Kpss

Makro İktisat Sınav Soruları 4 (ÇÖZÜMLÜ)

14. Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisatçıların varsayımlarından biridir?

A) Eksik istihdam bir ekonominin olağan halidir.
B) Fiyatlar ve ücretler tam esnektir.
C) Paranın dolaşım hızı sabit değildir.
D) Maliye politikası son derece etkindir.
E) Uzun dönem toplam arz eğrisi yataydır.
ÇÖZÜM
“Klasikler fiyatların ve ücretlerin tam esnek olduğunu varsaymaktadırlar. Buna göre tüm piyasalar
temizlenir. Keynesyenler ise tam esnekliği reddederler ve başta işgücü piyasası olmak üzere
piyasaların temizlendiğini kabul etmezler. Klasikler devleti sınırlı bir alanda faaliyetlerini sürdüren ve
ekonomiye müdahale etmeyen bir birim olarak görmek isterlerken; Keynesyenler, devleti ekonominin
neredeyse merkezine oturtmakta ve devlete oldukça geniş bir müdahale alanı tanımaktadırlar.” (Kemal
Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 111-112)
(Cevap B)
15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hızlı büyüme hedefine yönelik iktisat politikasına arz yönlü makro iktisat politikası denir.
B) İktisadi dalgalamaları kontrol etme hedefine yönelik makro iktisat politikasına talep yönlü makro iktisat politikası denir.
C) Arz ve talep yönlü iktisat politikalarının maliye ve para politikası gibi iki temel aracı vardır.
D) Hem maliye politikası ve para politikası araçlarını kullanan hem de ücret haddi-faiz haddi ve döviz kuru gibi değişkenlerin değerlerine müdahale eden iktisat politikasına Ortodoks iktisat politikası denir.
E) Ortodoks ve heteredoks iktisat politikalarının ortak araçları olan maliye politikası kamu harcamalarının ve vergi oranlarının değiştirilmesi suretiyle olur.
ÇÖZÜM
Hem maliye politikası ve para politikası araçlarını kullanan hem de ücret haddi-faiz haddi ve döviz kuru gibi
değişkenlerin değerlerine müdahale eden iktisat politikasına heteredoks iktisat politikası denir. Yalnızca
maliye ve para politikalarını kullanan arz ve talep yönlü iktisat politikalarına Ortodoks iktisat politikaları denir.
(Prof. Dr. Erdal M. Unsal Makro İktisat s. 22-23)
(Cevap D)
16. I. Emek arzıyla ilgili olarak ikame etkisi pozitiftir.
II. Emek arzıyla ilgili olarak gelir etkisi negatiftir.
III. Emek arzıyla ilgili olarak genelde ikame etkisi gelir etkisine nazaran daha baskındır.
Klasik modelde emek arzıyla ilgili yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B) Yalnız III C) I-II D) II–III E) I-II-III
ÇÖZÜM
“İkame etkisi reel ücret yükseldikçe bireyin daha fazla zamanını çalışmaya ayırması, yani boş zamanının
yerine çalışma zamanını ikame etmesidir. Bu durumda ikame etkisi pozitif bir etkidir; reel ücret haddi
arttıkça arz edilen emeğin miktarı da artmaktadır. Gelir etkisi ise, bireyin ücret haddinin yükselmesiyle
belli bir gelir tutarını daha az çalışarak elde edebilmesi nedeniyle ücretteki bir artış karşısında daha az
çalışmayı tercih etmesidir. Demek ki gelir etkisi negatif bir etkidir. Ampirik çalışmalar ise ikame etkisinin
daha baskın olduğunu ve emek arz eğrisinin pozitif eğimli olduğu görüşünü desteklemektedir.” (Kemal
Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 118)

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu