Borçlar Hukuku Çalışma Soruları (özgün)

1
5700

1- Hangisi bir kusursuz sorumluluk hali değildir ?

A ) Ortaöğretim 1.sınıf öğrencisi C’nin haksız fiili halinde zararın babası B’den talep edilmesi
B ) Fabrikatör A’nın fabrikasının çevreye verdiği zararlardan sorumluluğu
C ) Akli dengesi yerinde olmayan A’nın yakmış olduğu gecekondu neticesinde kendisinden tazminat talebinde bulunulması
D ) 19 yaşındaki A’nın tartışma sonrası B’yi bıçaklaması

2- A, dükkan komşusu B’nin dükkanından sergilemek üzere satın aldığı dört adet Mersin çulunu, 4 Haziran 2004 tarihinde teslim etmesi gerekirken teslim etmemiş ve 5 Haziran 2004 tarihinde yağan yaz yağmurları neticesinde bütün semti sel suları basmış ve çullar kullanılamaz hale gelmiştir.
Bu olaya ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?

A ) A, B’nin ihtarı ile temerrüde düşeceğinden B temerrüdün sonuçlarından yararlanamaz.
B ) Bu sözleşme tek tarafa borç yüklediğinden B sözleşmeden dönüp menfi zararı isteyemez.
C ) Çullar zamanında teslim edilmiş olsaydı da kullanılamaz hale geleceğinden,  A temerrüdün sonuçlarından sorumlu olmaktan kurtulmuştur.
D ) A, temerrüde düşmekte kusursuzca temerrüt gerçekleşmemiştir.

3-  Temerrüde ilişkin yanlış bilgi hangi şıkta verilmiştir ?
A ) Borcun ödenmesi hala imkan dahilinde olmalıdır.
B ) Borç muaccel olmalıdır.
C ) Alacaklının temerrüdü halinde borçlu tevdi mahalline borcu tevdi ederek borcundan kurtulur.
D ) Alacaklı müspet zararını ancak tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, sözleşmeden dönerek isteyebilir.

4- Başkalarını istihdam eden kimse, mahiyetinde çalıştırdığı kişilerin işin görülmesi sırasında üçüncü kişilere verdikleri zarardan………………
A ) Ancak çalışan kişinin kusuru varsa sorumludur.
B ) İkinci derece sorumludur.
C ) Kusursuz olarak sorumludur.
D ) Kural olarak sorumlu değildir.

5- Haksız fiilden doğan tazminat davaları, hukuka aykırı fiilin gerçekleşmesinden başlayarak ……. yıl, mağdurun zararı ve faili öğrenmesinden başlayarak …… yıl  sonra zamanaşımına uğrar.
A ) Beş/Bir
B ) Bir/On
C ) İki/On
D ) On/Bir

6- Borcun ifasına ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A ) Para borçlarının ifa yeri, aksi kararlaştırılmadıkça alacaklının ifa zamanındaki ikametgahıdır.
B ) Seçimlilik borçlarda seçim hakkı kural olarak alacaklıya aittir.
C ) Para borcu, aksi kararlaştırılmadıkça, parçanın sözleşmenin yapıldığı zaman bulunduğu yerde ifa edilir.
D ) …ins borcu aksi kararlaştırılmadıkça, borçlunun borcun doğumu zamanındaki imametgahında ifa edilir.
7- Aşağıdakilerden hangisinde tazminat borçlusunun kurtuluş kanıtı getirme imkanı  yoktur ?
A ) Aile başkanının sorumluluğu
B ) Bina ve diğer eser malikinin sorumluluğu
C ) …dam edenin sorumluluğu
D ) ..an sahibinin sorumluluğu

8- Normal olarak alacağı tedbirlerin alınmayıp zarara sebebiyet verilmesi halindeki kusura ?
A ) Ağır İhmal
B ) Dolaylı Kasıt
C ) Hafif İhmal
D ) ?

9- Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını engellemez ?
A ) Zarar görenin rızası
B ) Kanundan doğan bir yetkinin kullanılması
C ) Bilimsel eleştiriler
D ) Zarar görenin ağır …

10 – Kardeşi A’nın ağır bir trafik kazası geçirmesi sonucunda B’nin duyduğu üzüntü aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Dolaylı Zarar
B ) Manevi Zarar
C ) Müspet Zarar
D ) Maddi Zarar

11- A’yı tek başına dövemeyeceğini düşünen B, bu konuda arkadaşı C’den yardım istemiştir. B ve C bir araya gelmiş ve A’yı hastanelik edene kadar dövmüşlerdir. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  doğrudur ?
A ) Seçimlilik illiyet vardır, her ikisi de sorumludur.
B ) Yarışan illiyet vardır, B ve C sorumlu değildir.
C ) Fikir yalnız B’den çıktığı için yalnız B sorumludur.
D ) B ve C’nin fiili ortak illiyettir. Her ikisi de müteselsilen sorumludur.

12- A seyahate çıkarken kendisine bıraktığı komşusu B’nin köpeğini gezdirmeye çıkarmıştır. A, köpeği gezdirirken yoldan geçen C köpeğe taş atmış ve köpek de C’yi ısırmıştır. C’nin uğradığı zararın tazmini ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A ) A sorumludur.
B ) C’nin zarara sebebiyet veren kusurlu davranışı nedeniyle A ve B’nin sorumluluğu yoktur.
C ) A ve B müteselsilen sorumludur.
D )  A sorumludur ancak A kurtuluş kanıtı getirebilir.

13- Aşağıda temerrüt faizine ilişkin olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A ) Talep edilebilmesi zararın kanıtlanmasına bağlı değildir.
B ) Borçlu gecikmede kusursuz olsa da alacaklı talep edebilir.
C ) Sadece borçlunun kusurunun varlığında istenebilir.
D ) Hakim re-sen hükmedemez.

14- Hangisi borcu sona erdiren sebeplerden değildir ?
A ) Zamanaşımı
B ) İfa
C ) Gabin
D ) İbra

15- B isimli şoför aniden önüne çıkan yaya A’ ya çarparak A’ nın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Toplanan kanıtlardan A’ nın olayda 8/8 oranında kusurlu olduğu saptanmıştır. B’ nin sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A ) B kusursuz sorumlu kişidir, bu nedenle doğan zararın tamamından sorumlu tutulur.
B ) Olayda illiyet bağını kesen sebep olduğundan B sorumlu tutulamaz.
C ) Olayda meydana gelen zarara taraflar yarı yarıya katlanırlar, B zararın yarısından sorumlu tutulur.
D ) B’ nin zarardan sorumluluğu ancak A’ nın ölümü halinde söz konusu olabilirdi.

16-  Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün sonuçlarından biri değildir ?
A ) Borç konusunun tevdi suretiyle borçtan kurtulabilme olanağı
B ) Gecikme faizi
C ) Gecikme tazminatı
D ) Kaza halinde sorumluluk

17- Birden çok nedenden yalnız biri zararlı sonucu meydana getirmiş olmakla beraber, somut olayda hangisi olduğunun tespit edilememesi  hali aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Yarışan illiyet
B ) Seçimlilik illiyet
C ) Ortak illiyet
D ) İlliyet bağının kesilmesi

18- Hangisi borcun kaynaklarından değildir ?
A ) Haksız fiiller
B ) Vekaletsiz iş görme
C ) Sebepsiz zenginleşme
D ) Usul ……….

19- Destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili olarak söylenemez ?
A ) Nişanlı da bu davayı açabilir.
B ) Davacıların dava açabilmeleri için bakım ihtiyacı içinde bulunmaları gerekir.
C ) Karı koca, anne baba ve çocuklar tarafından istenebilir.
D ) Manevi tazminatın özel bir türüdür.

 


Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet

1 Yorum

  1. merhaba bu soruların cevaplarına nereden ulaşabilirim acaba, yardımcı olabilir misiniz?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
İsim