Vize-Final Soruları

Devletler Genel Hukuku KPSS Çıkmış Soruları

14.       Açık denizde Türk bayrağını taşıyan bir gemide işlenen suçlarda, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A.        Sanığın Türkiye’de yakalandığı yer mahkemesi

B.        Sanığın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesi

C.        Geminin Türkiye’de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi

D.        Yargıtayın belirlediği mahkeme

E.        İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi

Cevap: C

37-) Türk karasularında bulunan bir gemide suç işlenmiştir.bu gemide işlenen suç dolayısıyla soruşturmayı yapmaya yetkili mahkeme neresidir?

-Doğru cevap “GEMİNİN TÜRKİYEDE UĞRADIĞI İLK LİMAN” mahkemesi yeni 5271 sayılı CMK nın 15./3 maddesi gereğince yetkilidir

1)Milletlerarası antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi, 1982 Anayasası’na 2004 yılında

yapılan değişiklikle girmiştir?

A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası

antlaşmalar kanun hükmündedir.

B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve

özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla

kanunların aynı konuda farklı hüküm içermesi

nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, milletlerarası

antlaşma hükümleri esas alınır.

C) Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmanın

onaylanması, TBMM’nin onaylamayı

bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

D) Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama

antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari

antlaşmaların TBMM’ce uygun bulunması zorunluluğu

yoktur.

E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası

antlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla

Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

CEVAP:B

 

 

2007

 

15. Uluslararası hukukun dayanağının hukuk dışı bir temel norm olduğunu savunan düşünür aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Hugo Grotius

B) Alberico Gentili

C) Hans Kelsen

D) Georg Jellinek

E) Georges Scelle

Cevap:C

 

 

 

 

 

16. Aşağıdaki uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden hangisi sonuçları itibariyle bağlayıcıdır?

A) Arabuluculuk

B) Uzlaştırma komisyonu raporu

C) Hakem kararı

D) Dostça girişim

E) Mekik diplomasisi

Cevap:C

17. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası uyuşmazlık-ların çözümünde kuvvet kullanmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten belgelerden biri değildir?

A) Ren Misakı (1925)

B) Briand-Kellogg Paktı (1928)

C) Birleşmiş Milletler Antlaşması (1945)

D) Uluslararası Adalet Divanı Statüsü (1945)

E) Helsinki Nihai Senedi (1975)

Cevap:D

18. Aşağıdakilerden hangisi “en çok gözetilen ulus kaydı”nın genel kabul gören istisnalarından biri değildir?

A) Sınır ticaretine ilişkin kolaylıklar tanıyan antlaş-malar

B) Gümrük birliği antlaşmaları

C) Serbest mübadele bölgesi oluşturan antlaşmalar

D) Gümrük kolaylığı öngören antlaşmalar

E) Denize kıyısı olmayan ülkelere açık denize çık-ma kolaylığı sağlayan antlaşmalar

Cevap:D

19. Aşağıdakilerden hangisi, geçiş rejimi uluslararası bir antlaşmayla düzenlenmiş boğazlardan biri değildir? A) Cebelitarık Boğazı B) Malakka Boğazı

C) Magellan Boğazı D) Danimarka Boğazları

E) Korfu Boğazı

         Cevap:E

 

20. Aşağıdaki antlaşma türlerinden hangisi koşullar-da köklü değişiklik ilkesi ileri sürülerek sona erdi-rilemez?

A) İttifak antlaşmaları

B) Sınır antlaşmaları

C) Ortak meşru müdafaa antlaşmaları

D) Gümrük antlaşmaları

E) Ateşkes antlaşmaları

Cevap:B

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, bir yapılageliş kuralının psikolojik öğesini ifade etmektedir?

A) Opinio juris sive necessitatis

B) Rebus sic stantibus

C) Pacta sunt servanda

D) Non bis in idem

E) Ex aequo et bono

Cevap:A

22. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ceza Mah-kemesinin yargı yetkisine giren uluslararası suç-lardan biri değildir?

A) İnsanlığa karşı suçlar

B) Saldırı suçu

C) Soykırım suçu

D) Savaş suçları

E) Terör suçları

Cevap:E

23. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki ulus-lararası örgütlerden hangisinin bünyesinde yer alır?

A) Avrupa Birliği

B) Avrupa Konseyi

C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

D) Batı Avrupa Birliği

E) Birleşmiş Milletler

Cevap:B

25. Aşağıdakilerden hangisi karasularının genişliğini belirlemede dikkate alınmış ilk ölçütlerden biri-dir?

A) Ulaşıma elverişlilik

B) Seyrüsefer teknolojisi

C) Doğal kaynakları işletme teknolojisi

D) Top menzili

E) Diğer deniz yetki alanlarının iç sınırı              Cevap:D

26. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası akarsular-dan ulaşım dışı amaçlarla yararlanılmasını düzen-leyen ilkelerden “hakça kullanım”ı belirlemede dik-kate alınan ölçütlerden biri değildir?

A) Coğrafi koşullar

B) İlgili su kaynağına bağımlı nüfus

C) Mevcut kullanımlar

D) Toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar

E) Kıyıdaş ülke sayısı

Cevap:E

27. Denize kıyısı olmayan ve coğrafi bakımdan elve-rişsiz olarak tanımlanan devletler, aşağıdaki deniz yetki alanlarının hangisinden belli şartlar çerçeve-sinde yararlanma hakkına sahiptir?

A) Münhasır ekonomik bölge

B) Kıta sahanlığı

C) Bitişik bölge

D) Karasuları

E) Takımada suları

            Cevap:A

 

28. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çevre huku-ku ilkelerinden biri değildir?

A) Zarar vermeme ilkesi

B) İhtiyatlılık ilkesi

C) Ortak fakat farklı sorumluluk ilkesi

D) Karşılıklılık ilkesi

E) Kirleten öder ilkesi

Cevap:D

 

2008

15. Uluslararası hukuk – iç hukuk ilişkilerini tanımlamada

İkici Görüş Kuramını benimseyen bir hukuk

düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bir hukuk düzeninde geçerli olan kural diğerinde

doğrudan etki doğurur.

B) Bir hukuk düzeninde bağlayıcı olan kural diğerinde

de bağlayıcıdır.

C) İki hukuk düzeninin kurallarının birbiriyle çatışması

olanaksızdır.

D) İki hukuk düzeninin çatışan kuralları arasında

tercih yapılabilir.

E) İki hukuk düzeni arasında ilişki kurmak için aktarma

yapılması tercihe bağlıdır.

 Cevap:C

 

16. Aşağıdakilerden hangisi siyasi nitelikli irade

uyuşmaları olan “bağlayıcılığı olmayan üstlenmeler”

e bir örnektir?

A) Milletler Cemiyeti Misakı (1919)

B) Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969)

C) Helsinki Nihai Senedi (1975)

D) BM Deniz Hukuk Sözleşmesi (1982)

E) Kyoto Protokolü (1997)

Cevap:C

 

17. Uluslararası hukukun buyruk kuralları (jus cogens)

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir kere kabul edildikten sonra hiçbir şekilde

değiştirilemez.

B) Aksine hiçbir kuralın konulması olanağı yoktur.

C) Devletlerin uluslararası topluluğunun bütünü

tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

D) Kendisiyle çatışan yürürlükteki antlaşmalar batıl

olur.

E) Devletlerin antlaşma yapma iradesini sınırlar.

Cevap:A

 

18. Aşağıdakilerden hangisi antlaşmalar hukukunun

öngördüğü tamamlayıcı yorum kurallarından

biridir?

A) Konu ve amaca uygun yorum

B) Terimlerin olağan anlamına uygun yorum

C) İyi niyetli yorum

D) Hazırlık çalışmalarını dikkate alan yorum

E) Metnin bütününü göz önüne alan yorum

Cevap:D

 

19. Devletlerin tanınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur?

A) Mevcut bir devletten ayrılarak kurulan devletler

tanınmaya ihtiyaç duymaz.

B) Tanıma, diplomatik ilişki kurmayı da zorunlu

kılar.

C) BM üyesi olmayan bir devlet tanınamaz.

D) Aynı uluslararası konferansa katılmak tanıma

anlamına gelir.

E) Bir devleti tanımak, o devlet hükûmetini de

tanımak anlamına gelmez.

Cevap:E

 

20. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk kişiliği

açısından uluslararası örgütleri devletlerden

ayıran temel özelliktir?

A) İşlevsel kişilik B) Aktif kişilik

C) Pasif kişilik D) Tüzel kişilik

E) Kurumsal kişilik

Cevap:A

 

22. Meşru müdafaa hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) Ancak bir saldırı karşısında söz konusudur.

B) Kullanılan güç saldırı ile orantılı olmalıdır.

C) BM Antlaşması’nın 2/4. maddesinde düzenlenmiştir.

D) BM Güvenlik Konseyi devreye girene kadar

başvurulabilir.

E) Bireysel ya da kolektif olarak kullanılabilir.

Cevap:C

 

23. Aşağıdaki durumların hangisinde devletlerin

objektif sorumluluğa sahip olduğu genel kabul

görür?

A) Endüstriyel tesislerin çevresel zararları

B) Uzay araçlarının neden olacağı zararlar

C) Uluslararası akarsuların kirlenmesi

D) Atmosfere sera gazı emisyonu

E) Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği

Cevap:B

 

24. Aşağıdakilerden hangisi “zararla karşılık”ın

“misilleme”den temel farkını ifade eder?

A) Uluslararası hukuka uyulmasını sağlama yöntemi

olma

B) Uluslararası hukuka aykırı olmayan bir eyleme

karşı söz konusu olma

C) Ancak bir yargı kararına kadar uygulanabilme

D) BM desteğinin gerekli olması

E) Uluslararası hukuka aykırı yolların kullanılması

Cevap:E

 

 

 

 

 

25. Uyuşmazlıklarını hakemlik yoluyla çözmek isteyen

devletlerin hazırlayacakları tahkimnamede

aşağıdakilerden hangisini belirleme yetkisi

yoktur?

A) Uyuşmazlığa uygulanacak kurallar

B) Kararın bağlayıcı olup olmayacağı

C) Hakem sayısı

D) Kullanılacak dil ya da diller

E) Mahkemenin yeri

Cevap:B

 

26. Aşağıdaki silah türlerinden hangisinin kullanımını

yasaklayan uluslararası bir düzenleme yoktur?

A) Nükleer silahlar B) Kimyasal silahlar

C) Biyolojik silahlar D) Bakteriyolojik silahlar

E) Kara mayınları

Cevap:A

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin

getirdiği düzenlemelerden biri değildir?

A) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması

B) Boğazların silahsızlandırılmış statüsünün sona

erdirilmesi

C) Boğazların askerden arındırılmış statüsünün

sona erdirilmesi

D) Boğazların uluslararası boğaz statüsünün sona

erdirilmesi

E) Boğazlardaki seyrüsefer serbestliğinin süresiz

kılınması

Cevap:D

 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir başka devlet ülkesini

işgal ettiği gerekçesiyle Milletler Cemiyeti üyeliğinden

çıkarılan tek devlettir?

A) ABD B) Sovyetler Birliği

C) Almanya D) Japonya

E) İtalya

Cevap:B

(sanırım bu devletler genel hukuku sorusu değil)

 

 

 

2003 KPSS-A ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUBU SORU VE CEVAPLARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi devletler arasındaki uyuşmazlıkların barışçı çözüm yollarından biri değildir?

a-)Görüşme

b-)Dostça girişim

c-)Arabuluculuk

d-)Misilleme

e-)Soruşturma

Cevap: D (Görüşme -diğer adıyla müzakere-, dostça girişim, arabuluculuk, soruşturma komisyonları, uzlaştırma Komisyonları ve BM örgütü siyasi barışçı çözümlerdir. Misilleme ise karşı güç kullanımını içermektedir.)

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar arasında değildir?

a-)Diplomatik koruma

b-)Elçilik binasının dokunulmazlığı

c-)Arşivlerin dokunulmazlığı

d-)Elçilik araçlarının dokunulmazlığı

e-)Vergi ayrıcalığı

Cevap: A (Diplomatik koruma bir devletin yabancı bir devletin haksız eyleminden zarara uğrayan vatandaşını diplomatik yollar aracılığıyla koruma altına almasıdır ve ayrıcalık ve bağışıklık şekli değildir.)

 

3. Bir terörist grup, isyancı veya gerilla hareketine karşı devletlerin topyekün savaş yerine hareketli gruplar ve hafif silahlarla müdahalesine ne ad verilir?

a-) Düşük yoğunlukta savaş

b-) Sınırlı savaş

c) İç svaş

 

4. Aşağıdaki suçlardan hangisine uluslararası mahkemeler bakmaz?

a) Soykırım

b) Haydutluk

c) Uçak kaçırma

d) İsyan

e) Deniz haydutluğu

 

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun asli kaynaklarından biridir?

Cevap : Yapılageliş

 

6. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk ile düzenleme bulunmamaktadır?

a-)Uyruksuzlar

b-)Uluslar

c-)Sığınmacılar

d-)Yerel halk

e-)Göçmenler

 

7. Uluslarası hukuk kuralları aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle düzenlenmiştir?

a-)1961 Viyana sözleşmesi

b-)1963 Viyana Sözleşmesi

c-)1963 Tokyo Sözleşmesi

d-)1969 Viyana Sözleşmesi

e-)1970 La Haye Sözleşmesi

Cevap: 1969 Viyana Sözlesmesi

 

9. Türk dış siyasetinde “çok taraflı dış politika”nın başladığı kabul edilen olay hangisidir?

a-)NATO’ya üyelik

b-)Kıbrıs Harekatı

c-)ABD ambargosu

d-)Johnson mektubu (Doğru cevap)

 

 

11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan antlantı ülkelerinden biri değildir?

a-) Türkiye

b-) Yunanistan

c-) Yugoslavya

d-) Romanya

e-) Bulgaristan

Cevap: E

 

12. Mısır ile İsrail arasında gerçekleşen barış anlaşmalarının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Camp David

 

 14. 1944 Chicago Sözleşmesi ile hangi konu düzenlenmiştir?

Cevap: Uluslararası Sivil havacılık

 

 19. Aşağıdaki mahkemelerden hangisine yalnızca devletler başvurabilir?

a) Uluslararası Adalet Divanı

b) Avrupa İnsan hakları mahkemesi

c) Birleşmiş Milletler Yönetim mahkemesi

d) Avrupa Toplulukları Adalet Mahkemesi

e) Uluslararası ceza mahkemesi;

 

24. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin karadaki uzantısı olarak kabul edilir?

a-) Karasuları (Doğru cevap)

b-) Boğazlar

c-) Münhasır ekonomik bölge

d-) Kıta sahanlığı

e-)

 

 26. 1815 Viyana deklarasyonu hangi olay üzerine imzalanmıştır?

a-) Macar isyanı

b-)Mora İsyanı

c-)Napolyon savaşları (Doğru cevap)

d) Sırp isyanı

e) ABD bagımsızlık bildirges

 

27-Aşağıdaki hangi anlaşmanın TBMM’ce uygun bulunması zorunludur?

a)Türk kanunlarında değişiklik yapan anlaşmalar?

b)?

 

 

28) 1979 Viyana sozlesmesi hangi konuda devletlerin ardıllıgını duzenliyordu?

a) Mallar

b) Uyruklar

c) Anlaşmalar (Doğru cevap)

c) Borclar

c) BM sözleşmesi

 

29- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası su yollarından değildir?

a)Buzullar

b)Boğazlar

c)Akarsular

d)Göller

e)Yeraltı suları

 

34) Hangisine aykırı uluslararası antlaşma yapılamaz?

a)Jus cogens

 

2009

19. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Amerikan

Devletleri Örgütü üyeliği askıya alınmıştır?

A) Küba B) Venezuela C) Bolivya

D) Brezilya E) Nikaragua

Cevap:A

 

22. Uluslararası denizyatağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) Bu alan üzerindeki egemenlik iddiaları hakkaniyet

ilkesine göre çözüme kavuşturulur.

B) Bu alanın işletilmesi Denizyatağı Uluslararası

Otoritesi tarafından düzenlenir.

C) Bu alanda varolan doğal kaynaklar hiçbir devlet

ya da kişiye ait değildir.

D) Bu alan ancak tüm insanlık yararına işletilebilir.

E) Bu alandan ancak barışçıl amaçlarla yararlanılabilir.

Cevap:A

 

23. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru

yapılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Ulusal düzeyde etkili tüm başvuru yolları tüketilmiş

olmalıdır.

B) Ulusal düzeyde verilen nihai kararı takip eden

6 ay içerisinde yapılmalıdır.

C) Aynı konuda başka bir başvuru yapılmamış olmalıdır.

D) Dilekçe, başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.

E) Avrupa Birliği müktesebatına aykırı uygulamalar durumunda yapılabilir. Cevap:E

 

24. Bir limandan açık denize doğru hareket eden gemiler

en son hangi deniz yetki alanını terk eder?

A) İçsular B) Bitişik Bölge

C) Münhasır Ekonomik Bölge D) Karasuları

E) Takımada Suları

Cevap:C

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Adalet Divanının

yetkilerinden biri değildir?

A) Devletler arası uyuşmazlıklara hukuksal çözüm

getirme

B) Uluslararası andlaşmaları yorumlama

C) İlgili uluslararası kuruluşların isteği üzerine danışma

görüşü verme

D) Devlet yetkililerinin bireysel cezai sorumluluklarını

karara bağlama

E) Tarafların talebi üzerine verilen bir kararı yorumlama

Cevap:D

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Andlaşması

2/4. Maddesi’nde getirilen kuvvet kullanma

yasağının istisnalarından biridir?

A) Güvenlik Konseyinin VII. Bölüm çerçevesinde

alacağı kararlar

B) Uluslararası Adalet Divanı kararları

C) Uluslararası terörizmle mücadele

D) İnsani müdahale

E) Önleyici savaş

Cevap:A

 

28. Aşağıdakilerden hangisi savaş sırasında uyulması

gereken kurallar bütününü ifade etmekte kullanılır?

A) Jus ad bellum B) Jus in bello

C) Jus cogens D) Jus civile

E) Jus soli

Cevap:B

 

2010

16. Aşağıdakilerden hangisi sıcak takip olarak da

bilinen “izleme hakkı”nın özelliklerinden biridir?

A) Sadece karasularda işlenen suçların takibi

durumunda söz konusu olması

B) İzlenen geminin başka devlet karasularına

girmesi durumunda sona ermesi

C) Üçüncü devlet gemilerinin yardımıyla da yapılabilmesi

D) İzlenen geminin başka devlet içsularına girmesi

durumunda sona ermesi

E) Sadece içsularda işlenen suçların takibi durumunda

söz konusu olması

Cevap:B

 

18. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Devlet yetkililerinin diplomatik dokunulmazlığını

kaldırma yetkisi vardır.

B) Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki alanına

giren davalara bakabilir.

C) Yargıçlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin

daimi üyeleri tarafından seçilir.

D) Verdiği danışma görüşleri sadece görüşü isteyen

kurumlar için bağlayıcıdır.

E) Sadece UAD Statüsü’ne taraf olan devletlerin

davalarına bakabilir.

Cevap:E

 

22. Meşru müdafaa hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur?

A) BM Antlaşması’na göre doğal bir haktır.

B) Olası saldırı şüphesi durumunda da başvurulabilir.

C) Bağlayıcılığı, BM Antlaşması’nın yürürlükte kalmasıyla

doğrudan ilintilidir.

D) Üçüncü devletlerin bu hakkın kullanılmasına

katkıda bulunması mümkün değildir.

E) Orantılılık, meşru müdafaa hakkının varlığına

ilişkin bir sorundur.

Cevap:A

 

23. Savaş hâlinde tarafsız devletlerin durumuyla ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hiçbir şekilde savaşa katılamazlar.

B) Savaşan devletler arasında taraf tutamazlar.

C) Savaşan devletlere tam bir eşitlik içinde davranmak

zorundadırlar.

D) Ülkelerinden savaş malzemesi geçirilmesine izin

veremezler.

E) Savaşan devletler ile tüm haberleşme irtibatlarını

kesmek zorundadırlar.

Cevap:E

 

24. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Avrupa Temel Haklar Şartı’nda yer alan hakların

koruma ve denetim mekanizmasıdır.

B) AİHM’ye bireysel başvuru AİHM Sekreterliğine

şahsen yapılır.

C) AİHM yargıç heyetinde tüm üye devletlerin en az

bir vatandaşı bulunmalıdır.

D) Devletlerarası başvuru imkânı mevcuttur.

E) Avrupa Konseyi üyeleri otomatik olarak AİHM’nin

bireysel başvuru yetkisini de tanımış sayılır.

Cevap:D

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu