Vize-Final Soruları

2001 KPSS Maliye Soruları

1. Kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki gele­neksel yaklaşımların hangisinde, devlet faaliyetlerinin milli geliri azaltıcı veya ar­tırıcı etkileri İncelenir?
A. Kurumsal yaklaşım
B. Yapısal yaklaşım
C. Değişim yaklaşımı
D. Refah yaklaşımı
E. Fonksiyonel maliye yaklaşımı
Yanıt E’dir.
Fonksiyonel maliye yaklaşımı, devlet faali­yetlerinin MG üzerindeki azaltıcı veya arttı­rıcı etkisini inceler.

2. Faydası tüm topluma ait olan ve bölünemeyen mal ve hizmetlere ne ad verilir?
A. Özel mal ve hizmetler
B. Yarı kamusal mal ve hizmetler
C. Kamusal mal ve hizmetler
D. Lüks mal ve hizmetler
E. Erdemli mal ve hizmetler
Yanıt C’dlr.
Kamusal (pür kamusal = kolektif = sosyal) mal ve hizmetler, tüm topluma fayda sağla­yan ve “bölünemez” niteliktedir.

3. Bir firmanın ürünleri hakkındaki olumsuz yargının tüketici tarafından çevreye aktarılması biçiminde ortaya çıkan dışsallık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tüketiciden tüketiciye pozitif dışsallık
B. Tüketiciden tüketiciye negatif dışsallık
C. Tüketiciden üreticiye poz
D. Tüketiciden üreticiye negatif dışsallık
E. Üreticiden tüketiciye negatif dışsallık
Yanıt D’dlr.
Sözkonusu dışsallık, tüketiciden üreticiye ve olumsuz bir biçimde ol

4. Devletin ekonomik faaliyetlerinin sınırını belirlemek amacıyla ileri sürülmüş olan iktisadi rasyonalite yaklaşımıyla İlgili ola­rak, devletin piyasada üretilmesi müm­kün olmayan mal ve hizmetleri üretmesi gerektiği görüşünü ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. R. Musgrave
B. A.G. Piqou
C. M. Duverger
D. J. M. Buchanan
E. P. A. Samuelson
Yanıt E’dir.
“İktisadi Rasyonalite Yaklaşımı”, devletin, li­beral yaklaşımın öngördüğü geleneksel fonksiyonları dışındaki bazı faaliyetlere de katılması gerektiğini savunur.
Bu yaklaşımdaki üç farklı düşünceden biri de, yukarıdaki soruda özetlendiği gibi P.A. Samuelson’a aittir.

5. Vergi tahsil işinin, getireceği toplam vergi hasılatından en düşük oranda pay isteyene bırakılması usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Emanet usulü
B. ihale usulü
C. iltizam usulü
D. Stopaj usulü
E. Beyan usulü
Yanıt B’dır.
İhale usulü, bilimsel yönden iltizama çok benzemekle birlikte, özünde farklıdır. İhale usulünde de verginin tahsili bir üçüncü sahsa verilmektedir. Ancak, burada vergi, devletin nam ve hesabına toplanır. Vergi toplama hakkı, en az yüzde (komisyon) al­mayı teklif edene verilir. İltizam usulünde ise devlete en çok ödemede bulunmayı teklif eden kazanır.

6. Yansıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Geniş tabanlı vergiler, dar kapsamlı vergilere oranla ileriye doğru daha kolay yansıtabilir.
B. Dar tabanlı vergiler, geniş kapsamlı vergilere oranla ileriye doğru daha kolay yansıtılabilir.
C. Geniş tabanlı vergiler, dar kapsamlı vergilere oranla geriye doğru daha kolay ansıtılabilir.
D. Geniş tabanlı vergiler ileriye doğru yansıtılamaz.
E. Dar tabanlı vergilerin ileriye doğru yan­sıtılabilmesi hiçbir koşulda mümkün değildir.
Yanıt A’dır.
Geniş tabanlı vergiler, kural olarak, dar kap­samlı vergilere oranla ileriye doğru daha kolay yansıtılabilir.

7. Her mükellefe yüklenen vergi çeşidinin ve miktarının belirli olmasını, keyfi olmamasını, koşullarının açık ve kesin olması gerektiğini belirten vergi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Açıklık ilkesi
B. Belirlilik ilkesi
C. Uygunluk ilkesi
D. Esneklik ilkesi
E. İstikrar ilkesi
Yanıt B’dir.
Bu ilke, “kesinlik” veya “belirlilik” olarak adlandırılır.

8. Aşağıdakilerden hangisi, çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları payları İfade eder?
A. Coğrafi gelir dağılımı
B. Sektörel gelir dağılımı
C. Fonksiyonel gelir dağılımı
D. Toplumsal gelir dağılımı
E. Kişisel gelir dağılımı
Yanıt C’dlr.
Fonksiyonel gelir dağılımı, üretim faktörleri sahiplerinin milli gelirden aldıkları payı ifade eder.

9. Kamu kurutuşu niteliğindeki ekonomik, sosyal ve mesleki kuruluşların üyelerine götürdükleri hizmetler karşılığı topladık­ları kamu gelirine ne ad verilir?
A. Vergi
B. Harç
C. Resim
D. Parafiskal gelir
E. Şerefiye
Yanıt D’dlr.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, barolar, tica­ret odaları gibi kamu kuruluşu niteliğindeki ekonomik, sosyal ve mesleki kuruluşların üyelerinden topladıkları gelirler “parafiskal gelir” olarak tanımlanır.

10. Dayanıklı sermaye mallarının aşınma payının katma defterden düşülmesi yo­luyla hesaplanan katma değer vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gelir tipi katma değer vergisi
B. Ücret tipi katma değer vergisi
C. Tüketim tipi katma değer vergisi
D. Gayri safi hasıla tipi katma değer vergisi
E. Üretim tipi katma değer vergisi
Yanıt A’dır.
Burada vergilenen toplam gelirdir. Böyle olunca, vergi matrahı aşağıdaki gibi olacaktır.
Y: Toplam Gelir
C: özel Tüketim Harcamaları
I: özel Yatırım Harcamaları
la = Amortismanlar
Y-C+l-la

11. Aşağıdakilerden hangisi “dar” anlamda kamu harcamaları kapsamında yer alır?
A. Sosyal sigorta ödemeleri
B. Özel şahsın yardımları
C. Vergi muaflıkları
D. Vergi istisnaları
E. İl özel idarelerin yaptığı ödemeler
Yanıt E’dir.
Dar anlamda kamu harcamaları, devletin merkez teşkilatı ile yerel yönetiminin özel idareleri, Belediyeler, Köyler) yaptığı harca­malardan oluşur.

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının fonksiyonel şekilde sınıflandırılmasının amaçlarından biri değildir?
A. Hizmetleri aksatmadan, harcamaları makul bir şekilde azaltmak
B. Tekrarı gerekmeyen hizmetleri ortadan kaldırmak
C. İçeriği itibariyle benzerlik gösteren hiz­metleri bir araya toplamak
D. Devletin faaliyet ve görevlerini belirlemek
E. Plan ile program arasında koordinasyon sağlamak
Yanıt E’dir.
İşlevsel sınıflandırmanın, böyle bir amacı yoktur.

13. übvansiyonlar aşağıdaki harcamalardan hangisinin kapsamındadır?
A. Yatırım harcamaları
B. Cari harcamalar
C. Transfer harcamaları
D. Reel harcamalar
E. Personel harcamaları
Yanıt C’dir.
Sübvansiyonlar, karşılıksız olduğu ve milli gelir seviyesini doğrudan etkilemediği için transfer harcaması olarak kabul edilirler.

14. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biridir?
A. Para değerinin düşmesi
B. Savaş teknolojisinin gelişmesi
C. Bütçe yapma tekniklerinin değişmesi
D. Ülke sınırlarının genişlemesi
E. Ülke nüfusunun artması
Yanıt B’dir.
Savaş teknolojisinin gelişmesi, devletin savunma harcamalarını arttıracağından, gerçek artış nedenidir?

15. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamalarının özelliklerinden biri değildir?
A. Tüketime yönelimi artırması
B. Dayanıklı mal biçiminde olması
C. Üretkenliği artırması
D. Sermaye stokunu çoğaltması
E. Sağladığı faydaların uzun süreli olması
Yanıt A’dır.
Yatırım harcamaları, tüketime değil, üretime yöneliktir.

16. Merkezi ve yerel yönetimlere ait kamu hizmetlerinin ve gelirlerin bölüşümüne ne ad verilir?
A. Ödenek aktarımı
B. İdari vesayet
C. Mali tevzin
D. Gider tahakkuku
E. Gelir yansıması
Yanıt C’dir.
Merkez teşkilatı ile yerel yönetimler arasında kamusal kaynakların dağılımı konusu literatümüzde “mali tevzin” (akçal denkleştirme) olarak adlandırılmaktadır.

17. Aşağıdakilerden hangisi kamu iç borçlanmasının kaynaklarından biri değildir?
A. Bireyler
B. Özel firmalar
C. Ticari bankalar
D. Dünya Bankası
E. Merkez Bankası
Yanıt D’dir.
Dünya Bankası, iç borçlanma kaynağı değil, dış borçlanma kaynağıdır.

18. Aşağıdakilerden hangisi, devlet tahvillerini satın alanlara sağlanan ikinci derecedeki satın alanlara sağlanan ikinci derecedeki avantajlardan biri değildir?
A. Başa başın altında tahvil aracı
B. Tahvil getirilerinin vergi dışı tutulması
C. Tahvillerin vergi ödemelerinde kullanılması
D. Tahvillere haciz konamaması
E. Tahvillerin kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilmesi
Yanıt A’dır.
Başabaşın altında tahvil ihracı, faizi yükseltmenin dolaylı bir yolu olduğu için, ikinci dereceden bir avantaj değil, birinci dereceden bir avantajdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi, bütçe getir ve giderleri arasında ortaya çıkarı zaman yönünden uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla kullanılır?
A. Hazine taahhütleri
B. Hazine kefaletini haiz bonolar
C. Adi emanetler
D. Hazine bono
E. Hazine tahvilleri
Yanıt D’dir.
Zaman yönünden uyuşmazlığı giderme kay­nakları şunlardır:
1 – Merkez Bankası avansları
2 – Hazine bonoları
3 – Emanet paralar
4 – Altın ve döviz karşılığı avans
5 – Bazı bankalardan yapılan borçlanmalar

20. Üretim kapasitesinin ihtiyacı olan ithala­tın finansmanı için kullanılan kredilere ne ad verilir?
A. Proje kredileri
B. Program kredileri
C. Sendikasyon kredileri
D. Serbest krediler
E. Dış alım kredileri
Yanıt B’dir.
Bu kredilere “program kredileri” adı verilir.

21. Yüksek faizli borçların düşük faizli borç­larla değiştirilmesine ne ad verilir?
A. Tahkim
B. Konversiyon
C. Konsolidasyon
D. Monetizasyon
E. Avans
Yanıt B’dir.
Buna “konversiyon” adı verilir.

22. Enflasyonist ortamda, devletin aşağıdaki kaynakların hangisinden borçlanması sakıncalıdır?
A. Mevduat bankalarından
B. Sosyal güvenlik kuruluşlarından
C. Şirketlerden
D. Bireylerden
E. Tasarruf sandıklarından
Yanıt A’dır,
Mevduat bankalarından borçlanma, bu kuru­luşlara ek kaydi para yaratma olanağı tanı­yacağından, enflasyonu körükleyecek bir yöntemdir.

23. Bir kaynaktan sağlanan gelirin, o kaynak için yapılacak gidere karşılık olarak gös­terilmeyeceğini belirten bütçe İlkesi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A. Birlik ilkesi
B. Açıklık ilkesi
C. Esneklik ilkesi
D. Doğruluk ilkesi
E. Genellik ilkesi
Yanıt E’dir.
Genellik ilkesine göre, tüm gelir ve giderler ayrı ayrı, birbirinin arkasına gizlenmeksizin gösterilmelidir. Bu ilkenin “ademi tahsis” ve” gayrisafi” olmak üzere iki gereği vardır.

24. Devletin, yüklendiği görevleri yerine geti­rebilmek için gerçekleştirdiği hizmetler île bunların bîrim maliyetinin önem ka­zandığı bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Telafi edici bütçe
B. Sıfır tabanlı bütçe
C. Program bütçe
D. Performans bütçe
E. Klasik bütçe
Yanıt D’dir.
Performans bütçe, program bütçeyle yapıla­cak hizmetlerin, birim maliyetlerinin hesap­lanması, birim maliyetler ile eldeki standart maliyetlerin karşılaştırılması ve bu hizmetle­rin maliyetleriyle elde edilecek faydanın karşılaştırılması gibi işlevleri yerine getirir.

25. Aşağıdakilerden hangisi, bütçe kanunu metinlerinde çeşitli hizmetler bakımından aktarmalar yapmaya ve yeni tertipler aç­maya yetkilidir?
A. TBMM
B. Maliye Bakanı
C. Bakanlar Kurulu
D. İlgili bakan
E. Bütçe dairesi başkanı
Yanıt B’dir.
Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 58. maddesine göre, hizmetler bakımından ak­tarma yapmaya ve yeni tertipler açmaya, bütçe kanunlarıyla Maliye Bakanı yetkili kılınabilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi bütçe yasa tasa­rısına eklenmez?
A. Milli bütçe tahmin raporu
B. Yıllık ekonomik rapor
C. Bütçe çağrısı
D. Bütçe gerekçesi
E. Cetveller
Yanıt C’dir.
Bütçe yasa tasarısına şunlar eklenir:
1- Milli bütçe tahmin raporu
2- Bütçe yasa metni
3- Bütçe yasası ekleri
a)Cetveller
b)Bütçe gerekçesi
C)Yıllık ekonomik rapor

27. Bütçe emanetlerinin zamanaşımı süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Hizmetin yapıldığı veya malın teslim edildiği tarihi izleyen bütçe yılı başından itibaren 5 yıldır.
B. Hizmetin yapıldığı veya malın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıldır.
C. Hizmetin yapıldığı veya malın teslim edildiği tarihi izleyen bütçe yılı başın­dan 10 yıldır.
D. Hizmetin yapıldığı veya malın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıldır.
E. Emanet hesabına alındığı tarihten itiba­ren 10 yıldır.
Yanıt A’dır.
Borcun ilgili olduğu bütçe yılı sonundan başlayarak 5 yıldır.

28. Bütçenin denetimi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Yargı denetimi sayman hesaplan üze­rinde yapılır.
B. Bütçenin uygulanması sırasında TBMM denetimi zorunludur.
C. Bütçe uygulaması sonrasında TBMM denetimi zorunludur.
D. Bütçe uygulaması sırasında Maliye Ba­kanlığı denetimi zorunludur.
E. Bütçe uygulaması sırasında Sayıştay denetimi isteğe bağlıdır.
Yanıt E’dir.
Sayıştay denerimi, hem bütçe uygulaması sırasında, hem de sonrasında zorunludur.

29. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değildir?
A. İhtiyati tahakkuk
B. İhtiyati haciz
C. Uzlaşma
D. Teminat istenmesi
E. Kefil istenmesi
Yanıt C’dir.
Uzlaşma, kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değil, vergi aslı veya fer’ilerinin, dava açma süresi içinde vergi alacaklı ve borçlusunun kendi arala­rında yapacakları bir anlaşmayla kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması yöntem­lerinden biridir.

30. Vergi matrahının, tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonu veya vergi inceleme elemanın raporu üzerine vergi da­iresi tarafından gerçekleştirilen vergi tarhına ne ad verilir?
A. İkmalen tarh
B. Götürü usulde tarh
C. Beyan üzerine tarh
D. Re’sen tarh
E. İdarece tarh
Yanıt D’dir.
Bu tarh biçimine, “Re’sen Tarh” adı verilir.

31. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde gider olarak in­dirilemez?
A. Genel giderler
B. Personel ücretleri
C. Taşıt giderleri
D. Taşıt amortismanları
Yanıt E’dir.
GVK’ya göre, kanunen indirilemeyecek gi­derler şunlardır:
1. Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları için işletmeden her ne nam altında olursa olsun ücret, faiz, komisyon, prim vb. . . ) yapılan ödemeler
2. Her türlü vergi ve para cezaları
3. İşletme sahibinin kendi kusurundan do­ğan zarar, ziyan ve tazminatlar.

32. Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?
A. Vergi sorumlusu
B. Vergi mükellefi
C. Kanuni temsilci
D. İradi temsilci
E. Fiili mükellef
Yanıt B’dir.
Buna “vergi mükellefi” veya “Kanuni mükellef” adı verilir.

33. Motorlu taşıtlar vergisinin vergileme öl­çüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Spesifik tarife
B. Advalorem tarife
C. Artan oranlı tarife
D. Azalan oranlı tarife
E. Tek oranlı tarife
Yanıt A “dır.
Motorlu taşıtlar vergisinin matrahı, fiziksel bir miktar olduğundan, spesifik bir vergidir.

34. Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi ödemekle yükümlüdür?
A. Basit usulde vergilendirilenler
B. Ücret geliri elde edenler
C. Zirai kazanç sahipleri
D. Serbest meslek kazancı sahipleri
E. Diğer kazanç ve irat geliri elde edenler
Yanıt D’dIr.
Geçici vergi ödeme yükümlülüğü, gerçek usule tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbaplarına uygulanır.

35. Stagflason olgusunu doğal işsizlik oranı île açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Klasik yaklaşım
B. Neo- Klasik yaklaşım
C. Keynesyen yaklaşım
D. Post-Keynesyen yaklaşım
E. Monetarist yaklaşım
Yanıt E’dir.
Friedman, stagflasyon olgusunu, doğal iş­sizlik oranı ile açıklarken, Philips eğrisinden yararlanmaktadır.

36. Aşağıdakilerden hangisi klasiklerin mali konulardaki temel prensiplerinden biri değildir?
A. Devlet faaliyetlerinin temel hizmetlerle sınırlı tutulması
B. Devlet bütçesinin mümkün olduğu kadar küçük olması
C. Ekonomide geçici bir dengesizlik hali ortaya çıktığında kamu harcamaları ve vergiler gibi maliye politikası araçlarının kullanılması
D. Borçlanmanın mümkün olduğunca sınır­landırılması
E. Objektif temellere dayanan düşük oranlı bir vergileme sisteminin uygulanması
Yanıt C’dir.
Klasikler, piyasa dengesizliklerinin yine pi­yasanın kendi iç dinamikleri tarafından gi­derilebileceğini savunurlar. Klasiklere göre, maliye politikasının etkinliği yoktur.

37. Aşağıdakilerden hangisi maliye politika­sının etkilerinden biridir?
A. Getir – tasarruf – yatırım etkisi
B. İstihdam – işsizlik etkisi
C. Dış ticaret etkisi
D. Dış politika etkisi
E. Gelir dağılımı etkisi
Yanıt D’dir.
Maliye politikasının böyle bir etkisi yoktur.

38.Aşağıdakilerden hangisi, gelirin yeniden dağıtımında kullanılan maliye politikası araçlarından biri değildir?
A. Altyapı yatırımlarının artırılması
B. Sosyal yardımların artırılması
C. Para arzının artırılması
D. Artan oranlı vergi tarifesi uygulanması
E. Sağlık harcamalarının artırılması
Yanıt C’dlr.
Para arzının arttırılması, maliye politikası değil, para politikası aracıdır.

39. Philips eğrisi İle İlgili aşağıdaki İfadeler­den hangisi doğrudur?
A. Ücretlerin işsizlik haddine karşı duyarlı­lığı her ülkede değişik olduğu için Phi­lips eğrisinin şekli ülkeden ülkeye farklı­lık gösterir.
B. Philips eğrisi yıllık fiyat artışları ile işsiz­lik oranı arasındaki pozitif ilişkiyi göste­rir.
C. Ücretlerin tam esnek olduğu durumlarda Philips eğrisi yatay eksene paraleldir.
D. Ücretler tam esnek ise Philips eğrisi friksiyonel işsizlik seviyesinde çizilen düşey doğrudan uzaklaşır.
E. Philips eğrisi friksiyonel işsizlik eğrisiyle çakıştığında, sadece maliyet enflasyonundan bahsedilebilir.
Yanıt A’dır.
Philips Eğrisi, yıllık fiyat artışları (nominal ücretler) ile işsizlik haddi arasındaki negatif ilişkiyi gösterir. Her ülkede, bu iki değişken arasındaki duyarlılık katsayısı farklı olaca­ğından, eğrinin şekli de her ülkede farklı olacaktır;duyarlılık arttıkça eğrinin şekli ya-tıklaşacaktır.

40. Tam İstihdamın sağlanması, aşağıdaki maliye politikası amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?
A. İktisadi büyümeyi sağlamak
B. İktisadi istikrarı sağlamak
C. Gelir dağılımında adaleti sağlamak
D. Fiyat istikrarını sağlamak
E. İktisadi kalkınmayı sağlamak
Yanıt B’dir.
İktisadi istikrarın sağlanması için, ekono­mide enflasyon, deflasyon ve stagflasyon olgularının olmaması gerekir. Bunun için de tam istihdam sağlanmalıdır.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu