Banka Sınavları

Bankacılık ve Banka Kredileriyle İlgili Örnek Sorular

  BANKACILIK VE BANKA KREDİLERİ İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

 1. Pür rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A)     Ürün farklılaştırmanın mümkün olması
  B)     Piyasa giriş ve çıkışlarının serbest olmaması
  C)     Piyasa katılımcılarının tam bilgiye sahip olamaması
  D)     İşlem maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması
  E)     Arz ve talep edenlerin sınırlı sayıda olması
 2. Pür rekabet koşullarında piyasada çok sayıda  banka bulunmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Bankalar piyasada belirlenen faiz oranını kabullenmek zorundadırlar

  B)     Bankalar asla zarar etme riski ile karşı karşıya kalmazlar
  C)     Bankacılık sisteminde fon kaynakları konusunda rekabet söz konusu olmaz
  D)     Bankacılık sistemine giriş zor, ancak çıkış kolay olur.
  E)     Bankalar belirledikleri faiz oranından sınırlı sayıda müşteriye kredi açabilirler
 3. Pür rekabet koşullarında çalışan bir bankanın toplam maliyet eğrisinin önce azalan oranda artan, daha sonra hızlanarak artan bir eğri olarak çizilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)    Artan sosyal fayda ilkesi
  B)     Azalan toplam maliyet ilkesi
  C)     Artan kar marjları ilkesi
  D)     Azalan verim ilkesi
  E)     Azalan marjinal gelir ilkesi

 4. Pür rekabet koşullarında çalışan bir banka için kar maksimizasyonu sağlayan kredi miktarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
  A)    Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredi faiz oranı
  B)     Kredilerin marjinal maliyeti = kredilerin toplam maliyeti
  C)     Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredilerin toplam maliyeti
  D)     Kredilerin toplam maliyeti = Kredi faiz oranı
  E)     Kredilerin marjinal maliyeti = Kredi faiz oranı
 5. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe piyasa gücü elde edilmesine neden olan faktörlerden biridir?
  A)    Faiz oranının kamu otoritesi tarafında belirlenmesi
  B)     Bankaların açabileceği kredi miktarına sınırlama getirilmesi
  C)     Bankacılık sektöründe ölçek ekonomilerinin varlığı
  D)     Bankacılık sektöründe kar marjlarının düşüklüğü
  E)     Bankaların öz kaynak yapılarının yetersizliği
 6. Bir banka, L kadar kredi veriyorsa ve kredilere uygulanan faiz oranı iLise, bankanın kredilerden elde edeceği gelir (R) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak hesaplanmaktadır?
  A) R = iL x L 
             B) R = iL + L          C) R = iL / L
  D) R = iL x (L/i         E) R = iL x (LxiL)
 7. Eksik bilgilenme koşullarında, kredi faiz oranının tam bilgilenme koşullarına göre yüksek olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Riski düşük olanların maliyeti yüklenmemesi
  B)     Riski yüksek olanların tüm maliyeti yüklenmesi
  C)     Riski yüksek olanların yol açtığı maliyetin bir kısmının riski düşük olanlarca üstlenilmesi
  D)     Riski düşük olanların tüm maliyeti yüklenmesi
  E)     Riski yüksek olanların maliyet yüklenmemesi
 8. Aşağıdakilerden hangisi kredi piyasasında eksik bilgilenmenin yol açacağı sonuçlardan biridir?
  A)     Faiz oranının minimum düzeye inmesi
  B)     Batık kredi sorunun ortadan kalkması
  C)     Bankacılık sektöründe zarar olasılığının ortadan kalkması
  D)     Bankaların ekonomik refaha katkılarının maksimum düzeye çıkması
  E)     Riski düşük müşterilerin piyasadan çekilmesi 

 9. Aşağıdakilerden hangisi pür rekabetçi banka kredileri piyasasının şartlarından biri değildir?
  A)    Piyasada kredi açmak isteyen çok sayıda banka ve kredi almak isteyen çok sayıda müşteri vardır
  B)     Her banka benzer nitelikte kredi sağlamaktadır
  C)     Banka hizmetlerini kullananlar ve bunları üretenler cari piyasa faiz oranları hakkında tam bilgiye sahiptirler
  D)     Her hangi bir işlem maliyeti söz konusu değildir
  E)     Piyasaya giriş çıkış serbesttir 
 10. Pür rekabetçi bir piyasada bir bankanın karşı karşıya kalacağı bireysel kredi talep eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Dikey eksene paralel (sıfır esnek)
  B)     Azalan eğimli
  C)     Artan eğimli
  D)     Yatay eksene paralel (Tam esnek)
  E)     L şeklinde
 11. Pür rekabetçi bir piyasada faiz oranı nasıl belirlenir?           
  A)     Ödünç verilebilir fon arzı ile ödünç verilebilir fon talebinin eşitlendiği noktada

  B)     Ödünç verilebilir fon arzının ödünç verilebilir fon talebini aştığı noktada
  C)     Ödünç verilebilir fon talebinin ödünç verilebilir fon arzını aştığı noktada
  D)     Ödünç verilebilir fonlar talebi sıfıra eşit olduğunda
  E)     Ödünç verilebilir fonlar arzı sıfıra eşit olduğunda

 12. Pür rekabetçi bir piyasada bir banka kredilere uyguladığı faiz oranını piyasa faiz oranının biraz üzerine çıkarttığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
  A)    Kredi müşteri sayısında bir miktar azalma yaşar
  B)     Kredi müşteri sayısı değişmez
  C)     Kredi müşteri sayısı artar
  D)     Tüm kredi müşterilerini kaybeder
  E)     Karlılığı artar
 13. Gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı iki bankadan oluşan bir oligopolde, yüksek ve düşük kredi faiz oranı uygulama seçeneği ile karşı karşıya olan bankalar için aşağıdakilerden hangisi optimal çözümü verir?
  A)    Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak aşırı karla çalışmaları
  B)     Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak sıfır karla çalışmaları
  C)     Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak aşırı karla çalışmaları
  D)     Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak sıfır karla çalışmaları
  E)     Her iki bankanın da piyasadan çekilmeleri

 14. Piyasa gücüne sahip bir bankanın talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir?
  A)    Bankanın verdiği kredi miktarı arttıkça, gelirinin azalması
  B)     Faiz oranı arttıkça, banka gelirinin azalması
  C)     Daha fazla kredi açabilmek için, bankanın faiz oranını düşürmek zorunda olması
  D)     Faiz oranını sabit olması
  E) Bankanın fiyat kabullenici olması

BANKACILIK VE MEVDUATLAR İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın mevduat talebinin türev talep olarak değerlendirilmesinin nedenidir?
A)     Ekonomik konjonktürün durumu
B)     Müşterilerin kredi talepleri
C)     Merkez bankasının aldığı kararlarla sürece müdahale etmesi
D)     Ekonomik birimlerin bankacılık sektörüne dışardan katılan konumunda olmaları
E)     Bankacılık sektöründe sermaye yapısının özel sektör ağırlıklı olması

2.Bir bankanın gün başlangıcında mevduat miktarı 600 milyar YTL, kredi miktarı 350 milyar YTL iken gün sonu mevduat değeri 610 milyar YTL ve kredi miktarı 357 milyar YTL ise, söz konusu gün için bankanın marjinal ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,07      B) 0,70      C) 1,07    D) 1,70     E) 7,00

3.Aşağıdakilerden hangisi pür rekabetçi bir bankanın piyasada karşılaştığı mevduat arzını göstermek amacıyla kullanılır?
Cevap yok…

4. Aşağıdakilerden hangisi mevduatların marjinal ürün değerini hesaplamak amacıyla kullanılır?
A)     Mevduat faiz oranı x Kredi miktarı
B)     Kredi faiz oranı x Mevduat miktarı
C)     Kredi faiz oranı x Kredi miktarı
D)     Kredi faiz oranı x Mevduatların marjinal ürünü
E)     Mevduat faiz oranı x Mevduat miktarı

5.Mevduatlar için çizilen aşağıdaki eğrilerden hangisi 
aynı zamanda bankanın mevduat talep eğrisidir?
A)     Marjinal ürün değeri eğrisi

B)     Marjinal ürün eğrisi
C)     Kredi arz eğrisi
D)     Kredi talep eğrisi
E)     Ortalama ürün eğrisi

6.Kredi piyasasında piyasa gücüne sahip, mevduat piyasasında ise fiyat kabullenici olan bir bankanın mevduatları için hesaplanacak marjinal ürün geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)     Mevduatların marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü
B)     Kredilerin marjinal ürünü x Mevduatların marjinal geliri
C)     Kredilerin marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü
D)     Kredilerin marjinal geliri x Kredilerin marjinal ürünü
E)     Kredilerin marjinal geliri x Kredi hacmi

7. Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka açısından, mevduatların miktarında meydana gelen değişikliğin mevduatların maliyetinde neden 
olduğu değişiklik aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A)     Mevduatların marjinal ürünü
B)     Mevduatların marjinal ürün geliri
C)     Mevduatların marjinal ürün değeri
D)     Mevduatların marjinal geliri
E)     Mevduatların marjinal kaynak maliyeti 

8.Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde banka karını artırdığı için kredi miktarını da artıracak dolayısıyla mevduat hacmi artacaktır?

A) VMPD > iD         B) VMPD = iD         C) VMPD < iD    
D) VMPD ≤ iD            E) VMPD ≥ iD

 

 1. Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka, mevduatlarını artırmak isterse aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek zorundadır?
  A)    Kredilere uygulanan faiz oranını düşürmek
  B)     Kredilere uygulanan faiz oranını yükseltmek
  C)     Mevduatlara ödenen faiz oranını düşürmek
  D)     Mevduatlara ödenen faiz oranını yükseltmek
  E)     Sermayesini arttırmak
 2. Aşağıdakilerden hangisi yaşanacak bir paniğin, bankacılık sistemi üze-rinde etkili olmasına yol açan ticari banka özellikleri arasında yer alır?
  A)    Banka sermayesinin özel sektöre ait olması
  B)     Bankacılık sektörünün kaynaklarının sınırlı olması
  C)     Kısmi rezerv bankacılığı yapılması
  D)     Merkez bankasının ticari bankalarla ilişki içinde olması
  E)     Kredilerin geri dönüş oranının düşük olması
 3. Mevduat sigorta sisteminin varlığı aşağıdaki simetrik enformasyon (eksik bilgilenme) sorunlarından hangisinin doğmasına neden olur?
  A)    Yüksek işlem maliyeti sorunu
  B)     Ters seçim sorunu
  C)     Marjinal sosyal maliyet sorunu
  D)     Ortalama sermaye kaybı sorunu
  E)     Kötü niyet sorunu
 4. Zorunlu rezerv oranının %20 olarak ilan edildiği bir ekonomide, bir bankanın 200 milyar liralık mevduat (DD)  toplaması halinde yaratılacak kredi hacmi (L) aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 40   B) 80   C) 100   D) 160   E) 200

 5. Bankaların ek bir birim mevduat elde ederek yarattıkları ek krediye ne ad verilir?
  A)    Mevduatların marjinal ürünü

  B)     Mevduatların marjinal ürün geliri
  C)     Mevduatların marjinal ürün değeri
  D)     Mevduatların marjinal geliri
  E)     Mevduatların marjinal kaynak maliyeti
 6. Aşağıdakilerden hangisinde marjinal ürünün değeri (VMPD) hesabı doğru şekilde verilmiştir?
  A)    VMPD = iL x MPRD
  B)     VMPD = iL + MPD
  C)     VMPD = iL – MPD
  D)     VMPD = iL + MPRD
  E)     VMPD = iL x MPD 

 7. Kullanılan diğer kaynaklar sabitken, mevduat miktarında gözlenen artışların mevduatların marjinal ürününde tedrici bir düşüşe neden olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  A)     Azalan marjinal verim ilkesi

  B)     Azalan marjinal fayda ilkesi
  C)     Azalan marjinal maliyet ilkesi
  D)     Azalan marjinal gelir ilkesi
  E)     Azalan marjinal kar ilkesi
 8. Müşterilerin kredi talebinin ve bankanın bu talebi karşılama arzusunun sonucu olan talep aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kredi talebi         B) Tahvil talebi    C) Döviz talebi
  D) Mevduat talebi    E) Yabancı fon talebi

 9. Bankaların topladıkları mevduatların ancak bir kısmını rezerv olarak ellerinde tuttukları sisteme ne ad verilir?
  A)    Mutlak rezerv bankacılığı
  B)     Klasik bankacılık
  C)     Geleneksel bankacılık
  D)     Kısmi rezerv bankacılığı
  E)     Tam rezerv bankacılığı
 10. Pür rekabetçi bir bankanın mevduat arz eğrisinin tam esnek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Piyasada çok sayıda banka olması
  B)     Bankaların sisteme serbestçe girip çıkmaları
  C)     Piyasadaki bankaların fiyat üstlenici konumda olmaları
  D)     Bankanın piyasa gücüne sahip olması
  E)     Piyasada işlem yapan tek bir bankanın bulunması

DÖVİZ PİYASALARI VE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ ÖRNEK SORULAR

 1. 1$ = 100 YTL ve 1€ = 150 YTL iken,$/€ paritesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 0,5         B) 0,667           C) 1         D) 1,1          E) 1,5
 2. 2003 yılı sonu itibariyle Türkiye’de ve ABD’de gerçekleşen enflasyon oranları, sırasıyla, % 15 ve % 2’dir. Aynı yıl $/YTL nominal döviz kuru değişim oranı %13 olduğuna göre, reel döviz kuru değişim oranı yüzde kaçtır?
  A) – 4          B) – 2          C) 0             D) 2             E) 4
 3. TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye’de ticari bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarında görülen çözülme nedeniyle döviz piyasasında bir arz fazlasının varlığından söz edilmektedir. Diğer koşullar sabitken, bu durumun $/YTL döviz kuru ve TL’nin değeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Kur yükseleceği için YTL değer kazanır.
  B)     Kur yükseleceği için YTL değer kaybeder
  C)     Kur düşeceği için YTL değer kazanır
  D)     Kur düşeceği için YTL değer kaybeder
  E)     Kur ve YTL’nin değeri değişmez
 4. Aşağıdakilerden hangisi faiz paritesi koşulunun yerine gelmesi için gerçekleşmesi gerekli olan varsayımdır ?
  A)Ülkelerin bir tanesinde faiz oranının diğerine göre yüksek olması
  B)İki ülkedeki yıllık fiyat artış oranlarının birbirinden farklı olması
  C)İki farklı para birimi cinsinden finansal varlıklar arasında tam İkame ilişkisinin bulunması
  D)Her iki ülkede de faiz oranlarının enflasyon oranından daha düşük olması
  E) En azından bir ülkede beklenen döviz kurunun gerçekleşen
  döviz kurundan yüksek olması
 5. Türkiye’de ithal mallara olan talep arttığında, diğer koşullar sabitken, $/YTL kurunda nasıl bir değişim beklenmelidir?
  A)    Döviz talebi artacağı için YTL değer kaybeder

  B)     Döviz talebi artacağı için YTL değer kazanır
  C)     Döviz arzı artacağı için YTL değer kaybeder
  D)     Döviz arzı artacağı için YTL değer kazanır
  E)     Döviz arzı ve talebi artacağı için YTL’nin değeri değişmez
 6. E döviz kurunu, P yurtiçi fiyat düzeyini ve PF yabancı ülke fiyat düzeyini ifade etmekte iken aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesi koşulunu ifade eder?
    A) P =1PF                     B) P = E  1
  E                                  PF
   C) P = E x PF            D) P = E x PF
  P
 7. Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesinin gerçekleşmesine engel olabilecek faktörler arasında yer almaz?
  A)    Malların homojen olmaması
  B)     Dış ticaret engellerinin varlığı
  C)     Nakliye maliyetlerinin varlığı
  D)     Dış ticarete konu olmayan malların varlığı
  E)     Faiz oranlarının idari kararlarla belirlenmesi  
 8. Aşağıdakilerden hangisi ABD doları ve YTL arasındaki faiz paritesi koşulunu ifade etmek amacıyla kullanılabilir?
  A)    iYTL = i$ Eet+1 – Et
   Et
  B)    i$= iYTL Eet+1 – Et
     Et    
  C)  i$ = iYTL Eet+1 
     Et    
   D)  iYTL = i$ Eet-1 + Et
   2Et
  E)  i$ = iYTL Eet+1 – Et 
                                                 Et
  9. ve 10. sorularda aşağıdaki kotasyon tablosunda yer alan veriler esas alınacaktır.

Alış         Satış
€/YTL                                            1,80          1,90
30 gün vadeli YTL faiz oranı        %10          %12
30 gün vadeli € faiz oranı            % 5           % 6

 1. Bir bankanın verdiği 30 gün vadeli forward / YTL alış kuru aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 0,806         B) 1,00         C) 1,555
  D) 1,806 
          E) 2,050

 2. Söz konusu bankanın uygulayacağı 30 gün vadeli forward / YTL satış kuru aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1,556     B) 1,911    C) 2,000    D) 2,111    E) 2,500
 3. Beklenen döviz kurunun 1$ = 100 YTL cari kurun 1$ = 95 YTL olduğu bir ortamda dolar mevduatlara % 10 faiz uygulanıyor ise dolar mevduatların beklenen getirisi yaklaşık olarak kaçtır?
  A) 0,211        B) 0,153         C) 0,310        D) 1,25         E) 2,25
 4. Bir birim yerli paranın yabancı para cinsinden değeri nasıl adlandırılır?
  A) Dolaylı kur 
          B) Direkt döviz kuru
  C) Çapraz kur        D) Reel döviz kur    E) Nominal döviz kuru
 5. Yabancı paraların birbirleri cinsinden değeri nasıl adlandırılır?
  A) Dolaylı kur      B) Direkt döviz kuru
  C) Çapraz kur     D) Reel Döviz kuru
  E) Nominal döviz kuru
 6. Uluslar arası piyasalarda dolara uygulanan faiz oranı yükselirse yerli paranın değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)     Değer kaybeder

  B)     Değer kazanır
  C)     Değeri değişmez
  D)     Değeri önce artar sonra azalır
  E)      Değeri önce azalır sonra artar
 7. Yerli para biriminin yabancı paralar karşısında satın alma gücüne göre düzeltilmiş değeri nasıl adlandırılır?
  A) Dolaylı kur              B) Direkt döviz kuru
  C) Çapraz kur       D) Reel döviz kuru       E) Nominal döviz kuru
 8. 1 birim yabancı para satın almak için ödenmesi gereken yerli para miktarının azalması durumunda yerli paranın değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?            
  A)     Yerli para değer kazanır

  B)     Yerli para değer kaybeder
  C)     Yerli paranın değeri değişmez
  D)     Yerli para önce değer kazanır sonra kaybeder
  E)     Yerli para önce değer kaybeder sonra kazanır
 9. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde denge döviz kurunun değişmesine yol açan faktörler arasında yer almaz?
  A)     Reel gelir düzeyi
  B)     Nispi verimlilik
  C)     Nispi fiyat düzeyi
  D)     Faiz paritesi
  E)     Dış ticaret kısıtlamaları
 10. Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesi ile ilgili yanlış bir ifadedir? 
  A)     Tek fiyat kanunu ilkesine dayanır.
  B)     Dış ticarete engel getirilmediğini kabul eder.
  C)     Nakliye masraflarının söz konusu olmadığını kabul eder.
  D)     Kısa dönem için geçerli bir yaklaşımdır.
  E)     Bir ülkedeki fiyatlar diğer ülkeye göre daha hızlı artıyorsa ülke parasının değer kaybedeceğini savunur.
 11. Aşağıdakilerden hangisinin artması döviz kurunu yükseltir?
  A)    Dış ticarette uygulanan kotalar
  B)     Gümrük vergileri
  C)     İhracat talebi
  D)     Nispi verimlilik düzeyi
  E)     Yurt içi reel gelir düzeyi 

HİSSE SENETLERİ VE HİSSE SENETLERİ PİYASASI ÖRNEK SORULAR

 1. Bir hisse senedinin olması gereken değerine ne ad verilir?           
  A)   Piyasa değeri    B)  Cari değer   C)  Gerçek değer
  D)  Nominal değer   E) Yapısal değer
 2. Piyasa faiz oranı %20, şirketin geçen yıl dağıttığı kar payı 2000 YTL ise  sabit kar payı dağıtımı yapıldığı varsayıldığına göre hisse senedinin gerçek değeri ne kadardır?
  A) 10.000
            B) 15.000         C) 20.000
  D) 30.000         E) 40.000
 3. Faiz oranları %35 iken geçen yıl 5000 YTL kar payı dağıtan bir şirket her yıl dağıtacağı kar payını % 15 artıracağını açıklamıştır. Buna göre hisse senedinin gerçek değeri ne kadardır?
  A) 25.250         B) 27.000         C) 28.750
  D) 26.200         E) 29.300
 4. Geçen yıl 10.000 YTL kar payı dağıtan bir şirket her yıl sabit % 5 artışla kar payı dağıtacaksa ikinci yıl ödenecek kar payı kaç YTL’dir?
  A) 10.000         B) 15.000         C) 10.500
  D) 11.025         E) 12.085
 5. Bir hisse senedinin arz ve talebe göre belirlenen değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Gerçek Değer   B)     Reel Değer   C)   Kısmi Değer
  D)     Defter Değeri   E) Piyasa Değeri   

 6. Bir şirketin net değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Varlıklar – Borçlar
       B)     Varlıklar + Borçlar
  B)     Varlıklar x Borçlar     D)     Varlıklar / Borçlar
  E)     (Varlıklar + Borçlar) / 1 – i
 7. Bir hisse senedi için hesaplanan piyasa değeri / defter değeri (PD/DD) oranı hangi değeri aldığında bu hisse senedinin satışı önerilir?
  A)  PD/DD = 1 ise        B)  PD/DD > 1 ise
  C)  PD/DD < 1 ise         D)  PD/DD = 0 ise   E)  PD/DD < 0 ise
 8. Bir X şirketinin varlık değeri 500 milyar borçları ise 350 milyar iken bu şirketin sermayesi 2 milyon hisseye bölünmüş ve son hisse senedi 30 bin YTL ye satılmıştır. Bu hisse senetlerinin her birinin defter değeri kaç YTL’dir?
  A)  100.000
           B)  200.000         C)  1000
  D)  10.000           E)  20.000
 9. Hisse senedi değerlenmesinde en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A)     Kar payı modeli
  B)     Piyasa Değeri Modeli
  C)     Defter Değeri Modeli
  D)     Piyasa değeri / defter değeri modeli
  E)     Fiyat / Kazanç oranı modeli
 10. Bir X şirketine ait P/E oranı 4.75 olarak hesaplanmıştır. 
  Bu şirketin hisse senetlerinden önümüzdeki yıl için beklenen kazanç hisse başına 2000 YTL’dir. Bu fiyat/kazanç oranı
   modeline göre bu hisse senedinin gerçek değeri ne kadardır?
  A) 7000       B) 7500     C) 8500    D) 9000   E) 9500 

 11. Beklentilerin oluşumu ile ilgili en basit süreç
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A)     Rasyonel bekleyişler
  B)     Uyumlu bekleyişler
  C)     Markow bekleyişleri 
  D)     İrrasyonel bekleyişler
  E)     Temel bekleyişler
 12. Etkin piyasalar hipotezinin ortaya koyduğu sonuçlar ile çelişen bulgulara ne ad verilir?
  A) Anomali
  B) Paradoks  C) Analiz   D) Çelişki    E) Valör
 13. Beklentilerin geçmişin tecrübelerine göre zaman içinde oluştuğunu öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Rasyonel bekleyişler   B) Uyumlu bekleyişler
  C)    Markow bekleyişleri    D) Risk ortamı bekleyişleri
  E)     Faiz ortamı bekleyişleri
 14. Aşağıdakilerden hangisi Rasyonel Bekleyişlerle ilgili yanlış bir ifadedir?
  A)    Mevcut bir enformasyon kullanılmaktadır
  B)     Ekonomik birimler optimal tahmin yaparlar
  C)     Yapılan tahmin hataları tamamen tesadüfidir
  D)     Ekonomik birimler tahminlerinde hata yapmazlar 
  E)     Yapılan tahmin hataları sistematik bir bileşene sahip değildir
 15. Beklentilerin geçmişteki tahmin hatalarına hangi hızda uyum gösterdiğini ifade eden katsayıya ne ad verilir?
  A) Anomali      B) Uyum Hızı       C) Risk katsayısı
  D) Bekleyiş katsayısı     E) Getiri oranı
 16. Bir varlığa ait geçmişe dönük verileri grafikler aracılığı ile analiz edip ileriye dönük tahmin yapma tekniği aşağıdakilerden hangisidir ?           
  A) Ekonomik analiz          B) Portföy analizi
  C) Teknik analiz              D) Güçlü piyasa analizi
  E) Piyasa etkinliği analizi
 17. Aşağıdakilerden hangisi bir hisse senedinden elde edilecek nakit akımları içinde yer alır?
  A) Faiz geliri            B) İtfa geliri         C) Katılım payı
  D) Kar payı              E) Jestinyon primi
 18. Bir firmanın dağıtacağı kar payının 7000 YTL’de sabit kalacağı varsayımı ile faiz oranı % 25 iken bu hisse senedinin gerçek değeri kaç bin YTL’dir?
  A) 18         B) 14        C) 15        D) 16         E) 28
 19. Dağıtılacak kar payının her yıl k gibi bir sabit oranda artacağı varsayımı altında hisse senedinin gerçek değerini D[(1+k) / (1+i)] formülü ile hesaplayabilmek için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) i < k      B) i > k     C) i = k      D) i = 0      E) k = 0
 20. Aşağıdakilerden hangisi Markow Bekleyişini ifade eder?
  A) Xte  = Xt – 1

  B) Xte = Xt+1
  C) Xte  = Xof
  D) Xte = Xt-1 – Xt         
  E) Xte  = λ (Xt-1 – Xt+1)
 21. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bekleyişleri ifade eder?
  A) Xte  = Xt – 1
  B) Xte  = λ (Xt+1 – Xt-1)
  C) Xte  = λ Xt+1 (Xt-1)
  D) Xte  = Xof 
  E) Xte = Xt

 22. Bir varlığın fiyatının belirlenmesinde en önemli rol aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Vade         B) Dağıtılan kar payı C) Likidite
  D) Piyasa faiz oranı E) Sahip olunan enformasyon
 23. Aşağıdakilerden hangisi bir hisse senedinin gerçek değerini hesaplarken karşılaşılan en önemli sorundur?
  A)     Firmaların izlediği reklam politikaları
  B)     Şirketin ikincil piyasada işlem yapamaması
  C)     Şirketin dış dünya ile ilişkilerinin olmaması
  D)     Gelecekte yapılacak ödemelerin miktarının bilinmemesi
  E)     Şirketin kar olasılığının düşük olması
 24. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ile hisse senedi arasındaki farklara ilişkin yanlış bir ifadedir?           
  A)     Tahvilden elde edilecek ödemelere ilişkin akım bellidir.
  B)     Hisse senedin gelecekteki ödeme miktarı belli değildir.
  C)     Tahvillerin vadesi bellidir.
  D)     Hisse senedi bir ortaklık senedidir.
  E)     Tahvil firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyeti ifade eder.    

BANKACILIK, YÖNETİM VE PERFORMANS İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

1.        Bir banka bilançosunun pasifine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)     Pasif, fon kaynaklarının efektif vadesini gösterir
B)     Pasif, fon harcamalarını gösterir
C)     Pasif, fon kaynaklarını gösterir
D)     Pasif fon kullanımını gösterir
E)     Pasif, fon kullanımının vade yapısını gösterir

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk bankacılık sisteminin mevduat sınıflandırmasında yer almaz? 
A) Türev mevduat   B) Ticari mevduat
C) Tasarruf mevduatı
D) Resmi mevduat      E) Bankalar mevduatı

3. Vadesiz mevduatlar için yapılan tanım esas alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu tür mevduatın bankalarda tutulma gerekçesidir?            
A)     Tasarrufta bulunma
B)     Faiz geliri elde etme
C)     Risk yönetimi ilkelerine uyma
D)     Enflasyondan korunma
E)     İşlemleri yerine getirme 

4. Bankaların kasalarına giren ve birkaç gün bekleyen
fonlara ne ad verilir?
A) Geçici fonlar   B) Ucuz fonlar   C) Maliyetsiz fonlar    D) Marjinal fonlar   E) Yüzen fonlar 

5. Aşağıdakilerden hangisi bankaların borçlanarak fon elde etme yollarından biri değildir?
A)     Tahvil ihracı
B)     Hazine bonosu satışı
C)     Reeskont kredisi kullanımı
D)     Bankalararası piyasa kaynaklarının kullanımı
E)     Sendikasyon kredisi kullanımı

6.Banka varlıkları içerisinde geri ödememe riski en yüksek olan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazine bonoları         B) Döviz mevcutları
C) iştirakler          D) Krediler         E) zorunlu rezervler

7.Bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında ellerinde ne kadar serbest rezerv tutacaklarına karar verme sürecine ne ad verilir?
A) Aktif yönetimi
B) Likidite yönetimi
C) Pasif yönetimi
D) Risk yönetimi
E) Sermaye yönetimi

8. Bir bankanın faize duyarlı aktifleri 200 milyar, faize duyarlı pasifleri 225 milyar YTL iken, piyasa faiz oranının %18’den %20’ye yükselmesi bankanın net faiz gelirinde kaç milyar YTL’lik bir değişmeye neden olur?
A) -5   B) -2,5   C) -0,5   D) 0,5   E) 5

9.Bir bankanın aktif karlılık oranı 0,05 ve öz kaynak çarpanı 15 ise, öz kaynak karlılık oranı yüzde kaçtır?
A) 7,5   B) 9,5   C) 10,5   D) 75   E) 95

10Aşağıdaki tabloda yer alan verilere göre, faiz oranının %20’den %15’e düşmesi durumunda bankanın net değeri yüzde kaç oranında değişim gösterir?
Varlıklar       Borçlar
Değer (milyar YTL)      400              300
Efektif vade (yıl)            3                  2 

A) 6,25    B) 12,25    C) 25,25    D) 45,25      E) 62,25

11.Aşağıdakilerden hangisi mevduat dışı kaynaklardan biri değildir?
A)     Tahvil ve bono ihracı
B)     Merkez bankasından borçlanma
C)     Diğer bankalardan borçlanma
D)     Uluslararası piyasalardan sağlanan krediler
E)     Sermaye 

12. Aşağıdakilerden hangisi en önemli mevduat dışı kaynaktır?
A) Tahvil ve bono ihracı
B Merkez bankasından borçlanma
C) Diğer bankalardan borçlanma
D) Uluslararası piyasalardan sağlanan krediler
E) Sermaye

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası piyasalarda çeşitli büyüklükteki bankaların, bir konsorsiyum lideri banka öncülüğünde bir araya gelmesi ile oluşturulan bankalar grubunun bir bankaya verdiği kredidir?
  A) Tüketici kredisi         B) Proje kredisi
  C) Yatırım kredisi         D) Program kredisi
  E) Sendikasyon kredisi
 2. Aşağıdakilerden hangisi bankaların öz kaynaklarından oluşan kaynaklardan biri değildir?
  A)     Bankanın ödenmiş sermayesi
  B)     Yedek akçeler
  C)     Yeniden değerleme fonları
  D)     Dönem karı
  E)     Mevduatlar  

 3. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın varlıklarından biri değildir?
  A) Rezervler
  B) Krediler
  C) İştirakler
  D) Sermaye 
  E) Menkul Kıymetler

 4. Aşağıdakilerden hangisi bir banka bilançosunun aktifinde yer almaz?
  A)     Zorunlu rezervler
  B)     Serbest rezervler
  C)     Kasasındaki hazine bonoları
  D)     Kasasındaki devlet tahvilleri
  E)     Vadesiz mevduatlar 
 5. Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz?
  A)     Vadeli mevduatlar
  B)     Vadesiz mevduatlar
  C)     Merkez Bankasından alınan reeskont kredileri
  D)     Bankanın verdiği kısa vadeli krediler
  E)     Sermaye
 6. Bankanın yüzen fon sağlamaktaki temel  amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)     Zorunlu rezervlerini artırmak
  B)     Likiditeyi kısmak
  C)     Ortalama kaynak maliyetini azaltmak
  D)     Risk yönetimini güçlendirmek
  E)     Menkul kıymet portföyünü çeşitlendirmek
 7. Aşağıdakilerden hangisi bankanın portföyünde yer alan menkul kıymetler arasında yer almaz?
  A)    Devlet tahvilleri
  B)     Hazine bonoları
  C)     Özel sektör bonoları
  D)     Hisse senetleri 
  E)     Özel sektör tahvilleri

 8. Aşağıdakilerden hangisi bankanın net rezerv açığının finansmanı için kullanacağı finansman şekillerinden biri değildir?
  A)    Merkez Bankası reeskont penceresinden borçlanabilir
  B)     Bankalar arası piyasalardan borçlanabilir
  C)     Elindeki menkul kıymetlerini satabilir
  D)     Kredilerin vadesinden önce ödenmesini isteyebilir
  E)     Serbest rezervlerini azaltabilir 
 9. Vergi sonrası net karın aktif toplamına oranlanması ile bulunan karlılık oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)    Öz kaynak karlılık oranı
  B)     Aktif karlılık oranı
  C)     Pasif karlılık oranı
  D)     Öz kaynak çarpanı
  E)     Net faiz marjı
 10. Türkiye’de bir bankanın faiz gelirlerinin temel kaynağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
  A)    Vadesiz mevduat faizi
  B)     Vadeli mevduat faizi
  C)     Kısa vadeli kredilerden aldığı faiz
  D)     Devlet tahvili ve hazine bonolarından aldığı faiz
  E)     Uzun vadeli kredilerden aldığı faiz
 11. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın vergi öncesi kar büyüklüğünü hesaplamakta kullanılır?
  A)    Faiz gelirleri – Faiz giderleri
  B)     Faiz dışı gelirler – Faiz dışı giderler
  C)     Net gelirler – Ödenecek vergiler
  D)     Net kar – Dolaylı vergiler
  E)     Net gelirler – Şüpheli alacaklar karşılığı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu

This will close in 6 seconds