Vize-Final Soruları

AÖF – Kamu Maliyesi – Çözümlü Sorular

1- Devletin sadece yasa ve hukuk düzenini devam ettirmesi gerektiğini savunan
görüş, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm
B) Fizyokrasi
C) Klasik liberal görüş
D) Keynesyen görüş
E) Klasik görüş

Açıklama : Klasik liberal görüş, devletin yasa, hukuk düzenini devam
ettirmesi gerektiğini devlet müdahalesinin az olması gerektiğini savunmuştur. A.
Smith’in savunduğu bu görüşe göre; devletin ekonomiye müdahalesi minimum
olmalıdır.
2-Aşağıdakilerden hangisi, kamu ekonomisi kapsamında yer almaz?
A) Fon
B)Konsolide bütçe
C) Sivil toplum kuruluşları
D) KİT’ler
E) Döner
sermayeler

Açıklama : Sivil toplum kuruluşları, kamu maliyesi
kapsamında yer almaz.Kamu ekonomisi merkezi idare, yerel yönetimler, KİT’ler,
fonlar, döner sermayeler, sosyal güvenlik kuruluşlarını
kapsar.
3-Aşağıdakilerden hangisi tüketimden mahrum bırakma ilkesine göre üretilir?
A)Tam Kamusal mallar
B) Bölünmeyen mallar
C) Homojen mallar
D) Yarı
Kamusal mallar
E) Bölünebilir mallar

Açıklama : Kamusal mallar
ortak tüketim ve dışlanamama özelliği olan, yarı kamusal mallar ortak tüketim ve
dışlanamama özelliğinden sapma görülen mallardır. Bölünebilen mallar, özel
mallardır. Fiyatla piyasada satılırlar. Satış gelirleri ile finanse edilirler.
Tüketimden mahrum bırakma özelliği
vardır.
4-Piyasadaki mallar ve hizmetler kaça ayrılır?
A) Özel mallar
B) Kamusal
mallar
C) Yarı kamusal mallar
D) Tam kamusal-Yarı kamusal – Özel mallar

E) Tam kamusal mallar

Açıklama : Piyasada tam kamusal, yarı
kamusal, özel mallar bulunur. Tam kamusal mallar devlet tarafından, yarı kamusal
ve özel mallar özel şirketlerce
üretilir.
5-Bir fabrikanın zehirli artıklarını nehre boşaltarak nehri kirletmesi, nehir
suyunu üretim fonksiyonunda kullanan firmayı etkilemesi, ne tür dışsallıktır?

A) Çok yönlü dışsallık
B) Üreticiden tüketiciye
C) Üreticiden
üreticiye
D) Tüketiciden tüketiciye
E) Tüketiciden üreticiye

Açıklama : Bir firmanın atıklarının bir nehri kirletmesi, aynı
nehrin suyunu üretim fonksiyonunda kullanan diğer firmaya zarar vermesi
üreticiden üreticiye
dışsallıktır.
6-Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıkla mücadelede devletin aldığı önlemlerden biri
değildir?
A) Mülkiyet haklarının düzenlenmesi
B) Vergileme
C) Miktar
kısıtlaması
D) Devletin el koyması
E) Sübvansiyon

Açıklama :
Dışsallıkla mücadele yöntemleri vergileme, miktar kısıtlaması, sübvansiyon ve
mülkiyet haklarının düzenlenmesidir. Devletin el koyması dışsallıkla mücadelede
devletin aldığı önlemlerden biri
değildir.
7-
Bürokrasilerde büroların asıl finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel bütçeden ayrılan pay
B) Vergiler
C) Yardımlar
D)
Bağışlar
E) Borçlanma

Açıklama : Bürokrasilerde büroların asıl
finansman kaynağı
vergilerdir.
8-
Devletin sunduğu hizmetleri üretmekten sorumlu büroların toplamına ne ad
verilir?
A) Bürokrasi
B) Genel bütçeli kuruluş
C) Katma bütçeli
kuruluşlar
D) Fon
E) Döner sermaye

Açıklama : Devletin
vermiş olduğu hizmetleri üreten ve atama yolu ile gelmiş kişilerden oluşan
büroların toplamına bürokrasi
denir.
9-
Politik karar organlarınca belirlenen kamu harcamalarını kapsayan ve
harcamalarla ulaşılmak istenen belirli hedeflerin anlamlı biçimde
birleştirildiği sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari sınıflandırma

B) İşlevsel sınıflandırma
C) Ekonomik sınıflandırma
D) Gerçek
sınıflandırma
E) Transfer sınıflandırma

Açıklama : Politik karar
organlarınca belirlenen kamu harcamalarını kapsayan ve harcamalarla ulaşılmak
istenen belirli hedeflerin anlamlı biçimde birleştirildiği sınıflama türü
işlevsel
sınıflandırmalardır.
10-
Devletin kişi ve kurumlardan bir karşılık beklemeden yaptığı harcamalara ne ad
verilir?
A) Gerçek harcamalar
B) Cari harcamalar
C) Yatırım
harcamaları
D) Transfer harcamaları
E) Kalkınma carileri

Açıklama : Devletin kişi ve kurumlardan bir karşılık beklemeden
yaptığı harcamalara transfer harcamaları
denir.
11-
Genellikle bireylere doğrudan yarar sunma yerine üretim sürecinin ilk
aşamalarında hammadde ve ara mallar ile alt yapıyı oluşturan özellikleri
dolayısıyla firmalara yarar sağlama amacına yönelik hizmetlere ne ad verilir?

A) Ekonomik hizmetler
B) Altyapı hizmetleri
C) Yatırım hizmetleri

D) Genel hizmetler
E) Sosyal hizmetler

Açıklama : Üretim
sürecinin ilk aşamalarında hammadde ve ara mallar ile firmalara yarar sağlama
amacına yönelik hizmete ekonomik hizmet
denir.
12-
Kamu harcamaları artışını girdi fiyatlarındaki artışa bağlayan iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Niskonen
B) Baumal
C) Wagner
D)
Wiseman
E) Peacock

Açıklama : William Baumal, kamu
harcamalarının artışını, kamu kesiminin üretim fonksiyonunda kullanılan
girdilerin fiyatlarında ortaya çıkan artışlardan kaynaklanabileceğini
belirtmiştir. Özel sektörde ölçeğe göre artan getiri ve teknolojik gelişmeler
nedeniyle emek faktörünün verimi hızlı bir biçimde artar, kamu kesiminde ise
verimilik artışı çok yavaş kalır. Kamu kesiminde çalışan emeğin ikame olanakları
zordur. Emek azalışı, üretim düzeyini azaltır. Emeğin, özel sektöre kaymasını
önlemek için, ücretler
yükseltilir.
13-
Kamu harcamalarının milli gelirden daha fazla artış göstereceğini savunan
iktisatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musgrave
B) Rostow
C)
Wagner
D) Wiseman
E) Niskanen

Açıklama : Wagner’e göre kamu
malına olan talebin gelir esnekliği birden büyüktür. Kişi başına düşen gerçek
gelirde bir birim artış, kamu malı talebinde bir birimden büyük bir artışa yol
açar.
14-
Harcamalarda görünürdeki artışı belirleyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi
kullanılarak harcamalar üzerindeki fiyat etkisinin görülmesi gereklidir?
A)
Üretimdeki artışlar
B) Tüketimdeki artışlar
C) Döviz fiyatları
D)
Fiyat endeksleri
E) Ödemeler dengesi

Açıklama : Paranın satın
alma gücündeki değişmeler fiyat endeksleri yolu ile
görülür.
15-
Bütçe yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’nda görüşülme süresi kaç gündür?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 55
E) 75

Açıklama : Bütçe
yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’nda görüşülme süresi 20
gündür.
16-
Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel bütçenin üstünlüklerindendir?
A)
Amaçların belirlenmesine gereken önemi vermez
B) Bürokrasiye takdir yetkisi
bırakılır
C) Sadece harcama kalemleri görülür
D) Bütçe-plan ilişkisi
kurulamaz
E) Bilimsel tekniklerden yararlanılmaz

Açıklama :
Bürokrasiye takdir yetkisinin bırakılması, geleneksel bütçe sisteminin
üstünlüklerindendir.
17-
Bütçe yasa tasarısı hangi tarihe kadar TBMM’ye sunulmalıdır?
A) 17.Ekim

B) 01.Kasım
C) 01.Eylül
D) 01.Ocak
E) 01.Aralık

Açıklama : Yürütme organının hazırladığı bütçe tasarısı, Bakanlar
Kurulu tarafından mali yılbaşından 75 gün önce (17 Ekim) TBMM’ye
sunulmalıdır.
18-
Aynı ödeme gücüne sahip bireylerden aynı oranda vergi alınmasına ne denir?

A) Dikey adalet
B) Eşitlik
C) Yatay adalet
D) Adalet
E) İktidar

Açıklama : Vergi adaletinde yatay ve dikey adalet vardır.
Yatay adalet aynı ödeme gücüne sahip kişilerin aynı vergi yükümlülüğüne tabi
olmaları, dikey adalet daha fazla ödeme gücüne sahip kişilerin daha az ödeme
gücüne sahip olanlardan daha çok vergi ödemeleri
gerektiğidir.
19-Aşağıdakilerden hangisi, borçlanmayı vergiden ayıran özelliklerden biri
değildir?
A) Zor ögesi yoktur
B) Geçicidir
C) Vadesi vardır
D) Gönüllüdür
E) Geri ödemesi yoktur

Açıklama : Belli bir vade
sonunda geri ödemesi olması borçlanmayı vergiden
ayırır.
20-Aşağıdakilerden hangisi, vergiyi, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanmanın
bir karşılığı olarak görür?
A) Devletin egemenliği teorisi
B) Rasyonalist – Bireyci Devlet görüşüne dayanan teoriler
C) Organik Devlet
görüşüne dayanan teoriler
D) Olasılık Teorisi
E) Keynesyen Teori

Açıklama : Rasyonalist-Bireyci Devlet görüşüne dayanan teoriler,
vergiyi devletin sunduğu hizmetlerden yararlanmanın bir karşılığı olarak
görür.
21-
Vergi borcu aşağıdakilerin hangisinde azalmaya yol açar?
A) Milli gelirde

B) Tasarrufta
C) Faizde
D) Kişilerin kullanılabilir gelirlerinde

E) GSMH

Açıklama : Vergi borcu kişilerin kullanılabilir
gelirlerini azaltır. Vergi borcu, mükellefin devlete olan bir
borcudur.
22-Yansıma mekanizması dolayısıyla bir verginin gerçek yükünü taşıyan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi taşıyıcısı
B) Vergi sorumlusu

C) Vergi mükellefi
D) Yasal mükellef
E) Aracı mükellef

Açıklama : Bir verginin gerçek yükünü taşıyan kişi vergi
taşıyıcısıdır.

——————————————————————————–
23-
Vurgu süreci sonrasında verginin aktarılması ve bu olayın çok sayıda tekrar
edebilmesi ile ortaya çıkan yansıma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sınırsız Yansıma
B) Sınırlı Yansıma
C) İleriye Yansıma
D) Geriye
Yansıma
E) Mutlak Yansıma

Açıklama : Vurgu süreci sonrasında
verginin aktarılması ve bu olayın çok sayıda tekrar edebilmesi ile ortaya çıkan
yansıma türü sınırsız
yansımadır.

——————————————————————————–
24-
Üreticilerin girdi fiyatlarını düşürerek vergi yükünden kurtulmalarına ne ad
verilir?
A) Sınırlı Yansıma
B) Mutlak Yansıma
C) Diferansiyel
Yansıma
D) İleriye Yansıma
E) Geriye Yansıma

Açıklama :
Üreticilerin girdi fiyatlarını düşürerek vergi yükünden kurtulmalarına, geriye
yansıma
denir.

——————————————————————————–
25-
Mükellefin hissettiği ancak ölçülemeyen vergi baskısına ne ad verilir?
A)
Objektif vergi yükü
B) Gerçek vergi yükü
C) Subjektif vergi yükü
D)
Net vergi yükü
E) Toptan vergi yükü

Açıklama : Bireysel vergi
yükü objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılır. Vergi baskısı da denilen
subjektif vergi yükü, bireylerin vergi ödemeleri sonucu takındıkları psikolojik
tavırlardır. Ölçülmesi mümkün
değildir.

——————————————————————————–
26-
Vergi miktarının uzunluk-hacim-miktar gibi özelliklere göre belirlenmesine ne ad
verilir?
A) Spesifik vergi
B) Advalorem vergi
C) Vergi konusu
D)
Uzunluk
E) Genişlik

Açıklama : Vergi matrahının belirlenmesinde
esas alınan büyüklük teknik bir miktar ya da fiziki bir özellik olduğunda
spesifik; ekonomik, parasal bir değer olduğunda advalorem vergi söz konusudur.
Spesifik vergide ağırlık, sayı, hacim, yüzölçümü, uzunluk, alkol derecesi gibi
teknik miktarlar üzerinden vergi hesaplanıp
alınır.

——————————————————————————–
27-
Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamaları değişmediğinde, bugünkü daha düşük
vergilerin gelecekte daha yüksek vergilerle karşılanacağını, böylece vergi
yükünün bugünkü değerinin değişmeyeceğini ifade eder?
A) Sürekli Gelir
Hipotezi
B) Süreksiz Gelir Hipotezi
C) Devlet Bütçe Kısıtı
D) Devlet
Bütçe Açığı
E) Net Artış Hipotez

Açıklama : Devlet Bütçe Kısıtı,
kamu harcamaları değişmediğinde, bugünkü daha düşük vergilerin gelecekte daha
yüksek vergilerle karşılanacağını, böylece vergi yükünün bugünkü değerinin
değişmeyeceğini ifade
eder.

——————————————————————————–
28-
Devlet bütçesinin açık vermesine neden olan yüksek harcamaların artışının en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusun artması
B) Savunma
harcamaları
C) Borç faiz ödemeleri
D) KİT’lere yapılan transferler

E) Personel harcamaları

Açıklama : Devlet bütçesinin açık
vermesine neden olan yüksek harcamaların artışının en önemli nedeni transfer
harcamaları içinde yer alan borç faiz
ödemeleridir.

——————————————————————————–
29-
Aşağıdakilerden hangisi, büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında yer
almaz?
A) Yolcu ve yük terminalleri yaptırmak
B) Toplu taşıma
hizmetlerini yürütmek
C) Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak
D)
İtfaiye hizmetlerini yürütmek
E) Tarım ve hayvancılık hizmetlerini yürütmek

Açıklama : Tarım ve hayvancılık hizmetlerini yürütmek, İl Özel
İdarelerinin görevleri
arasındadır.

——————————————————————————–
30-
Kamu harcamalarının ekonomi içindeki büyüklüğünü gösteren oran aşağıdakilerden
hangisidir?
A) GSMH / Kamu harcaması
B) Kamu harcaması/GSMH
C) Kamu
harcaması/Kamu geliri
D) Kamu geliri GSMH / vergi ler
E) GSMH/vergi

Açıklama : Kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesinde ilk yapılması
gereken, kamu kesiminin istatistiksel olarak tanımlanmasıdır. Kamu
harcamalarının ekonomi içindeki büyüklüğünü gösteren oran Kamu harcaması /
GSMH’dir.

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu