İktisat

İktisat Çalışma Soruları-3

İktisat Çalışma Soruları-3

Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?
A) Şeker
B) Ekmek
C) Benzin
D) Mum
E) Buzdolabı
2. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak incelenmesine neden olur?
A) İnsan davranışlarını incelemesi
B) Laboratuar ortamına sahip olmaması
C) Elde edilen sonuçların kontrollü deeylere dayandırılması
D) İktisadi ilkelerin gözlemlere dayandırılması
E) Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya elverişli olmaması
3. Belli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Seçim irrasyoneldir
B) Seçim hatalıdır
C) Seçim rasyoneldir
D) Seçim geçersizdir
E) Seçim verimsizdir
4. Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisinin üzerinde hareket edilmesine neden olur?
A) Tüketicinin geliri
B) Diğer malların fiyatları
C) Tüketicinin zevk ve tercihleri
D) Malın kendi fiyatı
E) Tüketicinin beklentileri
5. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?
A) Homo economicus
B) Mutadis mutandis
C) Ceteris paribus
D) Laissez faire
E) Vice versa
6. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?
A) Veblen malı
B) İkame malı
C) Tamamlayıcı mal
D) Giffen malı
E) Snop mal
7. Bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?
A) Talebin gelir esnekliği
B) Talebin tercih esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Talebin ikame esnekliği
E) Talebin fiyat esnekliği
8. Herhangi bir mala uygulanan bir verginin üretici veya tüketici arasında hangi miktarda paylaşılacağı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Tüketicilerin sayısına
B) Malın üretim miktarına
C) Üreticilerin sayısına
D) Malın fiyatına
E) Malın arz ve talep eğrilerinin eğimine
9. Şehir içi yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine örnektir?
A) Eksik fiyat farklılaştırmasına
B) Miktarlararası fiyat farklılaştırmasına.
C) Tam fiyat farklılaştırmasına
D) Alıcılararası fiyat farklılaştırmasına
E) Birimlerarası fiyat farklılaştırmasına.
10. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?
A) Bedavacılık sorunu
B) Dışsal fayda sorunu
C) Fayda yansıması sorunu
D) Dolaylı mal sorunu
E) Sosyal fayda sorunu
11. GSMH hesaplarına dahil edilmesi gerekirken hesapların dışında kalan ekonomik faaliyet hacmine ne ad verilir?
A) Toplam GSMH
B) Kayıt dışı ekonomi
C) Kara para
D) Rant gelirleri
E) GSMH açığı
12. Emek yoğun endüstrilerde uzmanlaşmaya giden ülkelerde işgücü ve sermayenin dağılımı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşgücü ve sermayenin her ikisi de kıt kaynaktır
B) İşgücü nispeten kıt, sermaye bol kaynaktır
C) İşgücü nispeten bol, sermaye kıt kaynaktır
D) İşgücü veya sermayeden birisi mevcut değildir
E) İşgücü ve sermayenin her ikisi de bol kaynaktır
13. Aşağıdaki grafikte taralı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Y = C
B) Y > C
C) Y Enjeksiyonlar olduğu için gelir artar
D) Sızıntılar = Enjeksiyonlar olduğu için gelir dengededir
E) Sızıntılar < Enjeksiyonlar olduğu için gelir azalır 21. Bir ülkede reel ve nominal GSMH artış oranları birbirine eşitse, bu ekonomide bir önceki yıla göre fiyatların seyri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Artmıştır B) Düşmüştür C) Sabit kalmıştır D) Çok hızlı artmıştır E) Çok hızlı düşmüştür 22. YF tam istihdam GSMH düzeyini, Y ise fiili GSMH düzeyini gösterirse, bir ekonominin noksan istihdam dengesinde olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? A) YF = Y B) YF > Y
C) YF < Y
D) YF + Y = 0
E) YF – Y = 1
23. YANLIŞ
24. Zorunlu rezerv oranının 0,25 olması halinde basit kaydi para çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,25
B) 0,50
C) 1,5
D) 2
E) 4
25. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrar sağlayıcılarından biridir?
A) Para miktarı
B) Döviz kuru
C) Denk bütçe
D) Kamu harcamaları
E) Artan oranlı gelir vergisi
26. Aşağıdakilerden hangisi modern bir merkez bankasının üstlendiği fonksiyonlardan biri değildir?
A) Bankalara bankacılık hizmeti sunmak
B) Para piyasalarında istikrarı sağlamak
C) Ülkede likiditenin son kaynağı olmak
D) Devlete bankacılık hizmetleri sunmak
E) Üretimin kalitesinde iyileşme sağlamak
27. Marjinal tüketim eğiliminin 0.80, marjinal ithalat eğiliminin 0.05 olduğu bir ekonomide harcama çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
28. Mutlak değer olarak değerlendirildiğinde, vergi çarpanının kamu harcamaları çarpanından küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesi üzerinde etkili olması
B) Vergi değişikliklerinin siyasi otorite tarafından direkt olarak belirlenmesi,
C) Vergi değişikliklerinin kullanılabilir gelir aracılığı ile tüketim harcamalarını etkilemesi
D) Vergilerin otonom olarak modele dahil edilmesi
E) Vergi değişikliklerinin direkt olarak toplam harcamaları etkilemesi
29. I. Fiyatlardaki değişme
II. Kamu harcamalarındaki değişme
III. Para arzındaki değişme
Yukarıdaki değişikliklerin hangileri toplam talep eğrisi üzerinde hareket edilmesini gerektirir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
31. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası denge şartıdır?
A) Para arzı artış oranı = Faiz oranı
B) Para talebi = Gelir
C) Para arzı artış oranı = Ekonomik büyüme oranı
D) Para arzı = Gelir
E) Para arzı = Para talebi
32. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının diğer para birimleri karşısındaki değerini belirleyen faktörler arasında yer almaz?
A) Ülkedeki politik istikrar
B) Ülkedeki enflasyon oranı
C) Ülkedeki nüfus miktarı
D) Ülkedeki faiz oranı
E) Ülkenin ihraç ürünlerine olan talep düzeyi
33. Gelişmekte olan ülke vatandaşları asgari geçim düzeyinde bulundukları için gerekli tasarrufu yapamıyorlarsa, yatırımlar için gerekli kaynak aşağıdakilerden hangisinden elde edilebilir?
A) Yastık altındaki döviz
B) Devlet bütçesi
C) Yabancı tasarruflar
D) Yurtiçi özel sektör
E) Vergiler
34. Aşağıdakilerden hangisi Gresham Yasası’nı ifade eder?
A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar
B) Para arzı değişmeleri aynı yönde ve oranda fiyatlara yansır
C) Para nötrdür
D) Her arz kendi talebini yaratır
E) Piyasalar otomatikman dengeye gelir
35. Bir mal olarak değeri bulunmayan ancak mal ve hizmetlerin satın alınmasında bir değer ifade eden nesnelere ne ad verilir?
A) Kaydi para
B) İtibari para
C) Mal para
D) Fonksiyonel para
E) Banka parası
36. Bir ülkede bağımlı nüfusun artması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçekleşir?
A) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından yatırımlar artar
B) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından ekonomik büyüme yavaşlar
C) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından ekonomik büyüme hızlanır
D) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından ekonomik büyüme yavaşlar
E) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından ekonomik
Cevaplar
1. E
2. A
3. B
4. D
5. C
6. B
7. E
8. E
9. D
10. A
11. B
12. C
13. B
14. C
15. B
16. E
17. B
18. D
19. B
20. D
21. C
22. B
23. A
24. E
25. E
26. E
27. D
28. C
29. A
30. A
31. E
32. C
33. C
34. A
35. B
36. B

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu