Türkiye Ekonomisi Vize Çalışma Soruları

0
5068

 

1) Osmanlı yapısının kapitalist yoldan gelişememesi çeşitli iç ve dış faktörlere dayanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörler arasında yer alır?
a) Pazarın yabancı sanayi ürünlerine kapanması
b) Savaşların, merkezi yönetimin elinde toplanan tarım kaynaklı artığın yeniden üretimine dönüşmesi vermemesi
c) Dünya ticaretinin Akdeniz limanlarında yoğunlaşması
d) Yeni toprak kazanımının önem kazanması

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Osmanlı’da toplam vergi yükü ağır sayılsa da bunun eşit dağıldığı açıktır.
b) Kırsal kesimin verdiği vergiler kendisine harcama olarak geri dönmektedir.
c) Osmanlı’da tarımdan alınan vergiler gayri safi üretim değeri üzerinden alınır.
d) Osmanlı’nın son döneminde, hükümet maliye politikası araçlarından yoksun değildir.

3)Aşağıdakilerden hangisi kapsamı genişletilen Sanayi Teşvik Yasası’nın özendirmek değildir?
a) Yıllık üretimin %10’una ulaşan hükümet desteği.
b) Bir kısım kamusal tekel maddelerinin teşvikten yararlanacaklara karşılıksız sağlanması
c) Kazanç ve gümrük vergilerinden ve harçlardan bağışıklık.
d) Haberleşmenin karşılıksız sağlanması.

4) Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1930 yılları arasında uygulanan para politikalarından biridir ya da biri değildir (Soruyu tam hatırlamıyorum)
a) Bu dönemde para arzı açık piyasa işlemleri ile daraltılmıştır.
b) Bu dönemde Türkiye ilk defa karşılıksız kağıt para kullanmıştır.
c) Bu dönemde finansman sorunu sıcak para politikaları ile çözümlenmeye çalışılmıştır.
d) Bu dönemde uygulanan para politikası “istikrarlı ve sağlam para” anlayışı ile yürütülmüştür.

5) Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’in düşünce sistemine uygun düşmez?
a) Pozitivist felsefeden etkilenme,
b) Aydının öncülüğünde toplumsal gelişme,
c) Devlet toplumu geliştirmede rol almamalı,
d) İşçi ve köylü kesimlerin çıkarları korunmalı

6) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında başvurulan yollardan biri değildir?
a) Halktan para ve ürün toplanması
b) Reji idaresinin tütünlerine el konulması

  1. c) Hükümetin para basması
    d) Sovyetler Birliği’nden yardım alınması

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Osmanlı’da burjuvalaşabilecek kesim, Türk halkının dışındaydı.
b) Osmanlı’da üretim dışı faaliyetler karlı değildi.
c) Osmanlı dış ticaret politikası, ithalatı sınırlama ve ihracatı artırmaya yönelikti.

8)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın sanayi sektörünün ayırt edici özelliklerinden değildir?
a) Küçük ölçekli üretim birimlerinin hakimiyeti
b) Uzak Pazar için üretim yapılması
c) Üretimin tüketim malları ağırlıklı olması
d) Loncaya benzer ahi teşkilatlarının varlığı

9) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı’nın özelliklerinden biri değildir?
(Şıkları hatırlamıyorum)

10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da toprak mülkiyetinde özelleşe sayılamaz?
a) Batı Anadolu’da Pazar için üretimin giderek yaygınlaşması
b) Tımar sistemine geçilmesi
c) İltizam usulüne geçilmesi
d) Miri toprakların doğrudan satışa çıkartılması

Test kısmı bitmiştir. Boşluk doldurmalı soruları;

11) Demiryolu yapımının ekonomik etkileri iki grupta toplanabilir.
a)
b)

12) Birinci İzmir İktisat Kongresi’ne katılan sanayi grubunun taleplerinden iki tane yazınız.
a)
b)

13) Lozan Barış Antlaşması’nda üzerinde durulan ekonomik konular nelerdir?
a)
b)

14) Devletçilik döneminde eğitim iki işlevi birlikte yürütmeyi amaçlıyordu:
a)
b)

15) Hükümet 1930 başında ekonomik bunalıma karşı üç önlem aldı. Bunlardan ikisini yazınız.
a)
b)

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (Her bir soru 5 puan)

Soru 1: Aşağıdaki tabloyu yorumlayınız;

Yıllar Dış Ticaret Hadleri
1923 153
1924 168

Soru 2: Devletçilik döneminde sanayileşmenin yatırım mallarına yönelmesi olanağı yoktu. Bunun … yönünden açıklamasını yapınız.

Soru 3: (hatırlamıyorum)

Diğer sorular:

Soru) Aşağıdaki tablodan hareketle 1923 yılındaki reel kredi hacmi yüzde kaç değişmiştir. Hesaplayarak yorumlayınız.

Yıl Toplam Krediler Endeksi Toptan Eşya Fiyat Endeksi
1924 100 100
1925 227 105

Soru) Aşağıdaki tablodan hareketle ekonominin ortalama reel büyüme oranını hesaplayınız.

Yıllar Reel GSMH
1933 1359,4
1938 1895,7

Soru) Osmanlı dış ticaret politikasının geleneksel anlayıştan farkını açıklayınız. (10 puan)


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim