Kpss

Makro İktisat Sınav Soruları 1 (ÇÖZÜMLÜ) 16 NISAN 2014

 1. Makroekonomik yaklaşımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Monetaristlere göre ekonomiler kendi haline bırakılırsa  tam istihdama dönme eğilimindedirler.
 3. B) Monetaristlere göre istikrarlı bir para arzı ekonominin istikrarıiçin doğru bir anahtardı
 4. C) Yeni Klasiklere göre beklenti meydana getirilerek uygulanan politikalar reel değişkenler üzerinde son derece etkindir.
 5. D) Keynesyenlere göre piyasa ekonomileri her zaman kendilerini düzeltecek bir mekanizmaya sahip değildir.
 6. E) Yeni Keynesyenlere göre ekonomik dalgalanmaların nedeni piyasabaşarısızlıklarıdır.

 

ÇÖZÜM

“Yeni Klasik ekonomistlerin ortaya koydukları en –; önemli hipotez, ekonomi politikalarının etkin olmadığı

şeklindedir. Buna göre sistematik ya da beklenen politikalar ekonominin istihdam ve üretim gibi reel değişkenleri

üzerinde etkili değildir. Ancak sürpriz ya da şok politikalarla bu değişkenler etkilenebilmektedir.” (Kemal Yıldırım,

Makro Ekonomi, sayfa 11)

(Cevap C)

 1. 1929 Büyük Buhranı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
 2. A) Büyük Buhran gelişmiş ülkelerde başlayıp gelişmekte olan ülkelere de yayılan bir olaydı
 3. B) Keynes’e göre Büyük Buhran’ın nedeni yatırımcıların güvenindeki istikrarsızlıktı
 4. C) Temin’e göre Büyük Buhran I. Dünya Savaşı’nın ertelenmiş bir sonucudur.
 5. D) Friedman’a göre Büyük Buhran’ın nedeni ABD’de para arzının aşırı artırılmasıdı
 6. E) Kindleberger’e göre Büyük Buhran’ın nedeni dünya ölçeğinde bir ekonomik liderliğin olmamasıdır.

ÇÖZÜM

“M. Friedman ve A. Schwartz Büyük Buhran’ı 1929-1933 döneminde ABD’de uygulanan daraltıcı para politikası ile

açıklamışlardır. Friedman ve Schwartz 1930’larda ABD’de ortaya çıkan banka iflaslarını önleyemeyen para

politikasının, ekonomik dalgalanmanın normal daralma devresinin, felaket niteliğinde bir çöküntüye dönüşmesinin

de sorumlusu olduğu vurgulamaktadırlar.” (Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 13)

(Cevap D)

BİLGİ  NOTU

“Makro ekonominin ortaya çıkışında da her şeyden çok Büyük Buhran’ın etkisi olmuştur. Gözlenen bu olgunun ilk

mantıklı açıklamasını Keynes yapmıştır. Keynes, Büyük Buhran’ın oluşmasında en önemli faktör olarak

yatırımcıların güvenindeki istikrarsızlığı sorumlu tutmuştur. Genel teorisinde dönem boyunca süren işsizliği

açıklamaya yönelik kapsamlı bir makroekonomik çerçeve oluşturmuş ve krizin aşılmasında para ve maliye

politikalarının muhtemel rollerini ortaya koymuştur.” (Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, s.13)

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai malların ve hizmetlerin üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden değerine nominal gayri safi yurt içi hasıla denir.
 3. B) Başka malların üretiminde girdi olarak kullanılan veya yeniden satılmak için alınan mallara ara mallar denir.
 4. C) Mal ve hizmetlerin piyasa değerlerinde üretim sürecinin her aşamasında meydana gelen artışa katma değer denir.
 5. D) Belirli bir zaman aralığı itibariyle ölçülen değişkenlere stok değişken denir.
 6. E) Bir ekonomide genel fiyat düzeyinde meydana gelen sürekli artışa (fiili) enflasyon denir.

ÇÖZÜM

Belirli bir zaman aralığı itibariyle (haftalık, aylık veya              yıllık) olarakölçülen değişkenlere akım

değişken, belirli bir an itibariyle ölçülen değişkenlere ise stok            değişken denir. Bu bağlamda nominal

GDP gibi reel GDP’de bir akım değişkendir. (Prof. Dr. Erdal M. Unsal Makro İktisat s. 11)

(Cevap D)

 1. Büyümenin işsizlikle ters orantılı olduğunu, ekonomi belli bir seviyede büyüdükçe işsizlik oranının azalacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 1. A) Engel Kanunu
 2. B) Okun Kanunu
 3. C) Walras Kanunu
 4. D) Ramsey Kanunu
 5. E) Keynes Kanunu

ÇÖZÜM

“Reel GSMH’deki artış, üretim faktörlerinin verimliliklerinin ve miktarlarının artmasından olduğu kadar, mevcut üretim faktörlerinin istihdamındaki artıştan da kaynaklanır. Bu durumda yüksek bir büyüme hızının işsizliği azaltması beklenebilir. Bu ilişkiyi ilk ortaya koyan Arthur Okun’dur. Bu nedenle büyüme ile işsizlik arasındaki ters yönlü ilişki Okun Kanunu olarak adlandırılır. Okun Kanunu’nu şu denklemle ifade edebiliriz: Au = k (y – y*) Burada Au, işsizlik oranındaki değişme, y hasılanın büyüme oranıdır. Burada y* ise reel GSMH’nin büyüme trendini temsil etmektedir. Burada k negatif işaretli bir katsayıdır.” (Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 25)

(Cevap B)

 1. Ücretler ve fiyatlar üzerinde doğrudan kontrol yapılmak suretiyle uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Maliye politikası
 3. B) Para politikası
 4. C) Dış ticaret politikası
 5. D) Gelirler politikası
 6. E) Rüzgara karşı durma politikası

ÇÖZÜM

“Gelirler politikası, ücretler ve fiyatlar üzerindeki doğrudan kontrollerdir. Bu politika, enflasyona karşı uygulanabilecek en uç politikadır. Ancak gelirler politikasının karşısında olanlar daha baskın gelmekte ve hükümetler bu politikayı uygulamaya pek cesaret edememektedir.” (Kemal Yıldırım, Makro Ekonomi, sayfa 30)

(Cevap D)

ZAMAN: ÇARŞAMBA, NISAN 16, 2014

İlgili Makaleler


Başa dön tuşu