Vergi Usul Hukuku Çalışma Soruları

0
7977

 

Vergi Usul Hukuku Çalışma Soruları

I- Klasik sorular: Aşağıdaki sorulardan 4 ünü seçerek yanıtlayınız.(Her soru 8 puan)

1. Zamanaşımının durması ve kesilmesi kavramlarını ve bu durumlara yol açan halleri kısaca belirtiniz.
2. Mücbir sebep – zor durum hallerinin ödemeye etkisini açıklayarak karşılaştırınız.
3.Vergi ceza hukukunda Vergi ziyaı ve Kaçakçılık kavramlarını ve sonuçlarını kısaca açıklayınız.
4. Emsal bedel değerleme esasının hangi durumlarda uygulanacağını ve uygulama sırasını kısaca açıklayınız.
5.”İhticaca salih olmama” kavramını tanımlayınız ve vergi hukukundaki sonuçlarını kısaca açıklayınız.
6. İlanen tebliğ yoluna hangi durumlarda başvurulduğunu ve uygulanan prosedürleri kısaca açıklayınız.

II – Eşleştirme : Vergi usul hukukundaki uygulama sırası yönünden birbirini gerektiren soldaki uygulamaları en uygun sağdaki kavramla eşleştiriniz.(Herbiri 1 puan)

İhtiyati tahakkuk ……. Arama
Mal bildirimi …… Mükellef varlığının satışı
Haciz artı üç ay süre ……. Tahakkuk
Beyan veya Tebligat …… Tarhiyat öncesi uzlaşma
Sulh yargıcı kararı …… Ödeme emrine karşı dava
Vergi mahkemesine dava açılması ….. Maliye Bakanlığı’na şikayet
Vergi incelemesi ….. İhtiyati haciz
Düzeltme başvurusunun reddi ……Mükellefin Danıştay’a dava açması

III – Test Soruları (Her soru 2 puan)
.
1. Tarhiyat öncesi uzlaşmayla ilgili olarak hangisi doğrudur?
a. Vergi inceleme elemanının teklif etmesi şarttır.
b. Vergi inceleme elemanının Maliye Bakanlığı’ndan onay alarak teklif etmesi gerekir.
c. Mükellef talep edebileceği gibi vergi inceleme elemanı da yetkilidir.
d. Mükellefin talep etmesi mümkün değildir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi ödeme süresini uzatmaz?
  a. Mücbir sebep
  b.Zor durum
  c. İhbarnameye karşı dava açılması
  d. Ödeme emrine karşı dava açılması
 2. Vergi matrahının, mükellefin beyanına gerek olmadan, kanuni ölçüler ve defter ve belgeler üzerinden idarece tespit edilmesi hangi tarhiyat biçimini tanımlar?
  a. İdarece tarhiyat
  b. Re’sen tarhiyat
  c. İkmalen tarhiyat
  d. İdari tarhiyat
 3. Aşağıdaki davalardan hangisi 60 günlük süre içinde açılabilir?
  a. Danıştay‘da açılacak vergi mahkemesi kararlarını temyiz davaları
  b. Danıştay ‘da ilk derece mahkemesi olarak açılacak iptal davaları
  c. Ödeme emrine karşı açılacak davalar
  d. Bölge idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma için açılacak davalar.
 4. Aşağıdakilerden hangisi ulusal mevzuatta çifte vergilendirmeyi önlemek için uygulanan yollardan değildir?
  a. İstisna yöntemi
  b. İndirim yöntemi
  c. Muafiyet yöntemi
  d. İstisna yöntemi
 5. Vergi ziyaı suçunu beş yıl içinde ikinci kez işlediği belirlenen mükellefin cezada indirim talep etmesi halinde belirlenen ceza tutarı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a. Ceza ihbarnamesindeki ceza tutarı üçte bir indirilir.
  b. Yüzde elli artırılır, üçte bir indirilir: Ceza ihbarnamesindeki tutarı öder.
  c. Yüzde elli artırılır, yüzde elli indirilir: Ceza ihbarnamesindeki tutarı öder.
  d. Üçte bir artırılır, üçte bir azaltılır: Ceza ihbarnamesindeki tutarı öder.
 6. Usulsüzlük suçunda ceza kesme zamanaşımı süresi suçun işlendiği yılı takip eden yılın başından itibaren kaç yıldır?

2 yıl
5 yıl
Bazı durumlarda 2 yıl , bazı durumlarda 5 yıl
Usulsüzlüğün tespitinden itibaren 1 yıl

 1. Mükellefin, Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde belirtilen “muhasebe hileleri yapmak, yanıltıcı belge üzenlemek” ve benzeri fiillerin belirlenmesi halinde hangi vergi suçundan /suçlarından ötürü cezalandırılması sözkonusudur?
  a. Özel Usulsüzlük
  b. Vergi ziyaı
  c. Kaçakçılık
  d. b ve c
 2. Aşağıdaki hallerden hangisinde vergi ziyaı suçu sözkonusudur?
  a. Verginin eksik tahakkuk ettirilmesi
  b. Verginin geç tahakkuk ettirilmesi
  c.Verginin haksız iadesi sağlanması
  d. Hepsi
 3. Aşağıdaki hallerden hangisinde vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi tutarında uygulandığı orta ağırlıklı nitelikli fiil sözkonusudur?
  a. Vergi incelenmesine başlandığı tarihte beyannamenin verilmesi
  b. Ödenmemiş olan geçici verginin yıllık beyannamede tahakkuk eden vergiden mahsup edilmesi.
  c. Beyannamenin kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmesi
  d. Hiçbiri
 4. Aşağıdaki hallerden hangisi vergi hukukunda mücbir sebep olarak sayılmaz?
  a. Ağır hastalık
  b. Tutuklanma
  c. Rehin alınmış olma
  d. Milletvekili seçimlerine katılmak
 5. Aşağıdaki durumlardan hangisi tutanağa bağlanmış bir uzlaşmayı geçersiz kalır?
  a. Uzlaşılan vergi ve cezaların ödenmemesi
  b. Mükellefin tutanak imzalandıktan sonra uzlaşmaktan vazgeçmesi
  c. Mükellefin davayı kazanabileceği bir delile ulaşması
  d. Hiçbiri
 6. Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul gibi değerlenir?
  a. Makina, tesisat
  b. Gemi , kamyon
  c. Gayri maddi haklar
  d. Hepsi
 7. Kanuni süresinde dava konusu yapılmayan bir tarh işlemi sonunda aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur?
  a. Vergi borcu tahakkuk eder.
  b. Vergi borcu kesinleşir.
  c. a ve b
  d. Hiçbiri
 8. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonucu değildir?
  a. Ödeme emri gönderilmesi
  b. Gecikme zammı
  c. Ödenmemiş taksitlerin muaccel hale gelmesi
  d.Mal beyanı istenmesi
 9. Aşağıdaki adli vergi suçlarından hangisinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur?
  a. Vergi ziyaı suçunda
  b. VUK Md. 359 a bendinde sayılan suçlardan yanıltıcı belge düzenlenmesi halinde
  c. VUK Md. 359 b bendinde sayılan suçlardan sahte belge düzenlenmesi halinde
  d. Vergi mahremiyetinin ihlali halinde
 10. Sahte belge düzenleme suçunu işleyerek vergi ziyaına yol açan mükellef aşağıdaki yaptırımlardan hangileriyle karşılaşır?
  a. Ziyaa uğratılan verginin üç katı Vergi ziyaı cezası
  b. Kaçakçılık suçu
  c. Uzlaşmaya başvuramama
  d. Hepsi
 11. Mükellefin tebliğ edilen vergi ve cezayı ödememekte direnmesi halinde hangi tarihe kadar malvarlığına haciz konulamaz?
  a. Aleyhine verilen Vergi mahkemesi kararı kendisine tebliğ edilinceye kadar
  b. Aleyhine verilen Danıştay kararı kendisine tebliğ edilinceye kadar
  c. Danıştay kararına karşı düzeltme talebi sonuçlanıncaya kadar
  d. Bölge idare mahkemesi düzeltme talebini kararlaştırıncaya kadar
 12. Vergi Usul Kanunu’na göre amortisman ayırma hakkı bulunan bir sabit kıymete belirli bir yılda amortisman ayırmamanın mükellefe uygulanacak yaptırımı nedir?
  a) Özel usulsüzlük cezası
  b) Usulsüzlük cezası
  c) Matrahtan indirme hakkını yitirme
  d) Hiçbiri
 13. Vergi ceza hukukunda aşağıdaki suçlardan hangileri birleşir ve yüksek olan ceza verilir?
  a. İdari vergi suçları ile adli vergi suçları
  b. Vergi ziyaı suçu ile özel usulsüzlük cezası
  c. Vergi ziyaı suçu ile (genel) usulsüzlük suçu.
  d. Tek fiil ile farklı vergilerde işlenen vergi ziyaı suçu
 14. Hangi durumda özel usulsüzlük ve usulsüzlük suçlarında uzlaşılabilir?
  a. İnceleme elemanı tarafından teklif edilmesi halinde tarhiyat öncesi uzlaşmada
  b. Tarhiyat sonrası uzlaşmada
  c. Yoklama sonrasında vergi dairesince kesilmesi halinde
  d. Hiçbiri
 15. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran hallerden değildir?
  a. Mahsup
  b. Zamanaşımı
  c. Ölüm
  d.Af
 16. İdarenin takdir yetkisi kapsamında mükellefe tanınan süreler açısından hangisi yanlıştır?
  a. Makul süre tanınması zorunludur.
  b. 15 günden kısa olamaz.
  c. Mükellefin itiraz hakkı yoktur.
  d. Hiçbiri
 17. Vergi mahkemeleri hangi idari vergi suçlarında tek hakimle karar veremez?
  a. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında
  b. 7800 TL yi aşan vergi ve ceza tutarlarına ilişkin davalarda
  c. Ağır nitelikli fiille işlenen Vergi ziyaı suçlarında
  d. Hiçbiri
 18. Tek hakimle karar verilen vergi davalarında üst mahkeme kararlarına karşı hangi merciye başvurulur?
 19. Danıştay
  b. Danıştay Vergi dava daireleri kurulu
  c. Bölge idare mahkemesine
  d. Hiçbiri
 20. Vergi hatalarının düzeltilmesi için mükellefin başvurusuna karar verme yetkisi hangi merciye aittir?
  a. Vergi inceleme elemanları
  b. Vergi dairesi müdürü
  c. Maliye Bakanlığı
  d. Vergi denetmenleri
 21. Mükellefin kendisine tebliğ edilen bir ceza ihbarnamesine karşı vergi hatalarının düzeltilmesi için başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a. 7 gün
  b. 15 gün
  c. 30 gün
  d. Zamanaşımı süresince
 22. Pişmanlıkla beyanda bulunulan bir vergiyle ilgili başvurunun kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  a. Verginin beyandan itibaren 15 gün içinde ödenmesi
  b. Vergi incelemesine başlanmamış olması
  c. Vergi ziyaına yol açılmamış olması
  d. Vergi ziyaı ile ilgili ihbar sözkonusu olmaması
 23. Kendisine tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamesine karşı tebligattan 20 gün sonra uzlaşmaya başvuran mükellefin, Uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde, uzlaşma komisyonu toplantı tarihinden itibaren dava açabilmek için kaç günlük süresi kalır?
  a. 10 gün
  b. 15 gün
  c. 30 gün
  d. Hiçbiri
 24. 25 Mart – 20 Nisan 2009 tarihleri arasında kanuni temsilcisinin Ağır hasta olduğunu hastane raporuyla kanıtlayan mükellefin 31 Mart 2009 tarihinde yerine getirilmesi gereken beyanname verme ödevinin yerine getirilmemesinden ötürü Mücbir sebep gerekçesiyle hangi tarihe kadar bu ödevini yerine getirmesi halinde vergi ziyaı ortaya çıkmaz?
  a. 21 Nisan 2009
  b. 26 Nisan 2009
  c. 31 Nisan 2009
  d. 20 Mayıs 2009

IV – BONUS Soru : Ödev konusu olarak hazırladığınız konuyu kısaca özetleyiniz. (Ödev hazırlamamış olan öğrenciler sınavda sorulmamış herhangi bir soruyu kendilerine sorarak cevaplayacaklardır.) (5 puan)

EŞLEŞTİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdaki dava açma durumlarını dava açma süreleri ile eşleştiriniz.(Boşluğu doldurunuz)
A. İhtiyati haciz işlemine karşı… 1. 7 gün içinde
B. Ödeme emrine karşı……… 2. 15 gün içinde
C. Vergi ceza ihbarnamesi 3. 30 gün içinde
tebliğine karşı……… 4. 60 gün içinde
D. Ödeme emri tebliğine
karşı………………………….
E. Danıştay temyiz kararına
karşı Karar düzeltme…………….
F. Danıştay iptal davası…………

Soru 2: Aşağıdaki iktisadi kıymet değerlerini Vergi Usul Kanunu’nda yeralan değerleme ölçüleri ile eşleştiriniz. Boşluğu doldurunuz.

İktisadi Kıymet Değerleme ölçüsü
……………… …………………….

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi geçerli tebliğ işlemidir?
a. Mükellefin adının yazılı olmadığı tebliğ
b. İşlem yapan memurun imzasnın bulunmadığı tebliğ
c. Vergi nevinin yazılı olmadığı tebliğ
d. Dava açma süresinin yazılı olmadığı tebliğ
e. Vergi miktarının yazılı olmadığı tebliğ
b)
Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi ödeme süresini uzatmaz?
a. Mücbir sebep
b. Zor durum
c. Veraset ve intikal vergisi ek beyanname verme süresi
d. Ödeme emrine karşı dava açılması
e. Vergi dairesinin beşyüzden fazla yükümlüsü olması.
d)
Soru 3: Verginin tahakkuku hangi idari işleme örnektir?
a. Yükümlendirici işlem
b. Yapıcı (inşai) işlem
c. Tespit edici işlem
d. Asli işlem
e. Tahakkuk idari işlem değildir.
e
Soru 4: Re’sen tarh edilen bir vergi ne zaman tahakkuk eder?
a. Vergi ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edildiği tarihte
b. Tarhiyata karşı vergi mahkemesine başvurulduğunda
c. Vergi mahkemesi aleyhe karar verdiğinde
d. Temyiz başvuru süresi geçirildiğinde
e. Danıştay aleyhine karar verdiğinde
e
Soru 5: Re’sen veya ikmalen tarh edilen bir verginin tahakkuku ve kesinleşmesi ne zaman çakışır?
a. Dava açma süresi geçirildiğinde
b. Ödeme emri gönderildiğinde
c. Tahsil işlemi tamamlandığında
d. Vergi güvenlik önlemi uygulandığında
e. Hiçbiri
a)
Soru 6: Uzlaşma yoluna başvurup üzerinde uzlaşılan bir vergi ve ceza için yükümlü hangisinden yararlanabilir?
a. Şikayet
b. Düzeltme
c. Dava açma
d. Pişmanlık
e. Hiçbiri
e)
Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi için uzlaşmaya başvurulabilir?
a. Re’sen veya ikmalen tarh edilen vergi ve ceza
b. Beyan edilen vergi
c. Tahakuku tahsile bağlı vergi
d. Fiyatlar içinde ödenen dolaylı vergi
e. Basit usulde alınan vergi
a)
Soru 8: Verginin vadesi ne demektir?
a. Tarh edildiği gün
b. Tebliğ edildiği gün
c. Tahakkuk ettiği gün
d. Ödenebileceği son gün
e. Beyanname vermenin son günü
d)
Soru 9: Hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonucu değildir?
a. Gecikme zammı
b. Taksitlerin muaccel olması
c. Ödeme emri gönderilmesi
d. Mal beyanı istenmesi
e. Cebri icraya başvurulması
b)
Soru 10: Süresinde dava konusu yapılmayan bir tarh işlemi için hangisi geçerli olur?
a. Dava açma süresinin dolduğu gün vergi tahsil edilir.
b. Vergi borcu sadece tahakkuk eder
c. Sadece kesinleşir
d. Hem tahakkuk eder, hem de kesinleşir
e. Kanun yoluna gitme hakkı doğar.
d)
Soru 11: Vergi Usul Kanunu’na göre “ vergi idaresininyükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları saptamaya yönelik araştarmı işlemi” hangisidir?
a. Yoklama
b. İnceleme
c. Arama
d. Bilgi toplama
e. Delil tespiti
a)

Vergi hukukunda kanuni ve iradi temsil hallerini örneklerle açıklayınız.
– İdari ve adli vergi suçlarını farklılığını belirterek açıklayınız.
– Vergi hukukunda birleşen ve birleşmeyen suçlar hangileridir? Belirtiniz.
– Vergi ceza hukukunda tekerrür hallerini açıklayınız.
– Uluslararası çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında anlaşma modellerini, yerleşim yeri ve kaynak ülke prensipleri yönünden karşılaştırınız.
– Vergi ziyaı kavramını Vergi Usul Kanunu yönünden açıklayınız.
– Vergi USul Kanunu na göre pişmanlık hükümlerinden yararlanma şartlarını açıklayınız.
– Vergi Usul Kanunu nun 279 uncu maddesi hükümlerine göre menkul kıymetlerin değerlenmesini açıklayınız.
– Tüzel kişinin normal ve tasfiye döneminde kanuni temsilcinin sorumluluğunu açıklayınız.
– Gecikme zammı ve gecikme faizini açıklayarak karşılaştırınız.
– Vergi yargısında temyiz ve itiraz yollarını ve tahsilata etkisini açıklayınız.
– Vergi uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesi yollarını belirterek , düzeltmeyi açıklayınız.
– Vergi yargısının fonksiyonları nelerdir? Kısaca açıklayınız.
– Vergi yargısınında dava açma sürelerini kısaca açıklayınız.
– Tarhiyat öncesi tarhiyat ve tarhiyat sonrası Uzlaşmayı karşılaştırınız. Dava açmaya etkisini açıklayınız.

1) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynaklarından biri değildir?
A) Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurul Kararları
B) İçtihadi Birleştirme Kararları
C) Anayasa Mahkemesi İptal Kararları
D) I. Grup Genel Tebliğler
E) Yönetmelikler

2) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun ilkelerinden biri değildir?
A) Kıyas yasağı
B) Delil serbestliği
C) Hakimin re’sen araştırma yetkisinin olmaması
D) Boşluk dolduramama
E) Yemin delil sayılmaz

3) Aşağıdaki defterlerden hangisinin tasdik zorunluluğu yoktur?
A) Yevmiye B) Defter-i kebir C) Envanter
D) İşletme defteri E) Serbest meslek kazanç defteri

4) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda yer almayan bir tebliğ yöntemidir?
A) Posta yoluyla B) Memur eliyle C) Vergi dairesinde
D) Komisyonda E) Duyuru yoluyla

5) Aşağıdaki konulardan hangisi için tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilemez?
A) İkmalen Tarhiyat B) Re’sen Trahiyat C) Genel Usulsüzlük
D) Vergi Ziyaı E) İdarece Tarhiyat

6) Aşağıdaki konulardan hangisi için tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilemez?
A) Özel Usulsüzlük B) Re’sen Trahiyat C) Genel Usulsüzlük
D) Kaçakçılığa bağlı Vergi Ziyaı E) İdarece Tarhiyat

7) Tarhiyat sonrası uzlaşma, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğini takiben kaç güç içinde talep edilebilir?
A) 30 B) 15 C) 7 D) 45 E) 60

8) Aşağıdakilerden hangisi uzlaşma ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
A) Uzlaşılan konu dava konusu yapılamaz.
B) Uzlaşma komisyonu üç üyeden oluşur.
C) Uzlaşılan konu üzerine gecikme faizi yürütülemez.
D) Uzlaşma tebliği takiben 30 gün içinde yapılır.
E) Uzlaşma talep edilmesi halinde cezada indirimden faydalanılamaz
9) Hata düzeltme talebinde bulunan mükellefe idare kaç gün içinde cevap verir?
A) 30 B) 60 C) 90 D) 45 E) 15

10) Aşağıdakilerden hangisi hata düzeltme ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Hata düzeltme talebi dava açma süresini durdurur
B) Hata düzeltme talebine idarenin cevap vermemesi zımni red sayılır
C) Hata düzeltme talebi dava açma süresi içinde yapılmak zorundadır
D) Dava açma süresi içinde hata düzeltme talebinin reddi halinde mahkemeye gidilebilir
E) Hata düzeltme talebi tarh ve tebliğ (tahakkuk) zamanaşımı süresi içinde yapılabilir

11) Gayrimenkullerin değerlemesi aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?
A) Maliyet değeri B) Mukayyet değeri C) Emsal bedel
D) İtibari değer E) Vergi değeri

12) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon düzeltmesi yapamaz?
A) İşletme hesabı esasında defter tutanlar
B) Bilanço hesabı esasında defter tutanlar
C) I. Sınıf tüccarlar
D) Bilanço hesabı esasına göre defter tutan çiftçi
E) Kolektif şirketler

13) İşe başlama bildirimi işe başladıktan sonra kaç gün içinde yapılmak zorundadır?
A) 7 B) 10 C) 15 D) bir ay E) 30

Pastane işletmecisi bay A II. Sınıf tüccardır. Bay A’nın tutmuş olduğu defter incelenmiş ve 2005 yılı için 121.000 YTL olarak tahakkuk ettirilen ve ödenen vergi borcunun 136.000 YTL olması gerektiği anlaşılmıştır. Bay A tarh eden vergiye ilişkin tebligatı 11 Ağustos 2005 tarihinde tebellüğ etmiştir.

14 – 23 arasındaki sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.

14) Bay A’ya hangi tarhiyat yapılarak vergi borcu hesaplanır?
A) Beyana dayalı tarh B) İkmalen tarh C) Re’sen tarh
D) İdarece tarh E) Tahrire dayalı tarh

15) Bay A hangi vergi suçunu işlemiştir?
A) Genel usulsüzlük B) Özel usulsüzlük C) Kaçakçılık
D) Vergi ziyaı E) Suç işlememiştir

16) Bay A’nın verginin aslı ve varsa işlediği ceza için toplam ne kadar para ödemesi gerekir?
A) 15.000 B) 1.500 C) 30.000 D) 60.000 E) 16.500

17) Tarh edilen vergi ve varsa cezası ne zaman tahakkuk eder?
A) 10 Eylül 2005 B) 11 Eylül 2005 C) 18 Ağustos 2005
D) 11 Kasım 2005 E) 11 Aralık 2005

18) Bay A vergi borcu ve varsa cezasını ne zamana kadar ödemek zorundadır?
A) 10 Ekim 2005 B) 11 Eylül 2005 C) 18 Ağustos 2005
D) 10 Kasım 2005 E) 11 Kasım 2005

19) Bay A ne zamana kadar uzlaşma talep edebilir?
A) 10 Eylül 2005 B) 11 Eylül 2005 C) 18 Ağustos 2005
D) 11 Kasım 2005 E) 11 Aralık 2005

20) Bay A ne zamana kadar dava açabilir?
A) 10 Eylül 2005 B) 11 Eylül 2005 C) 18 Ağustos 2005
D) 11 Kasım 2005 E) 11 Aralık 2005

21) Yapılan tarhiyata ilişkin olarak Bay A’ya aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile tebliğ yapılamaz?
A) İlan yoluyla B) Kapıya çakma yoluyla C) Memur eliyle
D) Veri dairesinde E) Posta yoluyla

22) Bay A’nın I. Sınıf tüccar olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmesi gerekir?
I. Kanunda yazan sınırları arka arkaya 3 takvim yılı %20’ye varacak oranda aşması
II. Kanunda yazan sınırı bir takvim yılı %20’nin üzerinde aşması
III. Kanunda yazan ölçüleri sağlayamadan da kendi isteği ile geçebilir
IV. Kanunda yazan sınırları arka arkaya 2 takvim yılı %20’ye varacak oranda aşması
A) I ve II B) II ve IV C) II ve III D) I ve III E) II, III, IV

23) Bay A yapılan tarhiyata dava açar ve kaybederse aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini yapabilir?
I. Dava tek hakimle görüşülmüş ise BİM’e itiraza gidebilir
II. Dava heyet halinde görüşülmüş ise Danıştay’a temyize gidebilir
III. Uzlaşmaya gidebilir
IV. Vergi borcu ve cezasını ödeyebilir
V. Cezada indirim talep edebilir
VI. Pişmanlıktan faydalanabilir
A) I, II, III B) Hepsi C) I, II, IV D) III, IV, V, VI E) I ve II

24) Aşağıdkilerden hangisi vergi borcunu güvence altına alan yollardan biri değildir?
A) Yurtdışına çıkış yasağı
B) İhtiyati tahakkuk
C) Rüçhan hakkı
D) Tecil
E) İptal davası

25) Vergi kanunlarının günün koşullarına göre yorumlanması aşağıdaki yorum yöntemlerinden hangisi ifade etmektedir?
A) Yasama yorumu
B) Bilimsel yorum
C) Amaçsal yorum
D) Lafzi yorum
E) Sistematik yorum

26) Mükellefin kanunen belirlenen sürede vergi idaresine müracaat etmemesi veya üzerine düşen ödevleri yapmaması nedeniyle, vergi idaresinin kanunda belirtilen matrahlar üzerinden tarhiyat yapmasıdır?
A) İkmalen vergi tarhı B) Re’sen vergi tarhı C) İdarece tarh
D) Götürü tarh E) Tahrire dayalı tarh

27) Mükellef X kaçakçılık suçu işlemiştir. Bay X’in kaçakçılık suçu ile birlikte vergi ziyaı suçunu işlediği tespit edilmişdir. Bay X’in 33.000 YTL vergi ziyaına neden olduğu anlaşılmıştır. Buna göre Bay X’e ne kadar vergi ziyaı cezası kesilir?
A) 33 B) 66 C) 99 D) 22 E) 11
CEVAPLAR
1. E
2. B
3. C
4. B
5. B
6. B
7. D
8. E
9. A
10. A
11. D
12. B
13. C
14. C
15. A
16. B
17. D
18. B
19. B
20. E
21. D
22. E
23. A
24. D
25. C
26. C
27. C


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim