Pamukkale Üniversitesi Yönetim Final Soruları

0
4406

YALIN YÖNETİM VE TEMEL YETENEKLER

                                                            SORULAR

1)Daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz; daha az mekâna, buluşa ve çalışma saatine ihtiyaç duyan;     israflı uygulamaları ortadan kaldıran bir sistemdir. Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yalın yönetim  B)Temel yetenekler  C)Yalın üretim  D)Yalın örgüt  E)Yalın Organizasyon

(Cevap:A)

2)Aşağıdakilerden hangisi üretimde temel israflardan değildir?

A)Hurdalar  B)Fazla üretim  C)Gereksiz işçi hareketleri  D)Gereksiz yönetici hareketleri E)işçinin makinede çalışırken boş zamanı

(Cevap:D)

3) . Yalın yönetim sisteminin temelinde, çalışanlarla kurulan karşılıklı ……………… bulunmaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A)Ücret   B)Kalite  C)Güven  D)Takım çalışması E)Sorumluluk

(Cevap:C)

4)Aşağıdakilerden hangisi yalın yönetimin temel unsurlarından değildir?

A)Yatay örgütlenme  B)Sürekli iyileştirme C)İnsana yönelik olma D)Çapraz fonksiyon yönetimi E)Müşteri odaklı olmama

(Cevap:E)

5)İşletmeye önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayan,işletme için vazgeçilmez nitelikte ve dünya standartlarında gizli ve beceri yeteneklerdir?

A)Yalın Üretim B)Temel yetenekler C)Yalın yönetim D)Yalın örgüt E)Temel hareket

(Cevap:B)

6)Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş temel yeteneklerden değildir?

A)Alternatif yönetim B)Yenilik yapabilme C)Giriş yolu bulma D)İletişim E)Kaynak kullanma

(Cevap:C)

7)Aşağıdakilerden hangisi temel yeteneklerin özelliklerinden değildir?

A)Sınırsız olmalı B)Rakipleri farklılaştırmalı C)Taklit edilemez olmalı D)Müşterileri anlama ve onlara hizmet sunmalı E)Örgüt yapısına uyum sağlayabilmeli

(Cevap:A)

8) 1)Çapraz fonksiyon yönetimi 2)İnsana yönelik olma

    3)Yatay örgütlenme                 4)Sürekli iyileştirme

Yukarıdakilerden hangileri yalın yönetimin temel unsurları arasındadır?

A)1,2       B) 1,4         C) 2,3,4     D)Hepsi       E)Hiçbiri

(Cevap:D)

9)Aşağıdakilerden hangisi temel yeteneğin çeşitlerinden değildir?

A)Pazarlama üstünlüğü B)Mükemmel kalite kontrol C)Etkili satış gücü

 D)Yeni ürünleri geliştirme kabiliyeti E)Ortak formasyon

(Cevap:E)

10)Aşağıdakilerden hangisi sürekli rekabet avantajının kriterlerinden değildir?

A)Değerli B)Yeri doldurulamaz C)Kusurlu olarak taklit edilibilir D)Özyetenek

(Cevap:D)

                   2-      TOPLANTI YÖNETİMİ SORULAR

1.    Hangisi toplantıya ihtiyaç duyulan durumlardan biri değildir?

A)    Kısa zamanda bilgi aktarmak gerekiyorsa

B)    Bir konuda farklı görüşlere ihtiyaç varsa

C)    Motivaston azalmışsa

D)   Bir konudaki seçeneklerin çoğunun tahmin edilmesi

E)    Hata yapma riski ve maliyeti yüksekse

Cevap:D

2.    Hangisi toplantı sayısını artıran faktörlerden biri değildir?

A)Yeni yapılan ortaklıklar

B)Pazar ilişkileri

C)Ben merkezli çalışmalar

D)Kaynak bulma faaliyetleri

E)Kurumun kendi içindeki yoğun çalışmaları

Cevap:C

3.    Toplantı maliyetini oluşturan ikli faktör hangisinde doğru verilmiştir?

A) Maddi faktör-Manevi faktör

B) Maddi faktör- Şirket fatörü

C) Manevi faktör-Moral faktörü

D) Maddi faktör-Moral faktörü

E) Moral faktörü-Şirket faktörü

 Cevap:D

4.    Hangisi moral faktörü kapsamına girmez?

A)    Zaman kaybı

B)    Harcan emek

C)    İşlerin yavaşlaması

D)   Toplantı sırasında moral bozulması

E)    Dikkati başka tarafa yoğunlaştırma

Cevap:B

        5.Toplantıda zamanı verimli kullanmak için aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

1. Toplantıya zamanında başlamak

2.Gündem konuları konusunda zaman sınırlaması yapmamak

3. Gündem dışı konularda fazla zaman harcamamak

4.Önemli konuları öncelikle görüşmek

A)1-2-4         B)1-2-3        C)2-3-4        D)1-2-3-4         E)1-3-4

 Cevap: E

6.     Hangisi yerleşim düzeni şekillerinden birisi değildir?

A)    Sinema stili

B)    U stili

C)    Z stili

D)   V stili

E)    Karatahta stili

Cevap: C

 

7.     Hangisi grubu engelleyen rollerden biridir?

A)Yıldızlar

B)İletişimci

C) Önerici

D)Açıklayıcı

E) Detaycı

Cevap:A

8.     Hangisi grubu kaynaştıran rollerden biridir?

A)    Girişimci

B)    Önerici

C)    Sınayıcı

D)   İletişimci

E)    Özetleyici

Cevap:D

9.     Hangisi grubu destekleyen rollerden biri değildir?

A)    Önerici

B)     Detaycı

C)    Açıklayıcı

D)   Özetleyici

E)    Rahatlatıcı

Cevap:E

10.  Hangisi toplantı türlerinden birisi değildir?

A)    Emir toplantısı

B)    Komuta toplantısı

C)    Eğitim ve bilgi verme toplantısı

D)   Karar verme toplantısı

E)    Sorun çözme yaklaşımı

 

3-DIŞ KAYNAKLAR (OUTSOURCING) TEST SORULARI

1.   Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımını gerektiren ana nedenlerden biri değildir?

A)İç kaynakları başka etkinlikler için serbest bırakmak

B)İçeride sahip olamadığı kaynaklara erişmek

C)Yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak

D)İşletmenin Şeffaflaşması

E)Denetim dışı kalmış yada idaresi zor olan işlevler ile başa çıkabilmek

 

2.   Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımı sürecinin safhalarından biri değildir? 

A)Teklif hazırlanması ve aday tedarikçilere sunulması,

 B)Alternatiflerin değerlendirilmesi ve uygun bir seçimin yapılması,

C)Tedarikçi firma ile sözleşmenin görüşülmesi ve imzalanması,

D)Uygulamanın etkin bir iletişim ağı kurularak gerçekleştirilmesi

E)Değişken maliyetlerin arttırılması

3.

I Kaynak bağımlılığı teorisi

II Kaynaklara dayalı yaklaşım teorisi

III Dış işlemler teorisi

IV İşlem maliyeti teorisi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dış kaynak kullanımının dayandırıldığı temel teorilerdendir?

 

A) I ve II       B) II ve IV     C) I ve III      D) I, II ve III      E)Hepsi

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının olumlu yönlerinden birisi değildir?

A)Kendine rakip yaratma.

B)Temel yetkinliğe odaklanmak:

C)Operasyon Maliyetlerinin Azaltılması

D)Sabit maliyetin değişkene dönüştürülmesi:

E)Maliyet ve teknoloji risklerinin azalması

 

5. Aşağıdakilerden hangisi hangi dış kaynağın işletme için uygun olmasında belirleyici faktörlerden biri değildir?

A)İşçi ve çalışanların birleştirici şekilde çalışması

B)Web tabanlı hizmetleri ve self servis hizmetleri bulunması

C)Bireysel etkileşimlerin davranış üzerinde etki yaratması

D)İşçilerin derin bilgi ve tecrübe kazanmış olması

E)Firmanın müşteri odaklı olması

6-Aşağıdakilerden hangisi dış kaynakların temin ve seçim süreci basamaklarından biri değildir?

A)İş ilanlarının hazırlanması ve duyurulması

B)Karar alma sürecinin uzatılması

C)Özgeçmişlerin toplanması ve değerlendirilmesi

D)Adaylarda ilk görüşmenin yapılması

E)Sınav-test uygulamaları

7)Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklarda aranacak özelliklerden biri değildir?

A)Aday havuzu oluşturabilecek çapta araştırma kapasitesi

B)Veri yönetimi ve bilgi depolama

C)Örgüt içi girişimcilik potansiyelinin geliştirilmesi

D)Kesintisiz haberleşme sunabilme

E)Aday envanterini inceleyecek süreç metodolojisi

 

8)

       I Gizlilik      

II Başlangıç   

III Sunum  

 IV İstihdam

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dış kaynaklarda yapılacak sözleşmelerde dikkat edilecek hususlardandır?

A)    Yalnız I      B) II ve III      C) II ve IV      D) I,II veIII    E)Hepsi

9) Aşağıdakilerden hangisi dış kaynakların sağladığı bordrolaşmaya ilişkin danışmanlık firmasının sunduğu hizmetlerden biri değildir?

A)Ödeme listelerinin bordro icmallerinin hazırlanması ve kontrol edilmesi

B)Kıdem, ihbar ve yıllık izinlerin hesaplanmaması

C)Maaş ödeme listelerinin bankaya gönderilmesi

D)SSK Aylık bigilerinin elektronik ortamla sisteme aktarılması

E)Muhasebe mahsup işlemlerinin yapılması

10)Aşağıdakilerden hangisi işletmeleti eğitim ve geliştirme fonksiyonunda dış kaynaklara iten nedenlerden biri değildir?

A) Becerileri geliştirmek ve bilgiyi hızlı ve etkin bir şekilde dağıtmak

B) İşletmelerin, eğitiminin kaynak personel, uygulama ve teknolojileri ile ilgili maliyetlerini en aza indirgemek istenmesi

C) Sabit maliyeti arttırmadan bilgi kapasitesini arttırmak istenmesi

D) işe alım sürecinin etkinlik düzeyinin ölçümlenmesi

E)Faaliyetler çerçevesinde işletmeyi hedef ve amaçları ile daha uyumlu hale getirilmek istenmesi

CEVAPLAR:

1) D       2)E       3)D        4)A         5)C         6)B        7)C         8)E        9)B          10)D

 

SORULAR

4-(çok uluslu şirketlerde yönetim)

1 )-……………….yatırım faaliyetlerini birden fazla ulkede sürdüren ve üretim ile ilgili kararları tek bir merkezden alan veya çeşitli yollarla bağlı şirketlerin kararlarını etkileyen şirketlerdir.Boş bırakılan yere ne gelmelidir?

a)Küçük şirketler                                   c)Orta uluslu şirketler

b)Küçük uluslu şirketler                        d)Büyük işletmeler

e)Çok uluslu şirketler

2)Çok uluslu şirketler doğrudan işletmenin hangi bölümüne faaliyet göstermektedir?

a) Pazarlama b)Yönetim c)Üretim d) Finansman e)Dağıtım

3)Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin sağladığı ekonomik avantajlardan biri değildir?

a)Dünya ticaret hacmi yükselmektedir

b)Milli geliri artırır

c)Uluslar arası borca fayda sağlayıp  , borçları finanse eder

d)Gelişmeyi finanse edecek yatırım sermayesinin birikmesine yardımcı olur

e)Gelir ve refah yaratırlar

4)  Şirketin büyüklüğü, üretimi, ulke dışında sahip olunan varlıkların değeri ve faaliyetlerin dünya çapında yaygınlık derecesi gibi faktörlere önem veren tanım nedir?

a)Ekonomik ve Mali Gucu Esas Alan Tanımlar

b)Faaliyet Gösterdiği Ülke Sayısını Esas Alan Tanımlar

c)    Faaliyetlerin Bütünlüğünü Esas Alan Tanımlar

d)İsletme Yöneticilerinin Uyruğunu ve Yönetim Faaliyetine
Yaklaşımlarını Esas Alan Tanımlar

e) Faaliyetlerin Birliğini Esas Alan Tanımlar

5) …………..halihazırda mevcut olmayan ve hiçbir ulkeye mensup olmayan, daha çok uluslar arası bir anlamsa ile kurulan ve yine uluslararası bir organ tarafından tescil ve kontrol edilmek ve bu organa vergi ödemek suretiyle varlığını sürdüren, gerektiğinde de hukuki olarak milliyetini ortadan kaldıran şirketler için kullanılmaktadır. Boş yere ne gelmelidir?

a)Uluslar arası şirket

b)Uluslar ötesi şirket

c)Ulusal şirket

d)Uluslar üstü şirket

e)Uluslar altı şirket

6)………………çok uluslu şirketin merkezinin bulunduğu yada şirketin ilk kurulmuş olduğu ülkedir. Boşluğa uygun cevap nedir?

a)Ana ülke

b)Ev sahibi ülke

c)Ana şirket

d)Bağlı şirket

e)Yavru şirket

7)Bu şirket tipinde, is ve sosyal ilişkiler coğrafi alanlara göre değişiklik göstermektedir. Bu tip çok uluslu şirketlerde yönetimin egemenliği tek bir merkezden ziyade, belirli yerel merkezlerde toplanmıştır ?

a)Etnosentrik

b)Polisentrik

c)Jeosentrik

d) Kolisentrik

e) Ceosentrik

8)Aşağıdakilerden hangisiçok uluslu isletmelerin organizasyon biçimini etkileyen temel etkenlerden değildir?

a)İsletmelerin Büyümeleri

b) İsletmenin Yönetim Felsefesi

c) İsletmenin Amaçları

d) Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerin Nispi Önemi

e)İşletmenin çıkarları

  9)Aşağıdakilerden hangisiÇok Uluslu İsletmelerin Organizasyon Biçimleri arasında yer almaz?

a)Ulusal şube yapı

b)Global Fonksiyonel Yapı

c)Global Bölgesel Yapı

d) Ülke Yapılar

e)Matris Yapılar

10)Proje yönetim yapısı olarak da adlandırılan  yapının adı nedir?

a) Matris Yapılar

b) Ulusal şube yapı

c) )Global Fonksiyonel Yapı

d) Global Bölgesel Yapı

e) Karmaşık Yapı

5-STRES YÖNETİMİ SORULARI

1.)Organizmanın stres tepkisi aşağıdakilerden hangisi değildir.

 A.)Alarm        B.)Direnme     C.)Tükenme    D.)Bitme(*)    E.)Son Bulma

2.)Aşağıdakilerden hangisi fiziksel belirtilerden değildir.

A.)Baş ağrısı   B.)DüzensizlikC.)Tükenme    D.)Depresyon(*)         E.)Göz kararması

3.)İş görenlere göre Stres eğilimleri hangi şıkta doğru verilmiştir.

A.)A Tipi          B.)B Tipi          C.)Karma         D.)Hepsi(*)     E.)Hiç biri

4.)Aşağıdakilerden hangisi stres yönetimi modeli değildir.

A.)Değiştir      B.)Kabul et      C.)Boşver        D.)İnkar et(*)  E.)Kabullenmemek

5.)Aşağıdakilerden hangisi A TİPİ özelliği değildir.

A.)Hızlı yürüme       B.)Hızlı yeme   C.)Hızlı konuşma          D.)Sabırlı olma(*)   E.)Hızlı düşünme

6.)Vücuda yüklenen herhangi bir özelliği olamayan sisteme karşı,vücudun tepkisiz

Olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A.)Stres(*)      B.)Duygu         C.)Stres Yönetimi        D.)Tepki          E.)Panik Atak

7.)Aşağıdakilerden hangisi Stres yaratan faktörlerden biri değildir.

A.)Bireyin kendisi       B.)Bireyin iş çevresi   C.)Bireyin yaşadığı çevre        D.)Bireyin tatil hayatı(*)       E.)Bireyin İş arkaşları

8.)Aşağıdakilerden hangisi Rol özelliği değildir.

A.)Rol çatışması      B.)Rol belirsizliği            C.)Rolün az veya fazla olması            D.)Hepsi(*)   E.)Hiçbiri

9.)Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla duruma verilen tepkileri değiştirmeye ne nedir ?

A.)Stres Yönetimi(*)   B.)Vergi yönetimi       c.)Gelir Yönetimi        D.)Maliye Yönetimi

E.)Gider Yönetimi

10.)Örgütsel stresin azalması için kullanılacak genel stratejiler kaç tanedir ?
A.)1     B.)2     C.)3      D.)5(*)     E.)10

AÇIKLAMA: * İşareti olan şıklar doğru cevaptır.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim