Maliye

Kamu Maliyesi Çalışma Soruları

1. Devletin doğrudan kredi alarak veya bono, tahvil ihraç ederek elde ettiği kamu gelirine ne ad verilir?
A. Senyoraj B. Vergi benzeri gelir C. Borçlanma D. Parafiskal gelir E. Resim

2. Aşağıdaki şıklardan hangisinde devlet borçları faizleri açısından büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
A. Faiz sabittir, değişmez B. Dalgalı, konsolide, ebedi borç C. Konsolide, ebedi, dalgalı borç
D. Dalgalı, ebedi, konsolide borç E. Ebedi, konsolide, dalgalı borç

3. Günümüzde devletin vergiden sonraki ikinci büyük kamu geliri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Resim B. Şerefiye C. Harç D. Borçlanma E. Patrimuvan

4. Aşağıdaki teorilerden hangisine göre borçlanma olağanüstü kamu geliridir?
A. Klasik maliye teorisi B. Parasalcı teori C. Keynezyen teori
D. Modern maliye teorisi E. Fonksiyonel maliye teorisi

5. Aşağıdaki devlet borçlarından hangisi karşılıksızdır?
A. Zorunlu borç B. İsteğe bağlı borç C. Ebedi borç D. Emanet paralar E. Durağan borç

6. Türkiye Cumhuriyeti adına devlet iç borcu ve devlet dış borcu almaya kim yetkilidir?
A. Hazineden sorumlu Bakan B. TBMM C. Cumhurbaşkanı D. Bakanlar Kurulu E. Başbakan

7. Hazinenin borç sözleşmesine aykırı olarak yüksek faizli borcu düşük faizli borca çevirmesi işlemine ne denir?
A. Tahkim B. Amortisman C. Konsolidasyon D. Konversiyon E. Röfinansman

8. Hazinenin borç sözleşmesine aykırı olarak kısa vadeli borcu uzun vadeli borca çevirmesi işlemine ne denir?
A. İtfa B. Amortisman C. Konsolidasyon D. Konversiyon E. Sendikasyon

9. Devlet borçlarının vadelerine göre sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
A. Dalgalı borç ve konsolide borç B. İç borç ve dış borç C. Karşılıklı borç ve karşılıksız borç
D. İsteğe bağlı borç ve zorunlu borç E. İhtiyari borç ve cebri borç

10. Devlet borçlarının piyasasına ve kaynağına göre sınıflandırılması hangisinde doğru gösterilmiştir?
A. İhtiyari borç ve cebri borç B. Karşılıklı borç ve karşılıksız borç C. İç borç ve dış borç
D. Durağan borç ve dalgalı borç E. Ebedi borç ve süresiz borç

11. İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadesi 364 güne kadar olan devlet iç borçlanma senetlerine ne denir?
A. Ariyere borç B. Hazine Bonosu C. Durağan borç D. Finansman Fonu E. Devlet tahvili

12. Aşağıdakilerden hangisi iç dalgalı borç türlerinden biri değildir?
A. Hazine bonosu B. Merkez Bankası avansı C. Devlet tahvili D. Bütçe emaneti E. Emanet para

13. Devletin kendisi için en uygun koşullar gerçekleştiğinde itfa ettiği borç türü hangisidir?
A. Ebedi borç B. İtfaya tabi borç C. Zorunlu borç D. Dalgalı borç E. Karşılıksız borç

14. Hazinenin aldığı aşağıdaki borçlardan hangisi dış borç değildir?
A. Kalkınma kredisi B. Teknik yardım C. Sendikasyon kredisi D. Emanet para E. Ariyere borç

15. İç borcun kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A. Hane halkı B. Bankalar C. Firmalar D. Merkez Bankası E. Hazine Müsteşarlığı
16. Ülke kredi notu düşük olan devletlere kredi riskini paylaşmak amacıyla bir kurumun konsorsiyum liderliğinde iki veya daha fazla kurum tarafından ortaklaşa verilen dış krediye ne ad verilir?
A. Sendikasyon kredisi B. Temdit kredisi C. Teknik yardım D. Tecdit kredisi E. Sekuritizasyon kredisi

17. Hangi bütçe ilkesi hem gayrisafilik ilkesini hem ademi tahsis ilkesini kapsar?
A. Birlik B. Tahsis C. Genellik D. Denklik E. Saydamlık

18. Bütçe hesaplarında yapılan mahsup işlemi hangi bütçe ilkesine aykırıdır?
A. Birlik B. Doğruluk C. Ademi tahsis D. Denklik E. Gayri safilik

19. Bütçe gelir ve gider tahminlerinin gerçekçi ve mevcut ekonomik koşullara uygun olarak hazırlanması hangi bütçe prensibidir?
A. Genellik B. Safilik C. Doğruluk D. Teklik E. Tahsis

20. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda giderlerin ayrı maddede, gelirlerin ayrı maddede gösterilmesi hangi bütçe prensibidir?
A. Gayri safilik B. Giderlerin gelirlerden önceliği C. Önceden izin D. Tahsis E. Ayrılık

21. 1982 Anayasasının 161. maddesi “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.” hükmü ile hangi bütçe ilkesini benimsemiştir?
A. Tahsis B. Uygunluk C. Önceden izin D. Sınırlı yetki E. Ademi tahsis

22. 1982 Anayasasına göre Bakanlar Kurulu merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporunu mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM Başkanlığına sunar?
A. 30 B. 50 C. 3 D. 75 E. 90

23. 1982 Anayasasına göre Bütçe Komisyonu’nun ve Genel Kurul’un bütçe görüşmeleri sırasıyla kaç gündür?
A. 55-20 B. 40-35 C. 55-75 D. 75-75 E. 75-20

24. 1982 Anayasasına göre merkezi yönetim bütçesinde değişiklik yapma yetkisi hangi makama aittir?
A. Başbakan B. Bakanlar Kurulu C. TBMM D. Maliye Bakanlığı E. Sayıştay

25. 1982 Anayasasına göre genel uygunluk bildirimini TBMM Başkanlığına hangi makam sunar?
A. Maliye Bakanlığı B. Anayasa Mahkemesi C. TBMM D. Bakanlar Kurul E. Sayıştay

26. Bütçe Kanunu’na göre ödenekler toplamı ile tahmini gelirler toplamı arasındaki fark ne ile karşılanır?
A. Harç B. Vergi C. Net borçlanma D. Resim E. Senyoraj

27. TBMM 2012 yılı bütçesini hangi yılın veya yılların kesin hesabı ile birlikte yasalaştırır?
A. 2010 B. 2011 C. 2012 D. 2013 E. 2012-2013-2014

28. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli B Cetvelinde aşağıdaki kamu gelirlerinden hangisi yer almaz?
A. Şerefiye B. Resim C. Harç D. Borçlanma E. Vergi

29. Kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler hangi cetvelde yer alır?
A. A Cetveli B. B Cetveli C. C Cetveli D. D Cetveli E. E Cetveli

30. Bütçe belgesinin hukuki statüsü nedir?
A. Yasa B. Anayasa C. Mukteza D. Bakanlar Kurulu Kararı E. Maliye Bakanlığı Tebliği

31. Bütçe uygulamalarında keyfiliği ve kötüye kullanımı önlemek bütçenin hangi fonksiyonudur?
A. İstikrar B. Hukuki C. Siyasi D. Ekonomik E. Tahsis

32. TBMM tarafından bütçesi reddedilen bir hükümetin istifa etmesi bütçenin hangi fonksiyonudur?
A. Siyasi B. İktisadi C. Hukuki D. Mali E. Denetim

33. Hangi teoriye göre eksik istihdam ve işsizlik olduğu sürece devlet sürekli olarak bütçe açığı verebilir?
A. Örgüt bütçe B. Telafi edici bütçe C. Klasik bütçe D. Devri bütçe E. Program bütçe

34. Hangi bütçe teorisi konjonktürel anlamda bütçenin denk olmasını savunur?
A. Torba bütçe B. Klasik bütçe C. Telafi edici bütçe D. Devri bütçe E. Denk bütçe

35. Hangi bütçe sisteminde ödenekler kuruluşlar düzeyinde ayrıntıya inilmeden toplulaştırılarak tahsis edilir?
A. Örgüt bütçe B. Sıfır tabanlı bütçe C. Torba bütçe D. Program bütçe E. Analitik bütçe

36. Süreklilik gösteren kamu hizmetlerinde ve yatırımlarda aksamalara yol açan bütçe sistemi hangisidir?
A. Analitik bütçe B. Program bütçe C. Geleneksel bütçe D. Sıfır tabanlı bütçe E. Performans bütçe

37. Kalkınma planları, ekonomik programlar ve bütçeler arasında koordinasyon sağlayan bütçe hangisidir?
A. Program bütçe B. Örgüt bütçe C. Sıfır tabanlı bütçe D. Geleneksel bütçe E. Performans bütçe

38. 5018 sayılı KMYKK’na göre merkezi yönetim bütçesi hangi bütçe sistemine göre hazırlanmaktadır?
A. Denk bütçe B. Yatırım bütçesi C. Örgüt bütçe D. Program bütçe E. Performans bütçe

39. Analitik bütçe sisteminde aşağıdaki tasniflerden hangisi yoktur?
A. Ekonomik B. Fonksiyonel C. Finansman tipi D. Organik E. Kurumsal

40. Bütçe çağrısını kim yapar?
A. Başbakan B. TBMM C. Maliye Bakanı D. Bakanlar Kurulu E. Cumhurbaşkanı

41. Devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahale amacıyla yaptığı harcamalara ne ad verilir?
A) Fiskal B) Mali C) Ayni D) Vergi harcaması E) Ekstra fiskal

42. Eğitim harcamaları yüzde 30 arttığı halde kişi başına düşen eğitim hizmeti sabit kalmışsa, kamu harcaması nasıl artmıştır?
A) Gerçekte ve görünüşte azalmıştır B) Görünüşte artmıştır
C) Gerçekte artmıştır D) Görünüşte azalmıştır E) Gerçekte azalmıştır

43. Aşağıdaki faktörlerden hangisi, kamu harcamalarında görünüşte artışa yol açmaz?
A) Safi usulden gayri safi usule geçilmesi B) Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçilmesi
C) Paranın satın alma gücünün azalması D) Büyüme ve kalkınma E) Kamulaştırma

44. Devlet anlayışında meydana gelen değişme kamu harcamalarını nasıl etkiler?
A) Görünüşte azaltır B) Gerçekte azaltır C) Gerçekte artırır
D) Görünüşte artırır E) Gerçekte ve görünüşte azaltır

45. Kamu giderlerinin idarelerin adıyla tasnifi hangi tür sınıflandırmadır?
A) Organik B) Ekonomik C) Fonksiyonel D) Siyasi E) Sosyal

46. Yatırım giderleri ne tür kamu gideridir?
A) Olağan B) Adi C) Olağanüstü D) Transfer E) Verimsiz

47. Kamu giderlerinin hizmet türüne ve yapılış amacına göre tasnifi hangi sınıflandırmadır?
A) İktisadi B) Organik C) Fonksiyonel D) İdari E) Kurumsal

48. Kamu harcamalarında maliyet-fayda analizi hangi sınıflandırmada yapılabilir?
A) Ekonomik B) Organik C) Fonksiyonel D) İdari E) Bilimsel

49. Kamu giderlerinin reel- transfer harcamaları şeklinde ikiye tasnifi hangi tür sınıflandırmadır?
A) Ekonomik B) Kurumsal C) Fonksiyonel D) Organik E) İdari

50. Aşağıdaki giderlerden hangileri gerçek harcamadır?
I. Cari giderler II. Transfer giderleri III. Yatırım giderleri IV. Kalkınma carileri
A) Sadece I B) Sadece II C) Sadece III D) I ve II E) I, III ve IV

51. Devletin yaptığı aşağıdaki harcamalardan hangileri yatırım gideri değildir?
A) Taşıt alımı B) Bina yapımı C) Makine alımı D) Malzeme alımı E) Etüt proje gideri

52. Devletin özel sektörün inşa ettiği bir binayı aynı yıl kamulaştırması ne tür kamu harcamasıdır?
A) Vergi harcaması B) Transfer C) Kalkınma carisi D) Cari E) Yatırım

53. Milli güvenlik, milli savunma gibi tam kamusal hizmetler hangi usulle yürütülür?
A) İmtiyaz B) Ruhsat C) Yap-işlet D) Yap-işlet-devret E) Emanet

54. Kamu giderlerini sistematik olarak analiz eden ilk maliyeci kimdir?
A) Adolf Wagner B) Samuelson C) Arrow D) Adam Smith E) Dalton

55. Sıçrama Hipotezini geliştiren bilim adamları kimlerdir?
A) Peacock-Wiseman B) Samuelson-Wagner C) Musgrave-Rostow D) Fabricant-Pyle E) Nitti-Boumol

56. Aşağıdakilerden hangisi verginin sahip olduğu niteliklerden biri değildir?
A) Parasallık B) Gönüllülük C) Karşılıksızlık D) Nihailik E) Kesinlik

57. Bireysel olarak karşılıksız kamu geliri olan vergilerin global karşılığı nedir?
A) Kamu giderleri B) Parasal taban C) Faiz D) Borçlanma E) Kamu gelirleri

58. Kişilerin yararlandıkları kamu hizmetleri karşılığında ödedikleri bedele ne ad verilir?
A) Harç B) Senyoraj C) Resim D) Parafiskal gelir E) Vergi

59. Devletin değer artışı üzerinden aldığı bedelin adı nedir?
A) Vergi B) Resim C) Harç D) Senyoraj E) Şerefiye

60. Devletten alınan izin ve yetki karşılığında ödenen bedele ne ad verilir?
A) Vergi B) Harç C) Resim D) Patrimuvan E) Şerefiye

61. Paranın basım maliyeti ile itibari değeri arasındaki farkın adı nedir?
A) Senyoraj B) Resim C) Patrimuvan D) Şerefiye E) Harç

62. Sosyal güvenlik kurumlarının üyelerinden topladığı prim ve aidatlara ne ad verilir?
A) Parafiskal gelir B) Resim C) Harç D) Patrimuvan E) Şerefiye

63. KİT’lerin elde ettiği gelirler ne tür gelirdir?
A) Mamelek B) Resim C) Harç D) Teşebbüs E) Özelleştirme

64. Aşağıdaki kamu gelirlerinden hangileri egemenlik gücüne dayanan kamu geliri değildir?
A) Vergi B) Patrimuvan C) Resim D) Şerefiye E) Harç

65. Türk Vergi sisteminde hasılatı en yüksek dolaysız vergi hangisidir?
A) Gelir Vergisi B) KDV C) ÖTV D) Kurumlar Vergisi E) Emlak vergisi

66. Türkiye’de vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’i hangi vergilerden toplanmaktadır?
A ) Dolaylı B) Dolaysız C) Gelir D) Servet E) ÖTV

67. Aşağıdaki vergilerden hangisi dolaylı vergi değildir?
A) KDV B) ÖTV C) İthalat Vergileri D) Gümrük Vergileri E) Emlak Vergisi

68. Aşağıdaki vergilerden hangisi gelir üzerinden alınan vergidir?
A) ÖTV B) KDV C) Kurumlar Vergisi D) Gümrük Vergisi E) Damga vergisi

69. Aşağıdaki vergilerden hangisi servet üzerinden alınan bir vergidir?
A) KDV B) ÖTV C) İthalat Vergisi D) Gümrük Vergisi E) Veraset ve intikal vergisi

70. Aşağıdaki vergilerden hangisi harcama vergisidir?
A ) Kurumlar Vergisi B) ÖTV C) Emlak Vergisi D) VİV E) MTV


İlgili Makaleler

Başa dön tuşu