Kpss

Mikro Makro Karışık İktisat Sınav Soruları 18 MAYIS 2014

1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
A) Emek
B) Doğal kaynaklar
C) Faiz
D) Sermaye
E) Girişim
2. Bir firmanın, üretimini durdurduğu zaman katlanacağı toplam maliyetler aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Değişken maliyet
B) Marjinal maliyet
C) Sabit maliyet
D) Sıfır
E) Maksimum maliyet
3. Durgunluk içinde enflasyon ve işsizliğin olduğu konjonktüre ne ad verilir?
A) Stagflasyon
B) Deflasyon
C) Dezenflasyon
D) Depresyon
E) Konsolidasyon
4. Tüketim eğilimindeki düşüşün uzun vadede toplam tasarrufların azalmasına yol açmasına ne ad verilir?
A) Hızlandıran prensibi
B) Çoğaltan mekanizması
C) Likidite tuzağı
D) Tasarruf paradoksu
E) Depresyon
5. Aşağıdakilerden hangisi denge fiyatını verir?
A) Arz miktarı <>
B) Maliyetler = Fiyat
C) Fiyat = Kâr
D) Arz miktarı > Talep miktarı
E) Arz miktarı = Talep miktarı
Yüksek Tasarruf

Düşük
Tüketim

I

Ekonomik Büyümede
Yavaşlama

Düşük
Tasarruf
Yüksek Tasarruf ——-Düşük Tüketim—–I——Ekonomik Büyümede Yavaşlama—–Düşük Tasarruf
6.Tasarruf Paradoksu edebilmek için I nolu kutuda belirtilen alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Düşük yatırım
B) Düşük faiz
C) Fiyatlarda artma
D) Yüksek vergiler
E) Yüksek parasal genişleme
7.Talep enflasyonunun göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toptan eşya fiyat indeksi
B) Ücretliler geçinme indeksi
C) İmalat sanayii fiyat indeksi
D) Üretici fiyat indeksi
E) Tüketici fiyat indeksi
8.Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonuna yol açan nedenlerden biridir?
A) Eğitim seviyesi
B) Hükümetin kamu harcamalarını emisyon yolu ile finanse etmesi
C) Ara madde-hammadde gibi girdilerin fiyatlarındaki artışlar
D) Nüfus artış oranı
E) Tüketim kalıplarındaki değişmeler
9.Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun göstergesi olarak kullanılabilir?
A) Toptan fiyat indeksi
B) Geçinme indeksi
C) Tüketici fiyat indeksi
D) Kazanç indeksi
E) Üretici fiyat indeksi
10. Kamu açıklarının finansmanı amacıyla finansal sistemden kullanılan kaynağın artması ve bu nedenle reel kesimin kullanabileceği fon miktarının azalmasına ne ad verilir?
A) İkame etkisi
B) Crowding-out (dışlama) etkisi
C) Tobin etkisi
D) Gelir etkisi
E) Servet etkisi
11. Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu ve bunların hiç birinin tek başına fiyatı etkileyemediği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monopollü rekabet
B) Tam rekabet
C) Eksik rekabet
D) Oligopol
E) Monopol
12. Vadesi yakın ve/veya kısa olan kamu borçlarının uzun süreli veya süresiz bir borç
şekline dönüştürülmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsolidasyon
B) Transfer harcamaları
C) Takas
D) Swap
E) Tahkim
13. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin transfer ödemeleri kalemi içerisinde yer alır?
A) Etüt ve proje giderleri
B) İç borç faiz ödemeleri
C) Taşıt alım ve onarım giderleri
D) Sağlık giderleri
E) Personel giderleri
14. Bütçe açığının finansmanını kolaylaştırmak amacıyla, iç borç stokunun faiz, vade ve itfa şeklinden herhangi birini değiştirme sürecine ne ad verilir?
A) Döner sermaye
B) Kâr transferleri
C) Emisyon
D) Konversiyon
E) İşletme sermayesi
15.Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının para politikası araçlarından biri değildir?
A) Reeskont oranı
B) Disponibilite oranı
C) Açık piyasa işlemleri
D) Yeniden değerleme oranı
E) Zorunlu karşılıklar oranı
CEVAPLAR: 1. C 2. C 3. A 4. D 5. E 6. A 7. E 8. C 9. E 10. B 11. B 12. A 13. B 14. D 15. D
Genel Ekonomi Soruları

Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon
Soru 2-) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecine ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon
C) Enflasyon
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon
Soru 3-) Bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam katma değerine, ithalattan elde edilen vergi gelirleri ve net dış âlem faktör gelirlerinin eklenmesi ile bulunan değere ne ad verilir?
A) Cari fiyatlarla GSMH
B) Reel GSMH
C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH
E) GSMH
Soru 4-) Ekonominin durgunluğun yaşandığı bir ortamda yüksek bir enflasyon ve işsizliği de beraber yaşaması sürecine ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon
C) Stagflasyon
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon
Soru 5-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?
A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi
D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler
E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler

Soru 6-) Bir bağımsız değişkendeki yüzdesel değişimin, arz veya talep miktarı bağımlı değişkenleri üzerinde ne oranda bir yüzdesel değişim yarattığını hesap etmemizi sağlayan, o malın arz veya talep miktarının bağımsız değişkene olan hassasiyetini ölçmemizi sağlayan kavrama ne ad verilir?
A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu
D) Esneklik
E) Phillips eğrisi

Soru 7-) Aşağıdakilerden hangisi Tam Rekabet Piyasası’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Piyasada az sayıda alıcı ve satıcı vardır.
B) Alıcı ve satıcılardan bir kısmının piyasadan çekilmesi, piyasa dengelerini etkileyecek sonuç yaratmaz.
C) Ne alıcıların, ne de satıcıların malın piyasa fiyatını tek başlarına değiştirebilme gücü yoktur. Bu nedenle, Tam Rekabet Piyasası’nda fiyat sabit bir değerdir.
D) Mallar homojendir ve bölünebilir olma özelliği taşırlar.
E) Piyasa şeffaftır; saydamdır. Tüketiciler piyasa ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler.

Soru 8-) İçinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Piyasa ekonomisi
D) Tekel
E) Monopollü rekabet

Soru 9-) Her ülkenin merkez bankasının çeşitli makro hedefleri gerçekleştirmek ve/veya çeşitli makro sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çeşitli parasal araçlar vasıtası ile uyguladığı politikaya ne ad verilir?
A) Para Politikası
B) Maliye Politikası
C) Enflasyonist Politika
D) Deflasyonist Politika
E) Kamu Politikası

Soru 10-) Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biridir?
A) Zorunlu Karşılıklar Oranı
B) Disponibilite Oranı
C) Reeskont Oranı
D) Açık Piyasa İşlemleri
E) Hepsi

Soru 11-) Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzını ifade etmektedir?
A) Dolaşımdaki Para (Dolaşıma Çıkmış Banknot+Madeni Para- Banka Kasaları) + Vadesiz Ticari Mevduat + Vadesiz Tasarruf Mevduatı + Vadesiz Diğer Mevduat + TCMB’deki Mevduat
B) M1 Para Arzı + Vadeli Ticari Mevduat +Vadeli Tasarruf Mevduatı + Vadeli Diğer Mevduat
C) M2 Para Arzı + Döviz Tevdiat Hesapları
D) M2 Para Arzı + Resmi Mevduat
E) M3A Para Arzı + TCMB’deki Diğer Mevduat

Soru 12-) Konsolide Bütçe Harcamaları’nın Konsolide Bütçe Gelirleri’nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe ne ad verilir?
A) Bütçe Fazlası
B) Bütçe Açığı
C) Denk Bütçe
D) Borç Stoğu
E) Kamusal Açık

Soru 13-) Bütçe açığının finansmanından hangi kurum sorumludur?
A) Merkez Bankası
B) Defterdarlık
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Yerel Yönetimler
E) Mahalli İdareler

Soru 14-) İç borç stokunun faiz, vade ve itfa şeklinden herhangi birini değiştirme işlemine ne ad verilir?
A) Konsolidasyon
B) Konversiyon
C) Millileştirme
D) Resesyon
E) Revizyon

Soru 15-) Aşağıdakilerden hangisinin talep esnekliği (0) sıfırdır?
A) Giyim
B) İlaçlar
C) Gıda Maddeleri
D) Eğitim Kitapları
E) Otomobil

Soru 16-) Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemin özelliklerinden biri değildir?
A) Merkezi planlama söz konusudur.
B) Üretim ve tüketim mallarında bireyler bireysel mülkiyet hakkına sahiptir.
C) İnsanlar özel teşebbüs ve serbest sözleşme serbestisine sahiptirler.
D) İnsanlar her türlü taşınır ve taşınmaz malların sahibi olabilirler.
E) Üretici ve tüketici istekleri piyasalarda şekillenir.

Soru 17-) Üretim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılması sürecine üretim denir
B) Üretim faaliyetleriyle şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydası oluşturulur.
C) Üretim malı, ihtiyaçları doğrudan tatmin etmeyen her çeşit hammadde, makine vb. mallardır.
D) Üretilen malların bir kısmı ileride kullanılmak üzere bozulmadan saklanıyorsa, saklanan bu kısma “stok” adı verilir
E) Doğal kaynaklar üretim faktörleri arasında yer almaz.

Soru 18-) Üreticilerin, fiyat değişmelerine karşı arz miktarında gösterdikleri duyarlılığın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu
D) Arz esnekliği
E) Phillips eğrisi

Soru 19-) Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Üreticilerin sayısı
B) Malın miktarı
C) Diğer malların fiyatları
D) Firmanın amaçları
E) Gelecek ile ilgili beklentiler
Soru 20-)

I. Fiyatı düştükçe talebi azalan mallara Giffen mallar denir.
II. Fiyatı arttıkça talebi artan mallara da Snop mallar denir.
III. Diğer faktörler sabitken malın fiyatındaki azalma o mala olan talep miktarını arttıracaktır.
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) I, II
B) I, III
C) I, II, III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Soru 21-) Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Firmanın imajındaki değişmeler
B) Tüketici tercihlerindeki değişmeler
C) Tüketici sayısındaki değişmeler
D) Diğer malların fiyatındaki değişmeler
E) Kişinin gelirindeki değişmeler

Soru 22-) Piyasa dengesi ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Piyasa dengesi, bir malın talep edilen miktarının arz edilen miktarına eşit olması durumudur.
B) Piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğu bir ortamda, arz-talep bir araya gelerek piyasa dengelerini oluşturur.
C) Herhangi bir piyasada denge, arz ile talebin kesiştiği noktada oluşunca piyasa denge fiyatı da bu noktada oluşur.
D) Denge fiyatında malını satmak isteyip de satamayan satıcı/üretici; mal almak isteyip de alamayan tüketici kalmayacaktır.
E) Piyasa dengesi yalnızca tam rekabet piyasasında oluşabilir.

Soru 23-) Tüketicinin fiyatı düşen maldan daha fazla alma, fiyatı değişmeyen maldan daha az alma eğilimine ne ad verilir?
A) İkame Etkisi
B) Gelir Etkisi
C) Piyasa Etkisi
D) Toplam Etki
E) Talep Etkisi
Soru 24-)

I. Bir ulusal ekonominin üretim veya ithalat yoluyla elde ettiği mal ve hizmetlerden, stok amacıyla ayırdıkları düşüldükten sonra kalan kışıma Toplam Arz denir.
II. Özel kesimin ve kamu kesiminin tüketim ve yatırım harcamalarının toplamına Toplam Talep denir.
III. Keynes’e göre bir ekonomide belli bir andaki üretim diğer bir ifade ile milli gelir düzeyi, toplam talep tarafından belirlenmektedir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

Soru 25-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon kavramının tanımıdır?
A) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecidir.
B) Ülkenin para birimi değer kazandığında, yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir.
C) Ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecidir.
D) Yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir
E) Para biriminin, diğer paralar ve altına serbestçe dönüştürebilmesidir.

Soru 26-) Birbirine etki edebilecek az sayıda satıcıya karşılık çok sayıda alıcının bulunduğu piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Piyasa ekonomisi
D) Tekel
E) Monopol

Soru 27-) Kısa bir zaman dilimi için ekonomik büyümede meydana gelen gerilemeye ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon
Soru 28-)

I. Tam rekabet piyasası, özellikle tam rekabet bağlamında, piyasada çok sayıda firmanın bulunduğu ve tek başına hiçbir alıcının ve tek başına hiçbir satıcının, piyasada oluşan fiyatı etkileyemediği piyasa çeşididir.
II. Monopol piyasasında az sayıda firma vardır.
III. Monopollü rekabet, içinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasa çeşididir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II
D) I, III
E) I, II, III

Soru 29-) Gelir düzeyi ne olursa olsun yapılması zorunlu olan yatırımlara ne ad verilir?
A) Otonom Yatırım
B) Uyarılmış Yatırım
C) Ortalama Yatırım
D) Marjinal Yatırım
E) Kamu Harcamaları

Soru 30-) İstihdam ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Faal işgücü, o ülkenin fiilen kullanılabileceği işgücünü yada istihdam edilebilir insan sayısını oluşturmaktadır.
B) İşgücü, bir ülkede çalışanlarla iş arayanların toplamına işgücü denilir.
C) Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların yüzdesine ise “işsizlik oranı” denmektedir.
D) Çalışma isteğine ve yeteneğine sahip olup, cari ücret haddi ile çalışma saatlerini kabul ettiği halde iş bulamayan kimseye “işsiz” denir.
E) Çalışma ve gelir sağlama kararında olan bireylerin, hizmetlerinden yararlanmak üzere çalıştırılmalarına “toplam işgücü” denmektedir.

Soru 31-) Ülkedeki geçerli çalışma koşullarında ve ücret düzeyinde çalışma olanağı olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizliğe ne ad verilir?
A) Konjonktürel İşsizlik
B) Mevsimlik İşsizlik
C) İradi İşsizlik
D) Gayri İradi İşsizlik
E) Kronik İşsizlik
Soru 32-)

I. Mevsimlik işsizlik ekonomik faaliyetler mevsimlere bağlı olarak azalma ya da genişlemeler gösterir.
II. Kronik işsizlik, süreklilik kazanmış olan bir işsizliktir.
III. Ekonominin daralma ya da aşağı doğru inişe geçtiği dönemlerde talep yetersizliği yüzünden ortaya çıkan işsizliğe, teknolojik işsizlik adı verilir.
IV. Ülkedeki geçerli çalışma koşullarında ve ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayanlara irade dışı işsizler adı verilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 33-) Aşağıdakilerden hangi para çeşitlerinden biri değildir?
A) Temsili Para
B) Mal Para
C) Kaydi Para
D) Kağıt Para
E) Özel Para

Soru 34-) Bireylerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaları ve ödemelerinde kullanabilmeleri için para talebine ne ad verilir?
A) İşlem amaçlı para talebi
B) Spekülasyon amaçlı para talebi
C) Kar amaçlı para talebi
D) İhtiyat amaçlı para talebi
E) Hiçbiri

Soru 35-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon çeşitlerinden biri değildir?
A) Borçlular zarar eder
B) Tüketim artar
C) Alacaklılar karlı çıkar
D) İstihdamda azalmaya neden olur
E) Ücretlerde azalmaya neden olur

Soru 36-) Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun etkilerinden biri değildir?
A) Cari fiyatlarla GSMH
B) Reel GSMH
C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH
E) Hiçbiri

Soru 37-) Aşağıdakilerden hangisi sömürgeci devlet anlayışının iktisadi davranış şeklini ifade eden akımdır?
A) Fizyokrasi
B) Keynesyen Ekonomi
C) Merkantilizm
D) Emperyalizm
E) Klasik Düşünce

Soru 38-) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen Ekonominin özellikleri arasında yer almaz?
A) Her talep kendi arzını doğurur.
B) Tam istihdam dengesi tesadüfidir.
C) Talebi artırıcı politikalar sürekli gündemde tutulmalıdır.
D) Para politikası tek başına yeterlidir.
E) Talep olmadan üretimin herhangi bir anlamı bulunmamaktadır.

Soru 39-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın kullandığı temel para politikalarından biri değildir?
A) Disponibilite Oranı
B) Reeskont Oranı
C) Zorunlu Karşılıklar Oranı
D) Açık Piyasa İşlemleri
E) Zorunlu Tasarruf
Soru 40-)

I. Konsolide Bütçe Harcamaları’nın Konsolide Bütçe Gelirleri’nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe bütçe açığı denmektedir.
II. Bütçe açığı, özünde bütçe harcamalarının bütçe gelirleri tarafından finanse edilemeyen bölümüdür.
III. Bütçe açığının finansmanından Hazine Müsteşarlığı sorumludur.
IV. Bütçe açığı bütçe gelirleri ile finanse edilemeyen harcama anlamına gelir ve bu harcamanın yapılması için borçlanma yoluyla kaynak yaratılması gereklidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?

A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) I, II, III
E) I, II, III, IV
ZAMAN: PAZAR, MAYIS 18, 2014


İlgili Makaleler

Başa dön tuşu