Vize-Final Soruları

Kamu Maliyesi Çalışma Vize Çalışma Soruları

Kamu Maliyesi Vize Çalışma Soruları 

1.      Aşağıdakilerden hangisi Cari Harcamalar grubuna girer?

A)    Yolların yapımı için gereken harcamalar

B)    Devlet hastanesinde çalışan doktora verilen ücretler

C)    Barajların yapımı için gerekli olan harcamalar

D)    Emekliye ödenen ücretler

E)     Öğrencilere verilen burslar

2.      Genel bütçe ile katma bütçenin birleşmesi ile oluşan bütçeye ……………… denir.

3.       Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?

A)    Genel bütçe

B)    Konsolide bütçe

C)    Mahalli idareler bütçesi

D)    Özerk bütçe

E)     Özel bütçe

4.      Kamu harcamalarını karşılamak üzere devlet veya devredilmiş yetkiye sahip olan diğer kamu tüzel kişilerin yasalara dayalı ve karşılıksız olarak kişi ve kurumlardan aldıkları paralara ………….denir.

5.      Vergi ile harç arasındaki en belirgin farklılık

……………………………………………………………………………………………………………. dır?

CEVAP: VERGİNİN KARŞILIKSIZ, HARÇIN İSE KARŞILIKLI OLMASI

6.      Aşağıdakilerden hangisinin tahsilinde zorunluluk ilkesi geçerli değildir?

A)Vergi                  B)Harç          C)Resim                    D)Şerefiye                     E)Para fiskal gelir

7.      Bütçe tasarı taslağı ve raporları hangi organ tarafından hazırlanır?

A)TBMM             B)Maliye bakanlığı                 C)Bütçe komisyonu

D)Bakanlar kurulu           E)Sayıştay

8.      Türkiye’nin para politikasını aşağıdakilerden hangisi düzenler?

A)Merkez bankası                        B)Sayıştay                  C)Maliye bakanı

D)Bakanlar kurulu                       E)TBMM

9.      Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarından biri değildir?

A)    Borç faizi ödemeleri

B)    Devletin kurumlara katkı payı

C)    Mali ve sosyal transferler

D)    Fon ödemeleri

E)     Yatırım harcamaları

10.    Aşağıdakilerden hangileri kişilere yapılan transfer ödemelerinden biri değildir?

A) Sübvansiyonlar                       B) Emekli aylıkları                 C) Hastalık yardımları

D) İşsizlik ödemeleri                    E) Çocuklu ailelere yapılan yardımlar

11.  Paranın satın alma gücünün azalması aşsağıdakilerden hangisine yol açar?

A)    Kamu harcamalarını görünüşte arttırır

B)    Kamu harcamalarını gerçekte arttırır

C)    Kamu harcamalarını görünüşte azaltır

D)    Kamu harcamalarını gerçekte azaltır

E)     Harcamalarda bir değişiklik yaratmaz.

12.    Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlerden biri değildir?

A)    Yargı hizmetleri

B)    Yürütme ve yasama hizmetleri

C)    Diplomasi hizmetleri

D)    Vakıf hizmetleri

E)     Güvenlik hizmetleri

16.  Aşağıda verilen klasik iktisadın temel varsayımlarıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Her arz kendi talebini yaratır

B)Ücret, faiz ve fiyat standarttır

C)Tam rekabet koşulları vardır

D)Miktar kuramı geçerlidir

17.  Gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren kat sayıya ………………denir?

 CEVAP: Gini katsayısı

18.  Devlet asgari geçim düzeyinin altında gelir elde edenlerden vergi almadığı gibi aradaki farkı telafi edecek şekilde transfer harcamasında bulunur. Bu uygulamaya …………..denir?

CEVAP:  Negatif Gelir Vergisi

19.  Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli kuruluşların harcamalarından biri değildir?

A)Yüksek öğretim kurulu harcamaları

B)ÖSYM harcamaları

C) KİT’ler

D)Atatürk, dil ve tarih yüksek kurumu başkanlığı

E)Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Başkanlığı harcamaları

20.  Kamu harcamalarının yerine getirilmek istenen kamu hizmeti esasına dayalı olarak sınıflandırılmasına ………………..denir.

21.  Kamu harcamalarındaki artışın toplam talepte artış yaratmak suretiyle üretimi arttırmasına ……………….denir.

22.  Merkezi yönetim bütçesini hazırlama yetkisi kime aittir?

A)Cumhurbaşkanı

B)Bakanlar Kurulu adına Maliye Bakanlığı

C)Başbakan

D)TBMM’si Başkanı

E)İç işleri bakanlığı

23.  Bir kişinin gerçekleştirdiği üretim veya tüketim başkası yada başkalarının üretim veya tüketim fonksiyonuna olumlu veya olumsuz olarak girmesine……………………… denir.

24.  Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yerine getirdiği hizmetlerden biri değildir?

A)Eğitim hizmetleri

B)Bayındırlık hizmetleri

C)Esenlik

D)Tarım hizmetleri

E)Toplu Konut hizmetleri

25.  Kısa vadeli borçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Kısa vadeli borç senetleri hazine bonosu olarak adlandırılır.

B)    Kısa vadeli borçlar bütçenin zaman itibariyle denkleştirilmesi için alınabilir.

C)    Kısa vadeli borçlar zaman içinde iniş ve çıkış gösterir.

D)    Kısa vadeli borç akımı cinsinden ele alınması gereken bir kavramdır.

E)     Kısa vadeli borçlar sermaye piyasasından karşılanır

49.  Mali olayların hukuk yönünü inceleyen kısmına ………………, Sadece vergilerin

   Hukuki yönünü inceleyen kısmına………….denir.

Cevap: mali hukuk – vergi hukuku

50.  Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal mal ve hizmetlerin özelliklerinden değildir?

        A)Toplumsal tüketime tabidir.

        B)Tüketimleri devletçe zorunlu tutabilir.

        C)Üretim hacmi büyük değildir.

        D)Talep belli olmayınca fiyat oluşmaz.

        E)Hizmetlerin üretim finansmanı vergilerden karşılanır.

51.  Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal mal ve hizmetlerin özelliklerinden değildir?

      A)Bireyler taleplerini belli etmezler.

      B)Talepler belli olunca fiyat oluşur.

      C)Bireye ve topluma fayda sağlar.

      D)Fayda bölünebilir.

      E)Faydanın bölünmesi mal ve hizmetlerin pazarlanabilmesini de mümkün kılar.

52.  Aşağıdakilerden hangisi üretimin üretimi olumlu etkilemesine örnektir?

     A)Çimento üretiminin fabrikanın yakınlarındaki tarımsal üretim üzerindeki etkisi.

     B)Oje tüketiminin aseton tüketimi üzerindeki etkisi.

     C)Şeker pancarı üretiminin küspe üretimi üzerindeki etkisi.

     D)Plazma TV’lerin gelişmesi ile eski teknoloji TV’lerin fiyatlarındaki düşüşün tüketiciye sağladığı zarar

53.  Aşağıdakilerden hangisi erdemli mal ve hizmetlerden değildir?

     A)İşsizlik sigortası

     B)Öğretmen evleri

     C)Huzur evleri

     D)Öğrenci bursları

     E)Fakirlere yardım

54.  Aşağıdakilerden hangisi kulüp mal ve hizmetlerine örnek olamaz?

A)Öğrenci yurtları

B)Ordu evleri

C)SSK Hastaneleri

D)Öğretmen evleri

55.  Aşağıdakilerden hangisi vergi ve benzeri gelirlerden değildir?

A)Harç                       B)Fon             C)Şerefiye                  D)Resim                     E)Mali tekel

56.  Aşağıdakilerden hangisi harç türüne örnek gösterilemez?

A)Noter                      B)Konsolosluk                       C)Pasaport                  D)Trafik                     E)Şerefiye

57.  5018 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeye göre genel bütçede yer alan ve harcamalarını esas olarak genel bütçe gelirleri ile finanse eden kuruluşlardan değildir?

A)    Gümrük Müsteşarlığı       B) Diyanet İşleri Bakanlığı    C)Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

D)    Kültür ve Turizm Bakanlığı         E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

58.  Aşağıdakilerden hangisi köy bütçesinin gelir kalemlerinden değildir?

A)Resim         B)Harç                        C)Öz gelirler               D)Salma                     E)İmece

59.  Aşağıdaki fonlardan hangisi belli bir vergiyi kaynak alan fon türüne örnektir?

  A)Kamusallaştırma ödeneği fonu

  B)Destekleme fonu

  C)Akaryakıt tüketim fonu

  D)Toplu konut fonu

  E)Borçlanma yoluyla ile oluşturulan kamu ortaklığı fonu

60.   1. Resimler    2. Para basımı gelirleri         3. Gönüllü borçlanma          4. Fonlar        5. Mülk gelirleri

Yukarıdakilerden hangileri devletin egemenlik hakkına dayalı olarak elde ettiği kamu finansman araçlarıdır?

A)   1                      B)2 ,3 ve 5                  C)1, 2 ve 3                  D)1,2 ve 4                  E)3,4 ve 5

69.  Kapalı yerlerde sigara içilmesi dışsal zararına karşı, 4207 sayılı yasa ile devletin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer? 

A)Miktar kısıtlaması

B)Piyasa yaratma

C)Vergileme

D)Sübvansiyon

E)Mülkiyet hakkını belirleme

70.  Klasiklere göre devlet harcamalarının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 A)  İhracatın artmasına
B)  Toplam arzın düşmesine
C)   İthalatın artmasına

D) Yatırımların artmasına

E)  Fiyatların artmasına

71.  Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi söz konusu olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı sayılabilecek harcamalara ne ad verilir?

A) Kalkınma carileri

B) Cari harcamalar

C) Transfer harcamaları

D) Yatırım harcamaları

E) Tüketim harcamaları

72.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genel hizmetleri yürüten kuruluşlardan biridir?

A)Sağlık bakanlığı      B)Adalet bakanlığı     C)Ulaştırma bakanlığı            D)kültür bakanlığı      E)Bayındırlık bakanlığı

73.  Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlıklarından biri değildir?

A)işsizlik         B) Enflasyon  C) Cari işlem açıkları  D) Deflâsyon  E) Tam istihdam

74.  Vadesi 5 yıldan daha fazla olan borçlar ………… borçlardır.

75.   Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik hakkına dayalı olmaksızın elde ettiği kamu finansman araçları değildir?
A) Teşebbüs gelirleri
B) Şerefiyeler
C) Resimler
D) Orta vadeli borçlar
E) Uzun vadeli borçla

76.  Aşağıdakilerden hangisi görünür anlamda kamu harcamalarını attıran sebeplerden biridir?

A) Devlet alanındaki gelişmeler                    B) Teknolojik gelişmeler                    D) Nüfus artışı
D)Ülke topraklarının genişlemesi      E)Savaş ve savunma harcamalarındaki artışlar.

77.  Ülkemizde son yıllarda transfer harcamalarının en büyük bölümünü oluşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kamulaştırma

B)    Fon ödemeleri

C)    İktisadi transfer ve yardımlar

D)    Borç faizleri

E)     Sosyal güvenlik kurumlar açığı

 78.  Ülkemizde son yıllarda Konsolide bütçe harcamalarında en büyük dilimi aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

A)    Cari Harcamalar

B)    Yatırım Harcamaları

C)    Transfer Harcamaları

D)    Fon Harcamaları

79.  Ülkemizde son yıllarda konsolide bütçe harcamaları içinde aşağıdaki harcamalardan hangisinin GSMH içindeki payının azaldığı gözlemlenmektedir?

A)    Personel harcamaları

B)    İç faiz ödemeleri

C)    Diğer cari harcamalar

D)    Yatırım harcamaları

E)     Dış faiz harcamaları

80.  Belli bir dönem içinde  olağan kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?

A)    Kamu borçları

B)    Kamu açığı

C)    Nakit açığı

D)    Para açığı

E)     Parasal taban açığı

81. 
Sıçrama tezini ileri süren bilim adamları aşağıdakilerden hangileridir?

A)    Peacock – Wagner

B)    Peacock-Clark

C)    Peacock-Gupta

D)    Peacock-Pryor

E)     Peacock-Wiseman

82.  Nüfus artışı aşağıdaki kamu harcamalarının hangisinde artışa neden olmaz?

A)    Eğitim hizmetleri

B)    Sağlık hizmetleri

C)    Savunma hizmetleri

D)    Ulaşım hizmetleri

E)     Konut hizmetleri

83.  Wagner’e göre kamu harcamalarını artıran neden hangisidir?

A)    Toplumların lüks tüketime yönelik eğilimleri

B)    Toplumların sosyal ilerleme istekleri

C)    Savaşlar

D)    Politikacıların davranışları

E)     Partilerin seçim rekabeti

84.  Hangisi Wagner’e göre kamu faaliyetlerinin artış nedeni değildir?

A)    İç ve dış güvenlik ile birlikte hukuk düzeninin korunması

B)    Gerileyen teknoloji

C)    Topluma nitelikli hizmet sunmak

D)    Kamu kesimindeki verimin düşük olması

E)     Devletin piyasada mal ve hizmet üretmek zorunda kalması

85.  Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünüşte artış nedenlerinden biridir?

A)Teknik ilerlemeler

B) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler

C) Nüfus artışı

D) Savaş ve savunma harcamaları

E) Devlet sınırlarının nüfusla birlikte değişmesi

86.  Aşağıdakilerden hangisi günümüz çağdaş maliye anlayışında devletten beklenen görevlerden biri değildir?

           A) Ekonomik büyümeyisağlamak

           B) Gelir dağılımında adaleti sağlamak

           C) Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak

D)Ekonomik istikrarı sağlamak

E) Emisyonla mücadele etmek

87.  Kamu harcamalarının sürekli artış yasasını ileri süren maliyeci kimdir?

A) A. Wagner    B) A.Smith     C) Peacock     D) Wiseman    E) C.Clark

88.  Faydası tüm topluma ait olan ve bölünemeyen mal ve hizmetlere ne ad verilir?

 

A)        Özel mal ve hizmetler

B)             Yarı kamusal mal ve hizmetler

C)      Kamusal mal ve hizmetler

D)            Lüks mal ve hizmetler

E)              Erdemli mal ve hizmetler

 

89.  Kamu kuruluşu niteliğindeki ekonomik, sosyal ve mesleki kuruluşların üyelerine götürdükleri hizmetler karşılığı topladık­ları kamu gelirine ne ad verilir?

A)    Vergi              B) Harç                       C) Resim         D) Parafiskal gelir                             E)Şerefiye

90.  Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının fonksiyonel şekilde sınıflandırılmasının amaçlarından biri değildir?

A)     Hizmetleri aksatmadan, harcamaları
makul bir şekilde azaltmak

B)            Tekrarı gerekmeyen hizmetleri ortadan
kaldırmak

C)     İçeriği itibariyle benzerlik gösteren hiz­metleri bir araya toplamak

D)     Devletin faaliyet ve görevlerini belirlemek

E)      Plan ile program arasında koordinasyon sağlamak

91.    Sübvansiyonlar aşağıdaki harcamalardan hangisinin kapsamındadır?

       A) Yatırım harcamaları

       B) Cari harcamalar

       C) Transfer harcamaları

       D) Reel harcamalar

       E) Personel harcamaları

 

İlgili Makaleler

10 Yorum

  1. cevaplari yazmiycaksaniz sorulari yazmanin anlami yok

  2. cok guzel tam aradıgım tarzda bısı bu da bana ısmaıl hocanınkıler lazım bunlar onun soruları mı acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu