İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra-İflas Hukuku Final Soruları

0
4062

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra-İflas Hukuku Final Soruları

Olay

Üsküdar Salacak’ta bulunan Huzur Apartmanı kat malikleri ile Berke İnşaat AŞ arasında düzenleme biçiminde arsa payı karşılığında kat yapımı ve satış vaadi sözleşmesi kurulmuş, sözleşmenin 12. Maddesi gereğince dairelerin 55 ay içerisinde teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Taşınmaz üzerinde kurulacak inşaatın teminatını oluşturmak üzere toplam 450.000 TL limit ipoteği kurulmuştur. İnşaatın maliklere 65 ayın dolmasına rağmen teslim edilmemesi üzerine, zamanında teslim edilmemekten ötürü oluşan kira yoksunluğu toplam 348.000 doların faiziyle birlikte tahsili için hak sahipleri takip başlatmayı düşünmektedirler.

1-
a) Söz konusu takip talebinin anonym şirket ortaklarına yöneltilmesi mümkün müdür?
b) Anılan şirket adi şirket olsaydı, buna verilecek yanıt değişir miydi?

2- Huzur Apartmanı bağımsız bölüm maliklerinin ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapmaları mümkün müdür? Mümkün değilse neden? Mümkün ise hangi koşulların yerine getirilmesi ile?

3- Kira yoksunluğu toplamı olan 348.000 doların döviz olarak takip talebinde gösterilmesi mümkün müdür? Kanundaki düzenlemeyi de göz önünde tutarak tartışınız.

4- Berke İnşaat AŞ’nin pasifleri aktiflerinden daha fazla ise;
a) yönetim kuruluna düşen yükümlülük nedir?
b) Şirketin yeni iş taahhütleri almış ve geleceğe umutla bakmakta olması durumunda iflas hukuku bakımından değerlendiriniz.

5- Berke İnşaat AŞ hakkında iflas açılmışsa hangi tasfiye usulü uygulanır? Buna karar verecek organ kimdir ve hangi kriterler uygulanır? Çeşitli olasılıkları göz önünde tutarak cevaplandırınız.

6- Bir an için Huzur Apartmanı eski maliklerinin Asliye Hukuk Mahkemesi önünde kira yoksunluğu nedeniyle dava açtıklarını düşünürsek, anonym şirket hakkında iflas kararı derdest bu davayı etkileyecek midir? Etkilemeyecekse neden? Etkileyecekse neden?

II- Kara incelemesi

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 13.3.2007 tarihli kararı aşağıdaki şekildedir: “… Tüketilen elektrik bedeli hakkında elektrik abonmanı sözleşmesinden kaynaklanan alacak likitidir…”

1- Anılan kararın itirazın iptali davası bakımından sonuçlarını Türk Hukuku ile mehaz İsviçre Hukuku bakımından tartışınız.

2- Karar konu olan talep, cezai şarta dayansa hangi sonuca varmak gerekirdi?

III- Metin Soruları

1- İhtiyati haciz sahibi, hangi şartları yerine getirerek hacze iştirak eder? Türk ve mehaz İsviçre Hukuku bakımından yanıtlayınız.

2- Kambiyo senedine dayalı haciz yoluyla takip talebiyle karşılaşan icra memuru senedin niteliğini inceleyebilir mi? Türk ve mehaz İsviçre Hukuku bakımından karşılaştırarak anlatınız.

3- Konkordato mühleti kararından borçlunun hangi alacaklıları etkilenmez?

4- Tasarrufun iptali davasını hangi şartı taşıyan alacaklı, kime karşı açar?


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet