İktisat

İktisat Çalışma Soruları-1

İktisat Çalışma Soruları-1

1-) İktisatçının belli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçekleri araştırıp toplamasına ne ad verilir?
A) Ekonomik analiz
B) Teori oluşturma
C) Betimleyici iktisat
D) İktisat politikası
E) Rasyonel karar

2-) Üretim imkanları (sınırı) eğrisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çıktı bileşimlerini gösterir.
B) Artan fırsat maliyetlerinin söz konusu olduğu durumda orjine göre iç bükey olur.
C) Her üretim düzeyi için fırsat maliyeti değişmiyorsa doğru şeklinde olur.
D) Azalan fırsat maliyetleri durumunda orjine göre iç bükey olur.
E) Eğri üzerindeki her nokta etkin üretim bileşimlerini gösterir.

3-) Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı ifade eder?
A) Toplam faydada meydana gelen değişme + Tüketim miktarında meydana gelen değişme
B) Toplam faydada meydana gelen değişme – Tüketim miktarında meydana gelen değişme
C) Tüketim miktarında meydana gelen değişme / Toplam faydada meydana gelen değişme
D) Toplam faydada meydana gelen değişme x Tüketim miktarında meydana gelen değişme
E) Toplam faydada meydana gelen değişme / Tüketim miktarında meydana gelen değişme

4-) Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talep edilen miktarın fiyattaki değişme karşısında sabit kalması
B) Talep edilen miktarla teknolojik ilerlemeler arasında doğru orantılı bir ilişki olması
C) Talep edilen miktarla malın fiyatı arasında ters yönlü bir ilişki olması
D) Talep edilen miktarla üretim maliyeti arasında ters yönlü bir ilişki olması
E) Talep edilen miktarla üretim maliyeti arasında doğru yönlü bir ilişki olması

5-) Talep edilen bir malın esneklik değerinin bire eşit olması durumunda malın fiyatında meydana gelen bir artış sözkonusu mal için satıcının toplam hasılatında nasıl bir değişiklik yaratır?
A) Toplam hasılat azalır.
B) Toplam hasılat değişmez.
C) Toplam hasılat artar.
D) Toplam hasılat fiyattaki artıştan daha fazla artar.
E) Toplam hasılat fiyattaki artıştan daha az artar.

6-) Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda ödenen bir satış vergisinin tüketici ve üretici arasındaki paylaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Satış vergisinin tamamı tüketiciye yansır.
B) Satış vergisinin tamamı üreticiye yansır.
C) Vergi üretici ve tüketici arasında eşit paylaşılır.
D) Verginin büyük bölümü üretici tarafından ödenir.
E) Verginin büyük bölümü tüketici tarafından ödenir.

7-) Elde edilen toplam hasılatın toplam fırsat maliyetini aşan kısmına ne ad verilir?
A) Örtük maliyet
B) Muhasebe kârı
C) Marjinal kâr
D) Ekonomik kâr
E) Açık maliyet

8- ) Tam Rekabetçi firmanın marjinal gelir eğrisi ve ortalama gelir eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam gelir eğrisi
B) Ortalama maliyet eğrisi
C) Toplam kâr eğrisi
D) Marjinal maliyet eğrisi
E) Talep eğrisi

9-) Aşağıdakilerden hangisi, tekelci rekabet piyasasında uzun dönem dengesi sağlandığında ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Ekonomik kârın ortadan kalkması
B) Firmanın minimum maliyetle üretim gerçekleştirmesi
C) Kullanılmayan bir kapasitenin var olması
D) Kaynak dağılımında etkinlik sağlanamaması
E) Tam rekabete göre daha az üretim ve daha yüksek fiyatın oluşması

10-) Arzı sabit olan toprak ve diğer kaynakların kullanımı karşılığı ödenen bedel ve bir şeyin fırsat maliyetinin üzerinde her türlü ödemeyi içeren gelire ne ad verilir?
A) Beklenen kâr
B) Reel ücret
C) Nominal ücret
D) Nominal faiz
E) Ekonomik rant

11-) Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamusal mallar
B) Serbest mallar
C) Özel mallar
D) Yarı kamusal mallar
E) Dışsal fayda sağlayan özel mallar

12-) Aşağıdakilerden hangisi, mikro iktisadın ilgi alanına giren konulardan biridir?
A) İşsizlik düzeyindeki değişmeler
B) Faiz oranlarındaki değişmeler
C) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
D) Bireysel karar alma birimlerinin davranışları
E) Ülkenin üretim gücündeki değişmeler

13-) 2000 yılı verilerine göre, Türkiye’de çalışan sayısı yaklaşık 21 milyon, işsiz sayısı 8 milyon ve nüfus 65 milyon kişidir.
Buna göre, Türkiye’de toplam işgücü miktarı kaç milyon kişidir?
A) 13
B) 29
C) 36
D) 57
E) 65

14-)Bir ekonomi için safi milli hasıla (SMH) değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 1.060
B) 1.200
C) 1.350
D) 1.450
E) 1.490

15-) Bu ekonomi için milli gelir değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 910
B) 1.050
C) 1.200
D) 1.340
E) 1.450

16-) Bu ekonomi için kişisel gelir değeri kaç trilyon TL’dir?
A) 990
B) 1.170
C) 1.360
D) 1.410
E) 1.470

17-) Bu ekonomi için kullanılabilir gelir düzeyi kaç trilyon TL’dir?
A) 670
B) 790
C) 970
D) 1.160
E) 1.210

18- ) Marjinal tüketim eğilimi (MPC) biliniyorsa, bundan yararlanarak marjinal tasarruf eğilimi (MPS) aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanabilir?
A) MPS = 1-MPC
B) MPS= 1+MPC
C) MPS=1 / MPC
D) MPS= 1- 1 / MPC
E) MPS = 1+ 1 / MPC

19-)
Yukarıdaki grafikte yer alan Z noktası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) C = 0
B) C = S
C) Y = C/Y
D) S = Y
E) C = Y

20-) Aşağıdakilerden hangisi, planlanmış yatırım harcamalarını belirleyen faktörlerden biridir?
A) Nüfus
B) Kullanılabilir gelir
C) Beklenen kâr
D) Servet
E) GSMH

21-) Klasik iktisat yaklaşımına göre, ekonominin otomatik olarak tam istihdamda dengeye yönelmesini gerçekleştiren mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomide devlet müdahalesinin bulunmaması
B) Fiyatlar genel düzeyinin sabit olması
C) Rekabet sürecinin tam olarak işlemesi
D) Fiyatlar, faiz ve ücretlerin tam esnek olması
E) Halkın rasyonel davranması

22-) Aşağıdakilerden hangisi, gelir-harcama akımından bir sızıntı niteliği taşımaktadır?
A) Yatırımlar
B) Tasarruflar
C) Tüketim harcamaları
D) Kamu harcamaları
E) İhracat

23-) Artan tasarrufların tüketim harcamalarını ve dolayısıyla geliri azaltmasına ne ad verilir?
A) Gelir-tüketim ilişkisi
B) Tasarrufun marjinal verimi
C) Tasarruf fonksiyonu
D) Say Kanunu
E) Tasarruf paradoksu

24-) Aşağıdakilerden hangisi, genişlemeci maliye politikası önlemleri arasında yer alır?
A) Vergilerin azaltılması
B) Reeskont oranlarının oluşturulması
C) Vergi oranlarının arttırılması
D) Kamu harcamalarının azaltılması
E) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerinin kaldırılması

25-) Vergilerin söz konusu olmadığı bir ekonomik modelde, marjinal tasarruf eğilimi 0,05 ve marjinal ithal eğilimi de 0,05 ise, kamu harcamalarında meydana gelecek 1 katrilyon liralık azalma denge gelir düzeyinde kaç katrilyon liralık azalmaya neden olur?
A) 12,5
B) 10
C) 5
D) 2
E) 1

26-) I. Vadeli mevduatlar
II. Vadesiz mevduatlar
III. Resmi mevduatlar
IV. Bankalar arası mevduatlar
Yukarıdaki mevduat türlerinden hangileri, M2 para arzı tanımı içerisinde yer alır?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

27-) Bir bankanın ayırdığı rezervler banka bilançosunun hangi kısmında yer alır?
A) Varlık niteliğinde olduğu için pasifte
B) Hem varlık, hem de borç niteliğinde olduğu için nazım hesaplarda
C) Varlık niteliğinde olduğu için aktifte
D) Borç niteliğinde olduğu için pasifte
E) Borç niteliğinde olduğu için aktifte

28- ) Bankaların yükümlülüklerinden çok daha küçük bir miktarı rezerv olarak tuttukları bankacılık uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam rezerv bankacılığı
B) Mutlak rezerv bankacılığı
C) Modern bankacılık
D) Geleneksel bankacılık
E) Kısmi rezerv bankacılığı

29-) Paranın dolaylı yoldan ekonomiyi etkileyeceğini savunanlara göre, para miktarındaki değişiklikler aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile ekonomiyi etkilemektedir?
A) Marjinal tüketim eğilimi
B) Dolaşım hızı
C) Harcama çarpanı
D) Faiz oranı
E) Ortalama tasarruf eğilimi

30-) Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz oranının sabit olmaması
B) Harcamaların genellikle gelirden büyük olması
C) Gelir elde etme ve harcama yapma dönemlerinin eşleşmemesi
D) Tasarruf yapma güdüsünün olması
E) Marjinal tüketim eğiliminin 1’den küçük olması

31-)
Yukarıdaki grafikte yer alan AD1 eğrisinin AD2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para arzındaki azalma
B) Yeni bir üretim teknolojisinin bulunması
C) Kamu harcamalarındaki azalma
D) Maliyetlerdeki artış
E) Vergilerdeki azalma

32-) I. Para arzını kısmak
II. Kamu harcamalarını artırmak
III. Vergileri azaltmak
Yukarıdaki iktisat politikası değişikliklerinden hangileri daraltıcı iktisat politikaları bağlamında değerlendirilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

33-) Neomerkantalist görüşe göre, sanayileşmiş bir ekonominin sahip olduğu karşılaştırmalı üstünlük aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır?
A) Ucuz işgücü
B) Teknoloji
C) Sahip olunan döviz stoku
D) Bol doğal kaynak
E) Sahip olunan değerli madenler

34-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası mal fiyatlarının eşitlenmesinde etkilidir?
A) Yurtiçi enflasyon oranı
B) Üretime getirilen kısıtlamalar
C) Serbest dış ticaret
D) Tüketime getirilen kısıtlamalar
E) Baskı grubu oluşturan sivil toplum örgütleri

35-) Hızlı nüfus artışı nedeniyle işçi başına sermaye miktarının azaldığı bir ekonomik ortamda aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
A) Sermaye birikimi nedeniyle işgücü verimliliği azalır.
B) Sermaye sığlaşması nedeniyle işgücü verimliliği azalır.
C) Sermaye birikimi nedeniyle işgücü verimliliği artar.
D) Sermaye sığlaşması nedeniyle işgücü verimliliği artar.
E) Sermaye birikimi nedeniyle ekonomik büyüme artar.

36-) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik yenilik yaratma potansiyelini artırır?
A) İşgücü arzının artması
B) İstihdam hacminin genişlemesi
C) Nüfus artışının hızlanması
D) Nüfusun eğitim düzeyinin artması
E) Üretimde kullanılan ithal girdi oranının artması

Cevaplar

Cevaplar ;

1-) C
2-) D
3-) E
4-) C
5-) B
6-) A
7-) D
8- ) E
9-) B
10-) E
11-) A
12-) D
13-) B
14-) E
15-) D
16-) C
17-) D
18- ) A
19-) E
20-) C
21-) D
22-) B
23-) E
24-) A
25-) B
26-) A
27-) C
28- ) E
29-) D
30-) C
31-) E
32-) A
33-) B
34-) C
35-) B
36-) D

 

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu

Bu kapanacak 7 saniye