Maliye Teorisi 1 KPSS Çıkmış Sorular

0
6236

SORU  (KMS-2001)      Bir firmanın ürünleri hakkındaki olumsuz yargının tüketici tarafından çevreye aktarılması biçiminde ortaya çıkan dışsallık aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. A) Tüketiciden tüketiciye pozitif dışsallık B) Tüketiciden tüketiciye negatif dışsallık
 2. C) Tüketiciden üreticiye pozitif dışsallık D) Tüketiciden üreticiye negatif dışsallık
 3. E) Üreticiden tüketiciye negatif dışsallık

SORU  (KPSS-2005)  Bir maden işletmesinin zehirli atıklarını nehre akıtmasının, o nehir suyuyla sulama yapan çiftçileri etkilemesi biçiminde ortaya çıkan dışsallık aşağıdakilerden hangisidir ?   

 1. A) Üreticiden üreticiye negatif dışsallık B) Üreticiden üreticiye pozitif dışsallık
 2. C) Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallık D) Tüketiciden tüketiciye pozitif dışsallık
 3. E) Tüketiciden tüketiciye negatif dışsallık

 

SORU         Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide dışsal ekonomiler söz konusu olduğunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir ?  

 1. A) Olumsuz dışsallıklarda fazla üretimin ortaya çıkması
 2. B) Dışsallıklarda eksik veya fazla üretimin ortaya çıkması
 3. C) Olumsuz dışsallıklarda marjinal sosyal maliyetin marjinal özel maliyeti aşması
 4. D) Olumlu dışsallıklarda marjinal sosyal faydanın marjinal özel faydadan büyük olması
 5. E) Olumsuz dışsallık yaratan firmaların marjinal sosyal maliyetin marjinal sosyal faydaya eşit olduğu yerde üretim yapmaları

 

SORU   (KPSS-2003)             Aşağıdakilerden hangisi, üretimi piyasa tarafından gerçekleştirilmekle birlikte, doğal tekel özelliği taşıdığı için, üretimi ve tüketiciye sunulması ile ilgili kuralları kamu otoritesi tarafından düzenlenen mal ve hizmetlerden biridir ?

 1. A) Radyo B) Ayakkabı
 2. C) Elektrik D) Çamaşır makinesi
 3. E) Taşınabilir telefon

SORU  (KMS-2001)     Devletin ekonomik faaliyetlerinin sınırını belirlemek amacıyla ileri sürülmüş olan iktisadi rasyonalite yaklaşımıyla ilgili olarak, devletin piyasadaüretilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetleri üretmesi gerektiği görüşünü ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. A) R.Musgrave           B) A.G.Pigou C) M.Duverger           D) J.M.Buchanan       E)P.A.Samuelson

SORU  (KPSS-2005)

Faydası bölünebilir malların üretiminin özel kesime, faydası bölünemez malların üretiminin ise kamu kesimine verilmesini öneren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. A) Keynes               B) Hansen  C) Samuelson               D) Clark          E) Neumark

SORU  (KPSS-2011)

“Bir devletin tebaasının her biri, hükümetin devamına ödeme gücü oranında yani devletin himayesi altında elde ettiği gelirle orantılı olarak katılmalıdır. Şeklindeözetlenebilecek olan vergilendirme kuralını aşağıdakilerden hangisi önermiştir ?

 1. A) A.Wagner             B) A.Smith          C) A.T.Peacock          D) P.A.Samuelson       E) J.M.Keynes

 

SORU  (KPSS-2002)

Bir ekonomide hangi kaynağın hangi mal ve hizmete ve nasıl tahsis edileceğine, nihaiüretimin nasıl dağıtılacağına devletin karar verdiği sisteme ne ad verilir ?

 1. A) Karma ekonomi sistemi B) Serbest piyasa sistemi
 2. C) Totaliter müdahaleci sistem D) Kapitalist sistem
 3. E) Liberal ekonomi sistemi

SORU  (KPSS-2010)    Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel kesimden ayıran özelliklerden biri değildir?

 1. A) Kamusal mal ve hizmet sunulması

 

 1. B) Sunulacak mallarda arz ve talep koşullarının belirleyici olması

 

 1. C) Üretimin bürokrasi aracılığıyla gerçekleşmesi

 

 1. D) Finansmanın vergilerle yapılması

 

 1. E) Sunulacak mal ve hizmet miktarının siyasal karar mekanizmasınca belirlenmesi

 

SORU  (KPSS-2005)              Kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki geleneksel yaklaşımların hangisinde, devlet faaliyetleri hukuki ve idari açıdan incelenmektedir ? 

 1. A) Gelir yaklaşımı B) Değişim yaklaşımı
 2. C) Yapısal yaklaşım D) Refah yaklaşımı
 3. E) Kurumsal yaklaşım

SORU  (KMS-2001)  Kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki geleneksel yaklaşımların hangisinde, devlet faaliyetlerinin milli geliri azaltıcı veya artırıcı etkileri incelenir ?

 1. A) Kurumsal yaklaşım B) Yapısal yaklaşım
 2. C) Değişim yaklaşımı D) Refah yaklaşımı

E) Gelir yaklaşımı

SORU  (KPSS-2003)

Tam kamusal mal ve hizmetlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

 1. A) Faydaları bölünebilir, fiyatları belirlenebilir
 2. B) Faydaları bölünebilir, tüketimi engellenemez
 3. C) Faydaları bölünemez, tüketimleri engellenebilir
 4. D) Faydaları bölünemez, fiyatları belirlenebilir
 5. E) Faydaları bölünemez, tüketimleri engellenemez

SORU 21 (KPSS-2006)   Kamu kesiminde üretilecek mal ve hizmetlerin belirlenmesinde siyasal karar sürecinin devreye girmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. A) Bireylerin seçmen olarak daha güçlü olması
 2. B) Kamusal mal ve hizmetlere olan talebin, siyasal süreçte daha kolay ortaya konması
 3. C) Kamusal mal ve hizmetlerin doğaları gereği piyasada üretilememesi
 4. D) Piyasada üretilecek kamusal mal ve hizmetlerin daha düşük kalitede olma riski
 5. E) Bireylerin kamusal mallara olan taleplerini açıklamak istememeleri

SORU  (KPSS-2006)

Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevidir ?  

 1. A) Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması
 2. B) Savunma ve güvenlik hizmetlerinin yapılması
 3. C) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi
 4. D) Optimum kaynak dağılımının sağlanması
 5. E) Çalışma yaşındaki tüm bireylere iş sağlanması

 

SORU (KMS-2001)

Faydası tüm topluma ait olan ve bölünemeyen mal ve hizmetlere ne ad verilir ?

 1. A) Özel mal ve hizmetler B) Yarı kamusal mal ve hizmetler
 2. C) Kamusal mal ve hizmetler D) Lüks mal ve hizmetler
 3. E) Erdemli mal ve hizmetler

Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet