Banko ve Servis Görevlisi Çalışma Soruları

0
4352

Bankaların banko ve servis görevlisi pozisyonları için yaptığı sınavlarda sıkça çıkan sorular aşağıdaki gibi derlenmiştir. Cevaplar sayfanın en alt kısmında yer almakta. Sorulara göz atmadan önce gireceğiniz bankanın tarihçesini iyice araştırmanızı öneriyorum. Örneğin İş Bankası kaç yılında kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? İlk başkanı kimdir? tarzında sorulara bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar.

1-Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın kurulması fikri aşağıdaki hangi süreç sonucunda ortaya çıkmıştır?
A – Paris Antlaşması
B – Roma Antlaşması
C – Kopenhang Kriterleri
D – Bretton Woods Konferansı
E – Maastrich kriterleri

2-Avrupa Birliği içerisinde birliğin bütçesine en fazla katkıyı yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A – İngiltere
B – Almanya
C – Fransa
D – İspanya
E – İrlanda

3-Dünya ticaretinin 3/4’ne sahip olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A – Dünya Bankası
B – Uluslar arası Para Fonu
C – Birleşmiş Milletler Sınayi ve Kalkınma örgütü
D – Avrupa Birliği
E – Dünya Ticaret Örgütü

4-hangisi paranın özelliklerinden biri değildir?
a.değişim aracı olması
b.taşınmaya elverişli olması
c.bölünebilir olması
d.heterojen olması
e.değer saklama aracı olması(KPSS-2008 SORUSUDUR

5-Devletin ekonomideki yerine ilişkin, uluslararası karşılaştırmalarda en yaygın biçimde kullanılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Her yıl basılan para miktarıdır.
b. İhracatın ithalata oranıdır.
c. Devlet harcamalarının devlet gelirlerine oranıdır.
d. Bütçe açığının GSMH’ya oranıdır.
e. Devlet harcamalarının GSMH’ya oranıdır

6-Transfer harcaması nedir?
a. Personel harcamasına verilen diğer addır.
b. Devletin mal ve hizmet olarak karşılığı olmayan harcamasıdır.
c. Devletin özel sektörden transfer ettiği elemanlara yaptığı ödemedir.
d. Devletin personeline maaş dışında yaptığı prim, ikramiye gibi ödemelerdir.
e. Özel sektörden devlete yapılan harcamalardır.

7-Devletin istikrar fonksiyonu öncelikle aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
a. Hızlı büyüme
b. Adil gelir dağılımı
c. Dış ödemeler bilançosu dengesi
d. Fiyat istikrarı ve tam istihdam
e. Hızlı büyüme ve adil gelir dağılımı

8-Ülkemizde YTL’nin yapısal olarak daha değerli olduğu bir politikaya yöneliş aşağıdakilerden hanginsiyle başlamıştır?
A) 2001 kriziyle
B) Sabit döviz kurunu terk edip dalgalı kura geçişle
C) Sermaye hareketlerinin serbestleştirdiği 1989 sonrasında
D) 1994 kriziyle
E) 24 Ocak 1980 kararlarıyla

9-İmalat sanayi geneli ve alt sektörlerinde hem yatırımların hem de verimliliğin arttığı sektörlere ne ad verilir?
A) Emeğe dayalı sektör
B) Sermaye yoğun sektör
C) Yaygın büyüme gösteren sektör
D) Kapasite kullanımına dayalı büyüyen sektör
E) Yoğun büyüyen sektör

10-TÜRKSOY’un yönetim merkezi neresidir?
A) Ankara
B) Bişkek
C) Bakü
D) Taşkent
E) Almatı (Almaata)

11-Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası araçlarından biri değildir?
A) Hisse Senetleri
B) Hazine Bonosu
C) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
D) Yatırım Fonu Katılım Payları
E) Banka Garantili Fonlar

12-Banka performansına ilişkin ölçtüler içinde en önemlisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Likidite Oranı
B) Aktif Kârlılık Oranı
C) Özkaynak Kârlılık Oranı
D) Sermaye Kârlılık Oranı
E) Net Faiz Marjı

13-Hangisi finansal piyasalar arasında yer almaz?
A)borçlanma ve hisse senedi piyasası
b)birincil ve ikincil piy.
c)yatırım ve üretim piy.
d)borsalar ve tezgah üstü piy.
e)para ve sermaye piy.

14-kambiyo işlemleri yapanların kur riskinden korunmak için dövizin gelecekteki kur üzerinden alınıp satılması konusunda yapılan anlaşmaya ne denir?

A)hedging B)forfaiting C)swap D) stand by

15-Hangisi bankacılık sektörüne özgü risklerden biri değildir
a)faiz riski
b)kur riski
c)kredi riski
d)borç riski
e)likidite riski

16-İşletmenin kazanç gücünü artırmadan hisse senetlerin sayısının artırılmasına ne ad verilir?
A)otofinansman
B)dolaylı çıkarım
C)hisse senedinin sulandırılması
D)underwriting
E)doğrudan çıkarım

17-Tükiye de fiyat endekslerinin hesaplanmasında hangisi kullanılıyor?
A)nominal endeks
b)paasche end.
c)liker end.
d)frodin end.
e)laspeyres end

18-Bankaların verdikleri kredilerden elde ettikleri faiz gelirleri ile topladıkları tasarruflara ödedikleri faiz arasındaki farka ne ad verilir?A)kur
B)prim
C)kurtaj
D)spread
E)spot

19-Hükümetin para basarak elde edeceği reel kaynak miktarına ne ad verilir ?a)Emisyon
b)Enflasyon vergisi
c)Para arzı
d)Deflesyon
e)Senyoraj

20-Aşağıdakilerden hangisi, Kollektif Yatırım Kurumlarının oluşturulmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Fonların profesyonelce yönetilmesi olanağı vermesi
B) Yatırım seçeneklerinin belirlenmesinde yapılan analiz ve araştırma masraflarını düşürmesi
C) Kurulmasının yasal zorunluluk olması
D) Yatırımın toplam riskini azaltması
E) Portföy yönetimini rasyonel hale getirmesi

21-Aşağıdakilerden hangisi, Eurosistem’in temel görevleri arasında değildir?
A) Euro sahasının para politikasını tanımlamak ve uygulamak
B) Yabancı para işlemlerini yönetmek
C) Üye ülkelerin resmi yabancı para rezervlerini saklamak ve yönetmek
D) Ödeme sistemlerinin aksamadan yürümesini sağlamak
E) Euro sahasındaki ülke hazinelerine avans vermek

22-Ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında ya da içinde kullandırılması gibi hizmetler sunan, genellikle serbest bölgelerde kurulan, ülke bankacılık sisteminin yasal düzenlemelerine tabi olmayan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı Bankacılığı
B) Toptancı Bankacılık
C) Uluslararası Bankacılık
D) Perakende Bankacılık
E) İhtisas Bankacılığı

23-Borsa Başkanının görev süresi kaç yıldır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7

24-Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Sermaye piyasası araçlarının ödünç verme ve alma işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek
B) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzını düzenlemek
C) Menkul kıymetlerin menkul kıymetler borsalarında işlem göreceği borsa pazarlarını açmak
D) Ekspertiz kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek
E) Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam dahil yatırım tavsiyelerinde bulunacakların uyacakları ilke ve esasları belirlemek

25-Menkul kıymetle ilgili alış ve satış emirlerinin hacmini ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa derinliği
B) Piyasa genişliği
C) Piyasa esnekliği
D) Devamlı piyasa
E) Piyasa dengesi
26-Aşağıdakilerden hangisi Factoring şirketleri için doğru bir ifade değildir?
A) Ana faaliyetleri dışında faaliyette bulunamazlar, teminat mektubu veremezler
B) Factoring ve finansman şirketlerinin ödenmiş sermayesi en az 5 milyon TL,
C) Kuruluş iznini BDDK verir
D) Anonim şirket şeklinde kurulmak zorundadır,
E) Mevduat toplayarak, bunları sermaye piyasasında işletirler

27-Aşağıdakilerden hangisi leasing’e konu olamaz?
A) İnşaat Makineleri
B) Binalar
C) PatentD) Demirbaşlar
E) Taşıtlar

28-Aşağıdakilerden hangisi kantitatif bilgilerden biri değildir?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Kâr dağıtım tablosu
D) Firmanın geleceğe ilişkin plan ve projeleri
E) Nakit akış tablosu

29-Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracılık faaliyetlerinden biri değildir?

 1. A) Portföy yöneticiliği faaliyetlerini yapabilirler
 2. B) Halka arz yoluyla satışına aracılık
 3. C) Yatırım bankacılığı faaliyetleri
 4. D) Repo- ters repo
 5. E) Yatırım danışmalığı

30-Menkul kıymet borsalarının oluşmasının başta gelen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Ticaretin gelişmesi ve vadeli (mal) emtia satışlarının yaygınlaşması
 2. B) 2499 sayılı SPK’ nın gerekliliğ
 3. C) Yatırımcıların gelir elde etmelerinin sağlanması
 4. D) Büyük yatırımcıların güveninin sağlanması
 5. E) Para piyasası araçlarının yaygınlaşmasının sağlanmas

31-Sermayesi paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adi şirket

 1. B) Anonim şirket
 2. C) Kollektif şirket
 3. D) Komandit şirket
 4. E) Limited şirket

32-Aşağıdakilerden hangisi borsanın gelir kaynaklarından biri değildir?

 1. A) Bütçeden alınan pay
 2. B) Kotasyon ücretleri
 3. C) Tescil ücretleri
 4. D) Giriş aidatı
 5. E) Yıllık aidatı

33-Mevcut durum itibarıyla sigorta şirketlerine ilişkin düzenlemelerle, gözetim ve denetim fonksiyonunu aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
A) SPK

 1. B) BDDK
 2. C) Hazine Müsteşarlığı
 3. D) TMSF
 4. E) TCMB

34-Kredi kurumunun müşterisine belli bir limite kadar açtığı, müşterinin de ihtiyacı oranında kullandığı krediye ne ad verilir?

 1. A) Spot kredi
 2. B) Rotatif kredi
 3. C) Açık kredi
 4. D) Akrediif
 5. E) Ticari kred

35-Finansman Bonolarının vadesi en fazla kaç gün olabilir?

 1. A) 60 gün
 2. B) 90 gün
 3. C) 120 gün
 4. D) 360 gün
 5. E) 720 gün

36-Aynı ve eşit miktardaki bir malın eş zamanlı olarak farklı piyasalarda farklı fiyattan alım satımını yaparak riske girmeden kâr eden kişiye ne ad verilir?

 1. A) Hedger
 2. B) Spekülatör
 3. C) Takas odası
 4. D) Arbitrajcı
 5. E) Garantör banka

37-Fiyatların düşme eğiliminde olduğu piyasaya ne ad verilir?
A) Devamlı piyasa

 1. B) Boğa piyasası
 2. C) Ayı piyasası
 3. D) Etkin piyasa
 4. E) Durgun piyasa

38-Bağlı olduğu paranın kullanıldığı ülkede ve çıkaran kurumun ülkesinde satışına izin verilmeyen tahvillere ne denir?

 1. A) Ulusal tahvil
 2. B) Euro tahvil
 3. C) Yabancı tahvil
 4. D) Ecu tahvil
 5. E) Konvertıbl tahvil

39-Satıcı firmaya sadece finansman hizmeti sunan, buna karşılık alacak yönetimi ve borçların riskini kapsam dışı bırakan factoring türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geleneksel Factoring

 1. B) Toptan Factoring
 2. C) Bildirimli Factoring
 3. D) Acente Factoringi
 4. E) Fatura İskontosu

40-Yeni buluş ve teknolojik gelişmelere yönelik uzun vadeli yatırımlara finansman sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları

 1. B) Girişim Sermayesi
 2. C) Portföy Yönetim Şirketleri
 3. D) Yatırım Fonu
 4. E) Yatırım Ortaklıkla

41-Aşağıdakilerden hangisi 1950’de ülkemizde kurulan ilk özel kalkınma bankasıdır.

 1. A) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
 2. B) Denizcilik Bankası
 3. C) T. Vakıflar Bankası
 4. D) T. Öğretmenler Bankası
 5. E) Yapı ve Kredi Bankası

42-Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurucularından biri değildir?
A) İMKB

 1. B) Takasbank
 2. C) TMSF
 3. D) TSPAKB
 4. E) İAB

43-İMKB’nin işlem ve hesaplarını aşağıdakilerden hangisi denetler?

 1. A) Maliye Bakanlığı
 2. B) Sermaye Piyasası Kurulu
 3. C) T.C. Merkez Bankası
 4. D) Hazine Müsteşarlığı
 5. E) BankacılıkDüzenleme Denetleme Kurumu

44-Aşağıdaki türev ürünlerden hangisi sadece organize piyasalarda işlem görür?
A) Forward sözleşmeler

 1. B) Swap sözleşmeler
 2. C) Satın alma opsiyon sözleşmeleri
 3. D) Future sözleşmeler
 4. E) Vadeli işlem sözleşmeleri

45-hangisi ikincil piyasaya örnek verilebilecek örneklerden biri olamaz
opsiyon piyasaları
gelecek piyasaları
döviz piyasası
doğrudan finans piyasası
borsa

46-hangisi türkiye deki yarı finansal kurumlardan biridir
sigorta şirketleri
özel finans kurumları
yatırım fonları
sosyal güvenlik kurumları
yatırım ortaklıkları

47-aşağıdaki kavramlardan hangisi bir kişi ya da kuruluşun değişik menkul değerlere yaptığı yatırımların tümünün dağılımını ifade eder
yedek akçe
strips
reel ankes
portföy
swap

48-cari açık nedenleri
-Tasarrufların yetersizliği
-Değerli YTL
-Mikro ekonomik reform yetersizliği
-Açığın finanse edilebilme niteliği

49-yerel yasalara bağlı olarak yabancı ülkede kurulan bağımsız bankacılık??
muhabir banka
temsilcilik
şube
yan kuruluş
bağlı kuruluş

50-aşağıdaki kredi türlerinden hangisi aracılığıyla bir bankadan nakit sağlanamaz
açık kredi
tüketici kredisi
işletme kredisi
teminat mektubu kredisi
ipotek kredisi

51-Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası araçlarından biri değildir?A)hisse senetleri
B) Hazine Bonosu
C) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
D) Yatırım Fonu Katılım Payları
E) Banka Garantili Fonlar

52-İşletme için ihtiyaç duyulan fon, para ya da sermayenin sağlanmasına ne denir?A) Finans
B) Finansman
C) Finansal yönetim
D) Finans fonksiyonu
E) Finansal denetim

53-Hangisi mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir?
A)Devalüasyon
B)Dezenflasyon
C)Disponibilite
D)Dolarizasyon
E)Dominik Cumhuriyeti

54-Piyasa gücüne sahip bir bankanın talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir?
a) Bankanın verdiği kredi miktarı arttıkça, gelirinin azalması
b) Faiz oranı arttıkça banka gelirinin azalması
c) Daha fazla kredi açabilmek için, bankanın faiz oranını düşürmek zorunda olması
d) Faiz oranının sabit olması
e) Bankanın fiyat kabullenici olması

55-Bankalar tarafından ıskonto edilmiş ve karşılığı sahibine ödenmiş olan bir senedin, MB tarafından saptanmış olan oranlara ve vadesine göre indirim yapıldıktan sonra kalan miktarın bankaya ödenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yasal karşılıklar
b) Reeskont oranı
c) Mevduat munzam karşılığı
d) Disponibilite oranı
e) Açık piyasa işlemleri

56-Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
a) NİV-net iç varlıklar
b) NDV-net dış varlıklar
c) GSYİH-gayri safı yurt içi hasıla
d) SMH-safı milli hasıla
e) GSMH-gayri safi milli hasıla

57-. Para arzının artmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) İstihdam hacmi azalır
c) Faiz oranları düşer
e) Yatırımlar artar
b) Gelir düzeyi artar
d) Kredi faiz oranları düşer

58-Mali piyasaların ekonomideki faydalan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Gelir ve refah artışına katkı
b) Vade sınırlaması
c) Risk ayarlamaları
d) Büyük ölçekli firmaların kurulması
e) Mülkiyetin geniş kitlelere yayılmas

59-Türkiye’de bir işletmenin Küçük ve Orta Boy
İşletme (KOBİ) kapsamına girebilmesi için en
fazla kaç işçi çalıştırması gerekmektedir?
A) 49 B) 99 C) 149 D) 199 E) 249

60-Aşağıdakilerden hangisi, 1998 yılında Türkiye
ekonomisinde yaşanan krize rağmen başarılı olan
alt sektörlerden biri değildir?
A) Demir-çelik B) Çimento
C) Gıda D) Bankacılık
E) Konfeksiyon

‎611948-1952 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan
Türkiye İktisadi Kalkınma Planı’nda öngörülen harcamalar içinde en büyük pay aşağıdaki sektörlerden hangisine ayrılmıştır?
A) İnşaat B) Sanayi
C) Enerji D) Ulaştırma-haberleşme
E) Tarım

62-Türkiye’de genel tarım sayımı ilk kez hangi yılda yapılmıştır?
A) 1924
B) 1927
C) 1929
D) 1934
E) 1946
63-Aşağıdaki şirketlerden hangisinin kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi değildir?
A) Bankalar
B) Halka açık anonim şirketler
C) Sigorta şirketleri
D) Finansal kiralama şirketleri
E) Halka kapalı anonim şirketler

64-1947 yılında dış ticarette serbestleşmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) SALT B) START C) GATT D) IMF E) UNCTAD

65-Bir paranın iki günden daha fazla bir süre sonrası için, sabit kur üzerinden bir başka parayla alınıp satılma işlemine ne ad verilir?
A) Döviz swapı
B) Arbitraj işlemi
C) Vadeli döviz işlemi
D) Faktoring
E) Leasing

66-Yüzen fon” kavramı neyi ifade eder?
a)bankaların fon kazançları
b)bankalara yatan uzun vadeli mevduat fonları
c)bankaların sahip oldukları toplam fon miktarı
d)bankaların kasalarında birkaç gün kalan fonlar
e)yabancı ülke yatırımcıların bankalarda bulunan fonları

67-Lisans anlaşması sonucunda, lisans veren işletmenin aldığı karşılık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iskonto
B) Faiz
C) Royalte
D) Prim
E) Ran

68-Aşağıdakilerden hangisi, globalleşmenin başlangıcı olmuştur?
A) Avrupa’nın keşfi
B) I. Dünya Savaşı
C) Soğuk Savaş
D) II. Dünya Savaşı
E) 1990′lı yıllardaki gelişmeler

69-asg.hang. uzun dönemde kronik yüksek enflasyonun nedenlerinden biridir?
a.vergi oraninda artis
b.kamu harcamalarinda artis
c.sürekli parasal genisleme
d.yerli paranin yabanci paralar karsisndaki degerinde yükselme
e.toplam talepte azalma

Bir ekonomide toplam sermaye stoku hangi durumda azalir?
a)tüketim yatiri astiginda
b)amortismanlar gayrisafi yatirimdan büyük old.
c)net yatirim sifir old.
d)amortismanlar net yatirimdan büyük old.
e)hükümetin mal ue hizmet harcamalari,topladigi vergilerden büyük old

71-Finansal yoneticilere gelecegi ongormede ve gecmisi degerlendirmede kullandiklari verileri saglayan disiplin as.han.
A)mikro ikt b)makro ikt c)muhasebe d)pazarlama e)yatirim

72-Kisa ve uzun sureli yatirim kararlari verilirken asagidakilerdn han.karsilastirilmalidir?
A)risk ve getiri b)risk ve maliyet c)maliyet ve talep d)karlilik orani ve kar payi orani e)zaman ve maliyt

73-Hangisi bir finansal aracı kuruluş değildir?
a)SGK
b)bankalar
c)özel emeklilik fonları
d)hazine
e)sigorta şirketler

74-Bir ekonomide toplam talep hızla düşüyorsa ve ekonomide yatırım hacmi sürekli azalıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a)devalüasyon
b)enflasyon
c)revalüasyon
d)stagflasyon
e)resesyon

75-Broker veya simsar olarak bilinen finansal aracıların önerdikleri fiyatı kabul eden, fon fazlası olanlar ile fon açığı olanların buluştuğu piyasa hangisidir?
a)tezgah üstü piyasalar
b)tezgah altı piy.
c)opsiyon piy.
d)sermaye piy,
e)para piy

76-Bir bankanın ihracatçı tarafından kendi üzerine çekilen poliçeyi kabul etmesi işlemine ne ad verilir
a)leasing
b)akreditif
c)poliçe iskontosu
d)amortisman
e)akspentans

77-Aşağıdakilerin hangisi bir tahvil türü değildir?
a)şirket tahvilleri
b)primli tahviller
c)garantili tahviller
d)devlet tahvilleri
e)vadesiz tahville

78-Bankaların gelecekte olabilecek muhtemel zararlarını telafi etmesi amacıyla, dönem sonu karlarında ayırmış oldukları karşılıklara ne ad verilir_?
a)ihtiyat akçeleri
b)amortisman
c)akreditif
d)akseptans
e) zorunlu karşılıklar

79-Hazinenin dönemsel ihtiyaçalrı ve diğer başka amaçlarla çıkarılan tahvil türü hangisidir?
a)halk tahvili
b)idare tahvili
c)devlet tahvili
d)iştirak tahvili
e)garantili tahvil

80-Türkiye de hangi yildan snra esnek kur sıstemıne gecılmıstır ?
A.1930 b.1951 c.1973 d.1980 e.1994

81-Hangisi fon fazlası olanlardan topladığı fonları fon ihityacı olanlara aktaran ve tasarruf sahipleri ile fon talep edenler arasındaki uyuşmazlıklara çözüm getiren kurumdur?
a)tasarruf ödünç birlikleri
b)tasarruf hakem kurulu
c)spk
d)emisyon bankası
e)ticaret bankala

82-Hangisi finansal piyasalar arasında yer almaz?
A)borçlanma ve hisse senedi piyasası
b)birincil ve ikincil piy.
c)yatırım ve üretim piy.
d)borsalar ve tezgah üstü piy.
e)para ve sermaye piy

83-Aşağıdakilerden hangisi, para piyasasında fon alışverişinde kullanılan araçlardır?
A) Hisse senetleri
B) Tahviller
C) Primli tahviller
D) Ticari senetler
E) İmtiyazlı hisse senetleri

84-Tükiye de fiyat endekslerinin hesaplanmasında hangisi kullanılıyor?
A)nominal endeks
b)paasche end.
c)liker end.
d)frodin end.
e)laspeyres end.

85-Hangisi Türkiye de para piyasasında yer alan araçlardan biri değildir
a)repo
b)finansman bonosu
c)banka bonosu
d)varlığa dayalı menkul kıymet
e)iskontolu bono

86-Aşağıdakilerden hangisi, piyasa faiz oranını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) Enflasyon
B) Ödenmeme riski
C) Yatırım kararları
D) Likidite riski
E) Vade

87-Hangisi uzun vadeli menkul kıymetlerin faiz oranıyla kısa vadeli menkul kıymetlerin faiz oranı arasında oluşan faiz farkını verir?
a)forward
b)röpor
c)varant
d)spread
e)spekülasyon

88-Hangisi finansal aracıların temel işlevlerinden birisidir?
a)toplam talebin canlandırılması
b)bono fiyatlarını düşürmesi
c)paranın dolanım hızını arttırması
d)hisse senetlerine değer kazandırması
e)faiz oranlarının düşmesi

I. Fon arz edenler
II. Yardımcı kuruluşlar
III. Devlet
IV. Hukuki ve idari düzen
V. Fon talep edenler
89-Yukarıdakilerden hangisi, finansal sistemi oluşturan unsurlardır?
A) I, II, III, V
B) II, IV, V
C) I, III, IV
D) III, IV
E) I, II, IV, V

90-Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasasının özelliklerinden biridir?
A) Kısa sürelidir.
B) Geçici ihtiyaçlar ile başvurulun
C) Araçlar, ticari senetlerdir.
D) Fon kaynakları, resmi, ticari, vadesiz mevduattır.
E) Risk ve faiz oranı yüksektir.

91-Kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?
A) Organize Piyasalar
B) Organize Olmamış Piyasalar
C) Sermaye Piyasası
D) Para Piyasası
E) Birincil Piyasa

92-Bir ekonomide fon talep edenlerle fon arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, akım sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
A) Finansal Sistem
B) Üretim Sistemi
C) Piyasa
D) Muhasebe Sistemi
E) Ekonomi

93-Aşağıdakilerden hangisi, para ya da sermayenin başkalarının kullanımına sunulması karşılığında alınır?
A) Enflasyon B) İskonto C) Faiz D) Yatırım E) Likidite

94-MB da dahil olmak üzere bankalarn ve özel kanunlarla mevduat kabulüne yetkili kuruluşların birbirlerine yatırdıkları mevduat turu hangisidir?
a)ticari mevduat b)tasarruf mevduati c)resmi mevduat d)ihbarli mevduat e)bankalar mevduati

95-Negatif arz şokları ya da işçilerin ücretleri yüksek düzeye çıkarmaları nedeniyle ortaya çıkan enflasyona ne ad verilir?
A) Talep enflasyonu
B) Kredi enflasyonu
C) Maliyet enflasyonu
D) Yapısal enflasyon
E) Fiyat-fiyat döngüsü

96-Ticari bankacılık sisteminin müşterilerine sunduğu hizmetlerin benzerlerinin merkez bankası tarafından ticari bankalara sağlanması merkez bankasının hangi fonksiyonunu açıklar ?
A) Likiditenin son kaynağı olarak görev yapması
B) Devletin bankacılığını yapması
C) Bankaların bankası olarak hizmet görmesi
D) Para piyasalarında istikrarın sağlanması
E) Para politikasının yürütülmesinden sorumlu olması

97-Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıların yeni bir politika izlemeye karar verdikten sonra ilgili politika aracını değiştirinceye kadar geçen süredir?
A) Veri gecikmesi
B) Tanı gecikmesi
C) Düzenleme gecikmesi
D) Yürütme gecikmesi
E) Etkinlik gecikmesi

98-belli miktardaki 2 paranın aynı anda birbirine karşı bir vadede satın alınıp bir başka vadede satılmasına olanak veren işlemmlere ne denir???
a)takas
b)opsiyon
c)future
d)swap
e)forward

99-Türkiye de devlet günümüze kadar hangisini iç borçlanma aracı olarak kullanmamistir?A- kısa vadeli avans
B- hazine bonosu
C- devlet tahvili
D- enflasyona bağlı tahvil
E- tahkim tahvili

100-Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarma mekanizmalarından para kanalı görüşünde yer almaz?
A) Vadesiz mevduatlar
B) Vadeli mevduatlar
C) Rezervler
D) Sermaye
E) Borçlar

101-Uzun süreli enflasyon oranında devam eden fiyat artışlarının giderek yavaşladığı ekonomik ortama ne ad verilir?
A) Dezenflasyon
B) Sterilizasyon
C) Stagflasyon
D) Deflasyon
E) Tedrici ekonomi

102-Enflasyon hedeflemesinde kullanılan endeks aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parakende fiyat endeksi
B) Toptan eşya fiyat endeksi
C) GSMH deflatörü
D) Tüketici fiyat endeksi
E) Bağımsızlık endeksi

103-Aşağıdakilerden hangisi nakit tercih oranını azaltan unsurlardan biri değildir
A) Gelir düzeyinin artması
B) Vadesiz mevduat faiz oranının artması
C) Yasal faaliyetler
D) Finansal sistemin istikrarlı olması
E) Yüksek enflasyon oranı

104-Parayı tahvil ve hisse senedi gibi diğer varlıklardan ayırt etmeye yarayan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişim aracı olma B) Hesap birimi olma
C) Değer muhafaza aracı olma
D) Standart olma
E) Tasarruf aracı olma

105-Aşağıdakilerden hangisi kaynak(pasif) hesapların işleyişine ilişkin kurallarından biridir?a. Kaynak hesapları bilançonun pasifinde yer alır ve yalnız ve yalnız borç kalanı verirler.
b. Kaynak hesapları bilançonun aktifinde yer alır ve yalnız ve yalnız alacak kalanı verirler.
c. Kaynak hesapları bir gelir tablosu hesabıdır.
d. Kaynak hesapları bilançonun pasifinde yer alır ve pasif düzenleyici hesaplar hariç alacak kalanı verirler.
e. Kaynak hesaplarında ilk kayıt hesabın borcuna yapılır.

106-Bütce acigi hangi yöntemle finanse edilirse rezery para miktari artmaz?

a.mb den kisa vadeli avanslarla
b.uzun vadeli dis borclarla
c.kisa vadeli dis borclarla
d.ic borcla
e.vergi gelirndki artisla

107-Tr de kdv uygulamasina hangi yil baslandi?
a. 4 ocak 1980
b. 1o cak 1985
c. 24 aralık 1989
d. 16 şubat 1994
e. 10 aralık 1997

108-hangisi kendiliğinden oluşan fonlar içinde yer alır?
a)ticari krediler
b)factoring
c)akreditif
d)banka kredileri
e)leasing

109-Tüketici kredisi, ev kredisi, kredi kartı gibi hizmetler bankacılığın hangi hizmetleri ile ilgilidir?

 1. a) Global bankacılık
 2. b) Yatırım bankacılığı
 3. c) Kurumsal bankacılık
 4. d) Bireysel bankacılık
 5. e) Elektronik bankacılık

110-MKB’de kotasyon başvurularını karara bağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borsa Başkanı
B) Genel Kurul
C) Yönetim Kurulu
D) Denetleme Kurulu
E) Disiplin Komitesi

111-hangisi üzerine repo işlemi yapılamaz ??
a)devlet tahvilleri
b)hazine bonoları
c)banka garantili bonolar
d)varlığa dayalı menkul kıymetler
e)hatır senetleri

112-Derecelendirme kuruluşları hangi kurum tarafından yetkilendirilmelidir?
A) SPK
B) İMKB
C) TCMB
D) HAZİNE
E) MALİYE

113-İşletmelerin kısa vadeli kredili satışlarından doğan alacak haklarının devredilme faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Forfaiting
B) Factoring
C) Leasing
D) Sigorta
E) Finansman

114-Aşağıdakilerden hangisi Takasbank tarafından saklamaya kabul edilen menkul kıymetlerden biri değildir?
A) Hisse Senetleri
B) Çekler
C) Devlet Tahvili, Hazine Bonosu
D) Kâr Zarar Ortaklığı Belgeler
E) Gayrimenkul Sertifikaları

115-Aşağıdakilerden hangisi Ticari Bankaların sundukları bireysel bankacılık hizmetlerinden biri değildir?

 1. A) Konut kredisi
  B) Kredi kartı
  C) Factoring
  D) Tüketici kredisi
  E) Otomobil kredisi

116-Ülkemizde banka kuruluşuna, faaliyete geçmesine, şube ve temsilcilik açılmasına izin veren yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) BDDK
B) TMSF
C) TCMB
D) Bakanlar Kurulu
E) Hazine Müsteşarlığ

117-Vadesi henüz gelmemiş bir ticari senedin paraya veya banka kredisine çevrilmesine ne ad verilir?

 1. A) İskonto
  B) Açık kredi
  C) Arbitraj
  D) Rotatif
  E) Akseptans

118-Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankalarının yapabileceği faaliyetler arasında yer almaz?
A) Kredi verme
B) Yatırım danışmanlığı
C) Finansal kiralama işlemleri
D) Portföy işletmeciliği
E) Saklama hizmetleri

119-En önemli üstünlüğü işletme için kullanıma hazır bir fon kaynağı olan para piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari kredi
B) Ticari banka kredileri
C) Finansman bonosu
D) Factoring
E) Menkulleştirme

120-hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun kuruluş amaçlarından biri değildir?

 1. A) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak
  B) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak
  C) Menkul Kıymetler Borsalarının çalışmasına ve gelişmesine elverişli ortamı sağlamak
  D) Ülkenin para kredi politikalarını yürütmek
  E) Sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek

121-Türkiyenin ilk özel borsası hangisidir?
A)Sınai ve kalkınma
B)İstanbul altın borsası
C)İstanbul menkul kıymet
D)Vadeli işlem ve opsiyon
E)TOBB

122-Hangisi İMKB ULUSAL-HİZMETLER sektör endeksinin bir alt sektör endeksi değildir ?
a)elektrik
b)ulaşım
c)sigorta
d)turizm
E)ticaret

123-Opsiyon ve gelecek borsalarında alıcı ve satıcıların yükümlülüklerini yerine getirmesini ve güveni sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir.
A) Borsa yönetim kurulu
B) Borsa genel kurulu
C) Borsa kotasyon komitesi
D) Takas odası
E) Denetleme kurulu

124-İki tarafın belirli bir zaman dilimindeki ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Forvvard b) Futures c) Svvap d) Opsiyon e) Svvot

125-Aşağıdakilerden hangisi bankaların gerçekleştirdikleri hizmetlerden biri değildir?
a) Havale
b)Çek
c) Akreditif açmak
d) Tasarruf toplamak
e) Ticarî mal alım satımı yapmak

126-KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI İŞLETMENİN PİYASA DEĞERİNİ ETKİLER GÖRÜŞÜNE NE AD VERİLİR ??
a)gordon-linter
b)baumol
c)altman
d)modigliani-miller
e)miller or

127-hangisi uzun vadeli projelerin finansmanında kullanılabilecek kaynaklar arasında yer almaz?
A) adi hisse senedi
B)uzun vadeli banka kredisi
C)satıcı kredileri
D)imtiyazlı hisse senedi
E)tahvil

128-Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlara ne denir?
A) Spekülatör
B) Hedger
C) Arbitrajcı
D) Opsiyoner
E) Broker

129-anonim şirketlerde (A.Ş)KAR DAĞITIMINA YETKİLİ olan organ hangisidir ?
a)genel kurul
b)yönetim kurulu
c)denetim kurulu
d)disiplin kurulu
e)yürütme kurulu

130-Ekonominin ve işletmelerin tümünü etkisi altına alan risklere ne denir?A)Likidite riski
B)Enflasyon riski
C)İşletme riski
D)Sistematik risk
E)Ulusal risk

131-Fonların el değiştirdiği, finansal varlık alım satımlarının yapıldığı kapalı bir mekanın bulunduğu piyasalara ne ad verilir?
A)Para piyasası
B)Sermaye piyasası
C)Örgütlenmiş piyasa
D)Serbest piyasa
E)Tezgahüstü piyasa

132-kredili satış yapılacak müşterinin borç ödeme kabiliyetine ne denir ?
a)karakter
b)kapasite
c)kapital
d)karşılık
e)koşul

133-Aşağıdakilerden hangisi alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen addır?
A)Broker
B)Dealer
C)Deflatör
D)Dezenflasyon
E)Açığa satış

134-planların rakamlarla ifadesine ne denir ?
a)bilanço
b)gelir tablosu
c)bütçe
d)kar zarar tablosu
e)finansal analiz

135-Bir firmanın öz sermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilen değere ne denir ?
a)piyasa değeri
b)defter değeri
c)net aktif değeri
d)nominal değer
e)tasfiye değeri

136-Hangisi İMKB de yer alan sektör endekslerinden değildir ??
a)sınai
b)hizmetler
c)mali
d)metal ana
e)teknoloji

137-Aşağıdakilerden hangisi geleceğe yönelik hak içeren finansal sözleşmelerdir?
A) Vadeli sözleşmeler
B) Opsiyon sözleşmeleri
C) Fatura sözleşmeleri
D) Gelecek sözleşmeleri
E) Swap

138-İngilterede her gün belirlenen bankalararası faiz oranına ne ad verilir?
A) Libor
B) Sibor
C) Hibor
D) Primarate
E) Hiber

139-Sahip olunan servetin çeşitli varlıklar arasında nasıl dağıtılacağına karar verilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çeşitlendirme
b) Portföy tercihi
c) Risk tercihi
d) Portföy getirişi
e) Likidite

140-Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımına ne ad verilir?
A) Menkulleştirme
B) VDMK
C) Finansman bonosu
D) Repo
E) Ters repo

141-Bankaya koyulan sermayenin hangi kârlılıkla çalıştırıldığını göstermesi nedeniyle temel bir kârlılık kriteri durumunda olan oran aşağıdakilerden hangisidir?

Likidite oranı
Aktif kârlılık oranı
Öz kaynak kârlılık oranı
Kârlılık oranı
Net kâr marjı

142-Uluslararası piyasalarda çeşitli büyüklükteki bankaların, bir konsorsiyum lideri banka öncülüğünde biraraya gelmesi ile oluş turulan bankalar grubunun bir bankaya verdiği krediye ne denir?
a-Sendikasyon
b-Kartel
c-Konsorsiyum
d-Kotasyon
e-Leasing

143-Merkez bankaları zorunlu rezervleri kullanarak aşağıdakilerden hangisinin üzerinde kontrol sahibi olur?
a) Para arzı
b) Para talebi
c) Mal arzı
d) Mal talebi
e) Menkul kıymetlerin miktar

144-Aşağıdakilerden hangisi, vadeli işlem (Forward) piyasalarının özelliklerinden biri değildir?
A) Teminat sisteminin olması
B) İşlemin yapılması için aracıya gerek olmaması
C) Sözleşmelerin standart olmaması
D) İkincil piyasasının olmaması
E) Sözleşmenin gerçekleşme anına kadar tarafların birbirine ödeme yapmaması

145-Aşağıdakilerden hangisi repoya konu olamaz ?

Hazine bonosu -devlet tahvili -hisse senedi -banka bonoları -tokı nin çıkardıği borçlanma senetleri

146-Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin alıcı ve satıcılarını eşleştiren yatırımcıların temsilcileridir?
a) Dealer
b) Broker
c) Aracı
d) Spekülatör
e) Komisyoncu

147-Faiz oranlarındaki değişmelerin tahvilin değerinde yüzde kaçlık değişme yaptığını aşağıdakilerden hangisi gösterir?
A) Ortalama vade
B) Düzeltilmiş vade
C) Toplam vade
D) Marjinal vade
E) Uzun vade

147-SPK ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım ortaklığı
B) Yatırım fonu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
E) Özel Finans Kurumu

148-Akreditif kredisi nedir?
A) İhracatçı işletmelere verilen kredidir
B) İthalatçı işletmelere verilen kredidir
C) Alacaklar karşılığı verilen kredidir
D) Menkul kıymet rehni karşılığı verilen kredidir
E) Merkez Bankasınca kullandırılan kredidir

149-Kalkınma ve yatırım bankalarının kaynak sağlamak üzere çıkarmış oldukları kısa vadeli bonolara ne ad verilir?
a. Banka hisse senedi
b. Banka Bonosu
c. Varlığa dayalı menkul kıymet
d. Banka tahvili
e. Hazine bonosu

150-Marjin nedir?
A) Bankaların krediler için uyguladıkları faizle fonları elde ederken ödedikleri faiz arasındaki farktır
B) Kredi verilen tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesidir
C) Kredi alan tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesidir
D) Finansal varlığın kısa sürede paraya çevrilebilmesidir
E) Finansal varlığın getirisindeki ölçülebilir belirsizliktir

151-Planlanan tasarrufların planlanan yatırımları aşma durumunda mali hasıla nasıl etkilenir ?

A.artar b.azalır c’değişmez d’yatırımlar artar e. Hiçbiri

Kesin alım satım pazarında işlem görecek devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla kaç gündür?
A) 7 gün
B) 30 gün
C) 60 gün
D) 90 gün
E) 120 gün

152-Hangisi acik anlasmanin en asiri bicimidir?
a.merkezlesmis kartel
b.kartel
c.tröst
d.devletlesme
e.kamulasma.

153-Bir ticaret bankasının açabileceği kredi miktarı özkaynaklarının en fazla kaç katı olabilir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

154-Özel finans kurumları faaliyete geçebilmek için aşağıdakilerden hangisinden izin almalıdırlar?

 1. A) TMSF
 2. B) BDDK
 3. C) Maliye bakanlığı
 4. D) Hazine
 5. E) Bakanlar kurulu

155-Kredibilitesi yüksek firmalar tarafından güvencesiz olarak çıkarılan ve taşıyan adına düzenlenen kısa vadeli borçlanma aracı hangisidir?
A) Euro tahvil
B) Euro finansman bonosu
C) Yabancı tahvil
D) Euro kredi
E) Mevduat sertifikası

156-Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir?
a)alacaklar
b)stoklar
c)iştirakler
d)hazır değerler
e)menkul kıymetler

157-Aşağıdakilerden hangisi dünya bankası grubu içinde yer alan finansal kuruluşlardan biri değildir?

 1. A) Uluslararası finans kurumu
 2. B) Uluslararası kalkınma birliği
 3. C) Çok taraflı yatırım ve garanti ajansı
 4. D) Uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezi
 5. E) Uluslararası ekonomik işbirliği bankası

158-Planların rakamlarla ifade edilmesine ne ad verilir ?
a)gelir tablosu
b)profarma bilanço
cbütçe
d)finansal analız
e)bilanço

159-Aşağıdakilerden hangisi ticaret bankalarının fon kullanım alanlarından biri değildir.?

 1. A) Likit değerler
 2. B) Bağlı değerler
 3. C) Özkaynaklar
 4. D) Duran varlıklar
 5. E) Krediler

160-İşletmenin belirli bir dönem içinde nakit giriş ve çıkışlarını miktar ve zaman olarak gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proforma bilanço
b) Proformo gelir tablosu
c) Nakit bütçesi
d) Kar dağıtım tablosu
e) Kaynak kullanım tablosu

161-Aşağıdakilerden hangisi mevduatların niteliğine göre sınıflandırılmasında yer almaz?

 1. A) Tasarruf mevduatı
 2. B) Ticari mevduat
 3. C) Resmi mevduat
 4. D) Bankalararası mevduat
 5. E) Kurumsal mevduat

162-aşağıdakilerden hangisi halka açılmada kullanılan satış yöntem*lerinden biri değildir?
a) Talep toplama yöntemi
b) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi
c) Fiyat teklifi alma yoluyla talep top*lama yöntemi
d) Talep toplamaksızın satış yöntemi
e) Borsa dışında satış

163-Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) A tipi
 2. b) B tipi
 3. c) C tipi
 4. d) E tipi
 5. e) F tipi

164-Ulusal fonların yabancılar tarafından veya yabancı fonların yerli kullanıcılar tarafından kullanıldığı piyasalara ne denir?
A) Ulusal finansal piyasa
B) Uluslararası finansal piyasa
C) Euro piyasa
D) Sermaye piyasası
E) İkincil piyasa

165-Aşağıdakilerden hangisi bankalararası piyasada kullanılan “line” teriminin tanımıdır?
A) Bankaların işlem yapabilecekleri bankalara ve
işlem miktarlarına getirdikleri sınırlamalardır.
B) Bankaların diğer bankalar ile gerçekleştirdikleri
işlemler için kullandıkları iletişim sistemidir.
C) İMKB, TCMB ve bankaların işlem gerçekleştirdikleri
ortak platformdur.
D) TCMB tarafından her bir bankaya özel olarak
tanınan limitlerdir

166- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Tahvil bir menkul kıymettir.
 2. B) Mevduat sertifikaları bir menkul kıymettir.
 3. C) Kâr/zarar ortaklığı belgesi menkul kıymettir.
 4. D) Hazine bonosu bir menkul kıymettir.
 5. E) Finansman bonosu bir menkul kıymettir.

167-Sahibine esas sözleşmede belirtilen hükümler gereğince diğer bazı hisse senetleri sahiplerine göre kâr payı, oy hakkı gibi hususlarda ayrıcalık sağlayan hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Primli hisse senetleri
 2. B) Adi hisse senetleri
 3. C) İmtiyazlı hisse senetleri
 4. D) Bedelli hisse senetleri
 5. E) Oydan yoksun hisse senetleri

168-Çok uluslu şirketlere hizmet eden, müdahale ve vergilendirmenin asgari düzeyde tutulduğu ve konvertibl paralarla çalışan ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışından kullandırılmasını amaçlayan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma Bankaları
B) Yatırım Bankaları
C) Uluslararası Bankacılık
D) Katılım Bankaları
E) Kıyı Bankaları

169-Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?

 1. A) Primsiz hisse senetleri
 2. B) Primli hisse senedi
 3. C) İmtiyazlı hisse senedi
 4. D) Bedelli hisse senedi
 5. E) Kurucu hisse senedi

170-Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirketlerin sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettikleri hisse senetlerini öncelikle mevcut ortakların satın almalarım sağlar?

 1. A) Oy hakkı
 2. B) Rüçhan hakkı
 3. C) İmtiyazlı hakkı
 4. D) Kârpayı alma hakkı
 5. E) Opsiyon hakkı

171-Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türlerinden biri değildir?

 1. A) İmtiyazlı hisse senetleri
 2. B) Primsiz hisse senetleri
 3. C) Bedelli hisse senetleri
 4. D) Kurucu hisse senetleri
 5. E) Vadeli hisse senetleri

172-Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verilmesi, haber yayılması, yorum yapılması yada açıklamakla yükümlü olan bilgilerin açıklanmamasına ne isim verilir?
A) Enflasyon
B) Deflasyon
C) Devalüasyon
D) Spekülasyon
E) Manipülasyon

173-Aşağıdakilerden hangisi bankalararası piyasalarda bir alt piyasa olarak tanımlanmamaktadır?
A) Bankalararası TL piyasası
B) Bankalararası repo piyasası
C) Bankalararası tahvil piyasası
D) Bankalararası hisse senedi piyasası

174-Büyük şirketler tarafından, kısa süreli finansman sağlamak için yabancı paraya bağlı olarak çıkarılan borç senetlerine ne ad verilir?
A) Euro tahvil
B) Euro hisse senedi
C) Euro banka bonosu
D) Euro hazine bonosu
E) Euro ticari senet

175-Aşağıdaki türev ürünlerden hangisi sadece organize piyasalarda işlem görür?
A) Forward sözleşmeler
B) Swap sözleşmeler
C) Satın alma opsiyon sözleşmeleri
D) Future sözleşmeler
E) Vadeli işlem sözleşmeleri

176-müşterinin borcunu geri ödeme niyeti aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a)karakter
b) kapasite
c) satış koşulu
d)karşılık
e) likidite

CEVAP ANAHTARI
1 D 2 B 3 E 4 D 5 E 6 B 7 D 8 C 9 E 10 A 11 A 12 B 13 C 14 A 15 D  16 C  17 E 18 D 19 E 20 C 21 D 22 A 23 C 24 C 25 B 26 E 27 C 28 D 29 D 30 A 31 B 32 A 33 C 34 B 35 E 36 D 37 C 38 B 39 E 40 B 41 A 42 C 43 B 44 D 45 E 46 D 47 D 48 49 D 50 D51 A 52 B 53 C 54 C 55 B 56 C 57 A 58 D 59 E 60 A 61 D 62 B 63 E 64 C 65 C 66 D 67 D 68 A 69 C 70 B 71 C 72 A 73 D 74 E 75 A 76 E 77 E 78 A 79 C 80 D 81 E 82 C 83 D 84 E 85 E 86 C 87 D 88 E 89 E 90 91 D 92 A 93 C 94 E 95 C 96 C 97 D 98 D 99 E 100 C101 A 102 D 103 E 104 A 105 D 106 E 107 B 108 A 109 D 110 C 111 E 112 A 113 B 114 B 115 C 116 A 117 A 118 C 119 A 120 D 121 D 122 C 123 D 124 C 125 E 126 A 127 C 128 B 129 A 130 D 131 C 132 B 133 A 134 C 135 E 136 D 137 B 138 A 139 B 140 D 141 C 142 A 143 A 144 A 145 C 146 B 147 B 147 C 148 B 149 B 150 A 151 B 152 D 152 A 153 D 154 B 155 B 156 C 157 E 158 C 159 C 160 C 161 E 162 E 163 A 164 B 165 A 166 B 167 C 168 E 169 B 170 B 171 E 172 E 173 C 174 E 175 D 176 A

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim