Vize-Final Soruları

Kırıkkale Üniversitesi Medeni Usul Vize Soruları

Kırıkkale Üniversitesi Medeni Usul Vize Soruları

1.          Karşı dava hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?

A.         Karşı davanın caiz olmadığını davalı ancak ilk itiraz olarak ileri sürebilir.

             Karşı davanın caiz olmadığı davanın her aşamasında ileri sürülebilir. İlk itiraz konuları kanunda bellidir. Ayrıca karşı davanın caiz olup olmadığını mahkeme de resen dikkate alır.

B.         Karşı davaya konu olan alacak asıl davaya konu olan alacaktan daha az olmalıdır.

             Eşit ya da daha az olursa bunu karşı dava olarak ileri süremez. Daha fazla olmalıdır.

C.         Karşı davanın mutlaka cevap dilekçesine yazılarak açılması zorunludur.

             Karşı dava esasa cevap süresi içinde açılır. Yani 2 hafta içinde açılmalıdır. Ama karşı dava mutlaka cevap dilekçesi ile açılmayabilir. Yani ayrı bir dilekçe ile de açılabilir. Önemli olan karşı davanın cevap süresi içinde açılmasıdır.

D.         Karşı dava esasa cevap süresi geçtikten sonra açılırsa mahkeme talep üzerine veya kendiliğinden karşı davanın asıl davadan ayrılmasına karar verebilir.

             Doğru. Yani karşı dava caiz değilse mahkeme talep üzerine ya da resen her aşamada davaların ayrılmasına karar verebilir.

E.          Asıl dava herhangi bir nedenle sona ererse karşı dava da kendiliğinden sona erer.

             Yanlış. Çünkü asıl dava ile karşı dava birbirinden bağımsızdır ve asıl davanın sona ermesi karşı davayı kendiliğinden sona erdirmez.

2.          Dava konusunun devri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.

A.         Davacı taraf dava konusunu devrederse davalı eski davacıya karşı davanın tazminat şeklinde devam etmesini isteyebilir.

             Yanlış. Çünkü davacının devrettiği kişi doğrudan davacının yerine geçer ve davaya devam edilir.

B.         Davacı dava konusunu devrederse devralan davacı eski davacının yerine geçer.

C.         Davalı dava konusunu devrederse davacı davanın eski davalıya karşı tazminat davası olarak devam etmesini talep edebilir.

D.         Davalı dava konusunu devrederse davacı davanın yeni davalıya karşı devam etmesini isteyebilir.

E.          Dava konusunun devri davayı değiştirme yasağının kanundan doğan istisnasıdır.

3.          6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununa göre keşifle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir.

A.         Kanuna göre tarafların rızası bulunmak kaydı ile mahkemece ses ve görüntü yolu ile keşif yapılması mümkündür.

B.         Keşif esnasında sanık ve bilirkişi dinlenebilir.

C.         Taraflar ve 3.kişiler keşif kararının gereğine uymak zorundadırlar.

D.         Hakim talep olmasa bile kendiliğinden keşfe karar verebilir.

E.          Keşif giderleri yargılama giderleri arasında yer alır.

Cevap : A şıkkı. Çünkü keşif doğrudanlık ilkesinin bir uzantısıdır. Mahkemenin doğrudan keşif konusunu bizzat incelemesi ve onun hakkında bilgi edinmesidir. O yüzden de keşif konusu olan şeyin hakim tarafından bizzat olay yerinde veya mahkemeye getirilerek incelenmesi gerekir. ( Uzman görüşüne resen karar verilmez. Talep olursa karar verilebilir. Keşfi bizzat hakim tarafından yapılırken uzman görüşü uzman kişi tarafından verilir.)

4.          Delil başlangıcı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A.         Senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir.

B.         Delil başlangıcı kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş ya da gönderilmiş belgedir.

C.         Delil başlangıcı ispat konusu hukuki durumun tamamen ispatına yeterli olmalıdır.

             Yanlış. Çünkü tamamen ispatına yeterli olsaydı delil başlangıcı değil de delil olurdu. İmzasız değil de imzalı olsaydı delil başlangıcı değil direk senet olurdu.

D.         Delil başlangıcı senete karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnaları arasında yer alır.

E.          Sadece el ile oluşturularak değil teknik yollarla oluşturan belgeler de delil başlangıcı olabilir.

5.          Aşağıdakilerden hangisi senetle ispat zorunluluğunun istisnaları arasında yer almaz.

A.         Baba ile oğul arasında yapılmış olan hukuki işlemler

B.         Senede bağlanması teamül olan hukuki işlemler

             Senede bağlanmaması teamül olan hukuki işlemler istisnasıdır.

C.         Hukuki işlemlerdeki irade bozukluğu halleri

D.         Hukuki işlemlere karşı 3.kişilerin ileri sürdükleri muvazaa iddiası

E.          Senetle ispatı gereken bir durum hakkında delil başlangıcı bulunması

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu