İktisat

İktisat Çalışma Soruları-2

İktisat Çalışma Soruları-2

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin üretim imkânları eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
A) Üretim faktörlerinin niteliklerinin iyileşmesi
B) İleri düzey teknolojilerin kullanılmaya başlanması
C) Sermaye stoklarının artması
D) Üretim faktörlerinin miktarının artması
E) İşgücü miktarının az olması

2-) Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen fiyat dışı faktörler arasında yer almaz?
A) Firmaların gelecekle ilgili bekleyişleri
B) Üretim teknolojisinde meydana gelen değişiklikler
C) Faktör fiyatlarında meydana gelen değişmeler
D) Tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmeler
E) Başka malların fiyatlarındaki değişmeler

3-) Aşağıdaki durumların hangisinde, esneklik katsayısı talep eğrisinin her noktasında sonsuza eşittir?
A) Talep eğrisi miktar eksenine paralel bir doğru olduğunda
B) Talep eğrisi negatif eğimli olduğunda
C) Talep eğrisi pozitif eğimli olduğunda
D) Talep eğrisi fiyat eksenine paralel bir doğru olduğunda
E) Talep eğrisi ikizkenar hiperbol şeklinde olduğunda

4-) Talebin gelir esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?
A) İkame mal
B) Tamamlayıcı mal
C) Normal mal
D) Giffen mal
E) Düşük mal

5-) Bir faktörden bir birim daha fazla kullanılarak elde edilecek gelire ne ad verilir?
A) Marjinal ürün geliri
B) Optimum ürün geliri
C) Maksimum ürün geliri
D) Toplam ürün geliri
E) Ortalama ürün geliri

6-) Tam Rekabet piyasasındaki bir firmanın kâr maksimizasyonunun ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam maliyetin toplam gelire eşit olması
B) Ortalama maliyetin ortalama gelire eşit olması
C) Fiyatın toplam maliyete eşit olması
D) Fiyatın ortalama gelire eşit olması
E) Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması

7-) Piyasada gerçekleşecek işlem hacminin yani denge miktarının artması toplam rant ve toplumsal refah üzerinde nasıl bir etki doğurur?
A) Toplam rant ve refah artar.
B) Toplam rant ve refah azalır.
C) Toplam rant azalır, refah artar.
D) Toplam rant değişmez, refah azalır.
E) Toplam rant artar, refah azalır.

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Piyasaya giriş çıkışların devlet tarafından engellenmesi
B) Piyasada çok sayıda firma olması
C) Piyasada firmaların karşı karşıya bulundukları talep eğrilerinin negatif eğimli olması
D) Piyasada ürün farklılaştırmasının olması
E) Piyasada birbirinin yerini kolayca alabilen ürünlerin olması

9-) Ek faktör birimlerinin kullanılması sonucu firmanın toplam maliyetinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
A) Marjinal faktör maliyeti
B) Marjinal ürün geliri
C) Marjinal dışsal maliyet
D) Marjinal ürün
E) Marjinal maliyet

10-) Milli savunma hizmetleri aşağıdaki mal türlerinden hangisine örnektir?
A) Kamusal mallara
B) Özel mallara
C) Serbest mallara
D) Kıt mallara
E) Dışsal fayda sağlayan özel mallara

11-) Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türüne ne ad verilir?
A) Mevsimlik işsizlik
B) Friksiyonel işsizlik
C) Arızi işsizlik
D) Yapısal işsizlik
E) Konjonktürel işsizlik

12-) Özel sektör talebinin yetersiz kaldığı bir dönemde üretimdeki ve istihdamdaki gerilemeyi önlemek için devletin toplam talebi destekleyerek ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A.Smith
B) J.M.Keynes
C) J.B.Say
D) D.Ricardo
E) A.Marshall

13-) Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası önlemleri arasında yer almaz?
A) Para miktarının azaltılması
B) Vergi oranlarının artırılması
C) Kamu harcamalarının kısılması
D) Bütçe açığının azaltılması
E) Transfer ödemelerinde kısıntıya gidilmesi

14-) Bir başka mal veya hizmetin üretilmesinde kullanılan mal ve hizmetlere ne ad verilir?
A) Tüketim malı
B) Nihai mal
C) Dayanıklı mal
D) Tamamlanmış mal
E) Ara mal

15-) Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı transfer ödemeleri içerisinde yer alır?
A) Kamu işçilerine verilen ikramiyeler
B) Memurlara yapılan ek maaş zammı
C) Yeni bina ve teçhizat için yaptığı harcamalar
D) İşsizlik sigortası ödemeleri
E) Devletin mal ve hizmet alımları nedeniyle yaptığı ödemeler

16-) Bir ulusu oluşturan insanların ne kadar net gelir elde ettiklerini aşağıdakilerden hangisi gösterir?
A) Kullanılabilir gelir
B) Milli gelir
C) Kişisel gelir
D) Gayrisafi milli hasıla
E) Safi milli hasıla

17-) Tüketim harcamalarının gelirden bağımsız olan kısmına ne ad verilir?
A) Nihai tüketim
B) Ortalama tüketim
C) Otonom tüketim
D) Değişken tüketim
E) Marjinal tüketim

18-) Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede ihracat düzeyini belirleyen faktörler arasında yer almaz?
A) Diğer ülkelerin gelir düzeyleri
B) Uluslararası ticarete getirilen kısıtlamalar
C) Döviz kuru
D) Yurtiçi faiz oranı
E) Diğer ülkelerin zevk ve tercihleri

19-) Yandaki grafikte taralı bölge aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Y = C
B) Y > C
C) Y < C
D) C = 0
E) C = 1

20-) Marjinal tasarruf eğiliminin 0,15; marjinal ithal eğiliminin 0,05; olduğu bir ekonomide kamu harcamalarında meydana gelecek 100 trilyon liralık bir artışın denge geliri üzerinde yaratacağı etki kaç trilyon liradır?
A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

21-) Otonom yatırım harcamalarında meydana gelecek bir azalmanın toplam harcama fonksiyonu (AE) ve denge gelir düzeyi (Y) üzerinde yaratacağı etki nasıldır?
A) AE yukarıya kayar, Y azalır.
B) AE aşağıya kayar, Y artar.
C) AE yukarıya kayar, Y artar.
D) AE aşağıya kayar, Y azalır.
E) AE üzerinde sağa kayılır ve Y artar.

22-) YF tam istihdam GSMH düzeyini, Y ise fiili GSMH düzeyini gösterirse, bir ekonominin noksan istihdam dengesinde olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
A) YF = Y
B) YF > Y
C) YF < Y
D) YF = Y = 0
E) YF – Y = 1

23-) Aşağıdakilerden hangisi devletin direkt olarak kontrol edebileceği değişkenlerden biridir?
A) Toplam vergi hasılatı
B) Hane halklarının gelir düzeyi
C) Vergi oranları
D) Tasarruf düzeyi
E) İşletmelerin kâr düzeyi

24-) Vergi çarpanının negatif işarete sahip olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesine ters yönde yansıyacağını
B) Vergi değişikliklerinin kamu harcamalarına ters yönde yansıyacağını
C) Kamu harcaması değişikliklerinin vergilere ters yönde yansıyacağını
D) Vergi değişikliklerinin gelire ters yönde yansıyacağını
E) Kamu harcaması değişikliklerine gelire ters yönde yansıyacağını

25-) Devletin, maliye politikasını toplam harcamaları arttırmaya dönük olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Konjonktürel maliye politikası
B) Genişlemeci maliye politikası
C) Reel maliye politikası
D) Cari maliye politikası
E) Kalıcı maliye politikası

26-) Varlıkların nakde veya vadesiz mevduata dönüşüm hızı ve kolaylığına ne ad verilir?
A) Dolaşım hızı
B) Tedavül özelliği
C) Likidite
D) Konvertibilite
E) Benzeşim oranı

27-) Zorunlu rezerv oranının 0,25 olması halinde, basit kaydi para çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0.25
B) 0.50
C) 1.5
D) 2
E) 4

28-) Aşağıdakilerden hangisi, Gresham Yasasını ifade eder?
A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar.
B) Para arzı değişmeleri aynı yönde ve oranda fiyatlara yansır.
C) Para nötrdür.
D) Her arz kendi talebini yaratır.
E) Piyasalar otomatikman dengeye gelir.

29-) I. Nominal gelir.
II. Para arzı
III. Faiz oranı
IV. Bütçe açığı
Yukarıdaki değişkenlerden hangileri para talebini belirler?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

30-) Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası denge şartıdır?
A) Para arzı artış oranı = Faiz oranı
B) Para talebi = Gelir
C) Para talebi artış oranı = Ekonomik büyüme oranı
D) Para arzı = Gelir
E) Para arzı = Para talebi

31-) Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur?
A) Sermaye stokunun azalması
B) Maliyetlerde artışa neden olan şok bir olayın yaşanması
C) Ekonomik büyümenin sağlanması
D) Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
E) Doğal bir felaketin meydana gelmesi

32-) P fiyatlar genel düzeyini, Y üretim hacmini gösterdiğine göre, stagflasyon ortamında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?
A) P↑ , Y↓
B) P↓, Y↓
C) P↓, Y↑
D) P↑, Y↓
E) P↓, Y değişmez

33-) Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha az kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
A) Nispi üstünlük
B) Mutlak üstünlük
C) Karşılaştırmalı üstünlük
D) Sınırlı üstünlük
E) Marjinal üstünlük

34-) 1947 yılında imzalanan ve ülkeler arasında tarife ayrımcılığına son vermeyi amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bretton Woods
B) Maastricht
C) GATT
D) Gümrük Birliği
E) Avrupa Birliği

35-) Ekonomik büyüme oranının hesaplanmasında aşağıdaki GSMH kavramlarından hangisi kullanılır?
A) Nominal GSMH
B) Potansiyel GSMH
C) GSMH açığı
D) Reel GSMH
E) Konjonktürel GSMH

36-) İçe dönük kalkınma stratejilerinin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayileşmeyi ithalatı teşvik edecek şekilde desteklemek
B) Döviz kuru ile ithalatı teşvik etmek
C) İhracatı teşvik etmek
D) İhraç ürünleri üreten sektörleri teşvik etmek
E) İthalatı ikame etmek

Cevaplar:

1-) E
2-) D
3-) A
4-) C
5-) A
6-) E
7-) A
A
9-) A
10-) A
11-) E
12-) B
13-) A
14-) E
15-) D
16-) A
17-) C
18-) D
19-) B
20-) E
21-) D
22-) B
23-) C
24-) D
25-) B
26-) C
27-) E
28-) A
29-) B
30-) E
31-) C
32-) D
33-) B
34-) C
35-) D
36-) E

 

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu

Bu kapanacak 7 saniye