Hukuk

Ceza Hukuku Çıkmış Soru ve Cevapları

Ceza Hukuku Çıkmış Soru ve Cevapları

1. Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifade¬ lerden hangisi yanlıştır?
A) Suç ve cezanın sadece kanunla yara¬tılmasını amaçlar.
B) Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaç¬lar.
C) Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D) Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
E) Suç ve ceza yaratan normlar yönünden kıyas işlemini yasaklamayı amaçlar. (2009-KPSS)

3. Aşağıdakilerden hangisi tabii hakim il¬kesini ifade etmektedir?

A) Ceza hakimi, kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır ceza veremez B) Ceza hakimi ancak kanunda konulan güvenlik tedbirlerini uygulayabilir
C) Bir kimse kanunen bağlı olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarı¬ lamaz
D) Suçluluğu sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz
(2008-EDPK Uzman Yrd.)
Cevap C

4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Şikâyetin sirayetini (genişleme etkisi) kabul etmemiştir.
B) Cezanın önleyici etkisini göstermesini engellediği için erteleme kurumunu kaldırmıştır.
C) Genel affı failin kabulü şartına bağla¬ mıştır.
D) Cürüm – kabahat ayrımını kaldırmıştır.
E) Müsadereyi ceza olarak düzenlemiştir.
(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap: 5237 Türk Ceza Kanunu cürüm ve kabahat ayrımını ortadan kaldırmıştır.
Cevap D

5. Aşağıdaki ceza hukuku ilkelerinden hangisi 1982 Anayasasında yer almaz?
A) Vatandaşın geri verilmemesi ilkesi
B) Cezai sorumluluğunun şahsiliği ilkesi
C) Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi
D) Güvenlik tedbirlerinin kanuniliği ilkesi
E) Kusursuz suç olmaz ilkesi
(2008-maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd.)
Cevap E

6. Türk Ceza Kanunu’na göre, ceza ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yirmi bir yaşını dolduran sağır ve dilsizlere tam ceza verilir.
B) On iki yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış çocuklara ceza verilmez, tedbir uygulanır.
C) On beş yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış çocuklara tam ceza verilir.
D) On beş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere azaltılmış ceza verilir.
E) On iki yaşını doldurmamış çocuklara ceza verilmez ve tedbir uygulanmaz.
(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Cevap: A

7. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda yetkili kimse hangi süre içinde şikayette bulunmazsa soruşturma ve kovuşturma yapılmaz?

A) 6 ay B) 30 gün C) 3 ay D) 2 ay

(2009/Kasım-Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap: Takibi şikayete bağlı olan suçlarda şikayet süresi 6 aydır (TCK m.73). Cevap A

8. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi isnat edilebilirliği (kusur yeteneğini) etkilemez?

A) Yaş küçüklüğü
B) Haksız tahrik
C) Sağır ve dilsizlik
D) Geçici nedenler
E) Akıl hastalığı

(2008-Maliye Bakanlığı- Mali Hizmetler Uzman Yrd.)
Cevap B

9.
l-Yüksek mahkemeler
ll-Adli, idari ve askeri mahkeme üyeleri
lll-Adli, idari ve askeri mahkeme hakimleri
IV-Cumhuriyet savcısı
V-Avukatlar
Türk Ceza Kanununun 6.maddesinde yer alan tanımlardan “yargı görevi yapan” deyiminin içerisinde yukarıda sayılanlardan hangileri yer almaktadır?

A) l-ll-ill-IV ve V
B) ll-lll-IV ve V
C) l-llve lll
D) lll-IVve V
(Kasım/2009-Vergi Denetmen Yrd.)

Cevap: TCK m.6/d uyarınca yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, İdarî ve askerî mahkemeler üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar anlaşılır. Cevap A

10. Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sonradan yürürlüğe giren ceza kanunun hükümleri, failin daha aleyhine ise bir önceki kanun döneminde işlenilen suçlar için geçerli olmaz.
B) Yürürlükten kalkan ceza kanunu hükümleri failin lehine de olsa, yeni ceza kanunu döneminde işlenmiş fiiller için geçerli olmaz.
C) Lehte kanunilik hükümleri tatbik edilirken, yürürlükten kalkan ceza kanunun lehe olan hükümleri ile yürürlükte olan ceza kanunu hükümleri karşılaştırılır. Her iki kanunun lehe olan hükümleri seçilmek suretiyle uygulanır.
D) Yürürlükten kalkan ceza kanunu döneminde işlenmiş suçlar için, sonradan yürürlüğe giren ceza kanunu hükümleri daha lehe dahi olsa, sadece hüküm verilinceye kadar dikkate alınabilmesine dair herhangi bir kısıtlama yoktur.
(EyIül/2009-Vergi Denetmen Yrd.)

Cevap: Lehte kanunilik hükümleri tatbik edilirken, yürürlükten kalkan ceza kanunun lehe olan hükümleri ile yürürlükte olan ceza kanunu hükümleri karşılaştırılır. Ancak bu hükümler birlikte uygulanamaz. Bir başka ifadeyle karma uygulama yapılmasına olanak yoktur. Gerçekten de lehe kanunun belirlenmesinde kanunlar, somut olaya blok olarak uygulanmalıdır. Bir madde bir kanundan diğer madde diğer kanundan alınarak uygulama yapılamaz. Cevap C

11. TürkCeza Kanunu’na göre, ceza kanunlarının yer yönünden uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de işlenen fiiller bakımından Türk kanunları uygulanır.
B) Fiilde neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.
C) fiilde neticenin yabancı ülkede gerçekleşmesi hâlinde suç yabancı ülkede işlenmiş sayılır ve Türk kanunları uygulanmaz.
D) Fiilin kısmen ya da tamamen Türki ye’de işlenmesi hâlinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.
E) Fiilin kısmen yabancı ülkede, kısmen Türkiye’de işlenmesi hâlinde Türk kanunları uygulanır.
(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap C

12. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.
B) Yeni kanunun lehe olan hükümleri geçmişe yürür.
C) Lehe olan kanun saptanırken, yeni ve eski kanunun lehe olan hükümleri birlikte uygulanamaz.
D) Süreli kanunlar, bu kanunlar yürürlükten kalktıktan sonra işlenmiş olan suçlara da uygulanır
E) Süreli kanun yürürlükten kalksa da yürürlükte olduğu sırada işlenmiş suçlarda yargılamaya devam edilir ve hüküm verilir.
(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Cevap D

13. Türkiye’de suç işleyen bir yabancının Türkiye’de cezalandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Türk kanunlarına göre cezalandırılır
B) Vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına göre cezalandırılır
C) Vatandaşı olduğu ülke ya da Türk kanunlarından sanığın lehine olan kanuna göre cezalandırılır
D) Vatandaşı olduğu ülke ya da Türkiye arasında bu konuda bir antlaşma olması şartıyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır
E) Hiçbir şekilde Türkiye’de cezalandırılamaz
(2002-KPSS)
Cevap A

14. Açık denizde Türk bayrağını taşıyan bir gemide işlenen suçlarda, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanığın Türkiye’de yakalandığı yer mahkemesi
B) Sanığın Türkiye’deki ikametgâhı mahkemesi
C) Geminin Türkiye’de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi
D) Yargıtay’ın belirlediği mahkeme
E) İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
(2002-KPSS)

Cevap:c

15. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa (TCK) göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Türk kanunlarına göre suç teşkil etmeyen bir fiil iadeye konu olabilir.
B) Askeri suç niteliğindeki bir fiil, iadeye konu olabilir.
C) Siyasi suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz.
D) Vatandaşın iade edilemeyeceğine ilişkin kural, Anayasaya göre, suçun işlenmediği sırada vatandaş olanlar bakımından geçerlidir.
E) Fiil affa uğramış olsa bile iadeye konu olabilir
(2005-KPSS)

Cevap C

16. Kişinin işlediği fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermesi hali aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A) Fikrî içtima
B) Zincirleme suç
C) Bileşik suç
D) Gerçek içtima
E) Görünüşte içtima
(2011-KPSS)
Cevap A

17. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana geldiği hâlle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kişi bu fiili kasten işlemiştir.
B) Kişi bu fiili bilinçsiz taksirle işlemiştir.
C) Kişi bu fiili olası kastla işlemiştir.
D) Kişi bu fiili bilinçli taksirle işlemiştir.
E) Kişi bu fiili kasta taksir kombinasyonu çerçevesinde işlemiştir.

(2011-KPSS)
Cevap D

18. Türk Ceza Kanunu’na göre, taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taksirli fiiller, kanunun belirttiği hâllerde cezalandırılır.
B) Taksirle işlenen suçlardan dolayı verilecek ceza, zararın ağırlığına göre belirlenir.
C) Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin cezalandırılması için ağır netice bakımından en azından taksirli hareket etmesi gerekir.
D) Bilinçli (öngörülü) taksir cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
E) Taksir, neticenin öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir.
(2010-KPSS)
Cevap B

19. Kastla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kastın kurucu unsurları, bilme ve istemedir.
B) Kastın, suçu oluşturan davranışın icrası anında var olması yeterlidir.
C) Olası kast hâlinde ceza artırılır.
D) Bazı suçlar yönünden genel kasttan başka özel kast da aranır.
E) Kast, hareketin yapılmasından sonra da ortaya çıkabilir.
(2009-KPSS)
Cevap C

20. A karşıdan ve yakın mesafeden başka bir aracın geldiğini gorduğu halde önündeki aracı sollamak istemiş ancak sollaya- madan karşıdaki araç ile çarpışarak o araçtaki surucunun ojumune neden olmuştur. Bu durumda A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bilinçli taksirle hareket etmiştir
B) Doğrudan kastla hareket etmiştir
C) Olası kastla hareket etmiştir
D) Beklenmeyen durum söz konusudur cezai sorumluluk doğmaz
(2008-Vergi Denetmen Yrd.)

Cevap A

21. Bay A, şehir merkezindeki caddede arabası ile saat 13:30 sularında 120km/hızla sey¬ retmektedir. Çok yoğun ve her yerinden insanların geçmesi muhtemel olan bu caddede A, aşırı süratle araba kullandığı için yoldan geçmesi muhtemel binlerine çarpabileceğini öngörmüş olmasına rağ¬ men çok usta bir şoför olduğunu, dolayı¬ sıyla gerçekleşmesi muhtemel kazaları şo¬ förlük becerisini devreye sokarak önleyebi¬ leceği düşünmüş ancak caddenin yaya ge¬ çitlerinden birinde yoldan geçmekte olan Bayan B’ye çarparak ölümüne sebebiyet vermiştir. Bay A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili ola¬ rak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kasten adam öldürmeden sorumludur
B) Dolaylı kastla adam öldürmeden so¬ rumludur
C) Bilinçli taksirle adam öldürmeye sebe¬ biyet vermekten dolayı sorumludur
D) Kastın aşılması sureti ile adam öldür¬ meden sorumludur
(Eylül/2009-Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap: C

22.
I. Suçun oluşması için kural olarak failin taksirli olması aranır.
II. Öngörülü taksirde netice fail tarafın¬ dan öngörülmüştür.
III. Öngörülü taksirde ceza artırılır.
IV. Taksirli fiiller ancak kanunda açıkça belirtilen hâllerde cezalandırılır.
V. Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin netice yönünden en azından tak¬ sirli hareket etmesi gerekir.

Taksirle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnızlll
C) İve III
D) II , IV ve V
E)II, III, IV ve V

(2009-KPSS)
Cevap E

23. Düğün evine gelenlerden Bay T çok m ik¬ tarda alkol almış ve evin içinde tabanca ile tavana ateş ederken alkolün etkisiyle elinin seyrini kaybetmesi üzerine yere paralel ateş etmeye devam etmiş ve katılanlardan birisini alnından vurarak öldürmüştür. Olaydaki suç bakımından manevi unsur hangisidir?
A) Taksir
B) Bilinçli taksir
C) Olası kast
D) Kast
(2009/Kasım-Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap C

24. Türk Ceza Kanunu’na göre, kastla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kasta dayalı sorumluluk istisnai bir so¬ rumluluktur.
B) Kastın unsurları bilme ve istemedir.
C) Sırf davranış suçlarında davranışın bi¬ linip istenmesi yetenidir.
D) Sonuçlu suçlarda sonucun istenmediği durumda kasttan söz edilemez.
E) Suçun olası kast ile işlenmiş olması hâlinde cezada indirim yapılır.
(2008-Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)
Cevap A

25. Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han¬gisi doğrudur?

A) Kasta dayalı sorumluluk istisnai bir soruinluluktur.
B) Kast için fiilin bilinmesi yeterlidir.
C) Olası (muhtemel) kast cezayı ağırlaştı¬ ran bir nedendir.
D) Kast için sadece hareketin bilinip is¬ tenmesinin yeterli olduğu suç tipleri vardır.
E) Özel kast suçun kurucu unsuru değil, sadece suça etki eden nedendir.
(2006-KPSS)
Cevap D

26. A ve B birbirinden habersiz bir şekilde öl¬ dürmek için C’ye zehir verirler. Her birinin verdiği zehir öldürücü miktarda değildir. Ancak ikisinin verdiği zehir Cnin ölümüne neden olur. Buna göre, A ve B’nin cezai sorumluluk¬ larıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi¬si doğrudur?

A) Sonucu nedeniyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumludurlar.
B) Kasten insan öldürme suçundan so¬ rumludurlar.
C) insan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumludurlar.
D) Taksirle insan öldürme suçundan so¬ rumludurlar.
E) Olası kastla insan öldürme suçundan sorumludurlar.
(2007-KPSS)
Cevap C

27. Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağı¬ daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her suçun kesintisiz suç olarak işlen¬ mesi mümkündür.
B) Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
C) Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şek¬linde işlenebilir.
D) Kesintisiz suç, ihlal edici durumun oluşturulduğu anda sona ermiş olur.
E) Ani suç ve kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması anı yönünden önemlidir.
(2008-KPSS)
Cevap C

28. A, B’ye 20 metreden başındaki elmayı vu¬ rabileceğini söyler ve bunun üzerine iddia- laşırlar. B, başına bir elma koyar. A, ateş eder, mermi B’nin başına isabet eder ve B ağır şekilde yaralanır. Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kasıtlı insan yaralamadan sorumludur.
B) Basit taksirli insan yaralamadan so¬ rumludur.
C) Olası kast ile insan yaralamadan so¬ rumludur.
D) Öngörülü taksirle insan yaralamadan sorumludur.
E) B’nin rızası olduğu için sorumlu değil¬dir.

(2008-KPSS)
Cevap D

29. Hata ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi doğrudur?

A) Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlar¬ da hata fiil üzerinde hataya dönüşebi¬ lir.
B) Fiili hata halinde herhangi bir sorum¬ luluktan bahsedilemez.
C) Meşru savunmanın varlığı konusun¬ daki her türlü hata sorumluluğu orta¬ dan kaldırır.
D) Hukuki hata kastı ortadan kaldırır.

(13 Mayıs 2011 Milli Emlak Denetmen Yrd.)
Cevap A

30. Sel baskınından kurtulmak için B’nin ka¬ pısını kırıp içeri giren A’nın bu fiili Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Hakkın kullanılması
B) Meşru savunma
C) Zaruret hali
D) Haksız fiil
(2010-Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap C

31. Türk Ceza Kanunu’na göre, zorunluluk (zaruret) hâliyle ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi yanlıştır?
A) Kişinin kendisine ya da başkasına ait bir hakka yönelik bir tehlike bulunma¬ lıdır.
B) Tehlike ağır ve muhakkak bir tehlike olmalıdır.
C) Kişi, tehlikeye bilerek neden olmamalı¬ dır.
D) Tehlikeden başka türlü korunmak mümkün olmamalıdır.
E) Tehlike, sadece kişinin kendisine ait bir hakka yönelik olmalıdır.
(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap E

32. Failin suçun icrasına başladıktan sonra icra hareketlerini tamamlamaktan iste¬ yerek vazgeçmesi ya da kendi çabasıyla suçun tamamlanmasını veya sonucun gerçekleşmesini önlemesine ne denir?

A) Eksik teşebbüs
B) Etkin pişmanlık
C) Pasif pişmanlık
D) Gönüllü vazgeçme
(2008-Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap: D

33. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi haksız tahrik indirim nede¬ ninin koşullarından biri değildir?

A) Failin, haksız bir fiilin meydana getirdi¬ği hiddetin etkisi altında olması
B) Failin, haksız bir fiilin meydana getirdi¬ği şiddetli elemin etkisi altında olması
C) Failin işlediği suçun, haksız bir fiilin yol açtığı şiddetli elemin sonucu olma¬ sı
D) Failin işlediği suçun, haksız fiil ile orantılı olması
E) Failin işlediği suçun, haksız bir fiilin yol açtığı hiddetin sonucu olması

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

34. Bir ceza davasında hüküm verilirken aşağıdakilerden hangisi haksız tahrikle birlikte uygulanamaz?

A) Kısmi akıl hastalığı.
B) Takdiri hafifletici nedenler.
C) Plan, proje yapmak şeklinde anlaşılan taammüd
D) Hukuka uygunluk nedenleri.
E) Yaş küçüklüğü.
(2004-KPSS)
Cevap C

35. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun genel hükümleri kapsamında taksirin un¬ surları arasında sayılmaz?

A) Kanunda fiilin taksirle işlenebileceği¬ nin açıkça gösterilmiş olması
B) Hareketin bilinmesi ve istenmesi
C) Neticenin gerçekleşmesi
D) Neticenin bilinmesi, öngörülmesi ve istenmesi
(2008-Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap D

36. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi doğrudur?
A) Haksız tahrik hâlinde fiil suç olma nite¬ liğini korur.
B) Haksız tahrik, Ceza Kanunu’nda basit ve ağır haksız tahrik olmak üzare ikiye ayrılmıştır.
C) Tahriki oluşturan fiilin, tepkide bulu¬ nan kişiye karşı işlenmiş olması gere¬ kir.
D) Tahrik fiilinin haksız olması için suç teşkil etmesi gerekir.
E) Tepki, haksız tahrikten hemen sonra gerçekleştirilmelidir.
(2008-KPSS)
Cevap A

37. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi doğrudur?

A) Takdiri hafifletici bir nedendir.
B) Hukuka aykırılığı etkiler.
C) Haksız tahrikin etkisiyle tahrikte bulu¬ nanın yakınlarına karşı suç işleyen kimse haksız tahrikten yararlanır.
D) Yakınlarına karşı yapılan haksız hare¬ ketin doğurduğu gazabın etkisiyle suç işleyen kişi, haksız tahrikten yararla¬ nabilir.
E) Haksız tahrikten söz edilebilmesi için, tahrik fiili ile buna tepki olarak işlenen suç arasında belli bir zaman aralığı olmamalıdır.
(2003-KPSS)
Cevap D

38. Türk Ceza Kanunu’na göre, zorunluluk hâliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangişi yanlıştır?
A) Failin bilerek neden olmadığı bir tehli¬ ke olmalıdır.
B) Tehlike ağır bir tehlike olmalıdır.
C) Tehlike mutlaka faile yönelik olmalıdır.
D) Tehlike mal varlığı hakkına yönelik olabilir.
E) Tehlike muhakkak bir tehlike olmalıdır.

(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)
Cevap C

39. Meşru savunmayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisgjöğrudur?

A) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabi¬lir“
B) Haksız salam saaece faile yönelmiş olmalıdır.
C) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabalarına yönelmiş olmalıdır.
D) Haksız saldırı sadece faile, yakın akra¬ balarına veya küçüklere yönelmiş ol¬ malıdır.

(13 Mart 2011-Mıllı Emlak Denetmen Yrd.)
Cevap A

40. Türk Ceza Kanununa göre meşru savun¬ manın şartlarıyla ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır?
A) Haksız bir saldırı olmalıdır
B) Saldırı mutlaka gerçekleşmiş olmalıdır
C) Saldırı gerek kendisine gerekse baş¬ kasına ait bir hakka yönelmiş olmalıdır
D) Savunma zorunlu ve saldırı ile orantılı olmalıdır
(2010-Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap B

41. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifade¬ lerden hangisi yanlıştır?
A) Meşru savunma için saldırı haksız ol¬ malıdır
B) Meşru savunma için saldırı mevcut olmalıdır
C) Meşru savunma için gerçekleşmesi muhakkak saldırı yeterlidir
D) Meşru savunma için gerçekleşmesin¬ den sadece şüphe edilen saldırı yeter¬ lidir
(2010-Milli Emlak Denetmen Yrd.)
Cevap D

42. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa (TCK) göre, hukuka uygunluk nedenleri (ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler) ile il¬ gili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Amirin emrinin yerine getirilmesi bir hu¬ kuka uygunluk nedeni olarak düzenlen¬ memiş. Anayasaya atıfta bulunmakla ye- tiniimiştir.
B) Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası, hukuka uygunluk nedeni olarak açıkça düzenlenmiştir.’
C) Üçöncü kişi lehine zorunluluk hali kabul edilmemiştir.
D) Hukuka uygunluk nedenleri arasında sı¬ nırın aşılması hali düzenlenmemiş, Ce¬ vap kusurlukla ilgili gene! kurallara bıra¬ kılmıştır.
E) Hukuka uygunluk nedenlerinin, sadece 5237 sayılı TCK’da yer alanlarla sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır
(2005-KPSS)
Cevap B

43. Meşru müdafaayla (savunma) ilgili aşa¬ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Meşru müdafaa fiilin hukuka aykırılığı¬ nı etkiler.
B) Meşru müdafaa suçun oluşmasını en¬ geller
C) Meşru müdafaadan söz edilebilmesi için tepkinin saldırıda bulunana karşı yapılması gerekir.
D) Her türlü hakka yönelik haksız saldırı meşru müdafaaya neden olmaz.
E) Meşru müdafaadan sadece haksız sal¬ dırıya uğrayanlar yararlanabilir
(2003-KPSS)
Cevap E

44. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygun¬ luk nedenidir?
A) Maddi cebir
B) Fiili hata
C) Mağdurun rızası
D) Hukuki hata
E) Mücbir sebep
(2001-KMS)
Cevap C

45. Türk Ceza Kanunu’na göre, amirin emrini yerine getirme şeklindeki hukuka uygun¬ luk nedeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amirle memur arasında kamu hukuku ilişkisi bulunmalıdır.
B) Emrin hukuka uygunluğunun denet¬ lenmesi kanun tarafından engellene¬ mez.
C) Emir görev gereği zorunlu bir emir olmalıdır.
D) Konusu suç teşkil eden emir yerine ge¬ tirilmez.
E) Emrin görevle ilgili bir emir olması yetmez.
(2008-Mali Hizmetler Uzman Yrd.)
CevapB

46. Türk Ceza Kanunu’na göre ceza sorumlu¬ luğunu kaldıran nedenlerle ilgili aşağı¬ daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hukuka aykırı emir hiçbir surette yeri¬ ne getirilemez.
B) Hayvan saldırılarına karşı meşru sa¬ vunma mümkündür.
C) Üçüncü kişiye ait bir hakka yönelik ağır ve muhakkak tehlikeye karşı zorunlu¬ luk hali kabul edilmemiştir.
D) Ceza sorumluluğunu kaldıran neden¬ lerde sınırın taksirli şekilde aşılması halinde, fiilin taksirli şekli de cezalandırılıyorsa fail işlenen fiilin taksirli şek¬ linden cezalandırılır; ancak cezası ka¬ nunda belirtilen oranda indirilir.
E) İsnat yeteneği olmayanların haksız saldırılarına karşı meşru savunma mümkün değildir.
(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap A

47. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifade¬ lerden hangisi doğrudur?

A) Saldırıda kullanılan araçla, savunmada kullanılan araç benzer olmalıdır
B) Saldırının cinsel bütünlüğe karşı olma¬ sı savunmayı haklı kılmaz.
C) Savunmada sınırın aşılması halinde fail hiçbir durumda ceza almaz.
D) Saldırıyla alakası olmayan üçüncü bir kişiye zarar verilmektedir.
E) isnat yeteneği olmayan akıl hastası ve küçüklerin saldırılarına karşı da sa¬ vunma yapmak mümkündür.
(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)
Cevap E

48. Türk Ceza Kanunu’na göre, meşru sa¬ vunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Meşru savunma ancak hayata, vücut bütünlüğüne ve cinsel özgürlüğe karşı saldırılar yönünden kabul edilmiştir. B) Meşru savunma mameleki haklara yö¬ nelik saldırılar için de kabul edilmiştir.
C) Meşru savunma gerçekleşmesi şüpheli olan saldırı yönünden kabul edilmiştir.
D) Meşru savunma tekrarı şüpheli olan saldırılar yönünden kabul edilmiştir.
E) Meşru savunma için herhangi bir-sal¬ dırı yeterlidir.
(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Cevap: B

49. Meşru savunmada haksız saldırı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sadece hayata yönelik olmalıdır.
B) Sadece hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik olmalıdır.
C) Sadece hayata, vücut bütünlüğüne ve ırza yönelik olmalıdır
D) Sadece kişilik haklarına yönelik olmalı¬ dır.
E) Her türlü hakka yönelik olabilir.
(2006-KPSS)
Cevap E

50. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifade¬ lerden hangisi doğrudur?
A) Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır.
B) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabalarına yönelmiş olmalıdır
C) Haksız saldırı sadece faile, yakın akra¬ balarına veya küçüklere yönelmiş ol¬ malıdır.
D) Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst soyuna yönelmiş olmalıdır.
E) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabi¬ lir.
(2007-KPSS)
Cevap E

51. Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınırın taksirle aşılması halinde ceza¬ nın indirilip indirilmemesi hâkimin takdirine bırakılmıştır.
B) Sınırın taksirle aşılması halinde fail, fii¬ lin taksirli şekli suç ise cezalandırılır.
C) Sınırın taksirle aşılması halinde faile taksirli suçun cezası indirilerek verilir.
D) Sınırın aşılması halinde failin kusuru yoksa ceza verilmez.
E) Sınırın kastla aşılması hafinde fail meydana gelen sonuçtan kasıtlı olarak sorumludur.
(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)
Cevap A

52. Türk Ceza Kanunu’na göre, amirin emrini /erine getirmeyle ilgili aşağıdaki ifade¬ lerden hangisi doğrudur?
A) Şirket sahibinin emrini uygulayan işçi sorumlu olmaz.
B) Emrin görevle ilgili bir emir olması ye- terlidir.
C) Emrin görev gereği zorunlu bir emir olması gerekir.
D) Emrin konusunun suç teşkil etmesi fii¬ lin hukuka uygunluğunu etkilemez.
E) Emrin hukuka uygunluğunun denet¬ lenmesi hiçbir şekilde engellenemez.
(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)
Cevap C

53. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa (TCK) göre, meşru savunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiye ait her türlü hakka saldırı karşı- sınria meşru savunma mümkündür.
B) Saldırının haksız sayılabilmesi için sal¬ dırının isnat edilebilir veya cezalandırı¬ labilir olması gerekir.
C) Saldırının haksız olması için suç teşkil etmesi gerekli değildir, hukuka aykırı olması yeterlidir,
D) Sınır, mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ötürü aşılmışsa faile ceza verilmez.
E) Saldırı ile savunma arasında bir oran bulunması, meşru savunmayı hükme bağlayan normda belirtilmiştir.
(2005-KPSS)
Cevap B

54. Türk Ceza Kanunu’na göre suça teşeb¬ büsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

A) Türk Ceza Kanunu’nun teşebbüse iliş¬ kin hükümleri, cezai sorumluluğu da¬ raltıcı nitelik arz eder.
B) Teşebbüs halinde kalan suçun, manevi unsur bakımından tamamlanmış suç¬ tan bir farkı yoktur
. C) Eksik ve tam teşebbüs ayrımı bulun¬ mamaktadır.
D) Tehdit suçuna teşebbüs mümkündür.
E) Teşebbüste gönüllü vazgeçme halinde fail, kastettiği suçtan cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım bir suça vücut veriyorsa o suça ait cezayla cezalandı¬rılır.
(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap A

55. Teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Teşebbüsü düzenleyen hükümler cezai sorumluluğu genişletir.
B) Teşebbüs için suç işleme kararının ic¬ rasına başlanmış olması yeterlidir.
C) Teşebbüsten söz edilebilmesi için icra hareketlerinin tamamlanmamış olması şarttır.
D) Gönüllü vazgeçme durumunda faile hiçbir şekilde ceza verilmez.
E) İşienemez suç durumunda faile güven¬ lik tedbiri uygulanır.
(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)
Cevap A

56. Teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Teşebbüs için suç işleme kararının ic¬ rasına henüz başlanmamış olmalıdır.
B) Teşebbüs için kastedilen suçun icrası¬ na başlanmış olması yeterlidir.
C) Türk Ceza Kanunu’na göre eksik ve tam teşebbüs olmak üzere iki tür te¬ şebbüs vardır.
D) icra hareketlerinin tamamlanmamış olması halinde faile ceza verilmez.
E) Teşebbüs olası kastla işlenen suçlar yönünden de mümkündür.
(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)
Cevap B

57. A, kuyumcu B’nin dükkanındaki kasayı açıp, mücevherleri almak için maymun¬ cukla kasanın bulunduğu odaya gider, ka¬ sayı maymuncukla açmaya çalışırken maymuncuk kırılır. Bunun üzerine başka bir zaman yeni maymuncukla gelerek ka¬ sayı açma düşüncesiyle oradan uzaklaşır. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden han¬ gisi doğrudur?

A) Gönüllü vazgeçme durumu vardır
B) Etkin pişmanlık söz konusudur
C) Hırsızlık suçuna teşebbüs söz konusu¬ dur
D) Olayda icra değil hazırlık hareketleri söz konusudur
(2008-Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap C

58. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakiler- den hangisi iştirak türlerinden biri değil¬ dir?
A) Azmettirme
B) Teşvik
C) Suç kararını kuvvetlendirmek
D) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek
E) Suç işlendikten sonra yardım etmek
(2010-KPSS)
Cevap E

59. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi doğrudur?
A) iştiraki düzenleyen hükümler cezai so¬ rumluluğu daraltır.
B) Suç ortaklarından birinin suçun işlen¬ mesinden ihtiyarıyla vazgeçmesi ceza¬ landırılmaması için yeterlidir.
C) İştirakten söz edilebilmesi için failler arasında önceden bir anlaşma olması şart değildir.
D) iştirak iradesinin açıklanması cezai so¬ rumluluk için yeterlidir.
E) Maddi iştirak, manevi iştirakten daha ağır şekilde cezalandırılır.
(2004-KPSS)
Cevap C

60. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi yanlıştır? A) Suç işlendikten sonra olabilir. B) Manevi şekilde olabilir. C) Suç işlenirken olabilir. D) Maddi şekilde olabilir. E) İhmali davranışla olabilir. (2006-KPSS) Cevap: Suça iştirak; ?Nw JVlanevi şekilde olabilir Suç işlenirken olabilir lx ^ j Maddi şekilde olabilir İhmali davranışla olabilir.Cevap A
61. Suça iştirakle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) iştirak, cezai sorumluluğu genişleten bir müessesedir
B) İştirakten söz edilebilmesi için suçun işlenmesine katkıda bulunmak şart de¬ğildir
C) iştirakte her ortak için öngörülen ceza aynıdır
D) Çok failli suçlara iştirak mümkün de¬ ğildir
E) Mahsus suçlara iştirak mümkün değil¬ dir
(2003-KPSS)
Cevap A

62. A, bir banka şubesini soymayı düşündü¬ ğünü B’ye söyler. B, bunun çok iyi bir dü¬ şünce olduğunu, mutlaka gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eder. A, şubeden parayı çalıp kaçarken yakalanır. B’nin davranışı hangi iştirak türünü oluş¬ turur?
A) Azmettirme
B) Yardım etme
C) Suç kararını takviye
D) Talimat verme
E) Müzaheret ve muavenette bulunma
(2001-KMS)
Cevap B

63. A’nm tek bir söz ile birden fazla kişiye hakaret etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Geçitli suç
B) Zincirleme suç
C) Fikri içtima
D) Bileşik suç
(2008-Vergi Denetmen Yrd.)
Cevap B

64. A, B’ye peş peşe üç defa hakaret etmiştir. Buna göre A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ¬ rudur?
A) İtiyadi suç vardır.
B) Üç ayrı hakaret suçu vardır.
C) Zincirleme suç vardır.
D) Mütemadi suç vardır.
E) Tek hakaret suçu vardır
(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)
Cevap E

65. Bisiklet satış mağazası olan A, karşısında yeni açılan bisiklet satış mağazasının sahi¬ bi B’yi yıldırmak için, işçisi C’ye B’nin ma¬ ğazasından on bisiklet çalmasını; aksi hal¬ de aylığını ödeyemeyeceğini söyler. Bir gece C, B’nin mağazasına girer, üç bisikleti dışarı çıkarıp arabasına yerleştirir. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi¬ si doğrudur?
A) A, suça teşvik eden durumundadır.
B) Olayda bir tek hırsızlık suçu vardır.
C) Olayda müteselsil hırsızlık suçu vardır.
D) Olayda üç tamamlanmış, bir de teşeb¬ büs derecesinden kalmış hırsızlık suçu vardır.
E) Tehdit edildiği için C’nin cezai sorum¬ luluğu yoktur.
(2004-KPSS)
Cevap: B

66. Has mı A’nın, B iie karakola gittiklerini gö¬ ren C, saçmaların B’ye de isabet edeceği ihtimalini göze alarak, arkadan ve yakın mesafeden A’ya çifte ile bir el ateş etmiş; saçmaların bir kısmı A’ya, bir kısmı da B’ye isabet etmiştir. A ölmüş, B uzun bir tedavinin sonucunda sağlığına kavuşmuş¬ tur. Cnin cezai sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fikri içtima söz konusu olduğundan ka¬ sıtlı adam öldürme suçundan ceza veri¬lir.
B) Kasıtlı adam öldürme ve müessir fiil suçlarından ceza verilir.
C) Kasıtlı adam öldürme suçundan ve adam öldürmeye teşebbüsten ceza veri¬lir.
D) Kasıtlı adam öldürme ve kasıtlı müessir fiil suçlarından ceza verilir.
E) Müteselsil suç söz konusu olduğundan kasıtlı adam öldürme suçundan ceza ve¬rilir, bu ceza bir miktar artırılır. (2001-KMS)

Cevap C

67. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakiler- den hangisi cezai sorumluluğu kaldıran nedenlerden biri değildir? Â)Kanun hükmünün yerine getirilmesi
B) Yetkili amirin emri
C) Haksız tahrik
D) Zorunluluk hâli
E) İlgilinin rızası
(2010-KPSS)
Cevap C

68. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Ka- nunu’nda öngörülen müeyyidelerden biri değildir?
A) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
B) Müebbet hapis cezası ….
C) Süreli hapis cezası
D) Hafif hapis cezası
E) Adli para cezası
(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)
Cevap D

69. Türk Ceza Kanunu’na göre, müsadereyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ¬ rudur?
A) Kasıtlı bir suçun işlenmesine tahsis edilen eşya, iyi niyetli üçüncü kişilere ait olsa bile müsadere edilir
B) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının mü¬ saderesi hiçbir zaman mümkün değil¬dir
C) Paydaşlığa konu eşya bakımından sa¬ dece suça iştirak edenin payının mü¬ saderesine karar verilemez
D) Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından teh¬ likeli olması hâlinde müsadere edilir
(2010-Miüf Emlak Denetmen Yrd.)
Cevap D

70. Af ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ¬ rudur?
A) Özel af sadece cezayı etkiler
B) Özel afta cezaya bağlı olan hak yok¬ sunlukları ortadan kalkar.
C) Cumhurbaşkanının affı genel aftır.
D) Özel af yürütülen soruşturmanın sona erdirilmesine sebep olur.
E) Özel af sadece cezayı bütün sonuçla¬ rıyla kaldırır.
(2003-KPSS)
Cevap A
71. Aşağıdakîlerden hangisi ceza davasını ortadan kaldırmaz?
A) Dava konusu suçun özel affa uğraması
B) Dava konusu suçun genel affa uğra¬ ması
C) Sanığın ölümü
D) Şikâyete bağlı suçla ilgili davada şik⬠yetin geri alınması
E) Dava zamanaşmnına süresinin dolması
(2004-KPSS)
Cevap A

72. Tekerrürle ilgili olarak aşağıdaki ifade¬ lerden hangisi doğrudur?
A) Özel affa uğramış mahkumiyet teker¬ rüre esas olmaz d
B) Yabancı mahkemeler tarafından veri¬ len bazı mahkûmiyetler tekerrüre esasi olur *
C) Kasıtlı suçtan dolayı verilen mahkûmi¬ yetler taksirli suçta tekerrüre esas olur
D) Önceki cezanın çekilmiş olması gere¬ kir
(13 Mayıs 2011-Millî Emlak > Denetmen Yrd.)
Cevap B

73. Türk Ceza Kanununa göre “erteleme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ¬ rudur?
A) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı herhangi bir mahkumiyeti olanın ceza¬ sı ertelenemez
B) Kural olarak 3 yıla kadar hapis cezası ertelenebilir
C) Para cezaları ertelenemez
D) 65 yaşını dolduran kişinin cezası, mik¬ tarı ne olursa olsun ertelenebilir
(2010-Milli Emlak Uzman Yrd.)
Cevap C

74. Türk Ceza Kanunu’na göre, cezaların er¬telenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ertelenecek cezanın miktarı sanığın yaşına göre değişir.
B) Para cezasının ertelenmesinde bir mik¬tar belirlenmemiştir.
C) Denetim süresi hapis cezasında tek başına hükmedilen adli para cezasına nazaran daha
D) Hükümlü deneme süresi içinde her¬ hangi bir suç işleyecek olursa cezanın tamamı infaz kurumunda çektirilir.
E) Denetim süresi sonunda mahkûmiyet ortadan kalkar.
(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Cevap A

75 Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi tekerrüre esas olur?

A) Ön ödeme kararı
B) Adli sicilden silinen mahkûmiyet
C) Yeni kanunla suç olmaktan çıkarılmış mahkûmiyet
D) Güvenlik tedbiri hakkında karar
E) İnfaz edilmemiş mahkumiyet kararı

(2004-KPSS)
Cevap E

76. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, süre¬ lerin hesaplanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gün ile belirlenen süreler tebligatın yapıldığı gün başlar.
B) Hafta olarak belirlenen süreler, her hâlde son haftanın son günü mesai bi¬ timinde sona erer.
C) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatil¬ den önceki son iş günü mesai saatinde sona erer.
D) Süre ay olarak belirlenmişse tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı bakı¬ mından karşılığı olan günün mesai sa¬ ati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı karşılığı olan gün yoksa süre ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer.
E) Ay olarak belirlenen sürelerde, sürenin son bulduğu ayda sayı karşılığı olan gün yoksa süre izleyen ayın ilk günü mesai saati bitiminde sona erer.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap D

77. Aşağıdakilerden hangisi kamu güvenliği nedeniyle davanın naklini Yargıtay’dan ister?
A) Adalet Bakanı
B) Sanık
C) Davaya bakan mahkeme
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
E) Davayı açan ve takip eden Cumhuriyet savcısı
(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)
Cevap A

78. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, da¬ vanın nakliyle ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi yanlıştır?
A) Dava hukuki nedenlerle nakledilebilir.
B) Dava fiili nedenlerle nakledilebilir.
C) Dava kamu güvenliği nedeniyle nakle¬ dilebilir.
D) Dava kamunun sağlığı nedeniyle nak¬ ledilebilir.
E) Kamu güvenliği nedeniyle davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister.

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)
Cevap D

79. Aşağıdakiierden hangisi soruşturmanın Özelliklerinden biri değildir?
A) Gizlilik
B) Yoğunluk
C) Dağınıklık
D) Kamusallık
E) Vazıhlık
(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap B

80. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, mahkemelerin (yer bakımından) yetkisi¬ nin belirlenmesinde esas alınan temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suçun işlendiği yer
B) Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer
C) Şüpheli veya sanığın yerleşim yeri
D) Şüpheli veya sanığın Türkiye’deki son yerleşim yeri
E) Şüpheli veya sanık hakkında ilk usul işleminin yapıldığı yer
(2011-KPSS)
Cevap A

81. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, mahkemelerin yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendi¬ ği yer mahkemesine aittir.
B) Teşebbüs aşamasında kalmış suçlarda • son icra hareketinin yapıldığı yer mah¬ kemesi yetkilidir.
C) Kesintisiz (mütemadi) suçlarda kesintinin gerçekleştiği yer mahkemesi yet¬ kilidir.
D) Zincirleme suçlarda son suçun işlen¬ diği yer mahkemesi yetkilidir.
E) Kesintisiz (mütemadi) suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili¬dir.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap E

82.
I. Yerleşim yeri mahkemesi
II. Yakalandığı yer mahkemesi
III. İlk usul işlemlerinin yapıldığı yer mahkemesi
IV. En son adresinin bulunduğu yer mahkemesi

Şüpheli veya sanığın suçu işlediği yer belli değilse özel yetkili mahkemeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III,
B) I, II, IV, III
C) II, I,III, IV
D) II, I, IV, III
E) III,I,II, IV

(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)
Cevap:

83. İlk derece mahkemesinde yetkisizlik id¬ diası en geç ne zamana kadar ileri sürü¬ lebilir?
A) Sanığın sorgusundan önce
B) Hükümden önce
C) İddianame okunmadan önce
D) Savcının esas hakkındaki mütalaasın¬ dan önce
E) En geç üçüncü oturumdan önce

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap A

84. Ceza muhakemesinde yer yönünden yetki kuralıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Teşebbüs aşamasında kalan bir suçta ilk icra hareketinin yapıldığı yer mah¬ kemesi yetkilidir.
B) Zincirleme suçlarda ilk suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
C) Kesintisiz suçlarda ilk hareketin yapıl¬ dığı yer mahkemesi yetkilidir.
D) Takibi şikâyete bağlı olan hakaret su¬ çunun ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmesi halinde, eser mağdu¬ run yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir.
E) Suçun işlendiği yer belli değilse Anka¬ ra mahkemesi yetkilidir.
(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap D

85. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa (CMK) göre, bir deniz taşıtında ve taşıt Türk karasularındayken işlenen suçlarda yer itibariyle yetkili mahkeme, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gemi kaptanının yerleşim yeri mahke¬ mesi
B) Şüphelinin yerleşim yeri mahkemesi
C) Ankara mahkemeleri
D) Yargıtay tarafından belirlenen mahke¬me
E) Geminin ilk ulaştığı yer mahkemesi
(2005-KPSS) Cevap E

86. Mahkeme, davanın konusunu oluşturan fiilin mahiyetini ileri sürerek davanın daha aşağı bir yetkili mahkemenin yetki¬ sine dahil olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararını ne zamana kadar verebilir?
A) Duruşmaya kadar
B) İddianame okununcaya kadar
C) Esas hakkmdaki mütalaalar bildirilinceye kadar
D) Sorguda
E) Son karar verilinceye kadar
(2001-KMS) .
Cevap A

87. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüp¬ hesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye ne ad veri¬lir?
A) Kovuşturma
B) Soruşturma
C) Hazırlık soruşturması
D) İlk soruşturma
E) Son soruşturma
(2011-KPSS)
Cevap B

88. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekilenemez?

A) Şüphelinin nişanlısı
B) Şüphelinin eski eşi
C) Şüphelinin evlatlığı
D) Şüphelinin babası
E) Şüphelinin iş ortağı

(2006-KPSS)
Cevap E

89. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşa- ğıdakilerden hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle tanıklıktan çekinemez?

A) Eczacılar
B) Ebe yardımcıları
C) Avukat stajyerleri
D) Tapu memurları
E) Maîmüşavirler
(2008-KPSS)
Cevap D

90. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa (CMK) göre, bilirkişilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, bilirkişi görevlendirilebilir.
B) Tüzel kişilerin de bilirkişi olması müm¬ kündür.
C) Resmi bilirkişilikle görevlendirilmiş olan kişiler, bu görevlendirmeyi reddemez.
D) Bilirkişilerin hiçbir şekilde çekinmesi mümkün değildir.
E) Bilirkişi, görevini yerine getirmek ama¬ cıyla bilgi edinmek için, şüpheli ve sa¬ nık dışındaki kimselerin de bilgisine başvurabilir.

(2005-KPSS)
Cevap D

91. Bir ceza davasında en geç ne zamana kadar delil ibraz edilebilir?

A) Hüküm verilinceye kadar
B) Hüküm kesinleşinceye kadar
C) Hazırlık soruşturmasının sonuna kadar
D) Duruşma başlayıncaya kadar
E) Duruşma sona erinceye kadar (2002-KPSS)

Cevap B

92. Tutuklama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının tutukluyu resen serbest bı¬ rakma yetkisi yoktur.
B) Tutuklu şüphelinin salıverilme istemi üzerine merciince, tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasına karar verilemez.
C) Şüpheli veya sanığın salıverilme istemi V,… üzerine merciince, 3 gün içinde karar verilir.
D) Tutukluluk sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlara.itiraz mümkün değildir.
E) Ağır ceza mahkemesinin görev aianına giren işlerde, toplam tutukluluk süresi 3 yılı geçemez.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Cevap C

93. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl kendisini çağıran merci önüne çıkarılamadığında, en geç ne ka¬dar süre içerisinde çağıran hâkim, mah-keme veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir?

A) Yol süresi hariç en geç 12 saat içinde
B) Yol süresi hariç en geç 48 saat içinde
C) Yol süresi dâhil en geç 24 saat içinde
D) Yol süresi dâhi! en geç 48 saat içinde
E) Yol süresi hariç en geç 24 saat içinde

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap E

94. Ağır ceza mahkemesinin görevine girme¬yen işlerde tutukluluk süresi, uzatma sü¬resi dâhil en çok ne kadardır?

A) 1 yıl
B) 1yıl 6ay
C) 2 yıl
D) 5 yıl
E) 10 yıl

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Cevap B

95. Savcı yürüttüğü bir soruşturmada şüpheli Ş’nin tutuklanmasını sulh ceza hâkiminden istemiş, ancak sulh ceza hâkimi sanığı tutuklamamıştır. Savcı bu karara itiraz etmiş ve itiraz merci tutuklama kararı vermiştir. Buna göre, merciin verdiği bu kararın denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Merci taralından verilen bu tutuklama kararına karşı, itiraz kanun yoluna gidi¬ lebilir.
B) Merciin itiraz üzerine verdiği bu karar kesindir ve başka bir kanun yoluna gi¬ dilemez.
C) Merciin verdiği bu karara karşı, kanun yararına bozma talebinde bulunulabilir. ’
D) Merciin bu kararına karşı, temyiz kanun yoluna gidilebilir.
E) Merciin bu kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Baş savcılığına başvurulabilir.
(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap A

96. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi koruma tedbiri de¬ğildir?
A) Yakalama
B) Tutuklama
C) Arama
D) iletişimin denetlenmesi
E) Kamu davasının açılmasının ertelen¬mesi
(2011-KPSS)

Cevap D

98. Aşağıdaki suçların hangisinde tutuklama nedeni varsayılabilir?
A) Taksirle insan öldürme
B) Cebir suçu
C) Organ ve doku ticareti
D) Hırsızlık
E) Resmî belgede sahtecilik
(2010-KPSS)
Cevap D

99. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bilgi¬ sayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifade¬ lerden hangisi yanlıştır?

A) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar programlarında arama yapılması için, başka surette delil elde etme olanağının bulunmaması gerekir.
B) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılması için h⬠kim kararı gerekir.
C) Gecikmesinde sakınca bulunan hâller¬ de, bilgisayarlarda, bilgisayar prog¬ ramlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama, el koyma tedbirine Cum¬ huriyet savcısının yazılı emri bulunma¬sı şartıyla başvurulabilir. Cumhuriyet savcısının bu kararı 24 saat içinde gö¬ revli hâkimin onayına sunulur.
D) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine t el koyma işlemi sırasında sistemdeki veriler yedeklenir.
E) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında oluşturulan veri yedeğinin bir kopyası, istenmesi hâlinde şüpheliye veya vekiline verilir.
(2009-KPSS)
Cevap C

100. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşa- ğıdakilerden hangisi tutuklunun salıve¬ rilmesine karar veremez?
A) Cumhuriyet savcısı
B) Sulh ceza hâkimi
C) Bölge adliye mahkemesi
D) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap E

101. Ceza Muhakemesi Kanununa göre teknik araçlarla izleme koruma tedbiri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvetli suç şüphesi barındıran bir ey¬ lemin açığa çıkartılması için başka bir delil etme imkânmm olmaması gerekir
B) Koruma tedbirinin ağırlığı ve önemi nedeniyle sadece hakim kararıyla uy¬ gulanabilir
C) izlemenin ancak kamuya açık yerler ve işyerlerindeki faaliyetler için yapılması gerekir
D) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar dışında bu tedbirin uygulanma¬ sının dört haftayla sınırlandırılıp, ge¬ rektiğinde bir defaya mahsus uzatılabi¬lir
(2008-EPDK Uzman Yrd.)
Cevap B

102. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşa- ğıdakilerden hangisi adli kontrol kapsa¬ mındaki yükümlülük türlerinden biri de¬ ğildir?
A) Yurt dışına çıkmamak
B) Her türlü taşıtı ya da bunlardan bazıla¬ rını kullanmamak
C) Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence mik¬ tarını yatırmak
D) Silah bulundurmamak veya taşımamak
E) Taşınmazlara, hak ve alacaklara el ko¬ yulmasına katlanmak
(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap E

103. Gizli soruşturmacı görevlendirmeye iliş¬ kin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış¬ tır?
A) Adli organların gerekli gördüğü her durumda gizli soruşturmacı tayin edi¬ lebilir.
B) Sadece kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak tayin edilebilirler.
C) Soruşturmacı görevini yerine getirirken suç işleyemez.
D) Gerekli hallerde soruşturmacının kimliği değiştirilebilir
E) Soruşturmacının görevlendirilmesi su¬ retiyle elde edilen kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamaz
(2008-Halkbank Uzman Yrd)
Cevap Â

104. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama ne¬ denlerinden biri değildir?
A) Şüphelinin kaçması
B) Şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandı¬ ran somut olguların bulunması
C) Şüphelinin davranışlarının delilleri de¬ ğiştirme konusunda kuvvetli şüphe oluşturması
D) Şüphelinin davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususunda kuvvetli şüphe oluşturması
E) Fiilin kamuoyunda infial uyandırması
(2007-KPSS)
Cevap E

105. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa (CMK) göre, aşağıdakilerden hangisine el konulabilir?
A) Şüphelinin babasının evinde yapılan bir aramada bulunan ve şüpheli tara¬ fından babasına yazılmış olduğu anla¬şılan mektuba.
B) Sanığın ablasının işyerindeki çalışma masasında yapılan aramada bulunan ve sanık tarafından jjjılaşma yazılmış olduğu anlaşılan mektuba.
C) Şüphelinin hekiminin muayenesinde yapılan bir aranıada ele geçen, şüphe¬liye ait sağlık kayıtlarında.
D) Şüphelinin avuKatiQ,m bürosunda yapı¬lan aramada bulunan, şüpheli hakkın¬
da yürüyen soruşturmaya ait savunma evrakının yerleştirdiği dosyaya.
E) Sanığın yakın arkadaşının evinde bulu¬ nan ve o şahsa yazılmış olduğu anlaşı¬lan mektuba.
(2005-KPSS)
Cevap E

106. Yakalama koruma tedbiriyle ilgili aşağı¬ daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kolluk görevlilerinin yakalama yetkisini kullanabilmeleri için diğer koşulların yanıgda savcı veya amirlerine başvur¬ ma olanaklarının da bulunmaması ge¬rekir.
B) Kolluk önleyici tedbirleri aldıktan son¬ ra, yakalanana kanuni haklarını derhal bildirmek zorundadır.
C) Suçüstü halinde çocuklara karşı işle¬nen şikâyete bağlı suçlarda, şüphelinin yakalanması için şikâyetin gerçekleş¬mesi şarttır.
D) Kolluk, kişilerin yakalama yetkisine sa¬ hip olduğu durumlarda da yakalama yetkisine sahiptir.
E) Herkesin yakalama yapabileceği hal¬lerden biri de kişiye, suçu işlerkenrastlanmasıdır.

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap C

107 Tutuklarfıa kararını aşağıdakilerden hangisi verebilir?

A) Hakim
B) Savcı
C) Emniyet Müdürü
D) Hepsi
(2008-EPDK Uzman Yrd.)

Cevap: Tutuklama ancak hakim kararıyla söz konusu olabilir. Cevap A

108. Tutuklamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fiilin toplumda infial uyandırdığı hal¬ lerde sanığın tutuklanmasına karar ve¬rilmesi zorunlu değiidir.
B) Sanığın kaçma şüphesini uyandıracak vakıaların bulunması halinde tutuk¬ lanmasına karar verilebilir.
C) Delilleri karartma şüphesi olan kişi tu¬ tuklanabilir.
D) Tutuklama bir koruma tedbiridir.
E) Tutuklama nedeninin var olduğu her durumda tutuklama kararı verilmesi zorunludur.
(2003-KPSS)
Cevap E

109. Ceza Muhakemesi Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi tutuklama kararı veri¬ lebilmesi için aranan koşullardan biri değildir? (Soru değişen mevzuata göre değiştirilmiştir)

A) Suçun toplumda infial uyandırması
B) Sanığın kaçacağı şüphesini uyandıra¬ cak olayların bulunması
C) Sanığın bilirkişileri etki altına almaya çalıştığını gösteren hallerin bulunması
D) Sanığın delilleri karartma şüphesi
E) Sanığa karşı şiddete başvurulacağını gösteren hallerin bulunması
(2001-KMS)

Cevap: Suçun toplumda infial uyandırması tu¬ tuklama kararı verilmesi için aranan şartlardan değildir. Cevap A

110. Aşağıdaki hallerden hangisinde koruma tedbiri nedeniyle devletten tazminat is¬tenemez?
A) Yakalanmaları yakınlarını bildirilme¬ yenler
B) Kanuna uygun olarak yakalandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer ol¬ madığına karar verilenler
C) Kanuna aykırı şekilde telefonu dinle¬ nenler
D) El konulan eşyaların korunması için gerekli tedbirleri almayanlar
(2008-EPDK Uzman Yrd.)

Cevap C

111. Duruşmada ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, ilk önce kime verilir?

A) Cumhuriyet savcısına
B) Katılana veya vekiline fc Sanığın mü- dafiine
D) Sanığa
E) Tanığa
(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Cevap: Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla katılana veya vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafiine veya kanunî tem¬ silcisine verilir (CMK m.216/f.1). Cevap B

112. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, iddi¬ anamenin iadesiyle ilgili aşağıdaki ifa¬delerden hangisi yanlıştır?

A) Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen iddianamenin iadesine ka¬ rar verilir.
B) Ön ödemeye ya da uzlaşmaya tabi ol¬duğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde, ön ödeme veya uz¬ laşma usulü uygulanmaksızın düzen¬lenen iddianamenin iadesine karar ve¬rilir.
C) Suçun hukuki nitelendirilmesi nedeniy¬ le iddianame iade edilemez.
D) 15 gün içinde kabul edilmeyen iddia¬name iade edilmiş sayılır.
E) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilebilir.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap D

113. Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış olur?
A) İddianamenin düzenlenmesiyle
B) iddianamenin mahkemeye verilmesiyle
C) iddianamenin kabulüyle
D) Mahkemenin duruşma gününü belir¬lemesiyle
E) İddianamenin sanığa tebliğiyle
(2006-KPSS)
Cevap: 5271 sayılı CMK’ya göre kamu_davası iddianamenin kabulüyle açılmış sayılır (CMK m.175/f.1). Cevap C

114. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhake¬ mesi Kanununa göre iddianamenin iade¬ sini gerektirecek bir neden değildir?
A) iddianamenin sonuç kısmında şüphe¬linin sadece aleyhine ola hususların ileri sürülmesi
B) Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenmesi
C) Yüklenen suç ve uygulaması gereken kanun maddelerinin iddianameye ya¬zılmaması
D) İddianamenin hukuki nitelendiriimesinin hatalı yapılması
(2008-EDPK Uzman Yrd.)

Cevap: Sucun. hukuki nitelendirilmesinin hatalı yapılması nedeniyle iddianamenin iadesi söz konusu olamaz (CMK m. 174/f.2). Cevap D

115, Cumhuriyet savcısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sulh ceza mahkemelerinde Cumhuri¬yet savcısı bulunmadığı için bu mah¬kemelerdeki davaları şikâyet eden kişi
açmaktadır.
B) Cumhuriyet savcılarına Adalet Bakanı dava açmaları konusunda emir vere¬mez.
C) Ceza Muhakemesi Kanunu, Cumhuri¬yet savcısı tarafından kamu davası açılması için her koşulda kamu yararı¬ nın aranmasını şart koşmaktadır.
D) Cumhuriyet savcıları ilk derece mah¬kemelerinde kamu davasını açtıktan sonra, duruşma aşamasında mahke¬
mede yer almak zorunda değildir.
E) Bir kamu davasını hangi Cumhuriyet savcısı açmışsa, duruşmada da yalnız¬ ca o savcı bulunmak zorundadır.

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap B

116. Aşağıdakilerden hangisi, kamu davası açmak için Cumhuriyet savcısına emir verebilir?
A) Başbakan
B) Adalet Bakanı
C) TBMM Başkanı
D) Valiler
E) Hiçbiri
(2003-KPSS)

Cevap: Cumhuriyet savcılarına kimse dava açma konusunda emir veremez. Mülga CMUK’da ise Adalet Bakanı dava açma emri verebilmektey¬di. Cevap E

117. Cumhuriyet savcısının kovuşturmama (kovuşturmaya yer olmadığına dair) ka¬ rarına karşı yapılan itirazı aşağıdakilerden hangisi inceler?
A) Savcının mensup olduğu ağır ceza’ mahkemesi
B) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesinin başkanı
C) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesinin yanındaki Cumhuriyet başsavcısı
D) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mah¬kemesi
E) Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesine en vakın aaır mahkemesine
(2001-KIV1S)
Cevap E )

118. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi ile il¬gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış¬tır?

A) iddianamenin mahkeme tarafından ka¬ bul edildiği tarihten itibaren müdafiin dosya içeriğini ve delilleri incelemesine sınırlama getirilemez.
B) Müdafiin dosyayı incelemesi, soruş¬turmanın amacını tehlikeye düşürebile¬ cek ise Cumhuriyet Savcısının kararıyla bu yetki kısıtlanabilir.
C) Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıt- lansa bile şüphelinin ifadesini içeren tutanakların müdafi tarafından ince¬
lenmesine engel olunamaz.
D) Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıt¬ larsa bile bilirkişi raporlarının müdafi tarafından incelenmesi engellenemez.
E) Müdafiin dosyayı incelemejyetkisi kısıtlansa bile şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu adli işlemlere ilişkin tu¬ tanakların incelenmesi engellenemez.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap B

119. Yemin etmeyen tanığa uygulanabilecek disiplin hapsinin azami süresi ne kadar¬ dır?
A) 3 gün
B) 1 hafta
C) 1 ay
D) 3 ay
E) 6 ay

(201O-KPSS)
Cevap D

120. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, du¬ruşmanın açık ya da kapalı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan¬lıştır?

A) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise du¬ruşma kapalı yapılır.
B ) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise hü¬ küm kapalı duruşmada açıklanır.
C) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tama¬
mının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
D) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, açıklığın kaldırılmasına ilişkin duruşma da kapalı yapılır.
E) Duruşmanın kapalı yapılması konu¬sundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır.
(2009-KPSS)
Cevap D

121. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin davaya bakamayacağı hâllerle il¬gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış¬tır?
A) Hâkim suçtan kendisi zarar görmüşse hâkimlik görevini yapamaz.
B) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse hâkimlik görevini yapamaz,
C) Aynı davada hâkim olarak keşif kararı vermişse hâkimlik görevini yapamaz.
D) Şüpheli, sanık veya mağdur ile araların¬da üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa hâkimlik görevini yapamaz.
E) Şüpheli, sanık veya mağdur ile araların¬da evlat edinme bağlantısı varsa hâkim¬lik görevini yapamaz
(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap: C

a) Suçtan kendisi zarar görmüşse,
b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa,
c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya ka¬yın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,
d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa,
e) Şüpheli, sanık veya mağdur jle aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,
f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarmdaHkinci derece da¬hil kayın hısımlığı varsa,
g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa
h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla din¬ lenmişse, hâkimlik görevim yapamaz (CMK m.22). Buna göre keşif kararı vermiş olan hakimin davaya bakmasına herhangi bir en¬ gel bulunmamaktadır.

122. Duruşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözlülük ve açıklık ilkeleri geçerlidir.
B) Genel ahlakın ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın kapalı yapılmasına mahke¬ mece karar verilir,
C) Sanık 18 yaşını doldurmamışsa duruşma kapalı yapılır ve hüküm de ka¬ palı duruşmada açıklanır.
D) Birden çok savcı aynı duruşmaya katı¬ labilir.
E) Haber verme hakkı çerçevesinde kapalı duruşmanın içeriği iletişim araçlarında yayınlanabilir.

(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Cevap E

123. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşa¬ğıdakierden hangisi,hâkimin davaya ba¬ kamayacağı hallerden biri değildir?
A) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması
B) Mağdur ile aralarında evlat edinme ilişkisi olması
C) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması
D) Mağdurun vekilliğini yapmış olması
E) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması
(2006-KPSS
Cevap C

124. Aşağıdakilerden hangisi, Ceza Muhake¬ mesi Kanunu’nda hâkimin davaya baka¬ mayacağı hallerden biri olarak belirtil¬ memiştir?
A) Şüpheli, sanık veya mağdur ile arala¬ rında ev sahibi-kiracı ilişkisi olması
B) Şüpheli, sanık veya mağdur ile arala¬ rında evlat edinme bağlantısı olması
C) Şüpheli, sanık veya mağdur ile arala¬
rında üçüncü derece dahil kan hısımlı¬ ğı olması
D) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş olması
E) Suçtan kendisinin zarar görmesi
(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap: Hâkimin yasaklık nedenleri şunlardır (CMK m.22);
a) Suçtan kendisi zarar görmüşse,
b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa,
c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya ka¬ yın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,
d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa,
e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,
f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece da¬hil kayın hısımlığı varsa,
g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa,
h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla din¬lenmişse, hâkimlik görevini yapamaz. Buna göre şüpheli, sanık veya mağdur ile arala¬rında ev sahibi kiracı ilişkisinin bulunması hakimin davaya bakamayacağı hallerden de¬ğildir.
Cevap A

125. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yargılamaya katılma yasağıyla ilgi¬li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemede bu hükme ilişkin ola¬rak verilecek karara katılamaz.
B) Hâkim boşandığı eşinin sanık olduğu davada yargılama yapamaz.
C) Önceki yargılamada görev yapan h⬠kim yargılamanın yenilenmesinde gö¬rev yapamaz.
D) Aynı davada tanık olarak dinlenen kişi hâkimlik yapamaz
E) Bir işin kovuşturmasına katılan hâkim davanın nakli nedeniyle başka bir yer mahkemesinde o işe bakamaz.
(2007-KPSS)

126. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi duruşmada, katılana doğrudan soru yönetemez?
A) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avu¬ kat
B) Mahkeme başkanı
C) Cumhuriyet savcısı
D) Müdafi
E) Sanık
(2008-KPSS)
Cevap E

127. Kovuşturmama (kovuşturmaya yer olma¬ dığına dair) kararının kaldırılması için, ilgili, aşağıdakilerden hangisine başvu¬ rulmalıdır?
A) Savcının bulunduğu yargı çerçevesin¬deki sulh ceza hakimine
B) Cumhuriyet Başsavcısına
C) Valiye
D) Adalet bakanına
E) Kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ce¬ za mahkemesine en yakın ağır ceza
mahkemesine
(2004-KPSS)
Cevap E

128. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kamu davasına katılma ile ilgili aşağıdaki ifa¬ delerden hangisi yanlıştır?

A) Mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olanlar katılma hakkına sahip¬tir.
B) Kanun yolu muhakemesinde kamu da¬ vasına katılma mümkün değildir.
C) Kamu davasına katılma davayı dur¬ durmaz.
D) Katılmadan önce verilmiş kararların, katılana tebliği zorunludur.
E) Katılanm ölümü katılmayı hükümsüz kılar.
(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap D

129. Katılmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Malen sorumlu olan kamu davasına katılabilir.
B) Küçük olan katılanm avukatı yoksa zo¬runlu olarak bir avukat görevlendirilir.
C) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır.
D) Katılan ancak savcıyla birlikte kanun yoluna başvurabilir.
E) Mirasçılar davaya katılabilir.
(2007-KPSS)
Cevap D

130. Şikâyet şartıyla ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi yanlıştır?

A) Soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâyette bulunabilir.
B) Resen takip edilen bir suçun şikâyete tabi olduğu kovuşturma sırasında an¬ laşılırsa durma veya düşme kararı ve¬ rilmesi gerekir.
C) Şikâyet hakkının kullanılabilmesi için fiilin öğrenilmesi yeterlidir.
D) Şikâyet süresi fiilin ve failin öğrenil¬ mesinden itibaren 6 aydır.
E) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkında şikâyette bulunulması di¬ğerlerine sirayet eder.
(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap B

131. Kamu güvenliği nedeniyle davanın bir başka yere nakledilmesine karar verme yetkisi kime aittir?
A) Görevli üst derece mahkemesine
B) Görevli Cumhuriyet Savcısının talebi
üzerine davaya bakan mahkemeye
C) Adalet Bakanının talebi üzerine
Yargıtaya
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Yargıtaya
(2008-EPDK Uzman Yrd.)
Cevap C

132.Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdaki kararlardan hangisine itiraz edi¬lemez?
A) Madde bakımından yetkisizlik kararına
B) Tutuklama kararına
C) Yer bakımından yetkisizlik kararına
D) Hâkimin reddi isteminin kabulüne iliş¬kin karara
E) Eski hâle getirme isteminin reddine, ilişkin karara
(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap D

133. Ceza Muhakemesinde, aşağıdakilerden hangisi temyiz kanun yolu bakımından kesin hukuka aykırılık nedenlerinden biri değildir?

A) Mahkemenin kanuna aykırı olarak da¬vaya bakmaya kendini yetkili görmesi
B) Duruşmanın, kanunen mutlaka hazır bu¬lunması gereken kişilerin yokluğunda yapılması
C) Hükmün, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillere dayanması
D) Hükmün, gerekçeyi içermemesi
E) Fiilin nitelendirilmesinde, maddi cezai hukukuna kesin aykırılığın bulunması

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap E

134. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, ka¬nun yararına bozma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kanun yararına bozma, sadece mah¬keme tarafından verilen kararlar aleyhine işletilebilen bir kanun yolu¬ dur.
B) Kanun yararına bozma, temyiz ince¬lemesinden geçip geçmediğine ba¬kılmaksızın tüm karar veya hükümler aleyhine işletilebilen bir kanun yolu¬dur.
C) Kanun yararına bozma talebi üzerine verilen bozma kararlarına karşı direnilebilir.
D) Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemini alan Yargıtay Cumhuri¬yet Başsavcısı, bozma talebine ilişkin kendi görüşüyle birlikte dosyayı ilgili ceza dairesine gönderir.
E) Kanun yararına bozma nedeni, hüküm¬ lünün cezasının kaldırılmasını gerekti¬riyorsa Yargıtay Ceza Dairesi cezanın kaldırılmasına doğrudan hükmeder.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap A

135. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhake¬ mesi Kanunu’nda düzenlenen olağan ya da olağanüstü kanun yollarından biri de¬ğildir?
A) Temyiz
B) İtiraz
C) Yargılamanın yenilenmesi
D) Karar düzeltme
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iti¬ razı
(2009-KPSS)
Cevap D

136. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşılmıştır.Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, mahkemenin vereceği karar¬ la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Durma kararı verebilir.
B) Düşme kararı verir.
C) İddianameyi iade eder.
D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl¬masına karar verir.
(2008-KPSS)

137. Aşağıdaki mahkeme kararlarından han¬ gisi hüküm değildir?
A) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
B) Davanın durması kararı
C) Davanın reddi kararı
D) Davanın düşmesi kararı
E) Güvenlik tedbiri uygulanması karan

(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.) Cevap B

138. Ceza muhakemesinde hükümle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Beraat kararı bir hükümdür ve sadece sanığın suçsuz olduğunun kesin olarak ispat edilmesi halinde verilebilir.
B) Mahkûmiyet kararı suçluluk konusun¬ da kesin kanaate ulaşılmadan da veri¬lebilir.
C) Durma kararının verilebildiği durum¬larda her koşulda durma kararı veril¬melidir
.D) Durma kararı da bir hükümdür.
E) Mahkemenin verdiği “ceza verilmesine yer olmadığı kararı ’’ bir hükümdür.

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.) Cevap C

139. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhake¬ mesi Kanununda yer alan olağanüstü ka¬nun yollarından biridir?
A) Temyiz ~
B) İtiraz
C) Karar düzeltme
D) Yargılamanın yenilenmesi

(2008-EPDK Uzman Yrd.) Cevap D

140. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakiierden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?
A) Özel af
B) Ön ödeme
C) Sanığın ölümü
D) Dava zaman aşım
ıE) Şikâyetin geri alınması (vazgeçme)

(2008-Mali Hizmetler Uzman Yrd.) Cevap A

141. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdaki kamu idaresinin güvenirliliğine ve işle¬yişine karşı suçlardan hangisi bakımın¬ dan etkin pişmanlık öngörülmüştür?
A) Kamu görevlisinin ticareti
B) Görevi kötüye kullanma
C) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağla¬ma
D) İrtikâp
E) Zimmet

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.) Cevap E

142. Türk Ceza Kanunu’na göre, zimmet su¬ çuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Failin zimmete geçirilen mala, görevi gereği zilyet kılınması gerekir.
B) Fail kamu görevlisi olmalıdır.
C) Suçun, zimmetin açığa çıkmasını sağ¬ lamaya yönelik hileli davranışlarla iş¬ lenmesi durumunda ceza artırılır.
D) Failin görevi gereği zilyet kılındığı malı başkasının zimmetine geçirmesi zim¬ met suçunu oluşturmaz.
E) Zimmet suçunun, maiın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde verilecek ceza indiri¬ lebilir.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.) Cevap D

143. Türk Ceza Kanunu’na göre, rüşvet suçuy¬ la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
) Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
B) Rüşvet konusunda anlaşmaya varıl¬ması hâlinde suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.
C) Görevinin gereklerine uygun davran¬ ması için kendisine menfaat sağlayan kamu görevlisi tamamlanmış rüşvet suçundan cezalandırılır.
D) Rüşvet alan kişinin yargı görevi yapan¬lardan biri olması hâlinde cezası ağır¬ laştırılır.
E) Rüşvet alan kişinin yeminli mali müşa¬ vir olması hâlinde cezası ağırlaştırılır.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.) Ce¬vap C

144. Zimmet suçuyla ilgili aşağıdaki ifadeler¬ den hangisi yanlıştır?
A) Zimmet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardan¬dır.
B) Kamu görevlisine, sadece kendisine duyulan kişisel güven sonucu zilyetliği devredilen mal üzerinde, zimmet suçu işlenemez.
C) Zimmet suçunun maddi konusunu oluşturan mal veya paranın devlete ait olması şart değildir.
D) Malın zilyetliğinin devri, kamu görevli¬sinin zorlaması veya ikna etmesi so¬ nucu gerçekleşmişse zimmet suçu oluşmaz.
E) Zimmet suçunun maddi konusunu oluşturacak malın resmen teslimi ge¬rekir.

(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.) Cevap E

145. Türk Ceza Kanunu’na göre, kamu görev¬ lisinin resmî belgede sahtecilik suçunu işlemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Resmî belgenin sahte olarak düzen¬lenmesiyle işlenir.
B) Gerçek bir belgenin değiştirilmesiyle işlenir.
C) Sahte resmî belgenin kabul edilmesiyle işlenir
D) Gerçeğe aykırı düzenlemeyle işlenir.
E) Sahte resmî belgenin kullanılmasıyla işlenir.

(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.) Cevap C

146. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlenebilir?
A) Yaralama suçu
B) Tehdit suçu
C) Hırsızlık suçu
D) Cinsel saldırı suçu
E) Zimmet

(2007-KPSS) Cevap A

147. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar- dan biri değildir?
A) Denetim görevinin ihmali
B) Yetkili olmadığı bir is için yarar sağla¬ ma
C) Görevjjtötüye kullanma
D) İhaleye fesat karıştırma

(2009-Milli Emlak Uzman Yrd.) Cevap E

148. A, hileli yollarla bir bankanın bilişim siste¬ mine girerek B’nin hesabındaki parayı kendi hesabına aktarmış daha sonra da bu parayı ATM’den çekmiştir.Buna göre A’mn cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ¬rudur?
A) A’ya zincirleme suç nedeniyle ceza ve¬ rilir.
B) A’ya bileşik suç nedeniyle ceza verilir.
C) A’ya fikri içtima nedeniyle ceza verilir.
D) A’ya müterakki suç nedeniyle ceza ve¬ rilir.
E) A’ya 2 ayrı suç nedeniyle ceza verilir.

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)CEVAP B

149. Türk Ceza Kanununda düzenlenen bilişim sistemine girme suçuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçun oluşması için bilişim sisteminin tamamına girilmiş olması zorunlu de¬ğildir, bir kısmına dahi girilmiş olm ası yeterlidi
rB) Suçun taksirli şekli TCK’da düzenlen¬ miştir.
C) Suçun bedeli karşılığı yararlanabilen sistemler hakkında işlenmesi hafifletici neden olarak değerlendirilir
D) Bu suçun işlenmesiyle sistemde bir veri kaybı veya değişikliği yaşanırsa verilecek olan ceza ağırlaştırılır

(2008-EDPK Uzman Yrd.) Cevap B

150. Aşağıdaki suçlardan hangisi Türk Ceza Kanununda yer alan Çevreye Karşı İşle¬nen Suçlar arasında yer almaz?
A) Çevrenin kasten kirletilmesi
B) imar kirliliğine neden olma
C) Radyasyon yayma
D) Gürültüye neden olma

(2008-EPDK Uzman Yrd.) Cevap C

151. Aynı apartmanda oturan komşunun şifreli TV aboneliğinden, kendisinin rızası ol¬ maksızın ek bir düzenek oluşturmak su¬ retiyle yararlanan kişinin eylemi aşağı¬ daki suçlardan hangisine vücut verir?
A) Dolandırıcılık
B) Hırsızlık
C ) Karşılıksız yararlanma
D) Güveni kötüye kullanma

(2008-EPDK Uzman Yrd.) Cevap C

152. Kanununda malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmemiştir?
A) ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verm
eB) Parada sahtecilik
C) Hileli iflasD) Hakkı olmayan yere tecavüz

(2008-EDPK Uzman Yrd.) Cevap B

153. Vergi dairesinde veznedar olarak görev yapan A, yatırılan vergilerin bir kısmını ka¬yıt harici bırakmak suretiyle kendisine mal ediyor.Buna göre A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güveni kötüye kullanma
B) Dolandırıcılık
C) Resmi evrakta sahtecilik ve güveni kö¬ tüye kullanma
D) Ağırlaştırılmış zimmet
E) İkna suretiyle irtikâp

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)Cevap E

154. İlçe belediye başkanı olan A, gerçekte ya¬pılmayan tretuariar yapılmış gibi hayali hak ediş raporları düzenleyerek belediyenin pa¬ rasını kendisine mal etmiştir.Buna göre A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ¬ rudur?
A) Basit zimmetten cezalandırılır.
B) Ağırlaştırılmış zimmetten cezalandırılır.
C) Dolandırıcılıktan cezalandırılır.
D) Resmi belgede sahtecilik ve dolandırı¬ cılıktan cezalandırılır.
E) Basit zimmet ve resmi belgede sahte¬cilikten cezalandırılır.

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.) Cevap B

155. Milli Emlak Müdürlüğü satış servisinde şef olarak çalışan A ve memur olarak çalışan B, satışı yapılan taşınmazların ihale sonrası ödenmesi gereken KDV’si için başvuran 10 kişiden, gerçeğe aykırı bir kısım hesaplar yaparak ödemeleri gerekenden daha fazla vergi istemişlerdir. Fazladan aldıkları para¬yı da vergi dairesine yatırmayıp mal edin¬ mişlerdir.Buna göre A ve B’nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüşvet
B) İkna suretiyle irtikâp
C) İcbar suretiyle irtikâp
D) Zimmet
E) Görevi kötüye kullanma

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzm. Yrd.) Cevap B

156. A, inşa etmiş olduğu ve gerekli şartları yerine getirdiği binaya iskân ruhsatı veren belediye yetkilisi B’ye, bu nedenle bir ara¬ba hediye etmiştir.Buna göre B’nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüşvet almak
B) İcbar suretiyle irtikâp
C) ikna suretiyle irtikâp
D) Görevi kötüye kullanma
E) Zimmet

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.). Cevap D

157. A, öldürmek kastıyla B’nin kalbine yöne¬ lik nişan alarak ateş etmiş ve B’yi kolun¬ dan yaralamıştır. Daha sonra B’nin yara¬ sı mikrop kapmış ve B, bu enfeksiyon nedeniyle ölmüştür. A, aşağıdaki suçla¬rın hangisinden cezalandırılır?

A) Kastı aşan adam öldürmeden
B) Adam öldürmeye teşebbüsten
C) Ağırlaştırılmış müessir fiilden
D) Ağır yaralama
E) Basit adam öldürmeden

(2003-KPSS) CevapB

158. Aşağıdaki suçlardan hangisi, Türk Ceza Kanununda adliyeye karşı suçlar arasın¬ da düzenlenmiştir?
A) Suç işlemeye tahrik
B) Cürüm övmek
C) Şantaj
D) Cürüm eşyasını saklamak
E) Suç tasnü

(2002-KPSS) Cevap E

159. Uyguladığı yanlış tedaviyle hastanın sağ¬lığının daha çok bozulmasına neden olan hekim, aşağıdakilerden hangisinden so¬rumludur?
A) Adam öldürmeye eksik teşebbüsten
B) Adam öldürmeye tam teşebbüsten
C) Müessir fiile tam teşebbüsten
D) Taksirli müessir fiilden
E) Müessir fiile eksik teşebbüsten

(2002-KPSS) Cevap D

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu