Haberler

2022 Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapacak Mı?

 

Yakın zamanda bakan değişikliği sebebiyle alımlar olacak mı olmayacak mı merak ediliyordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 yılında bakanlığa 12.933 personel alımı yapılacağını duyurdu. İlanlar yasal izin alındıktan sonra çıkacak. Alınacak personelin birimlere göre dağılımı;

Personel Genel Müdürlüğü: 6.683

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: 5.563

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı: 500

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: 187

Duyurular olduğu zaman yazımıza ekleyeceğiz.

Personel Genel Müdürlüğü Ne Yapar?

*Hâkim ve savcıların mahkemelere atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak.

*Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtiçinde görevlendirme işlemleri ile izin işlemlerini yerine getirmek.

*Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtdışında görevlendirilmesi işlemlerini yapmak.

*Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa atama, geçici görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj plan ve programlarına ilişkin işlemleri yapmak.

* Bakanlıkça ataması yapılan adli ve idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara görevlendirilmesi, komisyonlararası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine getirmek ve bakanlık onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak.

*Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

*Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

*Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

*Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları ile Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerde görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü Ne Yapar?

*Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

*Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri.

*Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

*Görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin kaldırılması ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek.

*Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

*Hükümlülerin müşahadeye tabi tutulma işlerini yürütmek.

*Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek.

*İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz işlerini düzenlemek.

*Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek.

*Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İcra İşleri Daire Başkanlığı Ne Yapar?

*İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

*İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki dairelerin birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek.

*İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.

*İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak.

*Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek.

*Yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu personel hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak,

*Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ne Yapar?

*Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar ile Kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek.

*Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak vermek.

*Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak.

*Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

İçindekiler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu

Bu kapanacak 7 saniye