Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tanıtımı

0
4005

Hukuk devrimi yapan Gazi’nin adını taşımanın vermiş olduğu onura sahip olan “Gazi Hukuk”, insani değerlere saygı duyan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünebilen, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek ve paylaşarak adaletin sağlanması sürecine katkıda bulunan hukukçu lar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

“Gazi Hukuk” 3/7/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi uyarınca 1992 yılında kurulmuş ve 1994 yılında 45 öğrenci alarak eğitim ve öğretimine başlamıştır. Kuruluşundan bu yana 2100’den fazla öğrenciye sahip olan fakültemizden bugüne kadar 1000’den fazla kişi mezun olmuştur. Mezunlarımız avukatlık, hâkimlik, savcılık gibi temel meslekî alanlarda hizmet verdikleri gibi kaymakamlık, kamu kurumlarında uzmanlık, müfettişlik, müşavirlik ve üniversitelerde öğretim elemanlığı gibi çeşitli alanlarda istihdam edilmektedir.

Dört yıllık lisans eğitiminin ilk yılında ortalama 300 civarında öğrenci alınmakta ve eğitim iki şube şeklinde sürdürülmektedir. Bu sayı diğer hukuk fakülteleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Öğrencilerin, birinci sınıftan itibaren kalabalık olmayan bir ortamda eğitim görmeleri, öğretim elemanları ile kolaylıkla iletişim kurabilmeleri bakımından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ayrıcalıklı bir imkân sunmaktadır.

Hukuk Fakültesi’ne Giriş
Hukuk Fakültesini tercih eden öğrenciler üniversite giriş sınavında “eşit ağırlıklı puan” esas alınarak yerleştirilmektedir. 2009 yılı üniversite giriş sınavında fakültemize girişte en yüksek puan 346 iken; en düşük puan 340’dir. 2009 yılı üniversite giriş sınavı sonucunda fakültemize yerleştirilen öğrenci sayısı 308’dir.
Fakültemiz sadece ÖSS ile değil YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı), TCS (Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı) ile de lisans öğrencisi almaktadır.

Lisans Eğitimi
Dört yıl süren lisans eğitimi düzeyinde esas alınan müfredat programı, hukuk eğitiminde temel bilgi donanımını kazandırmaya yöneliktir. Bu kapsamda müfredatta özel hukuka ve kamu hukukuna ilişkin temel zorunlu dersler yanında, uzmanlık alanlarına ilişkin olarak daha spesifik seçimlik dersler de yer almaktadır (Halen okutulmakta olan dersler için bkz. okutulan dersler).

Öğrenci Değişim Programları
Gazi Üniversitesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim programlarına katılması süreci içinde etkin bir rol alarak, üniversite eğitiminde öğrenci ve öğretim elemanlarının Avrupa’daki üniversitelerle karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus programını uygulamaya koymuş, Campus Europea programı üzerinde de çalışmalara başlamıştır. Bu çerçevede fakültelerin ders programları Avrupa üniversitelerinin programları ile uyumlu hale getirilmiştir. Hukuk Fakültesi’nde de dersler yıllık program yerine dönemlik programa göre okutulmaya başlanmıştır.

Erasmus Programı
Fakültemiz erasmus programı çerçevesinde şuan Almanya’dan Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Fransa’dan Caen Basse-Normandie Universitesi Hukuk Fakültesi; İspanya’dan Del Pais Vasco Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Publica De Navarra Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yunanistan’dan Atina National and Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aristotle University of Thessaloniki Hukuk Fakülteleriyle ikili anlaşmalar imzalamıştır. İlk olarak 2004–2005 eğitim – öğretim yılında üniversitemizden çeşitli ülkelere (İngiltere, İspanya, İtalya, Finlandiya) öğrenci ve öğretim elemanları gitmiş; bu ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelerden de Gazi Üniversitesine konuk öğrenci ve öğretim elemanları gelmeye başlamıştır. Hukuk Fakültesi de 2004 yılı eylül ayında ilk olarak bir öğrencisini İspanya’daki bir hukuk fakültesine göndermiştir. Program hakkında ayrıntılı bilgi için Erasmus koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özdamar, koordinatör yardımcıları Arş. Gör. Berat Lale Hacıoğlu ve Arş. Gör. Burak Doğan’a başvurulabilir.

Campus Europa
Avrupa’da öğrenci değişimi ve gelişimi için yürütülen; öğrencilere 2 farklı dil, 2 farklı ülke ve 2 kültür tanıtma amacına yönelik olan Campus Europa programı Üniversitemiz ve Fakültemiz tarafından takip edilmektedir. Bu program kapsamında öğrenci yurt dışına gitmeden önce dil kursuna gönderilmekte; yurt dışında bulunduğu süre içerisinde finansal destek sağlanmakta ve öğrenciye iş imkanı organize edilmektedir. Fakültemiz 2010-2011 eğitim öğretim yılında ikili anlaşmaların imzalanmasıyla bu programı uygulamaya sokmayı planlamaktadır. Program hakkında teferruatlı bilgi için Campus Europae koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Çağlar, koordinatör yardımcıları Arş. Gör. Alper Çağrı Yılmaz ve Arş. Gör. Ayşe Nur Ilgın’a başvurulabilir.

Lisansüstü Eğitimi
Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları, istedikleri takdirde ve gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla lisansüstü eğitime devam edebilmektedirler. Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve mülakatla programların özelliklerine göre aranılan ve duyuruda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. Başvuracak adayların; Hukuk Fakültesi lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den en az 60 standart puan almış olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES puan türü ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir. Başvuracak adayların; lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanı sıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavların birinden alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgeleri de getirmeleri gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenci kabulü için mülakat da yapılır. Başvuran adayların ALES puanlarının %50′ si, lisans mezuniyet notunun %15’i ve varsa yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10′ unun toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %15, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, mülakat sonucuna %25 ağırlık verilir.

Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; kamu hukuku veya özel hukuk yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 70, 4 tam puan üzerinden en az 2, harfli sistemde en az CC olması, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75, 4 tam puan üzerinden en az 2.5, harfli sistemde en az CB olması gerekir. ALES’den en az 65 standart puan, KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir. Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50′ si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15′ si ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10′ unun toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %15, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, mülakat sonucuna %25 ağırlık verilir.

Öğretim Kadrosu
Fakültemizde okutulmakta olan tüm derslere o alanda uzman öğretim üyeleri girmektedir. Bugün fakültemiz bünyesinde onaltı profesör, beş doçent, oniki yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve yirmi dokuz araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Bunun yanında, hukuk eğitiminde tamamlayıcı nitelikte olan yan branşlarda ve teknik konularda üniversitemizin diğer fakültelerinden öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilmektedir.
Başarılarını birçok kez kanıtlayan fakültemiz öğretim üyelerinin bir kısmı sadece fakülteye hizmet etmekle kalmamakta; ülkemizin birçok kurumu da kendilerinden faydalanmaktadır.

Burs İmkânları
Başbakanlık ve Türk Eğitim Vakfının yanı sıra Gazi Üniversitesi Vakfı ve Gazi Üniversitesi Mediko – Sosyal tarafından öğrencilerimize burs verilmektedir.

Yemek İhtiyaçları ve Öğrenci Kantini
Hukuk Fakültesi öğrencileri ve personeli Diş Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile ortak olarak kullanılan yemekhanesinden istifade etmektedirler. Yemekhanemiz, uzman bir diyetisyen kontrolünde, hafta içi her gün dört çeşit yemeği uygun fiyatlarla, çok hijyenik bir ortamda öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Öğrencilerimiz arasında birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla modern bir şekilde dizayn edilmiş kafe tarzında bir tane kantin kullanılmaktadır. “Kafe Bodrum” ismine sahip olan kantinimiz hafta içi her gün en az 12 saat hizmet vermektedir.

Öğrenci Toplulukları
Fakültemizde faaliyet gösteren bir tane öğrenci topluluğu ve buna bağlı olarak etkinliklerini yürüten alt birimler bulunmaktadır.
– Öğrenci Araştırma Topluluğu
– Bilim Kolu
– Halk Oyunları Kolu
– Türk Sanat Müziği Kolu
– Türk Halk Müziği Kolu
– Tiyatro Kolu
– Ebru Sanatı Kolu
– Spor Kolu

Öğrencilerimizin dinlenebilmesi, yoğun öğretim temposunun yarattığı stresi üzerlerinden atabilmeleri ve en önemlisi topluma uyum sağlayacak sosyal birer insan olabilmeleri yukarıda belirtilen sosyal aktivitelerin varlığına bağlıdır. Bu sorumluluğunun bilincinde olan fakülte yönetimimiz, öğrenci gruplarının faaliyetlerine, fakülte olanaklarının yanı sıra, mümkün olduğu ölçüde her türlü maddi ve manevi desteği vermektedir.

Öğrenci araştırma topluluğu tarafından organize edilen geziler Fakültemizce desteklenmektedir. Haziran aylarında geleneksel olarak kutlanan, mezunlarımızın ve devam eden öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen “Pilav Günü”nden başka, her yıl düzenli olarak paneller, konferanslar, tiyatro gösterileri, halk oyunları gösterileri, sanat müziği ve halk müziği konserleri tertip edilmektedir.

Kütüphane ve İnternet Olanakları
Fakültemiz bünyesinde bir adet kütüphane ve ayrı bir çalışma salonu bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sessiz bir ortamda çalışmalar ve araştırmalar yapmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren kütüphanelerimiz haftanın altı günü hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemize bağlı, Ankara’nın en büyük kütüphanelerinden olan Merkez Kütüphane de öğrencilerimizin kullanımına açıktır.
Fakültemizde öğrencilerimizin ücretsiz kullanabilecekleri bir internet odası bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin bilimi yakından takip edebilmeleri, hukuk ilmiyle ilgili literatür araştırması yapabilmeleri amacıyla halihazırda aşağıdaki internet sitelerine abonelikler tesis edilmiştir:
• Academic Search Complete
• Beck-Online (Almanca)
• Directory of open acces journals
• Elsevier E-Kitaplar
• Green file
• Heinonline
• Hukuk Türk
• Humaties International Complete
• Oxford journals online
• Wiley Interscience
• Westlaw International
Güvenlik ve Ulaşım
Tam bir huzur ortamı bulunan fakültemiz ve çevresinde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmamıştır.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara’nın ulaşımı en kolay noktalarından birinde yer almaktadır. Fakültenin çıkış kapısının önünde Ankara metrosunun bir kolu olan Ankaray’ın son durağı bulunmaktadır. Ankaray ile şehir merkezine ulaşım yaklaşık on beş dakika sürmektedir. Otobüs ve dolmuşlarla da şehrin her tarafına kısa sürede ulaşmak mümkündür.


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim