmesi
D) Banka kredisi işlemi
E) Kamu istikraz sözleşmesi

176. Aşağıdakilerden hangisi karma idari işlemlerden biridir?
A) Öğrenci disiplin yönetmelikleri
B) Bakanlık müsteşarı ataması
C) Maliye Bakanlığı özelgeleri
D) Müfettiş raporları
E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği atamaları

177.
I. İdarenin düzenleme yetkisi asli ve geneldir.
II. Tüzüklerin sebep öğesi yasalardır.
III. Tüzükle düzenlenmemiş bir konuda yönetmelik
çıkartılamaz.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III
E) I, II ve III

178. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulunun oluşumunda yer almaz?
A) Danıştay tetkik hâkimleri
B) Danıştay Genel Sekreteri
C) Danıştay Başsavcısı
D) Danıştay Başkanı
E) Danıştay daire başkanları

179. Danıştay dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine giren işlerden bir bölümü aşağıdakilerden hangisinin kararı ile diğer dava dairesine verilebilir?
A) Danıştay Genel Kurulu kararıyla
B) Danıştay İdari İşler Kurulu kararıyla
C) Danıştay Başkanlık Kurulu kararıyla
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla
E) Danıştay Birinci Başkanının kararıyla

180. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, “karşı imza” kuralına tabi olan işlemlerinden biridir?
A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
B) Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırmak
C) Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyelerini atamak
D) Genelkurmay Başkanını atamak
E) Kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak

CEVAP ANAHTARI

1-B 51-D 101-D 151-D
2-E 52-A 102-D 152-B
3-C 53-A 103-C 153-E
4-B 54-D 104-A 154-D
5-E 55-B 105-A 155-B
6-B 56-D 106-B 156-A
7-D 57-D 107-C 157-A
8-A 58-E 108-B 158-D
9-B 59-C 109-C 159-B
10-A 60-D 110-D 160-B
11-C 61-E 111-A 161-A
12-D 62-E 112-E 162-D
13-C 63-D 113-A 163-E
14-D 64-C 114-A 164-A
15-B 65-D 115-B 165-C
16-D 66-A 116-D 166-E
17-B 67-D 117-B 167-C
18-D 68-C 118-D 168-D
19-C 69-C 119-B 169-C
20-B 70-B 120-A 170-D
21-A 71-D 121-E 171-E
22-C 72-C 122-A 172-D
23-D 73-E 123-A 173-C
24-B 74-D 124-C 174-B
25-C 75-E 125-E 175-E
26-B 76-D 126-B 176-B
27-A 77-D 127-A 177-B
28-E 78-B 128-D 178-A
29-C 79-B 129-C 179-C
30-C 80-A 130-D 180-D
31-C 81-A 131-C
32-E 82-D 132-A
33-D 83-A 133-C
34-E 84-C 134-D
35-B 85-C 135-B

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu