Sınavlar

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Başvuru Bilgileri, Üniversite Hayatı ve Meslek Kariyeri

 

*2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.

*Sınava başvurular, 13 Ocak – 09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

*Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

*SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 135 dakika

*SINAV ÜCRETİ: 130,00 TL

*GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 22 Şubat 2022 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2022 yılında Harp Okulları ve

Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2020 ve 2021 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2019 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2019 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

  1. a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS TYT (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak 3 MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 2022-

YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden

MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

  1. b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar,

2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma

Bakanlığınca belirlenecek 2022-YKS TYT taban puanı almış olmak,

  1. c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır,

ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

  1. a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
  2. b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  3. c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

  1. d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,

ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere

kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden

mahkûmiyeti bulunmamak,

  1. e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda ilgili mevzuatlara göre şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,

12) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

13) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık

Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

14) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

15) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer

seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

16) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda

Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak

Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet

senetlerini düzenlemek,

17) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için

asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo

sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki

değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi

MSÜ Üniversitesi’nde 10 adet Enstitü, 3 Harp okulu ve 4 adet Meslek Yüksekokulu mevcuttur.

Enstitüler

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü

Müşterek Harp Enstitüsü

Kara Harp Enstitüsü

Deniz Harp Enstitüsü

Hava Harp Enstitüsü

Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü

Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

Enstitüsü

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

Harp Okulları

Kara Harp Okulu

Deniz Harp Okulu

Hava Harp Okulu

Meslek Yüksekokulları

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Kara Harp Okulu Bölümleri

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü

Savunma Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarih Bölümü

Deniz Harp Okulu Bölümleri

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Hava Harp Okulu Bölümleri

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisi

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümler

İşletme Yönetimi

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik

Bilgisayar Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümler

Gemi Makineleri

Elektrik

Büro Yönetimi

Elektronik Teknolojisi

Uçak Teknolojileri

Deniz Ulaştırma ve İşletme

İşletme Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Sosyal Yaşam

MSÜ’de birçok yiyecek hizmeti veren kafe restoran bulunuyor. Yemek hizmetlerinin yanında içerisinde birçok konaklama tesisi de barındırmaktadır. Askeri bir okulda tabi ki spor hizmetleri olmazsa olmazdı.

Peki MSÜ’den Mezun Olunca Ne Oluyor?

Milli Savunma Üniversitesi‘nden mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte uluslararası askeri platformlarda geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaya hak kazanmaktadır. MSÜ Kara Harp Okulu lisans programlarını başarıyla tamamlayan Harbiyeliler, lisansüstü öğrenimlerine yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde devam edebilme hakkına sahiptirler.

MSÜ öğrencileri subay olarak mezun olduğu için çalışma başlangıcında subay maaşı ne kadar ise o kadar maaş alırlar. 2022 ortalama subay maaşı 13.700 TL olarak belirlenmiştir.

 

Sınav bilgileri ÖSYM’den alınmıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu