Anayasa Hukuku Çalışma Soruları

0
6297
 1. Anayasa hukukuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  Cevap: A) Anayasa hukuku özel hukuk bilim dalı olarak kabul edilmemektedir.2. 1982 Anayasasının düzenlemelerine göre, anayasa değişikliklerinin kabulünde asgari sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap:  D)330

  3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Cevap:  E)Referandum sonucu kabul edilen 1961 Anayasası, anayasa değişiklikleri sürecinde de referandum mekanizmasına ilk kez yer veren anayasadır.

  4. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişiklilerine dair kanunların hangi çoğunlukla kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanının değişikliği onaylama yetkisi doğar? Cevap:  E)367

  5. 1982 Anayasasının düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Cevap:  E)TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmayan sayıdaki milletvekilinin varlığı anayasa değişikliği teklifi için yeterli değildir.

  6. 1982 Anayasasına göre, TBMM’nin toplantı yeter sayısı hangisidir?
  Cevap:  B)184

  7. TBMM İçtüzüğünün düzenlemelerine göre, salt çoğunluk hangi şıkta doğru ifade edilmiştir?
  Cevap:  D)Bir sayının yarısından az olmayan çoğunluktur

  8. 1982 Anayasasına göre, TBMM’nin karar yeter sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinden daha az olamaz?
  Cevap:  B)139

 2. Aşağıdakilerden hangisi bir anayasanın sert anayasa olduğunun gösteren özelliklerinden değildir?
  Cevap:  C)Başlangıç metni ihtiva etmesi10. TBMM İçtüzüğünün, salt çoğunlukla ilgili düzenlemesine göre, 277 sayısının salt çoğunluğu nedir?
  Cevap: B)139

  11. Türk anayasa hukukuyla alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Cevap:  D)Milletvekili olmayan bakan kanun teklifi verebilir.

 3. 1982 Anayasasının düzenlemeleri dikkate alındığında, TBMM’nin hangi çoğunlukla kabul ettiği anayasa değişikliği için, Cumhurbaşkanı, o değişikliği geri göndermezse referanduma sunma yetkisi bakımından takdir hakkına sahiptir
  Cevap: E)367
 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Cevap:  B)Atatürk milliyetçiliğine bağlı devletten kastedilen, aynı dili konuşmak, aynı ırktan gelmiş olmak gibi maddi ölçütlerin varlığı halinde, milliyetçilikten söz edilebilmesinin mümkün olduğudur.
 5. Cumhuriyet döneminde, milliyetçilik kavramı hangi tarihte anayasa metnine girmiştir?
  Cevap:  E)1937
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Cevap:  C)1982 Anayasasında sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında, hukuk devleti de yer almaktadır.16. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti olmanın gerekleri arasında kabul edilemez?
  Cevap:  C)Kuvvetler birliği

  17. 1982 Anayasasının düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Cevap: D)Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır.

  18. Sosyal ve iktisadi haklar ilk kez hangi anayasada yer verilmiştir?
  Cevap: D)1961 Anayasası

  19. 1982 Anayasasının düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: C) Bir devlet memuruna verilen disiplin cezası mahiyetindeki uyarmayı ihtiva eden işlem, yargı denetimi dışında bırakılabilir.

 7. Sosyal devlet kavramı, ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
  Cevap: D)1961
  ______________________________________________________________
  1-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?a) Anayasa hukukunun pozitif bir bilim dalı olduğu hususunda öğretide ittifak bulunmamaktadır.
  b) Yazılı anayasacılık anlayışının benimsenmiş olması halinde, anayasa hukuku geleneklerinin varlığından bahsetmek hiçbir şekilde mümkün olamaz.
  c) Anayasa hukuku teamüllerinin varlığı, zorunlu olarak teamüli anayasacılık anlayışının da varlığını gerekli kılar. Bu nedenle temaüli anayasa türü dışındaki anayasa türleri bakımından anayasa hukuku geleneklerinin varlığından söz edilemez.
  d) Yazılı anayasa türü istisma olup asıl olan teamüli anayasa çeşidinin benimsenmiş olmasıdır.
  e) Bir anayasa metninin hiçbir şekilde ideolojik ve siyasi boyutu olamaz, dolayısıyla anayasa metinleri sadece hukuki bir metin olarak kabul edilir.

  2-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Anayasa hukuku bir kamu hukuku bilim dalıdır.
  b) Anayasa hukukunun temel konularından bir tanesi yasamadır.
  c) Temek hak ve hürriyetler, anayasa hukukunun konuları arasında yer alır.
  d) Anayasa hukukunun kaynakları arasında Anayasa Mahkemesi kararları da yer alır.
  e) Halihazırda uygulanmakta olan Anayasa 1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır.

  3-) Aşağıdakilerden hangisi anayasa çeşitleri arasında yer alamaz?

  a) Yazılı anayasa
  b) Sözlü anayasa
  c) Sert anayasa
  d) Yumuşak anayasa
  e) Çerçeve anayasa

  4-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

  1-1982 Anayasası-Monarşik anayasa
  2- 1876 Anayasası- Katı anayasa
  3-1961 Anayasası-Yumuşak anayasa
  4- 1924 anayasası-Çerçeve anayasa

  a) Sadece 1   b) 1 ve 2   c) Sadece 3    d) Sadece 4   e) 1, 3 ve 4

  5-) Referandum sonucu kabul edilen ilk anayasa ile anayasa değişiklikleri sürecinde referanduma ilk kez yer veren anayasa hangi şıkta doğru verilmiştir.?

  a) 1876 Kanun-ı Esasi – 1961 Anayasası
  b) 1921 Anayasası – 1924 Anayasası
  c) 1924 Anayasası – 1961 Anayasası
  d) 1924 Anayasası – 1982 Anayasası
  e) 1961 Anayasası – 1982 Anayasası

  6-) 1982 Anayasası’nın mevcut ve yürürlükteki düzenlemeleri de dikkate alındığında; 336 milletvekilinin kabul oyu sonucu cumhurbaşkanına gönderilen anayasa değişikliğine dair kanunu cumhurbaşkanı tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye iade etmediği takdirde, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  a) İhtiyari referandum
  b) İstişari referandum
  c) Mecburi referandum
  d) Teşrii referandum
  e) Mutlak veto

  7-) 1982 Anayasası’nın mevcut ve yürürlükteki düzenlemeleri de dikkate alındığında; 367 milletvekilinin kabul oyu sonucu cumhurbaşkanına gönderilen anayasa değişikliğine dair kanunla ilgili olarak cumhurbaşkanı aşağıdaki tasarruflardan hangisine sahip değildir?

  a) Onay
  b) Geri gönderme
  c) Halkoyuna sunma
  d) Bir kısmını onaylayıp bir kısmını geri gönderme
  e) Bir kısmını onaylayıp bir kısmını halkoyuna sunma

  8-) Aşağıdakilerden hangisi devletin unsurları arasında yer almaz?

  a) İnsan topluluğu
  b) Egemenlik
  c) Kuvvetler birliği
  d) Hukuki ve siyasi düzen
  e) Toprak parçası

  9-) Bir devletin inşası amacıyla ve pozitif bir metinle bağlı olmaksızın anayasad yapan iktidarın nitelemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Kurulu iktidar
  b) Tali kurucu iktidar
  c) Asli kurucu iktidar
  d) Kurucu ve tali kurucu iktidar
  e) Kurulu ve tali kurucu iktidar

  10-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  a) Rusya- Federal devlet
  b) Türkiye – Üniter devlet
  c) İsviçre – Konfederasyon
  d) Fransa – Üniter devlet
  e) Almanya – FederasyonSponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim