İktisat

Para Politikası Örnek Sorular

1) Değerli madenlere bağlı olarak çalışan ödeme sisteminde yaşanan sorun aşağıdakilerden hangisidir?


 1. A) İstendiği an kullanılabilmesi

  B) Mal olarak kullanım değerinin ortadan kalkması

  C) Değerli madenden yapılan paraların çok ağır olması ve nakliye güçlüğü yaratması

  D) Sahteciliğin kolay olması

  E) Paraya güven duygusunu sağlaması

  2) Tersine Nakit ikamesi kavramı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Halkın portföyünde yerli paraya oranla yabancı para miktarının artması

  B) Para arzının daralması

  C) Halkın portföyünde yerli paraya oranla yabancı para miktarının azalması

  D) Para arzının genişlemesi

  E) Paranın değerinin hızla düşmesi

  3) Aşağıdakilerden hangisi kaydi para yaratan bir kurumdur?

  A) Yatırım bankası

  B) Kalkınma bankası

  C) Ticari banka

  D) Merkez bankası

  E) Sigorta kurumları

  4) Aşağıdakilerden hangisi, mevduat yaratılması sürecinde yer alan ekonomik birimlerden biri değildir?

  A) Bankalar

  B) Merkez bankası

  C) Mevduat sahipleri

  D) Banklardan borçlananlar

  E) Banka sahipleri

  5) Aşağıdakilerden hangisi kullanım açısından parasal tabanı ifade eder?

  A) B = C + R

  B) B = C � R

  C) R = ER + RR

  D) C = DD.c

  E) ER = DD.e

  6) Aşağıdakilerden hangisi, serbest rezerv oranını belirleyen faktörler arasında yer almaz?

  A) Kayıtdışı ekonomi

  B) Piyasa faiz oranı

  C) Finansal sistemdeki istikrar

  D) Mevduat çıkışlarındaki düzen

  E) Rezerv borçlanma maliyeti

  7) Türkiye de merkez bankasının kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

  A) Hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler ve loncaların ekonomideki varlığı

  B) Bankanın kurulması için uzunca bir hazırlık döneminin geçirilmesi

  C) Düyun-u Umumiye ye dahil ülkelerin ekonomik kriz içinde olmaları

  D) Her ülkenin bir merkez bankasına sahip olma görüşünün dünyada yaygınlık ve geçerlilik kazanması

  E) Ülkede bir MB oluşturulmasına ilişkin fikri birikimin bulunması

  I) Bankaların bankası olma

  II) Likiditenin son kaynağı olma

  III) Devletin bankacılığını yapma

  IV) Para piyasalarında istikrarı sağlama

  8) Finansal sistemdeki paniklerde merkez bankasının yukarıdaki hangi fonksiyonu önem taşır?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız III

  C) III ve IV

  D) Yalnız II

  E) I ve II

  9) Merkez bankasının zorunlu rezerv oranını düşürmesi durumunda rezerv talebi ve faiz oranının eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rezerv talebi azalır, faiz oranı düşer.

  B) Rezerv talebi azalır, faiz oranı yükselir.

  C) Rezerv talebi ve faiz oranı yükselir.

  D) Rezerv talebi artar, faiz oranı düşer.

  E) Rezerv talebi ve faiz oranı değişmez

  10) Açık piyasa işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına bağlıdır?

  A) Kamu menkul kıymetler piyasası olmasına

  B) Döviz piyasası bulunmasına

  C) Sermaye piyasası kurumunun varlığına

  D) Opsiyon piyasası bulunmasına

  E) Efektif piyasası bulunmasına

  11) Para politikasının en temel amacı hangisidir?

  A) Fiyat istikrarı

  B) Yüksek istihdam

  C) Döviz kuru istikrarı

  D) Finansal piyasalarda istikrar

  E) İktisadi büyüme

  12) Yatırımcıların elde para tutmak ya da sermaye kazancı ya da kar payı elde edebilen hisse senedi bulundurmak arasında bir seçim yapabildikleri basit bir modelde, sözkonusu iki aktif arasındaki beklenmedik kaymalar hangisidir ?

  A) Para arzı dengesizliği

  B) Portföy dengesizliği

  C) Arz şokları

  D) Harcama dengesizliği

  E) Reel sektör dengesizliği

  13) Yerli paranın karşılığının tamamıyla yabancı para olduğu, yerli paranın yabancı para karşılığındaki değerinin sabitlendiği ve para otoritesinin bu kurdan gelecek tüm alış ve satış tekliflerini karşılamaya hazır olduğu uygulama hangisidir ?

  A) Para ikamesi

  B) Para kurulu

  C) Sıkı para politikası

  D) Döviz kuru çapası

  E) Parasal büyüklük hedefi

  14) Ülkede yerli para biriminin yerine güçlü bir para biriminin kullanılması hangisidir ?

  A) Para kurulu

  B) Dolarizasyon

  C) Yönlendirilmiş sabit kur

  D) Döviz kuru çapası

  E) Para ikamesi

  15) Hangisi kaynağına göre parasal tabanı ifade eder ?

  A) B=C+RR+ER

  B) B=NDA+NFA

  C) B=C+R

  D) B=mXM1

  E) B=PXY

  16) Denge döviz kurunun para arzı ile para talebi, yabancı tahvil arzı ile yabancı tahvil talebi eşitlenen kadar değişeceğini öne süren yaklaşım hangisidir ?

  A) likidite tercihi yaklaşımı

  B) Portföy yaklaşımı

  C) Parasal yaklaşım

  D) Keynesyen yaklaşım

  E) Modern miktar teorisi

  17) Hangisi enflasyon hedefini tercih eden ülkelerde uygulamaya ilişkin değişiklik gösteren noktalardan değildir ?

  A) Hedefin tespiti ve açıklaması

  B) Hedefin düzeyi

  C) Fiyat indeksinin seçimi

  D) Hedef aralığının genişliği

  E) Hedefin amacı

  18) Enflasyon oranı konusunda aşağıdakilerden hangisi üzerinde bir uzlaşma olduğu söylenebilir ?

  A) %1

  B) %2

  C) %3

  D) %4

  E) %5

  19) Merkez bankalarının etkin bir bağımsızlığa kavuşmaları, kapsamlı bir kamu sektörü reformunun yerine getirilmesiyle mümkündür. Hangisi sözkonusu reformlar çerçevesinde ele alınabilir ?

  A) Senyoraj gelirlerine olan bağımlılığın azaltılması

  B) Nominal faizlerin düşürülmesi

  C) Ücretlerin düşürülmesi

  D) Kamu harcamalarının arttırılması

  E) Döviz kurunun sabitlenmesi

  20) 90 lı yılların başlarından itibaren aktivist para politikalarının enflasyona yol açtığını ileri süren merkez bankaları para politikası temel göstergesi olarak hangisini tercih etmeye başlamışlardır ?

  A) Döviz kuru çapası

  B) Para arzı

  C) Parasal taban

  D) Enflasyon oranı

  E) Gecelik faiz oranı

  21) Fisher in Miktar kuramının dayandığı değişim denklemine göre ekonomide paranın dolaşım hızı ve üretim hacmi sabitken para arzı arttığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ? 

  A) Fiyatlar azalır.

  B) Fiyatlar sabit kalır.

  C) Fiyatlar artar.

  D) Faizler artar.

  E) Yatırımlar artar.

  22) Keynes e göre halkın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı harcamaların düzeyine göre değişen para talebi hangisidir?

  A) İşlem amaçlı para talebi

  B) Spekülasyon amaçlı para talebi

  C) İhtiyat amaçlı para talebi

  D) Reel para talebi

  E) Nominal para talebi

  23) Friedman a göre para talebini belirleyen temel faktör hangisidir ?

  A) Sürekli gelir

  B) Reel gelir

  C) Faiz oranı

  D) Tahvilden beklenen getiri

  E) Cari gelir

  24) Fisher in miktar kuramı özdeşliğine göre para arzı (M)=10, fiyatlar genel düzeyi (P)=5, satın alınan mal miktarı (Y)=20 ise paranın dolaşım hızı hangisidir ?

  A) 5

  B) 10

  C) 20

  D) 25

  E) 100

  25) Fiyatlar genel düzeyi ile toplam harcamalar arasında görülen ters yönlü ilişkiyi gösteren eğri hangisidir ?

  A) Toplam harcama eğrisi

  B) Toplam arz eğrisi

  C) Para talebi eğrisi

  D) Toplam talep eğrisi

  E) Para arzı eğrisi

  26) Monetarist yaklaşıma göre genişlemeci bir maliye politikasının özel kesim harcamalarının aynı miktarda azaltarak gelir düzeyinin sabit kalmasına yol açması hangisidir ?

  A) Tam dışlama etkisi

  B) Kısmi dışlama etkisi

  C) Likidite tuzağı

  D) Servet etkisi

  E) Portföy etkisi

  27) Hangisi parasal aktarma mekanizmasının finansal piyasalardaki bilgi düzeyi ile banka kredileri üzerinde işlemesi sırasında ortaya çıkan sorunlardandır ?

  A) Ters seçim ve kötü niyet

  B) Likidite tuzağı

  C) Dışlama etkisi

  D) Banka panikleri

  E) Kötümser beklentiler

  28) Reel faiz oranında bir artış olması durumunda bugün tasarrufta bulunarak gelecekte daha fazla mal tüketmenin mümkün hale gelmesi hangisidir ?

  A) Servet etkisi

  B) Portföy etkisi

  C) İkame etkisi

  D) Gelir etkisi

  E) Likidite etkisi

  29) Fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ve paranın değer kaybettiği süreç hangisidir ?

  A) Senjoraj

  B) Enflasyon

  C) Deflasyon

  D) Stagflasyon

  E) Para ikamesi

  30) Vergiler, nominal gelir üzerinden hesaplandığı için enflasyon, vergi sonrası reel getiri oranını düşürerek ödenilen vergi miktarını arttırmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Enflasyon etkisi

  B) Enflasyon ikamesi

  C) Gelir etkisi

  D) İkame etkisi

  E) Enflasyon vergisi

  31) Monetarist yaklaşıma göre hızlı bir enflasyonun temelinde yatan faktör hangisidir ?

  A) Kamu harcamalarının artması

  B) Yapışkan fiyat ve ücretler

  C) Hızlı parasal genişleme

  D) Kötümser beklentiler

  E) Beklenmedik arz şokları

  32) Yeni Keynesyen yaklaşıma göre, dezenflasyon politikası olarak parasal genişlemenin yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde düşürülmesi gerektiği görüşü hangisi ile gerekçelendirilmektedir ? 

  A) Fiyat yapışkanlığı

  B) Tam dışlama etkisi

  C) Tam esnek fiyatlar

  D) Kötümser beklentiler

  E) Bütçe açıklarının devamlılık göstermesi

  33) Aktivist olmayan para politikalarının temel avantajı hangisidir ?

  A) Zaman tutarsızlığına yol açması

  B) Enflasyona engel olması

  C) İşsizliği daha düşük düzeye çekebilmesi

  D) Üretim artışını hızlandırması

  E) Duruma göre para politikalarının değiştirilebilmesi

  34) Karar alıcıların ekonomide neler olduğunu ifade eden verileri elde etmelerine kadar geçen süreye ne ad verilir ?

  A) Veri gecikmesi

  B) Tanı gecikmesi

  C) Düzenleme gecikmesi

  D) Yürütme gecikmesi

  E) Etkinlik gecikmesi

  35) Yeni klasik modele göre en iyi anti-enflasyonist politika hangisidir ?

  A) Sıkı para politikası

  B) Mali disiplin

  C) Sabit parasal büyüme oranı kuralı

  D) Tedrici politikalar

  E) Soğuk hindi politikaları

  36) Hangisi geleneksel modelde istikrar politikaları bakımından doğru bir ifade değildir ?

  A) Beklenen ve beklenmeyen politikaların getirisi aynıdır.

  B) Karar alıcılar halkın beklentilerini göz önünde tutmak zorunda değildir.

  C) Halk rasyonel bekleyişlere sahiptir.

  D) İzlenen politikaların sonuçlarını tahmin etmek zor değildir.

  E) Üretimdeki dalgalanmaları önlemek için aktivist politikalar yararlıdır.

  Cevaplar

  C – 
  2. C –
   
  3. C –
   
  4. E –
   
  5. A –
   
  6. A –
   
  7. A –
   
  8. D –
   
  9. A –
   
  10. C –
   
  11. A –
   
  12. B –
   
  13. B –
   
  14. B –
   
  15. B –
   
  16. B –
   
  17. E –
   
  18. B –
   
  19. A –
   
  20. D –
   
  21. C –
   
  22. C –
   
  23. A –
   
  24. B –
   
  25. D –
   
  26. A –
   
  27. A –
   
  28. C –
   
  29. B –
   
  30. E –
   
  31. C –
   
  32. A –
   
  33. B –
   
  34. A –
   
  35. A –
   
  36. E –

 

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu