Kamu Maliyesi Vize Çalışma Soruları

0
3556

1. Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?

A) Genel bütçe
B) Konsolide bütçe
C) Mahalli idareler bütçesi
D) Özerk bütçe
E) Özel bütçe

2. Mahalli idarelerin toplamdaki gelir ve harcamalarının bütçeye oranının, 1985 yılında , 1980 yılına göre %7den %12ye yükselmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir vergisindeki mahalli idareler paylarının
artırılmasıdır.
B) Emlak vergisi hasılatının konsolide bütçe
gelirleri içerisinden çıkarılarak belediyelere
verilmesidir.
C) KDVnin alınmaya başlamasıdır.
D) Çöp vergisinin uygulamaya konulmasıdır.
E) Mahalli idarelerin borçlanma imkanlarının
genişlemesidir.

3. Aşırı devlet harcamalarının çok ve çeşitli vergilemeyi gerekli kılacağını, bununda doğal düzeni bozacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyokrasi
B) Merkantilizm
C) Liberalizm
D) Keynesyen görüş
E) Monetarizm

4. Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla ilgili olarak doğru bir ifadedir?

A) 18.yyda İngilterede ortaya çıkmıştır.
B) Devletin ekonomiye müdahalesinden
yanadırlar.
C) Liberalizme karşıdırlar.
D) Tek ve dolaysız vergiden yanadırlar.
E) Borçlanmayı uygun görürler.

5. Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal / hizmetten elde ettiği faydanın azalması aşağıdaki mal / hizmetlerden hangisinde söz konusudur?

A) Parklar
B) Yiyecek
C) Ayakkabı
D) Şifreli TV
E) Ulusal güvenlik

6. Ölçeğe göre artan getirili endüstrilerde, kaynak tahsisinde etkinlik açısından fiyatlama aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

A) Marjinal Maliyete
B) Marjinal Faydaya
C) Marjinal Sosyal Faydaya
D) Dışsal Maliyete
E) Ortalama Maliyete

7. Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal maldır?

A) Parklar
B) Ulusal Savunma
C) Okullar
D) Ortak mallar
E) Hava Deniz

8. Kamu malı üretim düzeyi için gerekli olan tercih toplamına ulaşılamamasına ne ad verilir?

A) Mahkum ikilemi
B) Sıkışıklık
C) Dışsallık
D) Bedavacılık sorunu
E) Bilgi yetersizliği sorunu

9. Kamu mallarının etkin tahsisinde kısmi ve genel denge analizlerinin sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim
düzeyi, genel dengeye göre fazladır.
B) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim
düzeyi, genel dengeye göre azdır.
C) Kısmi denge analizinde kamu malı üretim
düzeyi genel dengedeki ile aynıdır.
D) Birey faydaları yüksek ise, kısmi denge analizi
geçerlidir.
E) Birey faydaları yüksek ise genel denge analizi
geçerlidir.

10. Kapalı yerlerde sigara içilmesi dışsal zararına karşı, 4207 sayılı yasa ile devletin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Vergileme
B) Sübvansiyon
C) Mülkiyet hakkını belirleme
D) Piyasa yaratma
E) Miktar kısıtlaması

11. Bireyler kamu malından elde ettiği faydadan daha fazla ödeme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Olumsuz dışsallık
B) Dışsal zarar
C) Mali rant
D) Mali sömürü
E) Coase teoremi

13. Dışsallık söz konusu olduğunda devlet neden ekonomiye müdahale etmek zorunda kalır?

A) Müdahale etmediği sürece kaynak tahsisinde
etkinlikten uzaklaşıldığı için
B) Yasalar zorunlu kıldığı için
C) Toplumda kargaşayı önlemek için
D) Devlete ek gelir sağlamak için
E) Toplam talebi artırmak için

14. Kamusal tercihlerde bir birey bir oy kuralına karşı özel tercihlerde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Bir birey bir oy
B) Bin TL bin oy
C) Bin TL bir oy
D) Bir oy bir puan
E) Bir birey beş oy

15. Siyasi yelpazedeki oy dağılımının grafikteki gibi olması halinde, sağ ve sol eğilimli iki partinin yarıştığı bir seçimi kazanmak isteyen sağ parti aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Uç sağa kaymalıdır.
B) Ortaya kaymalıdır.
C) Ortanın soluna kaymalıdır.
D) Ortanın sağına kaymalıdır.
E) Uç sola kaymalıdır.

16. Çoğunluk kuralının etkin kaynak tahsisini sağlaması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun büyük bir kısmının kamu mallarını
tercih etmesi
B) Kamusal mal tercihlerinin ortalama etrafında
normal dağılmış olması
C) Oylamaya katılan herkesin aynı yönde oy
kullanması
D) Nitelikli çoğunluğun kesinlikle sağlanması
E) Üretim kaynaklarının tamamının kamu
mallarına tahsis edilmesi

17. Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?

A) Dernek
B) Örgüt
C) Siyasi parti
D) Çıkar grubu
E) Ortalama seçmen

18. Güvenlik ve savunma hizmetlerinin üretimi artırıcı etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknoloji üretmesi
B) Araştırmalar yapması
C) Üretimin genel koşullarını sağlaması
D) Üretim için girdi üretmesi
E) Üretim için tasarruf sağlaması

19. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcaması kapsamında yer almaz?

A) Maliye Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) İstanbul Üniversitesi
D) İstanbul Büyükşehir Belediyesi
E) SSK

20. Aşağıdakilerden hangisi analitik sınıflama içerisinde fonksiyonel sınıflamanın ilk düzeyinde yer almaz?

A) Eğitim hizmetleri
B) Genel kamu hizmetleri
C) Yedek ödenekler
D) Sağlık hizmetleri
E) Ekonomik işler ve hizmetler

21. Personel giderleri aşağıdaki sınıflamalardan hangisinde yer almaktadır?

A) Ekonomik
B) Fonksiyonel
C) İşlevsel
D) Harcama kalemi
E) İdari

22. Bir kuruluşa verilen kaynakların, o kuruluşun bağlı bulunduğu kurumda yer alması aşağıdaki sınıflamalardan hangisidir?

A) Ekonomik
B) İşlevsel
C) Fonksiyonel
D) Kurumsal
E) Ödenek türü

23. Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi, hizmetleri yapan kuruluşları dikkate almayıp harcamaların hangi amaçları gerçekleştirmek üzere kullanıldığını gösterir?

A) Ekonomik
B) Ödenek türü
C) Harcama kalemi
D) Kurumsal
E) Fonksiyonel

24. Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi söz konusu olamayabilen ve faydası bir dönemle sınırlı sayılabilecek harcamalara ne ad verilir?

A) Tüketim harcamaları
B) Kalkınma carileri
C) Yatırım harcamaları
D) Cari harcamalar
E) Transfer harcamaları

25. Transfer harcamalarını Milli gelirde bir değişiklik yaratmayan sadece satın alma gücünün bireyler ve sosyal gruplar arasında el değiştirmesine neden olan harcamalar olarak tanımlayan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brochier ve Tabotoni
B) Sargent ve Lucas
C) Keynes ve Musgrave
D) Ricardo ve Malthus
E) Ricardo ve Keynes

26. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri değildir?

A) Nüfus artışı sonucu kişi başına kamu
harcamalarının artması
B) Devlet anlayışında değişmeler meydana
gelmesi
C) İletişim ve ulaşım araçlarında gelişmeler
meydana gelmesi
D) Gelir dağılımına müdahale
E) Sosyal güvenlik kurumlarının gelişmesi

27. Kamu harcamalarındaki artışı, uzun dönemde kamu faaliyetlerindeki artış ile açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peacock
B) Wiseman
C) Clark
D) Wagner
E) Baumal

28. Gölge fiyatları aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz?A) Devlet fiyat belirlediğinde
B) Dışsallıklar olduğunda
C) Kota uygulanan piyasalarda
D) Döviz fiyatını devlet belirlerse
E) Piyasa fiyatları sosyal değerleri yansıttığında29. F / M analizinde dikkate alınmayacak fayda türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek Fayda
B) İtibari Fayda
C) Dolaylı Fayda
D) Doğrudan Fayda
E) Ölçülebilir fayda

30. Tüketici rantı kavramı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Dupuit
B) Keynes
C) Peacock
D) Hicks
E) Friedman

Soru Cevapları
1. B – 2. B – 3. A – 4. D – 5. A – 6. A – 7. B – 8. E – 9. C – 10. E – 11. D – 12. D – 13. A – 14. B – 15. C – 16. B – 17. D – 18. C – 19. E – 20. C – 21. A – 22. D – 23. E – 24. D – 25. A – 26. D – 27. D – 28. E – 29. B – 30. C


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet