Haberler

Kaymakamlık Sınavı Çıkmış Sorular

2018 değişikliğiyle sınav yeniden test olacak. Bu yüzden içeriği yeniden düzenleme gereği duydum. 02.09.2018 tarihinde yapılacak olan kaymakamlık sınavı 100 sorudan oluşacak. Sınav içeriği ve ders bazlı soru sayısı şu şekilde olacak; Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6), Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınav süresi 150 dakika. Açıkçası yapılan son üç sınav 40 soruluk klasik sorulardan oluşmaktaydı ve test sınava göre daha kolaydı. Kaymakamlık sınavı test soruları özellikle Türkiye ekonomisi, iktisat ve İnsan hakları kısmı çok zorlayıcı. Hukuk testinde de zorlayıcı sorular var. Bu sayfadan geçmiş yıllarda sorulan hem test hem de klasik kaymakamlık sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum…

Kaymakamlık Sınavı test çıkmış sorular

2006 Kaymakamlık sınav soruları

2006 Kaymakamlık sınavı cevap anahtarı


2007 Kaymakamlık sınav soruları

2007 Kaymakamlık sınavı cevap anahtarı


2008 Kaymakamlık sınav soruları

2008 Kaymakamlık sınavı cevap anahtarı


2009 Kaymakamlık sınav soruları ve cevap anahtarı


2010 Kaymakamlık sınav soruları ve cevap anahtarı


2011 Kaymakamlık sınav soruları ve cevap anahtarı


2012 Kaymakamlık sınav soruları ve cevap anahtarı


Kaymakamlık sınavı açık uçlu sorular (2015-2016-2017)

Kaymakamlık sınavına hazırlanan arkadaşlar için bu yazımızda açık uçlu sınavın geldiği tarihten itibaren seçici sınav sorularını derledik. Deneme amaçlı iki kez girme fırsatım oldu. Her ikisinden de 64 puan aldım. Zor bir sınav değil ancak seçici sorular var. Zaten sınavın belirleyicisi 10 soruluk bu seçici sorular oluşuyor. 9 Eylül 2017’de yapılan sınav çok kolay olduğu için bir önceki sınava göre yaklaşık 8 puan yüksek kapattı. Bir sonraki sınavda bir tık daha zor bir sınav bizi bekleyebilir. Özellikle insan hakları dersine iyi çalışmalısınız. Zira sınavın belirleyici dersi insan haklarıdır.

Anayasa Hukuku
1- Bir ilin veya seçim çevresinin mecliste hiç üyesi kalmaması durumunda hangi sürede seçime gidilir? (Boşalmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar günü)

2- 97 milletvekili bulunan bir il kaç seçim çevresine ayrılır? (3)

3- 1982 Anayasasına göre Bakanlar Kurulu ne kadar süre içinde kurulamaz veya güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimleri yenileme kararı alabilir? (45 gün)

4- 1982 Anayasasına göre başbakan veya bakanlardan yazılı veya sözlü cevap alınması için kullanılan bilgi edinme mekanizmasının adı nedir?

5- Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının gündeminde Cumhurbaşkanına görüş bildiren kimlerdir? ( Başbakan – Genelkurmay Başkanı)

İdare Hukuku

1- Bir bakanlığın diğer bakanlığın yerine memur atamasının yaptırımı nedir? ( Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü – Yokluk)

2- İhtiyar heyetine seçilebilmek aday olunacak yerde …. oturmak gerekir ve …. yaşını doldurmuş olmak gerekir. ( 6 ay – 25 yaş)

3- Olağanüstü durumlarda, karşılığı ödenmek suretiyle menkullere idarece zorla el atılmasına ne denir? (İstimval)

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura verilen uyarma cezasının özlük dosyasından silinmesi için en az ne kadar süre geçmesi gerekir? (5 yıl)

5- Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna ne kadar sürede itiraz edilir? (15 gün)

6- Memurlara ilişkin grev yasağı kamu hizmeti ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? (Süreklilik ilkesi)

Mahalli İdareler

1- 442 sayılı Köy Kanunu’na göre köylüye verilen cezalar nereye gelir olarak kaydedilir? (Köy sandığı)

2- 5393 sayılı Köy Kanunu’na göre nüfusu 10.000’den fazla olan belediyelerde kurulması zorunlu olan komisyonları yazınız. (Plan ve bütçe komisyonu, İmar Komisyonu)

3- Büyükşehir ilçe belediye başkanını görevden uzaklaştırmaya yetkili mercii neresidir? (İçişleri Bakanı)

4- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri kim tarafından atanır? (İçişleri Bakanı)

Tarih
1- Kütahya-Eskişehir savaşı devam ederken Ankara’da toplanan kongrenin adı (Maarif Kongre)

2- Lozan Antlaşmasında kapitülasyonların kaldırılması gerekçe gösterilerek Lahey Adalet Divanı’nda Türkiye lehine karar verilen davanın adı nedir? (Bozkurt Lotus Olayı)

3- Saltanatın kaldırılması sonucunda ortaya çıkan devlet başkanlığı ve rejim sorununu çözen gelişmenin adı nedir (Cumhuriyetin ilanı)

4- Kars Antlaşmasında SSCB hangi devletler adına imza atmıştır? (Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan)

İnsan Hakları

1- 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri birlikte ele alındığında mülkiyet hakkının özel sınırlama sebebini yazınız. (Kamu yararı)

2- Kadınlara ilişkin ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi Birleşmiş Milletler’in hangi organı tarafından kabul edilmiştir? (Genel Kurul)

3- 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen, insan haklarına ilişkin ilk uluslararası belge olarak kabul edilen ve sonraki belgelere öncülük eden belgeyi yazınız. (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi)

4- Avrupa Birliği’nin AİHS’ye taraflılığı da doğrudan kabul etmiş sayılmasına dair ek protokol hangisidir? (14 nolu protokol)

Türkiye Ekonomisi

1- Türkiye en son hangi tarihte dış fazla vermiştir?

2- 2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programından itibaren uygulanmaya başlanan döviz kuru politikası nedir? (Esnek kur)

3- Kamu İktisadi Teşebbüslerin hisse senetlerinin satılması ve özelleştirilmesi amacıyla 1986 yılında kurulan mercii yazınız. (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)

4- Türkiye’de Türk parasından altı sıfır atılmasından sonra YTL’nin tedavüle girdiği yılı yazınız.

5- Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankası nedir? (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası)

Mikro İktisat
1- LM’nin eğimini etkileyen etmenler nelerdir? (Para talebinin gelire duyarlılığı ve Para talebinin faize duyarlılığı)

2- Zorunlu-düşük ve normal malın esneklik sıralamasını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3- Talep fonksiyonu q=80-2p , Arz fonksiyonu q=-20+2p tam rekabet piyasasında toplam refah ne kadardır?

4- U(x,y)=x+y ise x malı fiyatı 2,y malı fiyatı 4 ve gelir 10 ise x malı kullanım miktarı kaçtır?

Makro İktisat
1-  IS-LM modelinde para talebinin faize tam duyarsız olması nedeniyle genişletici maliye politikasının milli gelir üzerinde hiçbir etki oluşturmaması ne denir?

2-  Çalışanlar + işsizler+ işsiz olup iş aramayanların tümüne birden ne denir?

3-  C=C+cYd otonom tüketim marjinal tüketim eğiliminin 10 katıdır. Harcanabilir geliri 10 iken tüketim 16 dır.marjinal tüketim eğilimi (c) kaçtır?

Türkçe
Türkçe incelemesini önem arz etmesi açısından sona bıraktım. Zira sınava giren adayların büyük çoğunluğu Türkçe sorularının tamamını doğru kabul etmekte. Kaymakamlık sınavında Türkçe’den 6 soru çıkmaktadır. Sorular anlatım bozukluğu, yazım yanlışı, noktalama ile birlikte düşündürücü paragraf sorularından oluşmaktadır.

Paragraf sorularında sayfanın tamamını okumalısınız. Örneğin “paragrafta boşluk bırakılan yere uygun bir kelime yazınız” tarzı sorunun hemen altında “boşluğa yazılacak bir kelime olmalı ve paragrafta yer alan kelimeler içermemelidir.” Gibi bir ibare yer almaktadır. Bu uyarıyı dikkate almayan adaylar hızlıca soruyu cevaplandırmakta ve hata yapmaktadır. Bu yüzden Türkçe’yi önemseyin. Deyim, atasözü, noktalama ve yazım yanlışlarına çalışın.

Kaymakamlık sınavı kitap önerileri

  • İnsan Hakları – Politicus Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları veya Ahmet Nohutçu
  • Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Yapısı (Türkiye Ekonomisi) – Politicus Konu Anlatım veya Yasin Çoban
  • İdare Hukuku – Kanunname
  • Anayasa Hukuku – Kanunname
  • Türkiye’de Mahalli İdareler – Politicus Açık Uçlu Sorular Kitabı
  • İktisat, Türkçe, Tarih herhangi bir kaynak olabilir.
  • Tarih – Politicus İnkılap Tarihi notları ve Nutuk

İçindekiler

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu