Vize-Final Soruları

Türkiye Ekonomisi Vize Çalışma Soruları

 

1) Osmanlı yapısının kapitalist yoldan gelişememesi çeşitli iç ve dış faktörlere dayanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörler arasında yer alır?
a) Pazarın yabancı sanayi ürünlerine kapanması
b) Savaşların, merkezi yönetimin elinde toplanan tarım kaynaklı artığın yeniden üretimine dönüşmesi vermemesi
c) Dünya ticaretinin Akdeniz limanlarında yoğunlaşması
d) Yeni toprak kazanımının önem kazanması

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Osmanlı’da toplam vergi yükü ağır sayılsa da bunun eşit dağıldığı açıktır.
b) Kırsal kesimin verdiği vergiler kendisine harcama olarak geri dönmektedir.
c) Osmanlı’da tarımdan alınan vergiler gayri safi üretim değeri üzerinden alınır.
d) Osmanlı’nın son döneminde, hükümet maliye politikası araçlarından yoksun değildir.

3)Aşağıdakilerden hangisi kapsamı genişletilen Sanayi Teşvik Yasası’nın özendirmek değildir?
a) Yıllık üretimin %10’una ulaşan hükümet desteği.
b) Bir kısım kamusal tekel maddelerinin teşvikten yararlanacaklara karşılıksız sağlanması
c) Kazanç ve gümrük vergilerinden ve harçlardan bağışıklık.
d)  Haberleşmenin karşılıksız sağlanması.

4) Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1930 yılları arasında uygulanan para politikalarından biridir ya da biri değildir (Soruyu tam hatırlamıyorum)
a) Bu dönemde para arzı açık piyasa işlemleri ile daraltılmıştır.
b) Bu dönemde Türkiye ilk defa karşılıksız kağıt para kullanmıştır.
c) Bu dönemde finansman sorunu sıcak para politikaları ile çözümlenmeye çalışılmıştır.
d) Bu dönemde uygulanan para politikası “istikrarlı ve sağlam para” anlayışı ile yürütülmüştür.

5) Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’in düşünce sistemine uygun düşmez?
a) Pozitivist felsefeden etkilenme,
b) Aydının öncülüğünde toplumsal gelişme,
c) Devlet toplumu geliştirmede rol almamalı,
d) İşçi ve köylü kesimlerin çıkarları korunmalı

6) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında başvurulan yollardan biri değildir?
a) Halktan para ve ürün toplanması
b) Reji idaresinin tütünlerine el konulması

  1. c) Hükümetin para basması
    d) Sovyetler Birliği’nden yardım alınması

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Osmanlı’da burjuvalaşabilecek kesim, Türk halkının dışındaydı.
b) Osmanlı’da üretim dışı faaliyetler karlı değildi.
c) Osmanlı dış ticaret politikası, ithalatı sınırlama ve ihracatı artırmaya yönelikti.

8)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın sanayi sektörünün ayırt edici özelliklerinden değildir?
a) Küçük ölçekli üretim birimlerinin hakimiyeti
b) Uzak Pazar için üretim yapılması
c) Üretimin tüketim malları ağırlıklı olması
d) Loncaya benzer ahi teşkilatlarının varlığı

9) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı’nın özelliklerinden biri değildir?
(Şıkları hatırlamıyorum)

10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da toprak mülkiyetinde özelleşe sayılamaz?
a) Batı Anadolu’da Pazar için üretimin giderek yaygınlaşması
b) Tımar sistemine geçilmesi
c) İltizam usulüne geçilmesi
d) Miri toprakların doğrudan satışa çıkartılması

Test kısmı bitmiştir. Boşluk doldurmalı soruları;

11) Demiryolu yapımının ekonomik etkileri iki grupta toplanabilir.
a)
b)

12) Birinci İzmir İktisat Kongresi’ne katılan sanayi grubunun taleplerinden iki tane yazınız.
a)
b)

13) Lozan Barış Antlaşması’nda üzerinde durulan ekonomik konular nelerdir?
a)
b)

14) Devletçilik döneminde eğitim iki işlevi birlikte yürütmeyi amaçlıyordu:
a)
b)

15) Hükümet 1930 başında ekonomik bunalıma karşı üç önlem aldı. Bunlardan ikisini yazınız.
a)
b)

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (Her bir soru 5 puan)

Soru 1: Aşağıdaki tabloyu yorumlayınız;

Yıllar                                     Dış Ticaret Hadleri
1923                                       153
1924                                       168

Soru 2: Devletçilik döneminde sanayileşmenin yatırım mallarına yönelmesi olanağı yoktu. Bunun … yönünden açıklamasını yapınız.

Soru 3:  (hatırlamıyorum)

Diğer sorular:

Soru) Aşağıdaki tablodan hareketle 1923 yılındaki reel kredi hacmi yüzde kaç değişmiştir. Hesaplayarak yorumlayınız.

Yıl                               Toplam Krediler Endeksi                 Toptan Eşya Fiyat Endeksi
1924                                       100                                                     100
1925                                       227                                                     105

Soru) Aşağıdaki tablodan hareketle ekonominin ortalama reel büyüme oranını hesaplayınız.

Yıllar                          Reel GSMH
1933                             1359,4
1938                             1895,7

Soru) Osmanlı dış ticaret politikasının geleneksel anlayıştan farkını açıklayınız. (10 puan)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu