Öcalan’ın Manifestosu Üniversitede Sınav Sorusu Oldu!

0
3610

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar” dersinin hocası 9 Ocak 2015 tarihindeki final sınavında Abdullah Öcalan’ın PKK’nın kuruluş manifestosu olarak kaleme aldığı metinle alakalı soru sordu.

Sınav sorusu şu şekilde;
Abdullah Öcalan’ın yazmış olduğu 1978 tarihli, Kürdistan Devriminin Yolu/Manifesto başlıklı broşür ile 2012 tarihli Ortadoğu’da Yeni Sistem inşası olarak Demokratik Modernite başlıklı yazıyı, sömürge, ulus-devlet, devrimci şiddet, demokrasi gibi kavramlara/olgulara olan yaklaşımları bağlamında kıyaslayınız. Bunu, aradan geçen 34 yıl boyunca dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimleri ve Kürt hareketinin/Kürt toplumunun yaşadığı dönüşümleri içerecek şekilde yapınız.

Hoca: “Derste Kürt meselesini işliyorum.”

Sosyal medya ve bazı gazetelerde “terör propagandası yapılıyor” şeklinde haber yapılması üzerine sosyal medya üzerinden hocaya destek verildi. Öte yandan sosyal medyada bazı hesaplardan da PKK’yı masum Kürt hareketi olarak gösterdiği için dersin hocasına tepki gösterildi. Bazı gazetelerde ise PKK’nın kanlı tarihinin “kürt özgürlük hareketi” olarak tanımlanması tepkilere neden oldu.

Sınav sorusuyla ilgili Vahdet Gazetesi’nin ulaştığı hoca, derslerde Öcalan propagandasının yapılmadığını savundu. Dersin içeriğine kendilerinin karar verdiğini, sınavda da okumalar ve anlatılanlar üzerine soruların sorulduğunu belirten hoca, şöyle konuştu: “Tür­ki­ye’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­rı der­si, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ni na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği, na­sıl et­ki­le­di­ği üze­ri­ne bah­se­di­len bir ders. O ders­te an­la­tı­lan­lar, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­riy­le il­gi­li olan o so­ru da Ab­dul­lah Öca­lan’ın 1970’ler­de PKK’nın or­ta­ya çık­tı­ğı gö­rüş­le­riy­le, 1978 yı­lın­da şu an 2012’de ce­za­evin­de ge­liş­tir­di­ği bir ya­zı­nın mu­ka­ye­se­si üze­ri­ney­di. Tür­ki­ye’de Kürt so­ru­nu­na na­sıl dö­nüş­tü­ğü­nü, bu dö­nü­şü­mü na­sıl et­ki­le­di­ği­dir. Der­sin ko­nu­suy­la bağ­lan­tı­lı bir so­ru­dur. Ben pro­pa­gan­da yap­mı­yo­rum, Kürt me­se­le­si­ni an­la­tı­yo­rum.”

Öte yandan Mulkiyehaber.net internet sitesi bir haber yaparak Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öcalan’ın manifestosunu final sınavında soran akademisyen arkadaşlarının yanında olduklarını belirtti.

kürdistan üniversite sorusu


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim