Kpss

Makro İktisat Sınav Soruları 16 NISAN 2014

S1:Likidite tercihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Faiz tamamen parasal bir olgudur

b)Para talebi işlem ve ihtihat güdüsü ile talep edilir

c)para talebi fonksiyonu istikrarlı değildir

d)paranın dolaşım hızı değişebilir

e)Faiz oranı para talebi ve para arzı tarafından belirlenir

S2:Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanliştır?

a)Milli Gelir seviyesini effektif talep belirler

b)Sermayenın marjinal etkinliği artarsa effektif talep artar

c)Effektif talep eksikiği eksik isstihdama neden olur

d)Eksik istihdam seviyesinde bulunan bir ekonomide,effektif talep artarsa fiyatlar genel seviyesi değişmez

e)Eksik istihdam seviyesinde toplam talep artarsa, fiyatlar üretim ve istihdam hacmi artar

S3:Klasik makro iktisat teorisine göre hangisi yanlıştır?

a)Reel faiz oranı tam esnektir

b)Para yanılgısı yoktur

c)Ekonomik analizde uzun dönem esas alınır

d)Firmalar ve tüketiciler tam enformasyona sahiptir

e)Para sadece spekülasyon amacıyla talep edilmektedir

S4.Klasik işgücü yasası piyasası için hangisi yanlıştır?

a)İşçiler bakımından gelir etkisi ikame etkisinden büyüktür

b)Gönüllü işsizlik vardır

c)İşgücü arzı reel ücretin artan bi fonksiyonudur

d)İşgücü talebi ve arzı reel ücretin bir fonksiyonudur

e)İşgücünün marjinal verimliliği ile işgücü talebi aynı şeylerdir

S5:Klasiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Say yasasına göre talep yetersizliği olmaz

b)Tüketim ve tasarruf reel faiziin bir foksiyonudur

c)Para arzı artarsa nominal faizler değişmez

d)Para arzı artınca reel faizler değişmez

e)Para arzı artınca sadece fiyatlar yükselir

S6:Fişher yaklaşımına göre MS.V=P.Y dır.buna göre para arzının %100artması sonucunda MS.V>P.Y ortaya çıkması halinde para piyasında denge nasıl sağlanır?

a)Üretim iki katına artırılarak

b)fiyatlar genel seviyesi %100 artarak

c)Nominal faiz yükselterek

d)paranın dolaşım hızını yarıya düşürerek

e)Para arzı azaltılarak

S7:Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisat teorisyeni değildir?

a)A. smith b)J.S mill c)A. Marshall d)L.walras e) M. Friedman

S8:Fişher etkisi neyi açıklar?

a)Nominal para artışının nominal faizleri değiştirmeceğini

b)Nominal para artışının enflasyon oranını değiştirmeyeceğini

c)Reel para artışının reel faiz oranını değiştirmeyeceğini

  1. d) Nominal para artışının reel faizleri değiştirmeyeceğini

e)Net servet artışını

 

S9:Genel teoriye göre hangisi doğrudur?

a)Tüketim ve tasarruf  reel faiz oranına bağlıdır

  1. b) Tüketim ve tasarruf nominal faiz oranına bağlıdır

c)Tüketim ve tasarruf gelir düzeyine bağlıdır

d)Yatırımlar reel ücret seviyesıne bağlıdır

e)Faiz bügünkü tüketımden vazgeçmenın ödülüdür

S10:Keynesyen etki ne zaman çalişmaz?

a)Parasal ücretler esnek olduğunda

b)Enflasyonist dönemlerde

c)Sadece likidite tuzağında

d)Sadece yatırımların faize düşük olması durumunda

S11:Esnak fiyatlar ve esnek ücretler durumunda toplam talep azalmasına  parelel olarak hangisi gerçekleşmez?

a)Reel para arzı artar

b)Faiz oranları düşer

c)Keynesyen etki kendiliğinden tam istihdamı sağlayabilir

d)Reel ücretler değişmez

e)Ekonominin dengeye gelmesı uzun zaman alır

S12:Keynesyen etki hangisinde doğru verilmiştir?

a)P↓   W↑  MS ↑   R↓    I ↑   AD ↑  Y↑

b)P ↓  W↓  MS/P↑  R ↓  I↑   AD ↑  Y↑

c)W ↓  P ↓  MS/P↑  R ↓ I↑ AD↑  Y↑

d)W↓   P ↑  MS↑   R↓      I ↑    AD ↑   Y↑

e)P ↓ Reel Servet artar MS↑  R ↓  I ↑  AD↑  Y↑

S13:Hangisi ortadoks keynesyen iktisatçı değildir?

a)R.Clover b)J.Tobın c)R. Solow d)F.Modigliani e)J.Hicks

S14:Eşleştirmelerden hangisi yanliştır?

a)Fişher etkisi= faizlerin değişmemesi

b)Keynesyen etkisi=dengesiz deflasyon

c)Likidite tuzağı =dengeli deflasyon

d)Pigou etkisi= reel servet etkısi

e)Keynes etkısı =IS kayması

S15:Acal lerjonbufvod ‘ göre hangisi doğrudur?

a)Ortadoks keynesyen teori Keynesi kısmen  yanlış anlamıştır

b)Müzayedeci kavramının analize katılması önemli değildir

c)Rezerv fiyat,denge fiyatını sağlanmasında sorun yaratır

d)Keynesın görüşleri ile keynesyenlerin görüşleri  arasında fark yoktur

e)Hiçbiri

S16:Robert Clower’e göre hangisi doğrudur?

a)Karar birimlrri fiyat alıcıdır

b)Ünüter karar alma hipotezi geçerlidir

c)İkili karar alma hipotezi geçerlidir

d)Toplam arz toplam talepten daha fazla rol oynar

e)Müzayedecikavramı kısa dönemde geçerlidir

S17:Likidite tuzğı durumunda

a)Para pol. Etkilidir b)Maliye pol. Etkili c)Keynesyen etkisi etkilidir

d)Fişher etkisi etkilidir e)Hiçbiri

S18:Makroekonomik dengeleme sürecinde,fiyat düzeyindeki değişmelerin reel balans etkisi yaratarak satın alma gücünde değişiklik yaptığı ve bu değişikliğin de toplam talebi etkilediğini ileri süren iktisatçı kimdir? (KPSS 2006)

a)Keynes b)Frıedman c) Pigou d)Fişher e)Wicksell

S19:Makroiktisatta ,işşizlikten tam istihdam dengesine geçmek için ileri sürülen “ işsizlik ortamında  nominal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlar düşer;bu gelişme ile reel para arzı artar.Bunun sonucunda yatırım harcamaları artar,gelir düzeyi  tam istihtam sağlayıncaya kadar yükselir” şeklindeki mekanizmaya ne ad verilir?(KPSS 2006)

a)Keynes etkisi   b)Hızlandıran etkisi  c)Çarpan etkisi  d)Reel balans etkisi e)Nominal katılık etkisi

S20:Aşağıdakilerden hangisi Fişher denklemini  ifade  eder?(KPSS 2006)

a)Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı-Beklenen enflasyon

  1. b) Reel faiz oran=Nominal faiz oranı+Gerçekleşen faiz oranı
  2. c) Reel faiz oran=Nominal faiz oranı+ Beklenen enflasyon
  3. d) Nominal faiz oranı= Reel faiz oran+Gerçekleşen faiz oranı
  4. e) Nominal faiz oranı= Reel faiz oran-Gerçekleşen faiz oranı

S21: 1930’larda yaşayan Büyük Depresyon soncunda aşağıdaki makro ekonomik yaklaşımlkardan hangisi ağırlık kazanmıştır?(KPSS 2005)

a)Yeki klasık yaklaşım

b)Reel devrevi dalgalanmalar yaklaşımı

c)Monetarist yaklaşım

d)Keynesyen yaklaşım

e)Yeni keynesyen yaklaşım

S22:Piyasa faiz oranı bireylerin normal kabul ettikleri düzeyin altında ise,bireylerin davranışıile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?(KPSS 2005)

a)İhtiyat amacı ile para talebi azalır

b)Spekülasyon amacı ile para talebi artar

c)Spekülasyon amacı ile para talebi azalır

d)İşlem amacı ile para talebi azalır,

e)İhtiyat amacı ile para talebi artar

S23: Don Patinkin’e göre hangisi yanliştır?

a)Ücretler ve fiyatlar tam esnek olsa bile işsizlik ortaya çıkar

b)Dengeli denflasyon vardır

c)Toplam talebin düşmesi sonucu reel servet artar

d)Pigou etkisi toplam talebi artırıcı etki yapar

e)İşsizliğin ortaya çıkış sebebi reel ücretlerin yükselmesidir

S24:Keynsyen yaklaşıma göre  para arzı artışı aşağıdakilerden hangilerini artırır?(KPSS 2002)

a)Yalnızca yatırımları  b)Yalnızca faiz oranlarını c)Yanlızca otonom vergileri d) a ve b  e) b ve c

S25:Keynesyen teoriye göre aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?(KPSS2002)

a)İşsizlik geçici bir olgudur

b)Fiyatlar ve ücretler esnektir

c)Say kanunu geçerlidir

d)Tasarruflar harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur

e)Denge faiz oranındaki değişiklikler her zaman tasarrufları yatırımlara eşitler

ZAMAN: ÇARŞAMBA, NISAN 16, 2014

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu