Pamukkale Üniversitesi Kamu Maliyesi Soruları

0
3645

Pamukkale Üniversitesi Kamu Maliyesi Soruları

1. Özel kesimle karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin özelliklerinden biri değildir?
(A) Toplumsal fayda hedef alınır ve temel amaç kar değildir.
(B) Sunulacak mal ve hizmet miktarı piyasa koşullarına göre belirlenir.
(C) Üretim bürokrasi aracılığıyla belirlenir.
(D) Finansmanda cebir kullanılır.
(E) Harcamalar ve finansmanları siyasal süreçle belirlenir.

2. Aşağıdaki mal ya da hizmetlerin hangisinde “tüketimde rekabet” yok ancak “faydadan dışlamak’ mümkündür?

(A) Ekmek
(B) Deniz feneri
(C) Ulusal savunma
(D)Diplomasi
(E) Kablo TV

3. AŞAĞIDAKİLERDEN hangisi erdemli mal olarak değerlendirilmez?
(A) Temel eğirim hizmeti
(B) Yaslılara yapılan yardımlar
(C) Sosyal konut
(D) Otomobil
(E) Koruyucu sağlık hizmetleri

4. Dışsallık sorunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(A) Olumlu dışsallıkta piyasa üretimi optimum miktarın altındadır.
(B) Olumlu dışsallıkta dışa taşan pozitif faydalar vardır ve devlet müdahalesine gerek yoktur.
(C) Olumsuz dışsallıkta devlet müdahalesi olmazsa piyasa üretimi toplum için optimum miktarın üzerinde gerçekleşir.
(D) Eğitim hizmeti olumlu dışsallığa sahiptir.
(E) Çevre kirlenmesini olumsuz dışsallık doğurur.

5. Bir akarsu kenarında kurulmuş ve atıklarını akarsuya boşaltan bir çelik fabrikası, akarsuyun alt bölümlerindeki çiftçilerin sulama sularının kirlenmesine yol açmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yarattığı kaynak kullanımı sorununa çözüm olarak değerlendirilemez?

(A) Çiftçilere fabrikanın yapacağı ile fabrikanın faaliyetini durdurması karşılığı çiftçilerin telafi bedeli ödemesi
(B) Çiftçilere yüklenen dışsal maliyet kadar fabrika üzerine vergi koymak.
(C) Çiftçilere yüklenen dışsal maliyet kadar çiftçilere sübvansiyon vermek
(D) Fabrikanın atık salimini engelleyici teknoloji kullanımını zorunlu tutmak.
(E) Çiftçilerle fabrikanın yapacağı müzakere ile fabrikanın, yaydığı dışsal maliyet kadar tazminat ödemesi.


6. Aşağıdakilerden hangisi bir parafiskal kuruluş değildir?
(A) Sağlık Bakanlığı
(B) Konya Ticaret Odası
(C) Sosyal Güvenlik Kurumu
(D) Konya Barosu
(E) Mali Müşavirler Odası

7. Merkezi ve yerel yönetimlere ait kamu hizmetlerinin ve gelirlerin bölüşümüne ne ad verilir?
(A) Ödenek aktarımı
(B) İdari vesayet
(C) Mali yansıma
(D)Mali tevzin
(E) Gelir yansıması

8. Kamu harcamalarını fonksiyonel sınıflandırmak aşağıdaki bilgilerin hangisini sağlamaz?
(A)Kamu harcamalarının milli gelir üzerindeki etkisini görmek
(B) Devletin hangi hizmetleri ürettiğini görmek.
(C) Hizmetlerin çıktıları ile maliyeti arasında bağlantı kurmak.
(D)İçeriği itibariyle benzerlik gösteren hizmetleri bir araya toplamak
(E) Varsa tekrar eden hizmetleri tespit etmek.

9. Aşağıdakilerin hangisinde harcama ‘idari (kurumsal) sınıflama ile ifade edilmiştir?
(A)Eğitim harcaması
(B) Yatırım harcaması
(C)Reel harcama
(D) Adalet harcaması
(E)Cumhurbaşkanlığı harcaması

10. Devlerin ödediği emekli memur maaşları aşağıdaki kamu harcamalarından hangisinin kapsamında yer alır?

(A) Gerçek harcamalar
(B) Yatırım harcamaları
(C) Kalkınma carileri
(D) Verimli harcamalar
(E)transfer harcamaları

11. W.Baumol’un kamu harcamalarının artışı ile görüşü aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
(A) Kamu harcamalarının artışı savaş ve olağanüstü dönemlerle ilgilidir.
(B) Teknolojik gelişmeler kamu hizmetlerinin çeşitlenmesine ve talep artışına yol açtığından kamu harcamaları reel olarak artmaktadır.
(C) Toplumsal gelişmelerle yeni sosyal ihtiyaçların ortaya çıkması kamu harcamalarını artırmakladır.
(E) Siyasal aktörlerin maksimizasyon davranışları doğrultusunda kamusal kaynakların daha etkinsiz kullanılıyor olması kamu harcamalarını artırmaktadır.


12. ‘Belirli gelirlerin bütçeye girmeden belirli giderlere ayrılmaması kamu gelirlerinin tamamının devlet hazinesinde toplandıktan sonra buradan bütçe kanunu ile ayrılmış ödenekler çerçevesinde harcanması’ kuralı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
(A) Birlik İlkesi
(B) Yıllık olma ilkesi
(C) Açıklık ilkesi
(D) Adem-i tahsis ilkesi
(E)Ön izin ilkesi

13. Aşağıdakilerden hangisi açıklık ve mali saydamlık ilkesinin Türk bütçe sisteminde yer alan açık bir istisnası olarak değerlendirilebilir?
(A)Özel bütçeli idarelerin varlığı
(B) Orta vadeli program
(C) Geçici bütçe uygulaması
(D) KİT bütçeleri
(E)Örtülü ödenek

14.
I – Genel bütçe
II- Sosyal güvenlik kurumu bütçesi
III- Düzenleyici denetleyici kurum bütçesi
IV – Özel bütçe
V – Mahalli idare bütçeleri
Türk bütçe sistemi açısından yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri merkezi yönetim bütçesi kapsamında değildir?

(A)II,III ve V (B) II ve V (C) V (D) III ve V (E) III, IV ve V

15. Üniversitelerin bütçeleri, kamu kesiminin mali örgütlenmesinde aşağıdakilerin hangisinin kapsamındadır?
(A)Özel bütçe
(B)Genel Bütçe
(C) Düzenleyici ve denetleyici kurum
(D) Parafiskal kuruluş
(E) Katma bütçe

16. Bütçenin hazırlanma ve kanunlaşma aşamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(A) Bütçe hazırlık çalışmaları sırayla orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe çağrısı ile başlar.
(B) Bakanlar Kurulu bütçe tasarısını ve ekli belgeleri mali yıl başından en az yetmiş beş gün önce TBMM’ye vermek zorundadır.
(C) Bütçe Komisyonu en az 25’i iktidar grubuna ait olmak üzere 40 üyeden oluşur.
(D) Bütçe komisyonunda üyeler kaynak göstererek gider artırıcı önerilerde bulunabilir.

(E) Genel kurulda üyeler gider artırıcı önerilerde bulunabilir, gelir azaltıcı önerilerde bulunamaz.

17. Bütçe kanun tasarısı mali yıl başına kadar TBMM de kanunlaşamaz ve zamanında yürürlüğe konamazsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(A) Olağanüstü ödenek çıkarılır
(B) Ek bütçe çıkarılır
(C) Kanunlaşana kadar harcama yapılmaz
(D) Yedek ödenekten harcama yapılır.
(E) Geçici bütçe çıkarılır

18 .Kamu nakit ve borç yönetimi aşağıdaki kurumların hangisi tarafından yerine getirilir?
(A) Hazine Müsteşarlığı
(B) Sanayi Bakanlığı
(C) Maliye Bakanlığı
(D) Kalkınma Bakanlığı
(E) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

19. Sayıştay’la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(A) Hesap mahkemesi olarak görev yapar
(B) Yürütme organına bağlı bir kuruluştur
(C) Parlamentonun bütçe denetimine yardımcı yüksek denetim organıdır
(D) Diğer kuruluşlardan farklı olarak kendi bütçesine dair
teklifi, doğrudan TBMM’ye verir.
(E) Türkiye’de Sayıştay hem yüksek denetim organı hem yargı organı fonksiyonu görür.

 

20. Harcamacı kuruluşlarda bütçeden harcama yapılması aşamasında, harcama talimatına dayanarak işin yaptırılması, mal veya hizmetin teslim alınması ve teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelerin düzenlenmesinden sorumlu olan görevli kimdir?
(A) Üst yönetici
(B) Gerçekleştirme görevlisi
(C) Harcama yetkilisi
(D) Sayman
(E) Muhasebe yetkilisi

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim